Ενημερώσεις πολιτικής

 

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

>> Προβολή προηγούμενων ενημερώσεων πολιτικής

Ενημερώσεις πολιτικής

 

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων σε Συμφωνίες της PayPal για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία

Ημερομηνία έκδοσης: 17 Μαΐου 2023

 

Αυτή η σελίδα

Σε αυτήν τη σελίδα παρατίθενται λεπτομέρειες ή/και επικαιροποιήσεις για χρήστες της PayPal σχετικά με τις αλλαγές στη Συμφωνία χρήστη PayPal ή σε άλλες ηλεκτρονικές συμφωνίες, πολιτικές ή δηλώσεις που χρήζουν γνωστοποίησης για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις γνωστοποιήσεις για τις προηγούμενες Ενημερώσεις πολιτικής. Έχετε υπόψη ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν πρόσθετες αλλαγές στις προκαταρκτικές συμφωνίες κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος ή πριν από αυτές, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις γνωστοποίησης.

Επερχόμενες αλλαγές

Προβαίνουμε σε αλλαγές σε ορισμένες συμφωνίες (παρατίθενται παρακάτω) που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal. Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω.

Απαιτούμενες ενέργειες

Διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω γνωστοποίηση και εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις αλλαγές. Διαφορετικά, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς.

Αν δεν συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, πρέπει να κλείσετε τον λογαριασμό σας στην PayPal πριν από τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος.

 

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία χρήστη PayPal

Διαγράφουμε από την ενότητα με τίτλο «Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες» της Συμφωνίας χρήστη τη διάταξη σύμφωνα με την οποία, αν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας στην PayPal κυρίως για τους σκοπούς της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής σας δραστηριότητας και παραβιάζετε την Πολιτική αποδεκτής χρήσης, τότε η PayPal μπορεί να αφαιρέσει από οποιονδήποτε λογαριασμό PayPal που βρίσκεται υπό τον έλεγχό σας το άθροισμα των 2.500 USD (ή το ισχύον ισοδύναμο στο νόμισμα της χώρας στην οποία κατοικείτε) ανά παραβίαση της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης (ο Όρος). Επίσης, διαγράφουμε παραπομπές σε αυτόν τον Όρο στην αντίστοιχη επικεφαλίδα και αφαιρούμε την περιττή διατύπωση σχετικά με ζημίες. Αυτές οι διαγραφές θα τεθούν σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2023. Στο μεταξύ, για τυχόν νέες διεκδικήσεις που μπορεί να προκύψουν από την PayPal μετά την ημερομηνία αυτής της γνωστοποίησης στο πλαίσιο αυτού του Όρου, δεν θα επιβάλουμε τα δικαιώματά μας στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων.

Ελέγξτε την επικαιροποιημένη Συμφωνία χρήστη PayPal