Aktualizacje zasad

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 29 maja 2019 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie musisz podejmować żadnych dalszych działań, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w podanych poniżej datach. Jeśli wolisz odrzucić te zmiany i zamknąć konto, możesz to zrobić przed datą wejścia w życie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 29 maja 2019 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron witryny PayPal.

Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:

 • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

Punkt

Zmiana

8.2 Przeliczanie walut

Ostatnie cztery akapity tego punktu tworzą nowy punkt 8.3 (Wybory dotyczące przeliczania walut).

oraz

 • w celu poprawienia drobnych błędów pisowni.

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 19 sierpnia 2019 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron witryny PayPal.

1. Odrzucone transakcje i zwroty pieniędzy

Wprowadzamy zmiany w punktach 4.6 (Odrzucone transakcje), 5.7 (Zasady zwrotu kosztów, ochrona danych, zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo Użytkownika), a także 3.1.2 w załączniku 1 (Tabela opłat), aby wyjaśnić, co się dzieje, gdy płatność zostanie odrzucona lub zwrócona przez odbiorcę (w tym sytuacje, gdzie pierwotna płatność obejmowała przeliczenie waluty oraz gdy przeliczenie waluty (a w niektórych przypadkach także opłata za przeliczenie waluty) dotyczy zwróconej kwoty). 

Punkt 4.6 został odpowiednio zmieniony dla płatników otrzymujących zwrócone płatności i zmieniono jego nazwę na „Odrzucone transakcje i zwroty pieniędzy wysłane przez odbiorcę”. 

Punkt 5.7 został odpowiednio zmieniony dla odbiorców wysyłających zwroty lub odmawiających przyjęcia płatności, a także zmieniono jego nazwę na „Zwroty, odrzucone płatności, zasady zwrotu kosztów, ochrona danych, zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo Użytkownika” z nową sekcją 5.7.1 (Zwroty i odrzucone płatności) dodaną celem doprecyzowania. 

W załączniku 1 (Tabela opłat) zostaje odpowiednio zmieniony punkt A3.1.2.

Punkty 4.6 i 5.7.1 brzmią teraz następująco (przedstawione w kontekście z ich podstawowymi klauzulami i podkreślonym dodanym tekstem):

            „...

4.6 Odrzucone transakcje i zwroty pieniędzy wysyłane przez odbiorcę.

Firma PayPal może zezwolić odbiorcy płatności na:

 • odmówienie przyjęcia płatności; lub
 • przyjęcie jej, a następnie skorzystanie z Usług PayPal w celu późniejszego wysłania zwrotu pieniędzy w wysokości równej całości lub części kwoty płatności. 

Firma PayPal zwróci kwotę wszelkich odrzuconych płatności lub zwróconych płatności na saldo konta Użytkownika.  W ciągu 30 dni od daty zainicjowania płatności firma PayPal zwróci na Saldo konta Użytkownika kwotę nieodebranej płatności.

Jeśli jakakolwiek kwota płatności zostanie zwrócona Użytkownikowi w sposób opisany powyżej, firma PayPal może przeliczyć zwróconą kwotę na:

 • walutę Salda PayPal użytego do dokonania pierwotnej płatności (przed ewentualnym przeliczeniem waluty na walutę otrzymaną przez odbiorcę);
 • pierwotną walutę otwarcia konta Użytkownika; lub
 • dolary amerykańskie (w przypadku, gdy Użytkownik jeszcze nie posiada salda w tej walucie).

Jeśli pierwotnie wysłana przez Użytkownika płatność obejmowała przeliczenie waluty, firma PayPal przeliczy zwracaną kwotę z waluty, w jakiej odbiorca otrzymał płatność w następujący sposób:

 • jeśli płatność zostanie zwrócona w ciągu jednego dnia od daty pierwotnej płatności, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany stosowany w momencie dokonania pierwotnej płatności, aby Użytkownik otrzymał pierwotną kwotę (w tym poniesioną opłatę za przeliczenie waluty) w walucie, która została przeliczona na potrzeby wysłania pierwotnej płatności; oraz
 • jeśli kwota zostanie zwrócona w ciągu jednego dnia od daty oryginalnej płatności, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany stosowany w momencie przeliczania zwracanej kwoty. Więcej informacji na temat ustalania detalicznego kursu wymiany znajduje się w punkcie 8.2. Uwaga: na potrzeby tego przeliczenia zwrotnego:

Firma PayPal może także automatycznie wypłacić zwróconą kwotę z salda Użytkownika i przelać środki z powrotem do źródła finansowania płatności użytego do dokonania pierwotnej płatności. Wypłaty mogą także obejmować przeliczenie waluty – patrz: punkt 6.

Firma PayPal może podjąć decyzję o nieobciążaniu oryginalnego źródła finansowania płatności za oryginalną płatność, jeśli kwota zostanie zwrócona na Saldo konta Użytkownika w sposób opisany powyżej, zanim płatność z pierwotnego źródła finansowania zostanie zaksięgowana.

Zwrot pieniędzy może mieć niższą wartość niż pierwotna kwota płatności. Może to nastąpić w przypadku:

 • wysłania przez odbiorcę zwrotu pieniędzy o wartości niższej niż kwota pierwotnej płatności. Jako że firma PayPal jest tylko dostawcą usług płatniczych, nie może wiedzieć, jaka kwota zwrotu pieniędzy przysługuje Użytkownikowi, ani dlaczego odbiorca przesłał zwrot pieniędzy w określonej kwocie; lub
 • wahań detalicznego kursu wymiany. 

Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku decyzji odbiorcy o odrzuceniu lub zwróceniu płatności, chyba że zwrot pieniędzy wysłany przez odbiorcę jest płatnością wykonaną nieprawidłowo przez system PayPal (patrz punkt 12).

5.7 Zwroty, odrzucone płatności, zasady zwrotu kosztów, ochrona danych, zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo Użytkownika.

5.7.1 Zwroty pieniędzy i odrzucone płatności

Jeśli Użytkownik jest odbiorcą płatności, a firma PayPal zezwala mu na odmowę płatności lub przyznanie płatnikowi zwrotu pieniędzy z tytułu tej płatności:

 • na Użytkownika spada wyłączna odpowiedzialność za:
  • zobowiązania prawne i umowne względem płatnika w odniesieniu do wszelkich kwot zwracanych płatnikowi;
  • wszelkie różnice pomiędzy kosztami poniesionymi przez płatnika w związku z dokonaniem pierwotnej płatności a kwotą zwróconą płatnikowi (na przykład w wyniku wahań detalicznego kursu wymiany), z wyjątkiem sytuacji, w której zwrot pieniędzy jest płatnością wykonaną nieprawidłowo przez PayPal (patrz punkt 12).

5.7.2 Zasady dotyczące zwrotów

5.7.3 Ochrona danych i Zasady zachowania poufności

5.7.4 Bezpieczeństwo

A3.1 Przeliczenie walut


A3.1.2 W przypadku wszystkich innych transakcji obejmujących przeliczanie walut (w tym przeliczenie kwot zwracanych Użytkownikowi jako zwrot pieniędzy lub odrzucona płatność):

…”

Punkty A2.3 załącznika 1 (Tabela opłat) (przedstawione w kontekście z nagłówkami kolumn) przyjmują następujące brzmienie (z podkreślonymi zmianami):

 „A2. Opłaty za płatność z tytułu Transakcji komercyjnej

A2.3 Odbieranie płatności międzynarodowych (Sprzedaż)

A2.3 Odbieranie płatności międzynarodowych (Sprzedaż)

Obowiązuje Opłata za odbiór płatności z tytułu Krajowych Transakcji komercyjnych powiększona o odsetek Opłaty za płatność międzynarodową określony w poniższej tabeli (w zależności od kraju nadawcy płatności).

Kraj nadawcy płatności

Opłata za płatność Międzynarodową

Europa Północna / Europa I

0,5%

Europa II / USA / Kanada / reszta świata

2,0%

Uwaga: w kontekście obowiązujących opłat płatności międzynarodowe w euro lub koronach szwedzkich dokonywane pomiędzy Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako płatności z tytułu Krajowych Transakcji komercyjnych.

3. Inne zmiany

Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania i uporządkowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 16 września 2019 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron witryny PayPal.

Z radością informujemy, że wkrótce opublikujemy całkowicie nową Umowę z Użytkownikiem. Dokładamy wszelkich starań, aby nowa Umowa z Użytkownikiem była bardziej przyjazna dla Użytkownika, a zawarte w niej materiały ułatwiały zrozumienie praw i obowiązków wynikających z korzystania z produktów i usług PayPal.

Zaktualizowaliśmy Umowę z Użytkownikiem w celu uproszczenia jej formy. Dzięki nowym, kolorowym nagłówkom można będzie łatwiej znaleźć istotne informacje dotyczące konta. Dokonaliśmy poprawek w tekście Umowy z Użytkownikiem oraz zmieniliśmy jej organizację, aby ułatwić jej zrozumienie i zawrzeć w niej informacje, których zazwyczaj szukają użytkownicy. Nie zmieniamy treści naszej Umowy, a jedynie formę, w jakiej przedstawiamy informacje i to, gdzie można je znaleźć.

Wkrótce powiadomimy Cię, kiedy będzie możliwe zapoznanie się z nową Umową z Użytkownikiem.

 

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 13 maja 2019 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich zaakceptować, możesz powiadomić nas przed upływem Daty wejścia w życie lub w dowolnym momencie po jej upływie, aby natychmiast zamknąć swoje konto, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.


Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi.


 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z podmiotem handlowym dotyczącej obsługi płatności kartami w systemie PayPal (Worldpay)

Data wejścia w życie: 13 marca 2019 r.

Powiadomienie to dotyczy wyłącznie Użytkowników, którzy zaakceptowali warunki Umowy z podmiotem handlowym (z reguły są to Użytkownicy odbierający płatności kartą z tytułu transakcji komercyjnych).

Mimo że firma PayPal nie jest stroną w umowach Commercial Entity Agreement, mają one wpływ na sposób odbierania płatności finansowanych z kart przy użyciu usług PayPal. Umowy z podmiotem handlowym (Commercial Entity Agreements) to bezpośrednie umowy Użytkowników z naszymi partnerami bankowymi, umożliwiające otrzymywanie płatności PayPal realizowanych przy użyciu kart.

Umowy z podmiotem handlowym dotyczą handlowców na całym świecie, co oznacza, że nie wszystkie zmiany będą miały wpływ na handlowców z Europy. Powiadamiamy jedynie o zmianach istotnych z punktu widzenia handlowców z Europy.

Zmienione Umowy z podmiotem handlowym można znaleźć pod obecnie obowiązującymi wersjami. Aby przejść do nich, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

1. Umowa z podmiotem handlowym Globalpay na potrzeby przetwarzania płatności kartami kredytowymi (dawniej Umowa z podmiotem handlowym HSBC Bank na potrzeby przetwarzania płatności kartami kredytowymi)

Do Daty wejścia w życie umowa Użytkownika jest zawarta z firmą GPUK LLP w roli Członka i Podmiotu przetwarzającego w odniesieniu do usług przetwarzania płatności kartami świadczonych na podstawie umowy. Począwszy od Daty wejścia w życie umowa zostaje zawarta z firmą GPUK LLP, Global Payments Europe s.r.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach lub Global Payments Limited, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na Malcie, z których każda pełni rolę Członka i Podmiotu przetwarzającego, w odniesieniu do usług przetwarzania płatności kartami świadczonych na podstawie umowy. Użytkownik nie musi podejmować żadnych innych działań, aby zaakceptować tę zmianę.

Umowa została także zmieniona w celu doprecyzowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

Uwaga przekazana wyłącznie w celach informacyjnych: w niniejszej umowie zostały wprowadzone także zmiany dotyczące handlowców spoza Europy, lecz nie wpływają one w żaden sposób na handlowców w Europie.

2. Umowa z podmiotem handlowym w sprawie obsługi płatności kartami PayPal (WorldPay)

Do Daty wejścia w życie umowa Użytkownika jest zawarta z firmą Worldpay (Wielka Brytania) w roli Nabywcy, w odniesieniu do usług przetwarzania kart świadczonych na podstawie umowy. Do Daty wejścia w życie umowa Użytkownika jest zawarta z firmą Worldpay (Wielka Brytania) i/lub Worldpay B.V. w roli Nabywcy. Użytkownik nie musi podejmować żadnych innych działań, aby zaakceptować tę zmianę.

Umowa została także zmieniona w celu doprecyzowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 


 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 27 lutego 2019 r.

1. Powiadomienie o zmianach w opłatach z tytułu Międzynarodowych Transakcji prywatnych wysyłanych przez Użytkowników z adresem zamieszkania w Irlandii

Zawiadomienie jest zgodne z postanowieniami punktu A1.2.2.2 Załącznika 1 Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal.

Jeżeli adres zamieszkania Użytkownika jest zarejestrowany w Irlandii, od 27 lutego 2019 r. zastosowanie do Użytkownika mają opłaty określone w bieżącym punkcie A1.2.2.3 zamiast opłat określonych w punkcie A1.2.2.2. Punkt A1.2.2.2. Umowy z Użytkownikiem PayPal został zmieniony i ostatecznie zostanie usunięty, w związku z czym bieżący punkt A1.2.2.3 zostanie zastąpiony nowym punktem A1.2.2.2.

 


 

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 30 stycznia 2019 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich akceptować, możesz powiadomić nas przed upływem Daty wejścia w życie lub w dowolnym momencie po jej upływie, aby natychmiast zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi
 

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 30 stycznia 2019.

 

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron witryny PayPal.

Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:

 • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

Punkt

Zmiana
Punkt 2.6 (Salda w wielu walutach) Treść tego punktu została zmieniona, aby doprecyzować, w jaki sposób firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na przeliczanie pieniędzy dostępnych na Saldzie na Saldo w innej walucie.
Punkt 5 (Odbieranie pieniędzy) Początek tego Punktu został zmieniony w celu wyjaśnienia sposobu, w jaki dodatkowe warunki użytkowania mają zastosowanie do handlowców, którzy zintegrowali ze swoim rozwiązaniem online jakąkolwiek funkcję umożliwiającą klientowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto handlowca (na przykład przy użyciu alternatywnych lokalnych form płatności). 
Zob. również przypomnienie dotyczące lokalnych form płatności (LPM) w Powiadomieniu o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal z datą wejścia w życie 29 kwietnia 2019 poniżej.
Punkt 5.5 (Odbieranie pieniędzy w różnych walutach) Treść tego Punktu została zmieniona, aby doprecyzować, na co firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi, gdy ten otrzymuje płatności w różnych walutach.

oraz

 • w celu poprawienia drobnych błędów pisowni.
   
Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.
Data wejścia w życie: 29 kwietnia 2019 r.
 
Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron witryny PayPal.

 

 1. Lokalne formy płatności (LPM)

Handlowcy korzystający z systemu PayPal do odbierania płatności w ramach Transakcji komercyjnych powinni pamiętać, że 13 listopada 2018 r. firma PayPal zaczęła umożliwiać niektórym klientom nieposiadającym Konta wysyłanie płatności na Konta handlowców za pomocą alternatywnych lokalnych źródeł finansowania płatności. 

Z tego względu 13 listopada 2018 r. początkowe postanowienie punktu 5 Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostało zmienione w celu wyjaśnienia sposobu, w jaki dodatkowe warunki użytkowania mają zastosowanie do handlowców, którzy zintegrowali ze swoim rozwiązaniem online jakąkolwiek funkcję umożliwiającą klientowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto handlowca (na przykład przy użyciu alternatywnych lokalnych form płatności). Warunki te obejmują Umowę dotyczącą lokalnych form płatności w usłudze PayPal.

W dniu niniejszego powiadomienia (a także począwszy od Daty wejścia w życie) początkowe postanowienie punktu 5 ma zastosowanie w następującym brzmieniu:

„5.  Odbieranie pieniędzy
Firma PayPal może zezwolić dowolnej osobie (posiadającej Konto PayPal lub nieposiadającej Konta PayPal) na zainicjowanie płatności skutkującej wystawieniem lub przesłaniem pieniądza elektronicznego na Konto Użytkownika. W przypadku integrowania, w tym także uprzedniego zintegrowania ze swoim rozwiązaniem online
jakiejkolwiek funkcji umożliwiającej płatnikowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto Użytkownika, Użytkownik zgadza się na wszystkie dodatkowe warunki użytkowania tej funkcji, które firma PayPal udostępni Użytkownikowi na dowolnej stronie witryny PayPal lub Braintree (w tym na każdej stronie dla programistów i na stronie Umowy prawne) lub rozwiązania online. Takie dodatkowe warunki obejmują Umowę dotyczącą lokalnych form płatności PayPal”.


 1. Inne zmiany
  Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych. Na przykład firma PayPal nie obsługuje płatności w rupiach indyjskich i lirach tureckich, usunięte zatem zostały wszystkie odniesienia do tych walut.

 

Powiadomienie o zmianach w Informacjach dotyczących zasad ochrony danych usługi PayPal.

Wprowadzamy zmiany w Informacjach dotyczących zasad ochrony danych, które zawierają informacje, w jaki sposób korzystamy z danych Użytkownika.

Udostępniliśmy dodatkowe szczegóły na temat tego, jak wykorzystujemy dane podczas realizowania transakcji ze znajomymi. Podaliśmy także więcej informacji o naszym korzystaniu z danych w celu zapobiegania oszustwom i ryzyku.

Zmiany i bieżące Informacje dotyczące zasad ochrony danych można przejrzeć tutaj.