>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Najdôležitejšie informácie o platbách a službách

Dátum poslednej aktualizácie: 9. januára 2018

 

OBSAH

Základné informácie o službe PayPal
Čo je to služba PayPal?
Kto poskytuje službu?
Čo potrebujete na používanie služby?
Jednorazové platby
Otvorenie účtu PayPal
Financovanie účtu
Posielanie platieb
Prijímanie platieb
Meny
Riziko chargebacku alebo storna platby
Ochrana predajcu
Ochrana kupujúceho
Výber finančných prostriedkov (speňaženie elektronických peňazí)
Poplatky
Zrušenie účtu alebo obmedzenie jeho používania
Zakázané alebo obmedzené činnosti
Komunikácia s vami
Riešenie problémov so službou a sporov s inými používateľmi
Sťažnosti týkajúce sa služby 
Rozhodné právo
Bezpečné používanie našej služby
Ako vieme, že ste to vy?
Ako viete, že sme to my?
Uchovanie účtu a peňazí v bezpečí
Čo robiť v prípade bezpečnostného problému
Straty spôsobené neoprávneným použitím
Ďalšie informácie o bezpečnosti
Slovník pojmov

 

Toto je len zhrnutie opisu našej služby. Nezahŕňa všetky vymedzenia pojmov, výnimky a podmienky používania, ktoré sa týkajú služby. Celé znenie zmluvných podmienok je uvedené v zmluve s používateľom, ktorá je dostupná v spodnej časti väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal. Toto zhrnutie netvorí súčasť zmluvy s používateľom. Tento dokument sa môže zmeniť.

Tento dokument a zmluva s používateľom vysvetľujú informácie, ktoré vám zo zákona musíme poskytnúť. Aktualizujeme ich, keď sa služba (vymedzená nižšie) zmení.

Na konci tohto dokumentu sa nachádza slovník pojmov.

 

Základné informácie o službe PayPal

 

Čo je to služba PayPal?

Služba PayPal umožňuje jednotlivcom a firmám posielať a prijímať elektronické peniaze online. Taktiež poskytuje ďalšie finančné a súvisiace služby. Tieto služby sa súhrne označujú ako „služba“ alebo „naše služby“.

Službu môžete využiť na jednorazové platby alebo si u nás môžete otvoriť účet, čím získate možnosť jednoduchšieho platenia, prijímania a posielania platieb, viac funkcií a lepšie záznamy o platbách.

 

Kto poskytuje službu?

Službu poskytuje spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) (ďalej len ako „PayPal“) registrovaným používateľom v Európskom hospodárskom priestore. Podrobnosti o postupe kontaktovania spoločnosti PayPal nájdete na tejto stránke oddelenia služieb zákazníkom. V naliehavých prípadoch použite informácie v časti „Čo robiť” nižšie.

Spoločnosť PayPal je riadne registrovaná v Luxembursku ako banka (resp. z právnického hľadiska ako „úverová inštitúcia”). Podliehame prudenciálnemu dohľadu luxemburského finančného regulačného úradu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF spravuje zoznam regulovaných organizácií na stránke https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. Spoločnosť je registrovaná v tomto zozname pod číslom B00000351, nájsť ju môžete aj vyhľadávaním podľa názvu.

 

Čo potrebujete na používanie služby?

Na používanie služby potrebujete iba toto:

 • počítač, smartfón (napríklad telefón Apple iPhone, Android alebo Windows) alebo tablet (napríklad tablet Apple iPad, Android alebo Windows);
 • pripojenie na internet. Služba PayPal nefunguje, ak počítač nie je pripojený na internet.

Toto sú technické požiadavky. Je pochopiteľné, že čím lepšie funguje váš počítač a pripojenie na internet, tým lepšie fungujú naše služby. Ak je počítač napadnutý vírusom alebo má iný bezpečnostný problém, môže to narušiť nielen funkčnosť služby, ale aj fungovanie vášho počítača. Je preto dobré sa riadiť bezpečnostnými odporučeniami výrobcu počítača a operačného systému a používať antivírusový program odporúčaný pre váš operačný systém. Udržiavajte systém aktualizovaný, predovšetkým operačný systém, prehliadač a antivírusový program. Dbajte na opatrnosť pri sťahovaní obsahu z internetu: ak nepoznáte zdroj sťahovaného obsahu alebo mu nedôverujete, riskujete tým, že budú stiahnuté údaje škodlivé.

Službu používate kvôli peniazom, takže budete potrebovať aj peniaze na posielanie alebo prijímanie, aby bola služba PayPal pre vás užitočná. Služba bude tiež užitočnejšia, ak máte bankový účet alebo kreditnú či debetnú kartu. Služba je prostriedok, ktorý umožňuje využívať tieto zdroje financovania (banku alebo platobnú kartu) online bez nutnosti poskytovať podrobnosti o ich iným subjektom okrem spoločnosti PayPal a starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré sú uvedené v našich pravidlách ochrany osobných údajov. Služba je navrhnutá tak, aby ste mohli jednoduchšie a bezpečnejšie používať svoje bankové účty a platobné karty online.

V určitých prípadoch môžete používať službu prostredníctvom určitých externých poskytovateľov služieb, ktorým povolíte konať vo vašom mene (napríklad s cieľom iniciovať určité platby alebo získať prístup k informáciám o vašom účte PayPal).

 

Jednorazové platby

Ak používate službu na jednorazové platby (bez založenia účtu u nás), poskytneme vám informácie o platbe pred tým, než nám dáte príkaz k platbe, i po tom.

Tieto informácie vám sprístupníme:

 • na webových stránkach, ktoré budú zobrazené pred uskutočnením platby;
 • v každom e-maile, ktorý vám zašleme, a
 • v tomto oznámení „Najdôležitejšie informácie o platbách a službách“.

Pri použití produktu „Platba na základe faktúry“ (ak je dostupný) vám môže niektoré informácie poslať obchodník, ktorému platíte.

Poslanie jednorazovej platby prostredníctvom Služby vám nebude účtované (môžeme vám však účtovať iné služby, ako napríklad prepočet meny).

Informácie, ktoré nám musíte poskytnúť na uskutočnenie jednorazovej platby, zahŕňajú údaje o kreditnej alebo debetnej karte a ďalšie informácie, ktoré budú uvedené na webových stránkach, na ktorých nám dáte príkaz na realizáciu platby.

Po zadaní príkazu na realizáciu platby bude platba uskutočnená, len čo to platobné schémy spoločnosti PayPal umožnia (čo môže byť v priebehu nasledujúceho pracovného dňa). Ak nám osoba, ktorej posielate platbu, oznámi, že chce vašu platbu zúčtovať neskôr, zrealizujeme váš platobný príkaz vtedy, keď nás o to daná osoba požiada.

Ak u nás nemáte zriadený účet, platia limity na odosielanie a prijímanie platieb. Ďalšie informácie nájdete v časti „Posielanie platieb„, “Prijímanie platieb„ a “Výber finančných prostriedkov“ nižšie.

 

Otvorenie účtu PayPal

Účet v službe PayPal si môžu otvoriť jednotlivci a firmy. Na otvorenie účtu musíte spĺňať tieto podmienky:

 • musíte byť buď fyzickou osobou (vo veku najmenej 18 rokov), alebo právnickou osobou, ktorá môže uzavrieť právne záväznú zmluvu, a
 • musíte dokončiť registračný proces.

V rámci registračného procesu je potrebné vykonať tieto kroky:

Počas registračného procesu alebo po ňom môžete taktiež nastaviť zdroj financovania v účte PayPal, ktorým môže byť bankový účet, debetná alebo kreditná karta. Z tohto zdroja financovania budeme čerpať finančné prostriedky na pokrytie platieb, ktoré uskutočníte v účte PayPal.

 

Financovanie účtu

Peniaze na účte PayPal sú z právneho hľadiska označované ako „elektronické peniaze”, čo je pojem uznávaný v Európskom hospodárskom priestore ako forma peňazí vhodná na použitie online. Platiť finančnými prostriedkami z účtu PayPal je možné len vtedy, ak sa na ňom nejaké prostriedky nachádzajú. Ak však pošlete platbu bez finančných prostriedkov na účte PayPal, automaticky sa pokúsime získať finančné prostriedky z vašich zdrojov financovania, aby platba prebehla.

Na financovanie účtu je potrebné buď:

 • získať od nás elektronické peniaze tým, že nám zaplatíte ekvivalentnú sumu z vašich zdrojov financovania. Môžete tak urobiť ručne pomocou funkcie Pridať prostriedky v používateľskom rozhraní účtu alebo to urobíme podľa potreby automaticky, aby sme pokryli platby, ktoré nám prikážete poslať; alebo
 • prijať platbu PayPal od iného používateľa služby PayPal.

Zostatok na účte PayPal predstavuje sumu elektronických peňazí dostupných na uskutočňovanie platieb z vášho účtu. Elektronické peniaze sú ekvivalentom hotovosti, preto európske právo zakazuje platbu úrokov z elektronických peňazí (článok 12 smernice 2009/110/ES).

 

Posielanie platieb

Ak chcete poslať platbu tretej strane pomocou našej služby, kliknite na tlačidlo na webovej stránke obchodníka (alebo inom predajnom mieste), čím obchodníkovi zaplatíte. Ak príjemca platby nemá webové stránky ani tlačidlo na uskutočnenie platby, môžete jednoducho využiť funkciu Poslať peniaze v používateľskom rozhraní účtu a zadať e-mailovú adresu daného príjemcu. V každom prípade pri začatí procesu posielania peňazí nám dávate príkaz na elektronický prevod peňazí z vášho účtu PayPal na účet PayPal príjemcu (pozri tiež „Ako vieme, že ste to vy?“ nižšie). Ak príjemca platbu príjme (čo sa bežne deje automaticky), uskutočníme prevod.

V niektorých prípadoch možno budete môcť dať oprávnenie príjemcovi, aby dal neskôr vo vašom mene pokyn spoločnosti PayPal na spracovanie vašej platby v prospech tohto príjemcu (tieto druhy platieb sú známe ako automatické platby alebo vopred schválené platby). Spoločnosť PayPal môže zadržať sumu platby vo vašom rezervnom účte ako sumu čakajúcu na spracovanie, až kým príjemca vašu platbu nezinkasuje.

V niektorých prípadoch možno budete mať možnosť povoliť inému licencovanému poskytovateľovi platobných služieb, aby vo vašom mene inicioval platbu v prospech inej osoby.

Každý nový účet má na začiatku obmedzenie sumy finančných prostriedkov, ktoré môže používateľ poslať. Ak chcete zvýšiť svoj limit na posielané platby, musí overiť údaje, ktoré nám poskytol v súvislosti s účtom. Limity sa môžu líšiť podľa nášho uváženia a môžu dosiahnuť až maximálnu sumu predpísanú zákonmi proti praniu špinavých peňazí. Neposkytujeme však prostriedok na úpravu limitu na posielané platby. Druh informácií požadovaných v procese overenia závisí od miesta, kde žijete, a typu účtu (osobný alebo firemný). Spoločnosť PayPal vás vyzve, aby ste overili údaje o účte, a vysvetlí vám, ako postupovať.

 

Prijímanie platieb

Po otvorení účtu PayPal môžete prijať platbu pomocou služby tak, že prijmete platbu od iného používateľa. Prijatie je skoro vždy automatické, obyčajne nemusíte robiť nič, aby ste platbu prijali.

Príjemca môže platby vrátiť alebo v niektorých prípadoch využiť službu na odmietnutie platieb poslaných iným používateľom.

Právne predpisy proti praniu špinavých peňazí vyžadujú, aby v prípade nových účtov PayPal spoločnosť PayPal obmedzovala sumu peňazí, ktoré je možné prijať, pred ukončením procesu overenia účtu. Spoločnosť PayPal vás požiada o overeniu údajov o účte a krátko po otvorení nového účtu vám vysvetlí, ako postupovať.

Spoločnosť PayPal blokuje platby, ktoré podľa nás majú vážne problémy s bezpečnosťou alebo sa javia ako podvodné (prečítajte si časti 5, 9 a 10 zmluvy s používateľom). V niektorých prípadoch platbu namiesto zablokovania odložíme, aby sme mohli príkaz k platbe podrobne preskúmať. Ak zistíme podvod po tom, čo platbu prijmeme, obvykle vrátime platbu späť osobe, ktorá bola podvedená, a v účte zaznamenáme vrátenú platbu. Niekedy nesmieme z právnych dôvodov vysvetliť, prečo sme platbu zablokovali alebo odložili ani uviesť podrobnosti o stornovaní objednávky, aby sme tým neupozornili osobu, ktorá môže páchať podvod alebo iné zločiny. Hoci môžeme byť limitovaní v tom, čo smieme prezradiť, neváhajte sa nás opýtať na zablokované, odložené alebo vrátené platby pomocou zabezpečeného centra komunikácie, ktoré je popísané v časti „Komunikácia s vami” nižšie.

 

Meny

Platby môžete posielať a prijímať vo viacerých menách vrátane týchto: britská libra, euro, americký dolár, kanadský dolár, austrálsky dolár, švajčiarsky frank, nórska koruna, švédska koruna, dánska koruna, poľský zlotý, maďarský forint, česká koruna, singapurský dolár, hongkonský dolár, novozélandský dolár, izraelský nový šekel, mexické peso, argentínske peso, brazílsky real, filipínske peso, thajský baht a nový taiwanský dolár.

Ak nemáte zostatok v mene, ktorú posielate, alebo ak vyberáte prostriedky v mene, ktorá nesúhlasí s krajinou bankového účtu prijímajúceho výber, služba obvykle prevedie finančné prostriedky do meny platby, ktorú posielate, alebo bankového účtu prijímajúceho výber. Tento prevod bude spoplatnený.

Peniaze môžete prijímať v ktorejkoľvek z hore uvedených mien podporovaných službou. Ak mena, ktorú prijímate, nesúhlasí so štátnou príslušnosťou účtu PayPal, neprevedie služba cudziu menu do štátnej meny, kým k tomu nedáte pokyn, nevyberiete finančné prostriedky na svoj bankový účet alebo ich nepošlete v inej mene.

Pred prevodom meny vás služba upozorní na použitý výmenný kurz a výšku účtovaného poplatku. Po upozornení služba vykoná prevod, len ak jej dáte pokyn pokračovať. Nevzťahuje sa to na transakcie, ktoré podliehajú oneskoreniu spracovania obchodníkom, ani na automatické platby (pozri časť 4 zmluvy s používateľom).

 

Riziko chargebacku alebo storna platby

Ak príjemca nespĺňa podmienky programu ochrany predajcu (pozri nižšie) a prijme platbu, ktorá sa stane predmetom chargebacku alebo je stornovaná, príjemca (vo väčšine prípadov nejde o spoločnosť PayPal) bude zodpovedný za zaplatenie chargebacku/storna sumy danej platby vrátane prípadných poplatkov, napríklad poplatku za spracovanie chargebacku.

Chargeback je sporom medzi príjemcom platby financovanej platobnou kartou, bankou, ktorá kartu vystavila, a zákazníkom vydavateľa, odosielateľom platby. Spoločnosť PayPal nerozhoduje o problémoch s chargebackom, a preto my aj platiteľ musíme prijať rozhodnutie vydávajúcej banky ako konečné a právne záväzné v súvislosti so sporom o chargeback.

 

Ochrana predajcu

Za istých okolností pokryje stratu spôsobenú spätnou úhradou alebo stornom platby spoločnosť PayPal namiesto príjemcu platby. Je to v takom prípade, že platiteľ poprie, že dal oprávnenie na platbu, alebo tvrdí, že nedostal tovar, za ktorý zaplatil.

Program ochrany predajcu môžete využiť, ak je platba uvedená ako „spĺňajúca kritériá ochrany predajcu” na používateľovej stránke Podrobnosti o transakcii. Splnenie kritérií na účasť v programe ochrany predajcu závisí od týchto faktorov:

 • druh zakúpených tovarov alebo služieb,
 • krajina, v ktorej sídli kupujúci a predajca,
 • druh účtu predávajcu,
 • poštová adresa, na ktorú predajca zaslal tovar,
 • dôkaz o použitom spôsobe dodania,
 • čas zaslania tovaru na základe príjmového dokladu,
 • počet účtov, z ktorých bola platba vykonaná,
 • spolupráca predajcu.

Zmluva s používateľom obsahuje ďalšie podrobnosti týkajúce sa kritérií, ktoré sa vzťahujú na krajinu, v ktorej má predajca sídlo.

Ochrana kupujúceho

Program ochrany kupujúceho umožňuje kupujúcim, aby v prípade nákupu tovarov a služieb spĺňajúcich podmienky na ochranu získali späť v celej alebo čiastočnej výške svoju platbu realizovanú cez PayPal za nákup tovarov, ktoré neboli doručené alebo ktoré sa výrazne odlišujú od opisu uvedeného predajcom.

Ak chcete získať Ochranu kupujúceho, musíte si uplatniť nárok, pričom na jeho uplatnenie platia časové lehoty. Postup podania sťažnosti je uvedený v zmluve s používateľom.

 

Výber finančných prostriedkov (speňaženie elektronických peňazí)

Ak je na vašom účte kladný zostatok, môžete nám kedykoľvek zadať príkaz na výber finančných prostriedkov z účtu na bankový účet, ktorý je vo vašom účte PayPal registrovaný ako zdroj financovania (vo výnimočných prípadoch aj na kartu uvedenú ako zdroj financovania). Taký príkaz sa obvykle zadáva pomocou funkcie výberu v používateľskom rozhraní účtu. Z právneho hľadiska predstavuje výber z účtu PayPal na bankový účet „zámenu” elektronických peňazí.

Výber z účtu bežne zrealizujeme do jedného pracovného dňa po vykonaní všetkých kontrol, ktoré sú primerane potrebné na ochranu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a podvodom alebo na overenie vašej totožnosti a vášho prístupu k bankovému účtu, ktorý je použitý na daný výber.

Legislatíva o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vyžaduje, aby v prípade nových účtov PayPal spoločnosť PayPal stanovila limit na výšku výberu z účtu. Ak chcete tento limit zvýšiť, je potrebné, aby ste vykonali proces overenia nového účtu. Spoločnosť PayPal vás požiada o vykonanie procesu a krátko po otvorení nového účtu vám vysvetlí, ako máte postupovať.

Finančné prostriedky môžete mať uložené na svojom účte PayPal ľubovoľne dlho. Neúčtujeme poplatky za držanie peňazí na účte PayPal, ale nevyplácame ani úroky, pretože úroky za elektronické peniaze sú zakázané.

 

poplatky

Spoločnosť PayPal neúčtuje poplatky za posielanie peňazí pomocou našich služieb (okrem prípadov, keď je potrebný prepočet meny, ak je platba poslaná pomocou služby MassPay alebo ak odosielateľ zaplatí poplatok za poslanie platby medzi fyzickými osobami).

Spoločnosť PayPal účtuje poplatky v určitých prípadoch, ako sú tieto:

 • prijatie finančných prostriedkov (sadzby závisia napríklad od lokality odosielateľa a príjemcu),
 • prepočet mien (pozri časť Meny vyššie),
 • spracovanie chargebacku odosielateľom vami prijatej platby,
 • výber finančných prostriedkov (v niektorých krajinách),
 • využitie niektorých voliteľných služieb, ako je funkcia hromadnej platby alebo PayPal Credit.

Podrobnosti o našich poplatkoch nájdete na konci zmluvy s používateľom.

 

Zrušenie účtu alebo obmedzenie jeho používania

Účet môže kedykoľvek zrušiť majiteľ účtu alebo ho môžeme zrušiť my. V prípade, že k zrušeniu účtu pristúpi spoločnosť PayPal, bežne upozorníme majiteľa účtu dva mesiace pred takýmto zrušením. účty však môžeme vo výnimočných prípadoch zrušiť aj kedykoľvek na základe okamžitého oznámenia majiteľovi účtu (ak napríklad majiteľ účtu porušil zmluvu s nami). V časti 7 zmluvy s používateľom sa uvádza viac podrobností (vrátane informácií o tom, ako účet zrušiť a aké sú účinky tohto kroku).

Za istých okolností môžeme tiež zamedziť odosielanie alebo prijímanie platieb a/alebo výber prostriedkov z vášho účtu – ak sa napríklad zadané údaje javia ako nepresné, ak nesplníte svoje základné povinnosti alebo ak sa zdá, že máte finančné problémy (pozri tiež časti 9 a 10 zmluvy s používateľom). Spoločnosť PayPal neposkytuje možnosť, pomocou ktorej by ste mohli obmedziť alebo zakázať používanie svojho účtu, okrem možnosti ho zatvoriť.

Ak spoločnosť PayPal obmedzí používanie vášho účtu (bez jeho úplného zrušenia), zostane vám po prihlásení k dispozícii zabezpečené centrum komunikácie alebo môžete telefonicky kontaktovať naše oddelenie služieb zákazníkom. Neváhajte sa kedykoľvek informovať o obmedzeniach účtu a my vám vysvetlíme podstatu obmedzenia (v prípade, že je to povolené) a ako toto obmedzenie odstrániť.

Spoločnosť PayPal tiež môže zablokovať konkrétnu platbu (bez zrušenia alebo obmedzenia používania účtu). Viac informácii nájdete v časti „Prijímanie platieb” vyššie.

 

Zakázané alebo obmedzené činnosti

Nepovoľujeme použitie služby na spracovanie platieb spojených s nezákonnými činnosťami alebo inými činnosťami porušujúcimi pravidlá používania služby PayPal.

Taktiež môžeme obmedziť použitie služby PayPal alebo odmietnuť vykonať platobný príkaz, ak ide o zakázanú činnosť na základe zmluvy s používateľom.

 

Komunikácia s vami

Spoločnosť PayPal s vami bude komunikovať týmito spôsobmi (okrem iných bežných spôsobov, ako je telefonický kontakt na zákaznícky servis alebo táto webová stránka):

 • e-mailom, ak komunikovaná informácia nie je citlivá z hľadiska bezpečnosti. E-mailom vás napríklad upozorníme na poslanú platbu alebo zmenu v nastaveniach účtu. Tieto upozornenia e-mailom sú zväčša rutinným potvrdením vami vykonaných akcií. Ak ste nevykonali akciu, na ktorú vás upozorníme, je potrebné, aby ste ihneď zareagovali, nie však odpovedaním na daný e-mail. Ak máte podozrenie na neoprávnené použitie vášho účtu, prečítajte si časť „Čo robiť v prípade bezpečnostného problému” nižšie.
  Okrem potvrdení o vašich akciách používame e-maily na získanie vašej pozornosti (napr. ak máte v účte platbu čakajúcu na prijatie alebo ak platobnej karte uvedenej vo vašom účte končí doba platnosti) a všeobecné oznámenia posielané všetkými používateľom, ako sú aktualizácie našich zmlúv online. Dôverné informácie sa v e-mailoch snažíme obmedziť na minimum, pretože e-mail nie je veľmi bezpečný spôsob komunikácie. Na bezpečnú komunikáciu s nami použite zabezpečené centrum komunikácie.
  Odpovedi na niektorý náš automaticky odosielaný e-mail nebudeme venovať takú pozornosť, akú by sme chceli venovať správe od vás. Ak potrebujete odpovedať, odpovedajte na e-mailové upozornenie pomocou zabezpečeného centra komunikácie, kde si tiež môžete overiť pravosť nášho e-mailu;
 • oznámeniami odoslanými na váš smartfón alebo tablet, ak nastavenia na vašom zariadení umožňujú posielanie upozornení. Tieto oznámenia majú rovnaký účel ako e-mailové oznámenia popísané vyššie a môžete pomocou nich odhaliť neoprávnené použitie vášho účtu. Ak máte podozrenie na neoprávnené použitie vášho účtu, prečítajte si časť „Čo robiť v prípade bezpečnostného problému” nižšie;
 • pomocou zabezpečeného centra komunikácie, ku ktorému máte prístup zo svojho účtu, ale až po prihlásení sa do účtu. Po prihlásení máme väčšiu istotu, že prostredníctvom zabezpečeného centra komunikácie komunikujeme priamo s vami. Preto môžeme používať informácie o bezpečnosti služby, dôverné informácie a iné informácie, ktorých bezpečnosť je dôležitá. Keďže je ale potrebné, aby ste sa pred vstupom do zabezpečeného centra komunikácie najprv prihlásili, ide o menej efektívny spôsob získania vašej pozornosti. Preto vás môžeme najprv osloviť e-mailom s informáciou, aby ste si skontrolovali zabezpečené centrum komunikácie.

Toto nie je vyčerpávajúci zoznam. Ak napríklad zavoláte na naše oddelenie služieb zákazníkom, bude komunikácia, samozrejme, prebiehať telefonicky.

Komunikujeme s vami v jazyku, v ktorom sme s vami komunikovali pri registrácii do služby PayPal. Vo väčšine prípadov to je jazyk vašej krajiny, inak však používame angličtinu. Na krajinu sa vás pýtame počas registrácie do služby PayPal.

 

RIEŠENIE PROBLÉMOV SO SLUŽBOU A SPOROV S INÝMI POUŽÍVATEĽMI

Všetky problémy súvisiace so službou (napríklad ak sa vyskytla chyba pri uskutočňovaní platby) alebo spory s inými používateľmi sa pokúsime vyriešiť prostredníctvom nášho centra riešenia problémov, ku ktorému máte prístup po prihlásení sa do účtu.

V centre riešenia problémov môžete nahlásiť problém, iniciovať spor alebo reagovať na spor otvorený iným používateľom. Nájdete tu tiež rady, ako centrum riešenia problémov používať. Ďalšie informácie nájdete v častiach 11, 12 a 13 zmluvy s používateľom. 

Ak sa problém súvisiaci so službou týka bezpečnosti alebo podvodu (ak napríklad máte podozrenie na neoprávnené použitie), prečítajte si časť „Čo robiť v prípade bezpečnostného problému”. Ak by sme vás potrebovali upozorniť na problém s bezpečnosťou alebo podvodom, bežne tak urobíme prostredníctvom zabezpečeného centra komunikácie. Ak sa vyžadujú okamžité kroky z vašej strany, môžeme využiť aj iné prostriedky, napríklad e-mail.

Na nahlasovanie problémov a pomoc so službou a spormi s inými používateľmi a s ich riešením sa vzťahujú určité lehoty, a preto je dôležité si všimnúť, dokedy treba podniknúť príslušné kroky.

SŤAŽNOSTI TÝKAJÚCE SA SLUŽBY

Sťažnosť týkajúcu sa služby môžete nahlásiť nášmu oddeleniu služieb zákazníkom kedykoľvek online alebo telefonicky (podrobnosti nižšie). 

Na nahlasovanie sťažností a pomoc s nimi sa vzťahujú určité lehoty, a preto je dôležité, aby ste si všimli informácie, ktoré vám počas celého procesu riešenia sťažnosti poskytujeme, o tom, kedy je potrebné podniknúť ďalšie kroky, aby ste mohli sťažnosť vyriešiť alebo postúpiť ďalej podľa želania.

Ak výsledok riešenia sťažnosti týkajúcej sa služby po dokončení procesu postúpenia sťažnosti ďalej nie je podľa vašich predstáv, môžete podať sťažnosť v službe finančného ombudsmana (ak ste používateľ s bydliskom vo Veľkej Británii) alebo v Európskom spotrebiteľskom centre (ECC-Net) alebo nás môžete žalovať na súdoch v Anglicku a Walese (alebo na miestnom súde, ak ste spotrebiteľ). Nevyriešenú sťažnosť tiež môžete písomne nahlásiť nášmu regulačnému úradu CSSF na adrese: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, Route d’Arlon L-2991 Luxembourg.

Ďalšie informácie nájdete v časti 14 (Spory so spoločnosťou PayPal) zmluvy s používateľom.

 

Rozhodné právo

Právny vzťah s vami upravujú právne predpisy platné v Anglicku a Walese.

 

Bezpečné používanie našej služby

Z hľadiska zákazníka je základným produktom spoločnosti PayPal Služba, ktorú často prirovnávajú k peňaženke, teda bezpečnému miestu na úschovu hotovosti, kariet a ostatných platobných prostriedkov. Bezpečnosť je hlavný dôvod, prečo je dobré mať peňaženku. Služba PayPal vás chráni pred prezradením údajov o vašom prístupe k hotovosti internetovým predajcom. Osoby, ktorým platíte, tak nezískajú prístup k vašim platobným prostriedkom (údajom o platobnej karte či bankovom účte).

Okrem bezpečnosti je ďalšou výhodou peňaženky skutočnosť, že je pohodlná a vždy pripravená na použitie. Peňaženka nie je trezor, ale niečo, čo sa jednoducho používa a otvára, keď potrebujete hotovosť. Je ťažké udržať rovnováhu medzi bezpečnosťou a praktickosťou. Snažíme sa vyhnúť nepohodlným bezpečnostným kontrolám s nízkou pridanou hodnotou, ale ak je riziko vyššie (vysoká suma, pravdepodobnosť straty), musíme vás požiadať o pomoc s vašou ochranou, aby sme vedeli, že máme do činenia s vami a nie s podvodníkom. Taktiež musíme dodržiavať nariadenia týkajúce sa bezpečnosti. V maximálnej možne miere sa vás snažíme rozpoznať nerušivými prostriedkami, ale niekedy vás musíme požiadať, aby ste dokázali, že osoba vykonávajúca akcie vo vašom účte ste naozaj vy.

 

Ako vieme, že ste to vy?

Keď posielate platbu, potrebujeme potvrdenie, že ste to vy, teda majiteľ účtu, kto nám zadáva príkaz k platbe. Sumu platby zúčtujeme z vášho účtu, preto je dôležité, aby ste vyjadrili súhlas s platbou a my sme zúčtovali z vášho účtu iba platby, ktoré nám prikážete. Okrem pokynu k platbe overujeme skutočnosť, že operáciu vykonávate naozaj vy, aj v prípade ďalších operácií zahŕňajúcich vaše peniaze alebo nastavenia účtu PayPal.

Ak sa prihlásite pomocou svojich prihlasovacích údajov (vrátane hesla alebo PIN kódu), dávate nám základné ubezpečenie, že prihlásenou osobou ste naozaj vy. Bezpečnosť tejto základnej metódy závisí od toho, či uchováte svoje prihlasovacie údaje, najmä heslo a kód PIN, v tajnosti. Ak niekomu poskytnete svoje prihlasovacie údaje, vzdáte sa tým kontroly nad účtom PayPal. Ak chcete, aby mal niekto iný prístup k vášmu účtu, nezdieľajte s ním svoje prihlasovacie údaje, ale namiesto toho vytvorte samostatného používateľa s možnosťou prihlásenia pre inú osobu (prihláste sa, v časti „Profil a nastavenia” vyberte možnosť „Správa používateľov”). Nikdy nikomu neprezraďte svoje prihlasovacie údaje, ak chcete mať istotu, že máte úplnú kontrolu nad svojím účtom. Ak sa domnievate, že vaše prihlasovacie poverenia môže poznať aj iná osoba, pozrite si časť „Čo robiť“.

Zástupca spoločnosti PayPal od vás nikdy nebude zisťovať heslo alebo PIN kód. Tieto údaje sú uložené v našom systéme v zašifrovanej podobe a nie sú dostupné zamestnancom spoločnosti PayPal. Neprezraďte svoje heslo ani kód PIN zamestnancovi spoločnosti PayPal ani nikomu inému. Ak zabudnete heslo, zmeníme ho na dočasné, ktoré budeme poznať iba my a vy, a pri prvom použití dočasného hesla vás požiadame o jeho zmenu. PIN kód môžete sami zmeniť v profile účtu po prihlásení sa.

Okrem prihlásenia sa pomocou e-mailovej adresy a hesla alebo PIN kódu vás môžeme rozpoznať aj inak. Môžeme vás napríklad rozpoznať pomocou mobilného zariadenia, najmä ak v ňom máte nainštalovanú aplikáciu PayPal. Ak má vaše zariadenie senzor odtlačkov prstov umožňujúci vašu identifikáciu, môžeme použiť aj odtlačok prsta. Taktiež vás môžeme požiadať o zadanie kódu, ktorý sme poslali na vaše telefónne číslo. Vďaka tomu vás teda vieme rozpoznať aj pomocou telefonickej linky. Vašu totožnosť vieme potvrdiť aj pomocou vašich odpovedí na určité bezpečnostné otázky.

Európske právne predpisy o bezpečnosti platieb od nás vyžadujú, aby sme vás v prípade určitých činností, napríklad posielanie peňazí alebo zmena nastavenia účtu, identifikovali pomocou dvoch samostatných prostriedkov. Ak sa napríklad pôvodne prihlásite pomocou hesla, môžeme skontrolovať aj vaše zariadenie. Zvyčajne tak robíme bez toho, aby ste museli niečo robiť. Ak chcete zrušiť prepojenie medzi vami a zariadením, ktoré už nemáte, môžete tak urobiť po prihlásení v časti Profil a nastavenia výberom položky Telefón.

Ak si vyberiete túto možnosť, budeme vás identifikovať (ak to bude možné) bez toho, aby ste museli zadávať heslo alebo PIN kód napríklad využitím vášho mobilného zariadenia. Proces vašej identifikácie teda nevynechávame, len ho dokončujeme bez toho, aby ste museli zadávať nejaké údaje. Namiesto hesla vás rozpoznávame podľa vášho zariadenia a správania.

Ak na financovanie platby používate kartu, aj banka vydávajúca kartu má zodpovednosť za vašu identifikáciu. Môže na to využiť protokol 3D Secure, pri ktorom budete vyzvaní na zadanie hesla. Spoločnosť PayPal pracuje so združeniami a vydavateľmi kariet, aby v prípadoch, keď je to možné, zmiernila tieto dodatočné bezpečnostné kontroly.

Potvrdzovanie totožnosti pri posielaní platby nám pomáha ubezpečiť sa, že na platbu dávate oprávnenie skutočne vy. Totožnosť môžeme potvrdzovať aj vtedy, keď nastavujete schválenie vopred pre budúce platby. Obchodníci následne môžu inkasovať tieto vopred schválené platby v súlade s vašou zmluvou s nimi. Vašu totožnosť neoverujeme ani od vás nevyžadujeme žiadne kroky v prípadoch, keď obchodník inkasuje platbu, ktorú ste vopred schválili, keď ste sa rozhodli dôverovať obchodníkovi a umožnili ste mu inkasovať platbu po splnení určitých dohodnutých podmienok (ak napríklad použijete službu poskytovanú obchodníkom alebo ak uplynie určité obdobie a dôjde k splatnosti ďalšej platby). Schválenie vopred môžete zrušiť v profile svojho účtu.

 

Ako viete, že sme to my?

Spoločnosť PayPal usilovne pracuje na tom, aby zabránila druhým falšovať jej stránky, mobilné aplikácie a iné formy prístupu k našej Službe. Napriek tomu naša snaha eliminovať napodobeniny nie je vždy stopercentná. Niekto môže napodobňovať službu PayPal, než na to prídeme. Ak si myslíte, že falošná stránka PayPal je skutočná, môžete zadať svoje prihlasovacie údaje na falošnej stránke, a tak ich prezradiť podvodníkovi napodobňujúcemu službu PayPal. Ak sa vám toto v minulosti stalo, prečítajte si časť „Čo robiť v prípade bezpečnostného problému” nižšie.

Ak chcete mať istotu, že sa prihlasujete na skutočnú webovú lokalitu PayPal:

 • Nepoužívajte odkazy na webovú lokalitu PayPal. Nevidíte kód prepojenia, ktorý vás presmeruje z odkazu na odkazovanú webovú lokalitu, takže z daného prepojenia nepoznáte, kam v skutočnosti smerujete. Nasledovať prepojenie je bezpečné len v prípade, že dôverujete zdroju prepojenia. Nemusíte však vždy vedieť, o koho ide. E-maily môžu byť upravená tak, že vyzerajú ako od spoločnosti PayPal, aj keď tomu tak v skutočnosti nie je. Preto sa vyvarujte prepojeniam na stránky PayPal, ktoré sa nachádzajú v e-mailoch. Prepojenia na webových lokalitách, ktorých autorov nepoznáte a ktorým nemôžete dôverovať, môžu viesť na napodobeniny našich stránok. Ak chcete navštíviť skutočnú webovú lokalitu PayPal, je najjednoduchšie zadať „paypal.com” do panela s adresou v prehliadači a stlačiť Enter.
 • Skontrolujte panel s adresou. Keď otvoríte stránku, ktorá vyzerá ako stránky spoločnosti PayPal, skontrolujte panel s adresou v hornej časti okna prehliadača. Mala by vyzerať asi takto (môže sa mierne líšiť v závislosti od použitého prehliadača):

  V uvedenom príklade výraz „https” a ikonka zamknutého zámku znamená, že spojenie medzi vašim prehliadačom a serverom spoločnosti PayPal je zašifrované a nikto nemôže toto spojenie tajne monitorovať. Výrazy „paypal.com” a „PayPal, Inc.” potvrdzujú, že je prehliadač pripojený k nášmu serveru, a zelené tieňovanie znamená, že prehliadač „vie”, že ide o nás vďaka certifikátu vydanému dôveryhodnou treťou stranou, ktorá nás identifikovala. Ak je panel s adresou žltý alebo červený, ak spojenie nie je zabezpečené (zámok je otvorený alebo chýba výraz „https”) alebo ak nie ste pripojení k nám (adresa nie je „paypal.com”), neprihlasujte sa. Podvodníci môžu zneužiť naše meno, ale je pre nich oveľa ťažšie zneužiť názov našej internetovej domény, paypal.com. Preto skontrolujte názov domény, paypal.com, v paneli s adresou (presne „paypal.com” pred prvou lomkou).

  Keď nám zadávate príkaz na vykonanie platby, obvykle sa nachádzate na webovej lokalite obchodníka, ktorému chcete zaplatiť. Ak nám dáte pokyn na zaplatenie, obvykle vás požiadame o prihlásenie (aby sme vedeli, že pokyn nám dávate skutočne vy). Webová lokalita obchodníka vás presmeruje do okna PayPal, v ktorom sa prihlásite (pokiaľ ste si nezvolili možnosť prihlasovania bez hesla opísanú vyššie v časti Ako vieme, že ste to vy?). Vždy môžete skontrolovať adresu daného prihlasovacie okna, ak chcete mať istotu, že vás stránka obchodníka presmerovala k nám. Upozorňujeme, že po presmerovaní od obchodníka k nám týmto spôsobom sa na stránke zobrazí tiež meno obchodníka. Nie je to preto, že by ste sa stále nachádzali na jeho stránkach, ale na zachovanie kontextu. Kupujete si niečo od daného obchodníka a platobný krok vás na chvíľu presunie na naše stránky, ale po uskutočnení platby vás presmerujeme späť na stránky obchodníka.

  Ak chcete mať istotu, že aplikácia PayPal na vašom mobilnom telefóne je originálna, obstarajte si ju z dôveryhodného zdroja (napr. z Apple App Store alebo Google Play).

  Niektorí zákazníci PayPal vám umožnia prihlásiť sa na ich stránky pomocou prihlasovacích údajov PayPal; to vás môže ušetriť od povinnosti zriaďovať si účet na ich stránke na účely jej používania. Hoci používate svoje prihlasovacie údaje PayPal a spoločnosť PayPal sa stará o prihlasovací proces, neprihlasujete sa však na lokalitu PayPal, ale na webovú lokalitu tretej strany. Ak sa prihlásite (alebo pokúsite o prihlásenie) na stránky tretej strany pomocou prihlasovacích údajov PayPal, spoločnosť PayPal informuje tretiu strany o úspešnom alebo neúspešnom pokuse o prihlásenie. Spoločnosť PayPal však neposkytne tretej strane žiadne ďalšie údaje bez vášho súhlasu.

 

Čo robiť v prípade bezpečnostného problému

Ak máte podozrenie na bezpečnostný problém, konajte ihneď a bez paniky. Odloženie podozrenia na neskôr môže zhoršiť následky. Volať na zákaznícky servis nie je prvá vec, ktorú by ste mali urobiť.

Najprv sa zamyslite, ktorá z týchto možností najlepšie charakterizuje problém:

 1. Môžem sa prihlásiť. Niekto iný používa alebo môže používať môj účet, moje prihlasovacie údaje už nie sú tajné.
 2. Môžem sa prihlásiť a myslím, že moje prihlasovacie údaje sú v bezpečí, ale na mojom účte došlo k neautorizovanej aktivite.
 3. Nemôžem sa prihlásiť. Niekto iný používa alebo môže používať môj účet alebo som zabudol heslo.

Jednotlivým situáciám sa venujú podkapitoly nižšie.

„Môžem sa prihlásiť, ale…”

Ak sa ešte môžete prihlásiť do účtu PayPal, ale máte podozrenie, že niekto iný môže používať váš účet alebo že na ňom dochádza k neoprávnenej aktivite, je potrebné, aby ste sa najprv prihlásili a zmenili heslo, a to aj v prípade, ak nemáte dôvod predpokladať, že niekto mohol odhaliť vaše heslo. Podvodníci často používajú programy na hádanie hesiel, takže ak chcete, aby nikto nepoznal vaše heslo, zmeňte ho. Ak sa dokážete prihlásiť, dokážete svoje heslo zmeniť oveľa rýchlejšie ako my.

Ak chcete zmeniť heslo, je potrebné, aby ste sa najprv prihlásili. Potom kliknite na „Profil a nastavenia” a v časti „Heslo” kliknite na „Zmeniť”. Po zmene hesla zabezpečíme komunikačný kanál medzi vami a našim servermi, takže zmena hesla je bezpečný proces, ktorý nemôže nikto tajne odpozorovať. Nové heslo zvoľte starostlivo tak, aby nijak nepripomínalo staré heslo.

Ak ste si zvolili možnosť nevyžadovania hesla, zvážte jeho opätovné požadovanie, aby ste zvýšili prekážky vstupu pre možného podvodníka. Pomohlo by zvážiť aj iné spôsoby, ktoré môžeme použiť na vašu identifikáciu. Máte napríklad v profile účtu stále vedený mobilný telefón? Nový mobilný telefón s rovnakým telefónnym číslom ako predtým sa nám bude zobrazovať ako nový mobilný telefón, pretože identifikujeme samotné zariadenie. Mobilné zariadenie môžete aktualizovať tak, že zrušíte prepojenie starého a že aplikáciu PayPal nainštalujete a budete používať v novom zariadení.

Po zmene hesla a opätovnom prihlásení sa prosím označte aktivity, ktoré sa javia ako neautorizované. Je veľký rozdiel medzi tým nepamätať si platbu a istotou, že ste platbu za žiadnych okolností nemohli vykonať („nepoznám spoločnosť Majkine kabelky, pretože som muž a kabelky nenosím”). Nenahlasujte platbu ako neautorizovanú, ak nemáte istotu, že ste platbu neautorizovali. Úmyselné a chybné nahlásenie neautorizovanej platby sa môže rovnať podvodu.

Ak s istotou viete, že sa na vašom účte vyskytla neoprávnená aktivita, nahláste to spoločnosti PayPal prostredníctvom oddelenia služieb zákazníkom (podrobnosti nájdete nižšie). Neoprávnenú aktivitu však nahlasujte až po tom, ako si zmeníte heslo a prípadné iné identifikačné prvky v profile účtu. Zmenou hesla a aktualizáciou informácií o mobilnom zariadení opätovne získate kontrolu nad svojím účtom, pričom je to nevyhnutný prvý krok predchádzajúci vyriešeniu následkov straty kontroly.

„Nemôžem sa prihlásiť”

Ak sa nemôžete prihlásiť do účtu PayPal, požiadajte o obnovu hesla telefonátom na oddelenie služieb zákazníkom (e-mail nestačí, pretože nie je dostatočne bezpečný). Ak máte podozrenie, že váš účet používa neoprávnená osoba, požiadajte o obnovu urýchlene. Žiadosť je menej naliehavá, ak je nepravdepodobné, že by mal niekto iný prístup k vášmu účtu.

Kontaktovanie zákazníckeho servisu na účely obnovenia hesla

Ak sa ešte stále môžete prihlásiť do svojho účtu, môžete vzniknutý problém vyriešiť rýchlejšie než my – pozri vyššie uvedenú časť „Môžem sa prihlásiť, ale…”. Ak sa nemôžete prihlásiť alebo ste už urobili všetko, čo bolo vo vašich silách, zavolajte na zákaznícky servis (podrobnosti nájdete v spodnej časti tejto stránky).

Ak sa môžete prihlásiť, prihláste sa a potom kliknite na položku „Potrebujete pomoc?” v spodnej časti webovej stránky a zaznamenajte si jednorazové heslo, ktoré vám bude poskytnuté. Ak sa nemôžete prihlásiť, vysvetlite pracovníkovi zákazníckeho servisu dôvody, keď vás požiada o jednorazové heslo.

Ak sa stále ešte môžete prihlásiť, kontaktujte nás prostredníctvom Zabezpečeného centra komunikácie a nie telefonicky. Ak ale potrebujete naliehavo obnoviť heslo, ktoré si nedokážete zmeniť sami, zavolajte nám čo najskôr. Zabezpečené centrum komunikácie môžete tiež použiť na riešenie následkov s vniknutím do vášho účtu, ako napríklad s neautorizovanými platbami, alebo na komunikáciu so zákazníckym servisom v prípade iných problémov.

Ak by sme vás potrebovali upozorniť na problém s bezpečnosťou alebo podvodom, bežne tak urobíme prostredníctvom zabezpečeného centra komunikácie. Ak sa vyžadujú okamžité kroky z vašej strany, môžeme využiť aj iné prostriedky, napríklad e-mail.

Pri žiadosti o obnovu hesla si musíme byť istí, že heslo k vášmu účtu meníte vy. To zaručíme tým, že sa vás spýtame otázky, na ktoré poznáte odpoveď zrejme iba vy. Ak si meníte heslo online pomocou našich stránok s pomocou, budú otázky a odpovede také, aké ste si zvolili pri nastavovaní účtu. Tieto otázky môžete zobraziť v profile účtu a môžete zvoliť i nové. Nezabudnite, že podvodník, ktorý nezákonne získal prístup k vášmu účtu, môže zmeniť aj otázky a odpovede používané na vašu identifikáciu. Ak by sa tak stalo, opätovné získanie kontroly nad účtom nemusí byť také jednoduché.

Ďalšie informácie o bezpečnosti

Centrum zabezpečenia PayPal obsahuje viac informácií o bezpečnosti a našich pravidlách s ňou spojených.

 

Slovník pojmov

3D Secure: Proces vyžadovaný asociáciami platobných kariet (ako napr. Visa alebo Mastercard) umožňujúci vydavateľovi karty potvrdiť totožnosť osoby používajúcej kartu vydanú daným vydavateľom. Technológia 3D Secure používa heslo známe vydavateľovi (nie spoločnosti PayPal) na potvrdenie, že osoba zadávajúca heslo, je naozaj majiteľom karty, ktorého vydavateľ pozná. 3D Secure je všeobecný názov; obchodné názvy služby 3D Secure sú Verified by Visa a Mastercard SecureCode.

Prihlasovacie poverenia/údaje: Údaje, ktoré používate na prihlásenie, ako napr. e-mailová adresa a heslo, alebo telefónne číslo a kód PIN (v prípade mobilného telefónu). Vaša e-mailová adresa a telefónne číslo môžu byť známe aj v inom kontexte, ako je prihlasovanie, ale vaše heslo a kód PIN musia byť tajné, aby bol váš účet chránený pred neautorizovaným prístupom.

Zabezpečené komunikačné centrum: Platforma na komunikáciu medzi vami a spoločnosťou PayPal spôsobom podobným e-mailu, ale so zvýšenou dôvernosťou a bezpečnosťou. Ak chcete použiť Zabezpečené centrum komunikácie, je potrebné, aby ste sa prihlásili do služby PayPal.

My: Spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., poskytovateľ služby, ako je vysvetlené v časti Kto poskytuje službu? vyššie.

Vy: Oprávnený majiteľ účtu PayPal vystaveného na vaše skutočné meno.

 

Ak potrebujete viac informácií:

 

Na záver ešte jedna informácia:

 • Naše odporúčania na „Bezpečné použitie našej služby” sú podľa nášho odôvodneného presvedčenia dobrou praxou, nie sú však vyčerpávajúce a nepredstavujú žiaden druh poradenstva. Prevládajúce technológie, s nimi spojené riziká a vaše konkrétne okolnosti sa neustále menia, preto tieto odporúčania poskytujeme bez záruk, vyhlásení a garancií (v miere, v akej to umožňuje platný právny predpis a s výhradou dodržania ustanovení zmluvy s používateľom služby PayPal). Ak chcete mať istotu, že konáte najlepšie za vašich konkrétnych okolností, vždy si urobte ešte svoj vlastný prieskum a vyhľadajte individuálne odborné rady.
 • Vyššie uvedené informácie nepredstavujú schválenie ani odporúčanie produktov ani služieb tretích strán akéhokoľvek druhu.
 • V prípade uvedenia odkazov na iné webové lokality nezodpovedáme za ich obsah.