>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

 

Voorwaarden voor PayPal-inzamelingscampagnes

 

Ingangsdatum: 22 juni 2022

 

Wederpartij en reikwijdte van deze Voorwaarden

Deze Voorwaarden ('Voorwaarden') vormen een juridische overeenkomst tussen u en PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. ('we' of 'PayPal'). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van inzamelingscampagnes en zijn door verwijzing opgenomen in de PayPal Gebruikersovereenkomst die van toepassing is op uw gebruik van uw PayPal-rekening en de PayPal-services. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op houders van een zakelijke rekening die woonachtig zijn in Nederland en de inzamelingscampagnefunctie gebruiken voor het opzetten van campagnes om donaties te ontvangen. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op houders van een privérekening noch op donateurs die donaties doen.

Door de functie voor inzamelingscampagnes te gebruiken, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan alle voorwaarden in deze Voorwaarden en alle andere gerelateerde voorwaarden en beleidslijnen die door verwijzing zijn opgenomen in deze Voorwaarden. We kunnen deze Voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen, annuleren, opschorten, aanpassen of anderszins wijzigen in overeenstemming met de PayPal Gebruikersovereenkomst en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Als u inzamelingscampagnes blijft gebruiken nadat de wijzigingen in deze Voorwaarden van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord aan deze wijzigingen gebonden te zijn.

Als er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de PayPal Gebruikersovereenkomst, prevaleren deze Voorwaarden met betrekking tot de hierin besproken onderwerpen.

 

Beschrijving en gebruik van inzamelingscampagnes, en naleving van deze Voorwaarden

Een inzamelingscampagne is een door PayPal aangeboden service waarmee u een campagne kunt opzetten om geld in te zamelen voor een specifiek doel. We gebruiken voor dergelijke campagnes ook wel termen als 'inzamelingsacties' of 'donatiepagina's'.

Alle campagnes moeten worden gebruikt in overeenstemming met deze Voorwaarden, evenals alle andere toepasselijke PayPal-voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving.

PayPal behoudt zich het recht voor om het gebruik van een campagne die niet aan deze Voorwaarden voldoet, te beperken.

 

Een campagne opzetten

Om een inzamelingscampagne te kunnen maken, moet uw rekening door PayPal zijn gecontroleerd en moet uw PayPal-rekening een goede status hebben. U moet een nauwkeurige, eerlijke beschrijving geven van het doel waarvoor de donaties van een campagne worden gebruikt, en u bent verplicht de donaties te gebruiken voor de doeleinden die in de campagne worden vermeld. U bent als enige verantwoordelijk voor valse, onnauwkeurige of misleidende campagnes of Campagne-inhoud (hieronder gedefinieerd) en voor misbruik van het geld dat is ontvangen voor een campagne. U kunt alleen op eigen initiatief een campagne starten. Dit betekent dat u niet van iemand anders (bijvoorbeeld de persoon die van de campagne profiteert) opdracht heeft gekregen om de campagne te starten en dat u niet namens iemand anders optreedt. U stemt ermee in om ons alle gevraagde informatie te verstrekken die we nodig achten om uw naleving van deze Voorwaarden en van alle andere toepasselijke PayPal-voorwaarden en wetgevingen te verifiëren.

PayPal wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor het resultaat of succes van een campagne. U accepteert het risico dat de campagne mogelijk niet slaagt of te maken kan krijgen met wijzigingen, vertragingen of onvoorziene uitdagingen. PayPal kan niet garanderen noch toezeggen dat de donaties worden gebruikt zoals beschreven in de campagne of dat het beoogde doel van de campagne wordt behaald.

 

Openbare weergave van uw campagne; openbare Donatiegegevens

Het gebruik van de functie voor inzamelingscampagnes, waaronder het gebruik van Campagne-inhoud (hieronder gedefinieerd in 'Standaarden voor campagne-inhoud'), is onderhevig aan de Privacyverklaring van PayPal.

De campagne met bijbehorende inhoud blijft openbaar beschikbaar totdat de campagne wordt verwijderd.

Tenzij een donateur ervoor kiest anoniem te blijven, worden diens naam en foto en het gedoneerde bedrag openbaar weergegeven op de campagnepagina. 

 

Standaarden voor campagne-inhoud

Naast de Verboden activiteiten en Activiteiten waarvoor toestemming vereist is die worden vermeld in het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal, mag u voor de campagne geen inhoud ('Campagne-inhoud') posten die:

 • onjuist, misleidend, bedrieglijk, onnauwkeurig of oneerlijk is;
 • lasterlijk is of inbreuk doet op iemands privacy- of publiciteitsrecht;
 • schadelijk, obsceen, intimiderend, aanstootgevend of gewelddadig is, aanzet tot geweld of schadelijke acties, naaktbeelden of seksuele handelingen toont, of anderszins ongeschikt is voor publicatie;
 • aanzet tot dierenhaat of haat jegens personen of groepen op basis van ras, etniciteit, religie, nationaliteit, handicap, geslacht, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit;
 • inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van welke partij dan ook, of ongeoorloofd wordt gebruikt, zoals inhoud die u niet zelf heeft gemaakt of zonder toestemming gebruikt;
 • een privacy- of beveiligingsrisico voor iemand oplevert of anderen blootstelt aan schade;
 • bestaat uit ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiematerialen, commerciële activiteiten of verkopen;
 • bestaat uit spam, kettingbrieven of piramidesystemen;
 • de kans biedt om een prijsvraag, kansspel of loterij te winnen, of gratis geschenken weggeeft;
 • wetgeving schendt; of
 • naar het oordeel van PayPal verwerpelijk is of anderen blootstelt aan schade of aansprakelijkheidsrisico's.

 

Verboden gebruik

U mag PayPal-donaties niet gebruiken voor doelen die expliciet of impliciet gericht zijn op of te maken hebben met:

 1. activiteiten of doeleinden die in strijd zijn met welke wetgeving dan ook;
 2. activiteiten die verboden zijn volgens het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal of die PayPal naar eigen goeddunken als verwerpelijk beschouwt;
 3. pogingen om donaties te innen voor activiteiten, personen, entiteiten of landen die door een overheid worden geboycot of onder embargo staan, inclusief landen waartegen de Verenigde Staten verregaande wettelijke sancties heeft uitgevaardigd of die toepasselijke sanctiewetgevingen schenden;
 4. pogingen om donaties voor een minderjarige te innen zonder de toestemming van de voogd van de minderjarige;
 5. het ondersteunen of stimuleren van criminele activiteiten of geweld, met inbegrip van mensenhandel en de uitbuiting van mensen;
 6. de verkoop van goederen of diensten;
 7. marketing- of reclamedoeleinden;
 8. activiteiten die doorgaans worden uitgevoerd door de politie; of
 9. effecten, investeringsmogelijkheden, eigen of vreemd vermogen, inkomstenverdeling, annuïteiten, beleggingen, leningen enz.

Het is niet toegestaan om:

 1. personen te steunen die betrokken zijn bij vermeende financiële misdrijven, waaronder corruptie, omkoping, belastingontwijking, fraude of andere soortgelijke activiteiten;
 2. een vergoeding te vragen of accepteren in verband met uw campagne;
 3. donaties te accepteren waarvan u weet of vermoedt dat ze foutief, verdacht of frauduleus zijn;
 4. inhoud of informatie te publiceren of gebruiken die in strijd is met de Standaarden voor campagne-inhoud (zie hierboven);
 5. een incentive, rendement, rente, voordeel, 'beloning' of 'privilege' aan te bieden in ruil voor een bijdrage aan uw campagne;
 6. bedrieglijk te stellen, suggereren of impliceren dat bijdragen aan een campagne fiscaal aftrekbaar zijn;
 7. privé-, vertrouwelijke of door eigendomsrechten beschermde gegevens of informatie over een derde partij te posten zonder de uitdrukkelijke toestemming van die derde partij; of
 8. deel te nemen aan andere activiteiten die verboden zijn door de PayPal Gebruikersovereenkomst, met inbegrip van het Beleid inzake redelijk gebruik, of die PayPal naar eigen goeddunken als verwerpelijk beschouwt.

 

Intellectueel eigendom

Als gebruiker van de functie voor inzamelingscampagnes verklaart en garandeert u dat: (1) u voor de Campagne-inhoud beschikt over alle vereiste licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen, en (2) de Campagne-inhoud juist is en geen inbreuk maakt op het (intellectuele) eigendomsrecht, het privacyrecht, de vertrouwelijkheid of het publiciteitsrecht van derden, of anderszins in strijd is met deze Voorwaarden, andere toepasselijke PayPal-voorwaarden of andere toepasselijke wetgeving.

 

Belasting en overige wettelijke verplichtingen

U bent als enige verantwoordelijk voor de heffing, inning, aangifte en betaling van alle belastingen, heffingen, lasten, toeslagen of aanslagen die van toepassing zijn of verschuldigd zijn in verband met de donaties die zijn ontvangen via de inzamelingsfunctie.

PayPal biedt geen fiscaal advies over de donaties. Raadpleeg indien nodig voordat u de inzamelingsfunctie gebruikt, uw eigen adviseur op het gebied van fiscale, juridische, financiële of andere zaken.

PayPal verstrekt donateurs geen donatiebewijzen voor de belasting.

Als u een campagne organiseert, moet u toezien op naleving van alle toepasselijke wetgeving (waaronder de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming en de regionale en federale wetgeving inzake inzamelingscampagnes). Indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, bent u verantwoordelijk voor de instandhouding van juiste registraties en licenties, de melding van donaties die u via de campagne heeft ontvangen of andere meldingen van uw activiteiten bij de relevante autoriteiten.

 

Maatregelen die PayPal kan nemen

Als we redenen hebben om aan te nemen dat u betrokken bent (geweest) bij activiteiten die in strijd zijn met deze Voorwaarden, de PayPal Gebruikersovereenkomst of het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal, kunnen we niet alleen uw campagne verwijderen, maar ook donaties op uw PayPal-rekening vasthouden, of een of meer PayPal-services deels of volledig beperken, opschorten en stopzetten.

Verder kan PayPal ook overgaan tot de acties die worden uiteengezet in het gedeelte 'Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten' van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

 

Kosten

De toepasselijke transactiekosten voor donaties of liefdadigheid en alle andere toepasselijke kosten, zoals uiteengezet op de pagina Kosten voor webwinkels, zijn van toepassing. 

 

Uw gebruik van donaties

U bent de eigenaar van het geld op uw PayPal-rekening. U mag de donaties echter niet gebruiken voor andere doeleinden dan het aangegeven doel van uw campagne.

PayPal is niet verplicht toezicht te houden op het gebruik van donaties die worden gedaan via de functie voor inzamelingscampagnes, en is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de donaties niet worden gebruikt zoals vereist volgens de vermelde doeleinden. PayPal is niet aansprakelijk en ontleent geen rechten, aanspraken of verplichtingen aan de donaties. Deze worden beschouwd als privébetalingen die u heeft ontvangen van uw donateurs. Eventuele geschillen met donateurs met betrekking tot de inzamelingsfunctie of het gebruik van de donaties zijn uw verantwoordelijkheid. Er kunnen door de donateurs geen rechten, aanspraken of belangen worden ontleend aan de donaties, omdat zij de privébetaling op eigen risico verrichten.

Als een donateur echter van mening is dat u de donaties niet gebruikt voor het vermelde doel, kan de donateur de knop 'Ongepaste inhoud melden' gebruiken om ons op het potentiële probleem te attenderen zodat we het verder kunnen onderzoeken.

 

Klachten indienen over intellectuele eigendomsrechten

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en vereisen dat PayPal-gebruikers zich houden aan relevante wetgeving inzake intellectueel eigendom, waaronder auteurs- en merkenrecht. We kunnen in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken zonder dat hieruit een verplichting of aansprakelijkheid voor ons voortvloeit, het gebruik van onze producten of services beperken of beëindigen voor gebruikers die via PayPal inhoud gebruiken of publiceren waarop intellectuele eigendomsrechten van anderen rusten.

PayPal zal reageren op voldoende onderbouwde kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteurs- of merkenrecht van rechthebbenden. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door de inhoud van een campagne, kunt u verzoeken deze inhoud van onze website te verwijderen. Zie hier voor meer informatie, of gebruik de knop 'melden' van de campagne om ons op een vermeende schending te wijzen.

Bij een vermeende schending kunnen we de toegang tot PayPal-producten of -services naar eigen goeddunken beëindigen. Verder is ons beleid erop gericht om PayPal-rekeningen van gebruikers tegen wie dergelijke aantijgingen zich herhaaldelijk voordoen, te beëindigen.

 

Wijziging en beëindiging van deze Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden wijzigen of deze samen met de PayPal-functie voor inzamelingscampagnes beëindigen overeenkomstig de procedure die is uiteengezet voor een herziening van de PayPal Gebruikersovereenkomst in het gedeelte 'Welkom bij PayPal' van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Bij schending van deze Voorwaarden behouden we ons het recht voor om uw PayPal-rekening te beëindigen, op te schorten of andere maatregelen te nemen met betrekking tot uw PayPal-rekening, en kunnen we naar eigen goeddunken uw toegang tot uw campagnes opschorten of uw campagnes verwijderen.