Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal

 

>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 11 Δεκεμβρίου 2019

Ακολουθούν οι όροι του συμφωνητικού ανάμεσα σε εσάς και την PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, l-2449 Luxembourg («PayPal», «εμείς» ή «εμάς»).

Αυτοί οι όροι αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η Προστασία αγοραστή PayPal σας επηρεάζει ως υπόχρεο ή παραλήπτη της πληρωμής σχετικά με κάποια αγορά.  Η Προστασία πωλητή PayPal δεν αποτελεί υπηρεσία πληρωμών.

Η συμφωνία χρήστη για τη χώρα που κατοικείτε και χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή στην PayPal αποτελεί μέρος των παρόντων όρων. Οι λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, οι οποίες δεν ορίζονται στους παρόντες όρους, ορίζονται στην εν λόγω συμφωνία χρήστη. Στον βαθμό που είναι δυνατό, οι παρόντες όροι και η συμφωνία χρήστη πρέπει να ερμηνεύονται ως συνεκτικό σύνολο. Όταν προκύπτει διαφορά στην ερμηνεία, οι παρόντες όροι αναιρούν τη συμφωνία χρήστη, αναφορικά με τη διαφορά.

 

Για σκοπούς αναφοράς:

 • Ο όρος διεκδίκηση αναφέρεται σε ένσταση σχετικά με πληρωμή, η οποία υποβλήθηκε από τον υπόχρεο πληρωμής απευθείας στην PayPal, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 • Ο όρος αμφισβήτηση αναφέρεται σε διαφωνία που υποβλήθηκε απευθείας στην PayPal στο Κέντρο επίλυσης προβλημάτων , σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 • Η επισήμανση «Δεν λήφθηκε » ή ΔΛ,όταν χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αγορά σας, σημαίνει ότι δεν λάβατε το προϊόν που αγοράσατε.
 • Η επισήμανση Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή ή SNAD, όταν χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αγορά σας, έχει τη σημασία που της αποδίδεται στην ενότητα 8 των παρόντων όρων.

 

1 Τι είναι η Προστασία αγοραστή PayPal;

Η Προστασία αγοραστή PayPal επιτρέπει στην PayPal να αποφασίζει οριστικά, κατά την διακριτική της ευχέρεια, σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα εγείρεται από αγοραστή σε σχέση με αγορά που εξοφλήθηκε μέσω PayPal. Η οριστική απόφαση ενδέχεται να οδηγήσει σε αποζημίωση του αγοραστή από την PayPal για το ποσό της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε μέσω PayPal για την αγορά (το πλήρες αντίτιμο της αγοράς και, όπου ισχύει, τα αρχικά έξοδα ταχυδρομικής αποστολής) και σε ευθύνη του παραλήπτη της πληρωμής προς την PayPal για την εν λόγω αποζημίωση.

Η Προστασία αγοραστή PayPal δεν αποτελεί εγγύηση προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η Προστασία αγοραστή PayPal δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας απέναντι στον παραλήπτη πληρωμής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 2 παρακάτω (Είναι κατάλληλη για εμένα η Προστασία αγοραστή PayPal;).

Αν είστε παραλήπτης πληρωμής, η ευθύνη σας στο πλαίσιο της Προστασίας αγοραστή PayPal ενδέχεται να καλύπτεται από την <Προστασία πωλητή PayPal>. Μερικές φορές ενδέχεται να έχουμε τη δυνατότητα (χωρίς να έχουμε την υποχρέωση) να αναιρέσουμε την ευθύνη σας σχετικά με την αποζημίωση για άλλους λόγους (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια).

Είτε είστε αγοραστής είτε παραλήπτης πληρωμής, αναγνωρίζετε ότι οι υπηρεσίες μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέθοδος πληρωμής για μια ευρεία και σύνθετη ποικιλία αγορών, τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικά καταστήματα. Αντίστοιχα και παρά την ύπαρξη οποιουδήποτε άλλου αντίθετου όρου στην παρούσα συμφωνία, συμφωνείτε ότι η PayPal μπορεί (αλλά δεν είναι υποχρεωμένη) οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να φέρει ευθύνη:

 1. να προβεί σε λήψη οριστικής απόφασης για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με αγορά που εγείρεται από αγοραστή με λογαριασμό PayPal καταχωρισμένο οπουδήποτε στον κόσμο (στο πλαίσιο της πολιτικής Προστασίας αγοραστή PayPal ή της συμφωνίας χρήστη της χώρας καταχώρισης του λογαριασμού PayPal του αγοραστή ή άλλως), υπέρ του αγοραστή ή του παραλήπτη πληρωμής. Η οριστική απόφαση θα κοινοποιείται πάντα γραπτώς (ενδεχομένως και μέσω email). Σε περίπτωση που η PayPal προβεί στη λήψη οριστικής απόφασης για το πρόβλημα υπέρ του αγοραστή ή του παραλήπτη της πληρωμής, όλα τα μέρη οφείλουν να συμμορφωθούν με την οριστική απόφαση της PayPal και
 2. να άρουν τους όρους και προϋποθέσεις κάλυψης σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal (είτε αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία είτε αλλού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των προϋποθέσεων αποζημίωσης, όπως αναφέρονται στην ενότητα 4) οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, με σκοπό τη διευκόλυνση της επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος εγείρεται από αγοραστή σχετικά με αγορά που εξοφλήθηκε μέσω PayPal. Ενδεικτικά, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποζημίωση για αμφισβητήσεις ή διεκδικήσεις που εγείρονται εκτός του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται στην ενότητα 5 για συγκεκριμένες αγορές (συνήθως αγορές για τις οποίες έχει συμφωνηθεί ότι θα παραδοθούν ή θα πραγματοποιηθούν εκτός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην ενότητα 5), κατά τις οποίες θεωρούμε εύλογα ότι ο αγοραστής δεν είχε ευκαιρία εντός του εν λόγω χρονικού πλαισίου να κρίνει αν υπήρχε πρόβλημα με την αγορά.

Η PayPal δεν υποχρεούται να σας αποζημιώσει για τυχόν δαπάνες που προκύπτουν προκειμένου να συμμορφωθείτε με οποιοδήποτε αίτημά της για συνεργασία, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δαπανών που σχετίζονται με την επιστροφή ενός προϊόντος, το οποίο διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή, στον παραλήπτη της πληρωμής ή σε άλλο μέρος μετά από αίτημα της PayPal), παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως να παρέχει αποζημίωση για αυτές τις δαπάνες.

Αν πωλείτε σε αγοραστές σε άλλες χώρες ή προωθείτε τα προϊόντα σας σε αυτούς, πρέπει να διαβάσετε την πολιτική Προστασίας αγοραστή PayPal που ισχύει για τις χώρες στις οποίες βρίσκονται οι αγοραστές σας (οι σχετικές πολιτικές Προστασίας αγοραστή PayPal είναι διαθέσιμες εδώ και είναι επίσης προσβάσιμες μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες της PayPal), καθώς αυτές οι πολιτικές ισχύουν για εσάς ως παραλήπτη πληρωμής ή πωλητή.

 

2 Είναι η Προστασία αγοραστή PayPal κατάλληλη για εμένα;

Το αποτέλεσμα οποιασδήποτε απόφασης που λαμβάνει η PayPal σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal, ενδέχεται να μην είναι πάντα κατάλληλο για τις δικές σας ανάγκες και πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και να εξετάζετε τις επιλογές σας πριν χρησιμοποιήσετε την PayPal για να επιλύσετε ένα πρόβλημα.

Σε περίπτωση επικοινωνίας με την PayPal για την επίλυση προβλήματος, η PayPal ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να προβείτε σε μη αναστρέψιμες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος, οι οποίες είναι πιθανό να καταστήσουν την επίλυση του προβλήματος με άλλο τρόπο μη εφαρμόσιμη υπό αυτές τις συνθήκες. Για παράδειγμα, η PayPal ενδέχεται να σας ζητήσει να επιστρέψετε το προϊόν στον παραλήπτη της πληρωμής, σύμφωνα με την ενότητα 6.

Ίσως είναι καταλληλότερο για τις δικές σας ανάγκες και προοπτικές να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς την εμπλοκή της PayPal. Παρακάτω ακολουθεί μια μη εξαντλητική λίστα των τρόπων επίλυσης του προβλήματός σας χωρίς την εμπλοκή της PayPal.

 1. Επίλυση του προβλήματος απευθείας με τον παραλήπτη της πληρωμής: Πριν επικοινωνήσετε με την PayPal για κάποιο πρόβλημα, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον παραλήπτη της πληρωμής για να επιλύσετε το πρόβλημα σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών (αν υπάρχει) του παραλήπτη της πληρωμής, όπως αναφέρεται στους καταλόγους πωλήσεων, στον ιστότοπό του ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πωλήσεων. Αν το κάνετε αυτό:
 2. οι προϋποθέσεις αποζημίωσης, όπως αυτές αναφέρονται στην ενότητα 4, θα εξακολουθούν να ισχύουν (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του χρονικού πλαισίου για τη δημιουργία αμφισβήτησης, όπως ορίζεται στην ενότητα 5β). Η ευθύνη τήρησης αυτών των προθεσμιών ανήκει σε εσάς και
 3. υπάρχει κίνδυνος ο παραλήπτης της πληρωμής να σας ζητήσει να προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες, μέσω των οποίων δεν θα πληροίτε πλέον τις προϋποθέσεις για αποζημίωση, όπως ορίζονται στην ενότητα 4 (για παράδειγμα, αν, είτε στα πλαίσια της πολιτικής επιστροφών του παραλήπτη πληρωμής είτε με άλλον τρόπο, ο παραλήπτης της πληρωμής σάς ζητήσει —και εσείς το δεχτείτε— να στείλετε ένα προϊόν που αγοράσατε σε διεύθυνση που δεν αντιστοιχεί στην καταχωρισμένη διεύθυνση του παραλήπτη πληρωμής, ενδέχεται να κρίνουμε ότι δεν επιστρέψατε το προϊόν στον παραλήπτη της πληρωμής, σύμφωνα με την ενότητα 6).

  Αν είστε παραλήπτης πληρωμών, καθώς ενδέχεται να είστε υπεύθυνος για οποιαδήποτε αποζημίωση παρέχεται από την PayPal στον αγοραστή, αναγνωρίζετε ότι είναι προς το συμφέρον σας η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικού με μια αγορά που εξοφλήθηκε μέσω PayPal απευθείας με τον αγοραστή.
 4. Διεκδικήστε τα νόμιμα δικαιώματά σας: Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (ECC-Net) στη διεύθυνσηhttps://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en για συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και άλλα νόμιμα δικαιώματα (αν είστε κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Συμβουλών για τους Πολίτες (Citizens Advice Bureau), στη διεύθυνση https://www.adviceguide.org.uk).
 5. Διεκδικήστε τα δικαιώματα αντιστροφής χρέωσης στην κάρτα: Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα αντιστροφής χρέωσης από την εταιρεία που εκδίδει την κάρτα σας ή άλλον φορέα έκδοσης καρτών (αν υπάρχει), αλλά αν προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια ταυτόχρονα με την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματός σας (μέσω διεκδίκησης ή αμφισβήτησης) σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal ή αν επιδιώξετε διπλή αντικατάσταση, η PayPal ενδέχεται να κλείσει την αμφισβήτηση ή τη διεκδίκησή σας ή/και να σας θεωρήσει υπόλογους για το ποσό με το οποίο αποζημιωθήκατε, σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal. Επομένως, θα πρέπει να βασιστείτε αποκλειστικά στα δικαιώματα αντιστροφής χρέωσης.

Όπως και αν προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, ενδέχεται η επίλυσή του να περιλαμβάνει μη αντιστρέψιμες ενέργειες, που θα μπορούσαν να βλάψουν τις προοπτικές επίλυσής του με οποιονδήποτε τρόπο. Επομένως, συνιστούμε να εξετάσετε τις επιλογές σας προσεκτικά.

 

3 Τι συμβαίνει όταν η PayPal λαμβάνει οριστική απόφαση υπέρ του αγοραστή...

Αν είμαι αγοραστής Αν η PayPal λάβει οριστική απόφαση για το πρόβλημά σας (για παράδειγμα, σε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διεκδικήσεων) υπέρ σας, ενδέχεται —αλλά δεν υποχρεούται— να σας αποζημιώσει για το ποσό της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε μέσω PayPal για την αγορά (το πλήρες αντίτιμο της αγοράς και τα αρχικά έξοδα αποστολής, όπου αυτό ισχύει). Ανατρέξτε στην ενότητα 4 (Προϋποθέσεις αποζημίωσης) για λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις της αποζημίωσης.

Αν είμαι παραλήπτης πληρωμών Αν η PayPal λάβει οριστική απόφαση για το πρόβλημα του αγοραστή υπέρ του, θα είστε υπόλογοι στην PayPal για το ποσό που ενδέχεται να καταβάλει στον αγοραστή ως αποζημίωση. Η PayPal δεν υποχρεούται να σας επιστρέψει τις χρεώσεις που επέβαλε οι οποίες σχετίζονται με τη συναλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση με την οποία επιβαρύνεται ο λογαριασμός σας στην PayPal από τρίτο μέρος σχετικά με τη συναλλαγή (όπως οι χρεώσεις που επιβάλλονται από πλατφόρμα τρίτου μέρους στην οποία πραγματοποιείτε την πώλησή σας). Σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, αν χάσετε μια διεκδίκηση σχετικά με προϊόν που διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή, διότι η PayPal θεωρεί ότι το προϊόν που πουλήσατε είναι πλαστό), ενδέχεται να μην σας επιστραφεί το προϊόν (για παράδειγμα, αρμόδιες αρχές μπορεί να κατάσχουν ή/και να αναλάβουν τον έλεγχο του προϊόντος ή πιθανόν να αντιμετωπίσουν αλλιώς την κατάσταση με μη αναστρέψιμη έκβαση).

 

4 Προϋποθέσεις αποζημίωσης

Ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση για προβλήματα με αγορές, σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal, μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η αγορά σας πληροί τις προϋποθέσεις. Οι αγορές των περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών πληρούν τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών εισιτηρίων, άυλων αγαθών, όπως δικαιώματα πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και άλλες άδειες), εκτός από τις συναλλαγές που ακολουθούν:
  1. αγορές ακίνητης περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, ακίνητης περιουσίας που προορίζεται για κατοικία)
  2. αγορές οποιουδήποτε μεριδίου σε επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν μέρος εξαγοράς επιχείρησης ή εταιρείας)
  3. αγορές οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τροχοσπίτων, αεροσκαφών και σκαφών), εκτός από ελαφρά οχήματα που μπορούν να μεταφερθούν από τους χρήστες και χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς σκοπούς, όπως ποδήλατα και σανίδες hoverboard
  4. πληρωμές για συμμετοχική χρηματοδότηση ή/και πλατφόρμες δανεισμού κοινού
  5. αγορές προσαρμοσμένων προϊόντων (εκτός αν αναφέρεται ότι δεν λήφθηκαν)
  6. αγορές αγαθών και υπηρεσιών που απαγορεύονται από την Πολιτική αποδεκτής χρήσης PayPal
  7. αγορές βιομηχανικού μηχανολογικού εξοπλισμού για τον τομέα της μεταποίησης
  8. αγορές προϊόντων που ισοδυναμούν με μετρητά (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των προϊόντων αποθηκευμένης αξίας, όπως δωροκάρτες και προπληρωμένες κάρτες)
  9. αγορές αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση Zong, Website Payments Pro ή Virtual Terminal
  10. Προσωπικές συναλλαγές
  11. τυχερά παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια ή/και δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την πιθανότητα απόκτησης βραβείου
  12. πληρωμές που πραγματοποιούνται σχετικά με οικονομικά προϊόντα και επενδύσεις
  13. πληρωμές σε οργανισμούς που διοικούνται από το κράτος (με εξαίρεση τους οργανισμούς που ανήκουν στο κράτος) ή σε εμπόρους που λειτουργούν σύμφωνα με εντολές που λαμβάνουν από αυτούς τους οργανισμούς
  14. δωρεές
  15. αγορές προϊόντων που παραλαμβάνετε αυτοπροσώπως ή φροντίζετε να παραληφθούν εκ μέρους σας (για παράδειγμα, στα σημεία λιανικής πώλησης) αλλά ισχυρίζεστε ότι δεν λήφθηκαν
  16. πληρωμές που αφορούν την αγορά χρυσού (σε φυσική ή ανταλλακτική μορφή)
  17. Συναλλαγές μαζικών πληρωμών PayPal.

   Η PayPal ενδέχεται κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κλείσει αυτόματα οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή διεκδίκηση έχετε υποβάλει, για τις οποίες έχει βάσιμες υποψίες ότι δεν σχετίζονται με αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 2. Στείλατε την πληρωμή για την αγορά σας από τον λογαριασμό σας στον λογαριασμό PayPal του παραλήπτη πληρωμής μέσω της καρτέλας Αποστολή χρημάτων που ισχύει για πληρωμές σχετικά με αγαθά ή/και υπηρεσίες και βρίσκεται στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή της PayPal ή στα στάδια ολοκλήρωσης αγοράς του παραλήπτη πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της Δυνατότητας Πληρωμών Βάσει Τοποθεσίας της PayPal, αν αυτή χρησιμοποιείται από τον παραλήπτη πληρωμής).
 3. Το πρόβλημά σας είναι ή ότι:
  1. Το προϊόν που αγοράσατε δεν λήφθηκε / ΔΛ ή
  2. διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή / SNAD.

   Αν το πρόβλημά σας αφορά μια συναλλαγή που δεν εξουσιοδοτήσατε (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, μιας διπλής ή εσφαλμένης πληρωμής μέσω της Δυνατότητας Πληρωμών Βάσει Τοποθεσίας της PayPal ), ανατρέξτε στην ενότητα 12 και επισκεφτείτε το Κέντρο ασφάλειας της PayPal στη διεύθυνση https://www.paypal.co.uk/security. Μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα μέσω του Κέντρου ασφάλειας της PayPal ή εδώ.
 4. Ακολουθήσατε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 5 (Πώς να επιλύσω το πρόβλημά μου;).
 5. Δεν λάβατε αντικατάσταση για την αγορά σας από άλλη πηγή.
 6. Η καταλληλότητά σας δεν αναστέλλεται αλλιώς.
 7. Η PayPal έλαβε οριστική απόφαση για το πρόβλημα υπέρ σας.

 

5 Πώς να επιλύσω το πρόβλημά μου;

 1. Προσπαθήστε να επιλύσετε το πρόβλημα απευθείας με τον παραλήπτη πληρωμής
  Προσπαθήστε σε εύλογα πλαίσια να επιλύσετε το πρόβλημά σας απευθείας με τον παραλήπτη της πληρωμής. Αν εξακολουθείτε να αδυνατείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, μεταβείτε στο Κέντρο επίλυσης προβλημάτων και ακολουθήστε τα βήματα β, γ και δ.
 2. Υποβολή αμφισβήτησης
  Υποβάλετε αμφισβήτηση μέσα σε 180 ημέρες  από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πληρωμής για την αγορά την οποία αφορά η αμφισβήτηση. Ενδέχεται να απορρίψουμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση που υποβάλλετε σε σχέση με αυτήν την αγορά μετά το πέρας αυτής της περιόδου (έχετε υπόψη αυτήν την πληροφορία αν συμφωνήσετε με τον παραλήπτη της πληρωμής για τον χρόνο παράδοσης ενός προϊόντος ή παροχής μιας υπηρεσίας, η οποία θα λάβει χώρα μετά το πέρας αυτής της περιόδου).
 3. Κλιμάκωση αμφισβήτησης σε διεκδίκηση
  Αν δεν μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία με τον παραλήπτη της πληρωμής, κλιμακώστε την αμφισβήτηση σε διεκδίκηση μέσα σε 20 ημέρες από την υποβολή της αμφισβήτησης. Η ευθύνη τήρησης αυτών των προθεσμιών ανήκει σε εσάς.
  Πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής, προτού κλιμακώσετε την αμφισβήτηση για μια αγορά με χαρακτηρισμό Δεν λήφθηκε (ΔΛ), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την PayPal.
  Εάν δεν κλιμακώσετε την αμφισβήτηση σε διεκδίκηση μέσα σε 20 ημέρες, η PayPal ενδέχεται να κλείσει την αμφισβήτηση και δεν θα δικαιούστε πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της Προστασίας αγοραστή PayPal.
  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η PayPal μπορεί να σας επιτρέψει να επεξεργαστείτε ή να αλλάξετε μια αμφισβήτηση μετά την υποβολή της, μόνο εφόσον επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες ή να αλλάξετε τον λόγο της αμφισβήτησης/διεκδίκησης από "Δεν λήφθηκε" σε "Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή". Διαφορετικά, δεν επιτρέπεται η επεξεργασία ή αλλαγή της διεκδίκησης μετά την υποβολή της.
 4. Απαντάτε εγκαίρως στα αιτήματα της PayPal
  Όταν μια αμφισβήτηση κλιμακωθεί σε διεκδίκηση, η PayPal μπορεί να λάβει οριστική απόφαση για το πρόβλημά σας υπέρ του αγοραστή ή υπέρ του παραλήπτη της πληρωμής. Πριν (και με σκοπό) τη λήψη οριστικής απόφασης για το πρόβλημά σας, η PayPal ενδέχεται να ζητήσει τη συνεργασία σας στην επίλυση του προβλήματος, σύμφωνα με την ενότητα 6.

 

6 Συνεργασία με την PayPal για επίλυση του προβλήματος

Είτε είστε αγοραστής είτε παραλήπτης πληρωμής, για τους σκοπούς επίλυσης του προβλήματος, η PayPal ενδέχεται να σας ζητήσει και να απαιτήσει από εσάς (και εσείς οφείλετε να απαντήσετε εγκαίρως): (i) να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία (με δικές σας δαπάνες, εκτός αν συμφωνήσει διαφορετικά η PayPal) για υποστήριξη της θέσης σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αποδείξεων παράδοσης, ταμειακών αποδείξεων, αξιολογήσεων τρίτων μερών και αστυνομικών εκθέσεων) και (ii) να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ορίσει η PayPal. Αν αρνηθείτε να συμμορφωθείτε με τα αιτήματα της PayPal, η τελευταία μπορεί να λάβει οριστική απόφαση υπέρ του άλλου μέρους.

Ενδεικτικά, η PayPal μπορεί να ζητήσει και να απαιτήσει:

 1. ο αγοραστής να επιστρέψει στον παραλήπτη της πληρωμής, στην PayPal ή σε τρίτο μέλος (σύμφωνα με τις οδηγίες της PayPal) ένα προϊόν που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή (SNAD) και να παράσχει απόδειξη παράδοσης. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις στην νέα συσκευασία του προϊόντος, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Η απόδειξη παράδοσης για υλικά αγαθά αναφέρεται σε ηλεκτρονικά έγγραφα από ταχυδρομική εταιρεία, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα παρακάτω:

 1. Κατάσταση «έχει παραδοθεί» (ή αντίστοιχη) και ημερομηνία παράδοσης.
 2. Διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον την πόλη/νομό ή τον ταχυδρομικό κώδικα (ή το αντίστοιχο σε διεθνές επίπεδο).

Η απόδειξη παράδοσης για άυλα αγαθά και υπηρεσίες αναφέρεται σε οποιαδήποτε αδιάσειστα στοιχεία (όπως κρίνεται από την PayPal) που αποδεικνύουν ότι η πώληση ολοκληρώθηκε, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι παρακάτω πληροφορίες:

 1. Ημερομηνία παροχής του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 2. Διεύθυνση παραλήπτη (για παράδειγμα, email/IP), όπου ισχύει.
 1. Ο παραλήπτης της πληρωμής να δεχτεί πίσω το προϊόν που του αποστέλλεται από τον αγοραστή και να προβεί σε επιστροφή χρημάτων, η οποία καλύπτει τόσο το πλήρες αντίτιμο της αγοράς όσο και τα αρχικά έξοδα αποστολής. Αν ο παραλήπτης της πληρωμής απορρίψει το προϊόν που επιστρέφεται στον ίδιο από τον αγοραστή κατόπιν καθοδήγησης της PayPal), η PayPal μπορεί να επιλύσει τη διεκδίκηση υπέρ του αγοραστή, εφόσον αυτός έχει προσκομίσει ικανοποιητικά στοιχεία στην PayPal που πιστοποιούν ότι το προϊόν εστάλη στον παραλήπτη της πληρωμής, σε διεύθυνση που παρέχεται στον αγοραστή από την PayPal κατά τη διαδικασία της διεκδίκησης.
 2. Ο αγοραστής να συνεργαστεί εύλογα με την PayPal, προκειμένου να διασφαλίσει τη σωστή και ασφαλή διάθεση ενός προϊόντος και να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη διάθεσή του.
 3. Ο παραλήπτης της πληρωμής να προσκομίσει εγκαίρως στοιχεία στην PayPal που πιστοποιούν ότι ο παραλήπτης της πληρωμής παρέδωσε/παρείχε στον αγοραστή την αγορά, όπως συμφωνήθηκε με αυτόν, ακόμα και σε περίπτωση που η αγορά δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την Προστασία αγοραστή PayPal, σύμφωνα με την ενότητα 4.α. Αν ο παραλήπτης της πληρωμής δεν προσκομίσει αυτά τα στοιχεία εγκαίρως, η PayPal ενδέχεται να αποφασίσει υπέρ του αγοραστή. Αν ο παραλήπτης της πληρωμής προσκομίσει αυτά τα στοιχεία εγκαίρως, η PayPal ενδέχεται να αποφασίσει υπέρ του ίδιου του παραλήπτη, ακόμα και σε περίπτωση που ο αγοραστής ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε την αγορά.

Αν η PayPal θεωρεί ότι η επιστροφή ενός προϊόντος που ο αγοραστής ισχυρίζεται ότι διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή (SNAD) στον παραλήπτη της πληρωμής θα έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως οι νόμοι που σχετίζονται με τον χειρισμό πλαστών προϊόντων, η PayPal ενδέχεται να καταγγείλει το προϊόν στις αρμόδιες αρχές. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κατάσχεση ή/και τον έλεγχο του προϊόντος από τον αγοραστή, ενώ ο παραλήπτης της πληρωμής ενδέχεται να μην λάβει πίσω το προϊόν.

 

7 Τι γίνεται αν η αγορά μου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal;

Μπορείτε επίσης να επιλύσετε το πρόβλημα απευθείας με τον παραλήπτη της πληρωμής, υποβάλλοντας αμφισβήτηση μέσω του Κέντρου επίλυσης προβλημάτων της PayPal. Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια, πρέπει να υποβάλετε την αμφισβήτηση μέσω του Κέντρου επίλυσης προβλημάτων της PayPal, μέσα σε 180 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πληρωμής. Αφού το κάνετε αυτό, προσπαθήστε να επιλύσετε τη διαφορά απευθείας με τον παραλήπτη της πληρωμής. Αν η πληρωμή σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal, η PayPal δεν υποχρεούται να λάβει απόφαση για τη διεκδίκηση.

 

8 Τι σημαίνει όταν ένα είδος διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή (SNAD);

 1. Η αγορά σας θεωρείται ότι διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή αν διαφέρει ουσιαστικά από την τελευταία περιγραφή της, την οποία λάβατε από τον παραλήπτη πληρωμής πριν την εξοφλήσετε (τελευταία περιγραφή, αποκλειστικά για ηλεκτρονικές αγορές, θα θεωρείται η περιγραφή της αγοράς στην αντίστοιχη ηλεκτρονική λίστα από τον παραλήπτη πληρωμής) («Περιγραφή αγοράς»). Για παράδειγμα (ενδεικτικά):
  1. Λάβατε ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν. Για παράδειγμα, αγοράσατε ένα βιβλίο και λάβατε ένα DVD ή μια κενή συσκευασία ή το λογισμικό που λάβατε δεν ήταν το λογισμικό που σας πουλήθηκε.
  2. Η κατάσταση της αγοράς σας δεν δηλώθηκε σωστά. Για παράδειγμα, το προϊόν ήταν καταχωρισμένο ως "καινούριο" ενώ στην πραγματικότητα ήταν χρησιμοποιημένο.
  3. Το προϊόν που αγοράσατε διαφημίστηκε ως αυθεντικό, αλλά δεν είναι.
  4. Από το προϊόν που αγοράσατε λείπουν σημαντικά εξαρτήματα ή λειτουργίες και το γεγονός ότι λείπουν δεν γνωστοποιήθηκε στην καταχώριση.
  5. Αγοράσατε 3 προϊόντα από έναν παραλήπτη πληρωμής αλλά λάβατε μόνο τα 2.
  6. Το προϊόν που αγοράσατε υπέστη ζημιά κατά την αποστολή.
 2. Το προϊόν που αγοράσατε δεν θεωρείται ότι διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή (SNAD) αν δεν διαφέρει ως προϊόν από την περιγραφή αγοράς. Για παράδειγμα (ενδεικτικά):
  1. Το ελάττωμα στο προϊόν που αγοράσατε περιγράφηκε σωστά από τον παραλήπτη πληρωμής.
  2. Το προϊόν που αγοράσατε περιγράφηκε σωστά, αλλά μετά την παραλαβή του δεν το θέλατε πλέον.
  3. Το προϊόν που αγοράσατε περιγράφηκε σωστά, αλλά δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες σας.
  4. Το προϊόν που αγοράσατε έχει μικρές γρατσουνιές και είχε καταχωριστεί ως μεταχειρισμένο.
  5. Μια εκδήλωση για την οποία αγοράσατε εισιτήρια αναβλήθηκε.

 

9 Χωρίς διπλή αντικατάσταση

Ενδεχομένως να μην λάβετε αντικατάσταση για αγορά σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal, αν λαμβάνετε επιπρόσθετα αντικατάσταση για αυτήν απευθείας από τον παραλήπτη πληρωμής ή άλλο τρίτο μέρος.

 

10 Εισιτήρια εκδηλώσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν αγοράσετε εισιτήριο ή πληρώσατε για το δικαίωμα να παρευρεθείτε σε εκδήλωση από παραλήπτη πληρωμής που αποτελεί εγγεγραμμένο κάτοχο λογαριασμού PayPal στο Ηνωμένο Βασίλειο («Εκδήλωση»), όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν από εσάς μπορούν να δεσμευτούν από την PayPal για λογαριασμό σας, ώστε το συμφέρον του δικαιούχου επί των ποσών να παραμένει δικό σας μέχρι την πραγματοποίηση της σχετικής Εκδήλωσης.

 

Επιστροφή στην κορυφή