>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Hlavní informace o platbách a službách

Poslední aktualizace: 09. ledna 2018

 

OBSAH

Základní principy služby PayPal
Co je služba PayPal?
Kdo Službu poskytuje?
Co potřebujete k využívání Služby?
Jednorázové platby
Otevření účtu PayPal
Posílání prostředků na účet
Posílání plateb
Přijímání plateb
Měny
Riziko vrácení peněz na kartu nebo vrácení platby
Ochrana prodejce
Ochrana kupujícího
Převod prostředků (výběr elektronických peněz)
Poplatky
Zrušení účtu nebo omezení jeho používání
Zakázané nebo omezené aktivity
Komunikace s vámi
Řešení problémů se Službou a spory s jinými uživateli
Reklamace Služby 
Který zákon platí
Bezpečné využívání naší Služby
Jak poznáme, že jste to vy?
Jak vy poznáte, že jsme to my?
Zabezpečení vašeho účtu a peněz
Co udělat při bezpečnostním problému
Škody při neoprávněném použití
Další bezpečnostní informace
Slovníček pojmů

 

Popis této Služby představuje pouze souhrn. Nezahrnuje všechny definice, výjimky ani smluvní podmínky týkající se této Služby. Úplné smluvní podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě s uživatelem, na niž vede odkaz z paty většiny stránek na webu PayPal. Tento souhrn není součástí uživatelské smlouvy. Tento dokument se může měnit.

Tento dokument a uživatelská smlouva vysvětlují informace, které vám musíme podle zákona sdělit. Aktualizujeme je podle toho, jak se Služba (popsaná níže) mění.

Na konci tohoto dokumentu je slovníček pojmů.

 

Základní principy služby PayPal

 

Co je služba PayPal?

Služba PayPal umožňuje fyzickým osobám i podnikům posílat a přijímat elektronické peníze přes web. Poskytuje také jiné finanční a související služby. Tyto služby zde souhrnně nazýváme „Služba”.

Přes Službu můžete uskutečňovat jednorázové platby nebo si u nás můžete otevřít účet, který vám umožní jednodušší placení, přijímání plateb a jejich posílání, další funkce a lepší záznamy o platbách.

 

Kdo Službu poskytuje?

Službu poskytuje společnost PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)(„PayPal”) zaregistrovaným uživatelům v Evropském hospodářském prostoru. Informace o kontaktování společnosti PayPal najdete na této stránce o Službách zákazníkům. V naléhavých případech nahlédněte do části „Co udělat” v následujícím textu.

Společnost PayPal má v Lucembursku řádnou bankovní licenci (podle právní definice licenci pro „úvěrovou instituci”). Jsme pod důkladným dohledem lucemburského finančního regulačního orgánu, komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Komise CSSF vede registr regulovaných organizací na stránce https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. Společnost PayPal má v registru číslo B00000351, můžete nás však vyhledat i podle názvu.

 

Co potřebujete k využívání Služby?

K využívání Služby vám postačí tyto položky:

 • Počítač, chytrý telefon (například Apple iPhone nebo telefon se systémem Android nebo Windows) nebo tablet (například Apple iPad nebo tablet se systémem Android nebo Windows).
 • Datové připojení k Internetu. Když je počítač odpojen od Internetu, služba PayPal nefunguje.

Toto jsou technické požadavky. Samozřejmě platí, že čím lépe pracují počítač a připojení k Internetu, tím lépe pracuje i Služba. Pokud je v počítači virus nebo jiný bezpečnostní problém, může Službu ovlivnit stejně jako jiné činnosti počítače. Vždy je nejlepší řídit se všemi bezpečnostními pokyny výrobce počítače a jeho operačního systému a používat antivirovou ochranu (pokud je pro váš počítač doporučena). Udržujte počítač v aktuálním stavu, především operační systém, prohlížeč a antivirový software. Při stahování obsahu z Internetu buďte opatrní: pokud zdroj stahovaného obsahu neznáte a nedůvěřujete mu, riskujete, že budou stažená data škodlivá.

Služba řeší převody peněz, a proto budete k jejímu úspěšnému fungování potřebovat i peníze, které chcete posílat nebo přijímat. Služba je také užitečnější, když máte bankovní účet nebo kreditní či debetní kartu. Služba je prostředníkem, který vám umožňuje využívat tyto způsoby platby (účet nebo kartu) na webu, aniž byste museli odhalit jejich údaje komukoli jinému než nám a dalším pečlivě vybraným nezávislým subjektům uvedeným v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Služba je navržena tak, aby pracovala s vašimi dalšími bankovními účty a kartami online snadněji a bezpečněji.

V některých případech můžete Službu využívat přes poskytovatele služeb třetích stran, kterým povolíte jednat vaším jménem (například při iniciování některých plateb nebo přístupu k údajům o vašem účtu PayPal).

 

Jednorázové platby

Pokud Službu využijete k vyřízení jednorázové platby (aniž byste u nás měli účet), poskytneme vám informace týkající se této platby předem i poté, co nám dáte pokyn platbu realizovat.

Tyto informace vám poskytneme:

 • na webové stránce, kterou vám zobrazíme před provedením platby,
 • v každém e-mailu, který vám pošleme, a
 • v tomto upozornění na „Důležité informace o platbách a službách“.

Pokud je k dispozici produkt „Platba na základě přijaté faktury” a využijete ho, může vám některé informace zaslat i obchodník, kterému platíte.

Za zaslání jednorázové platby přes Službu neúčtujeme žádné poplatky (můžeme však účtovat poplatky za jiné služby, například za převod měny).

Při provádění jednorázové platby nám musíte poskytnout údaje o své kreditní nebo debetní kartě a další údaje, které budou uvedeny na webových stránkách, kde zadáváte pokyn k platbě.

Platba bude po zadání pokynů k platbě provedena ihned, jakmile to dovolí platební schémata dostupná ve službě PayPal (to může znamenat i následující pracovní den). Pokud nás osoba, které platbu posíláte, vyrozumí, že si přeje platbu vyúčtovat později, provedeme platební příkaz ve chvíli, kdy nás tato osoba informuje.

Pro platby, které přes naši službu posíláte nebo přijímáte, aniž byste u nás měli účet, platí stanovené limity. Další informace najdete v následujícím textu v částech „Posílání plateb”, „Přijímání plateb” a „Převod prostředků”.

 

Otevření účtu PayPal

Účet služby PayPal si mohou otevřít fyzické osoby i podniky. Pokud si u nás chcete otevřít účet, musíte splňovat následující podmínky:

 • Musí být fyzickou osobou (ve věku nejméně 18 let) nebo podnikem, který může uzavřít právně závaznou smlouvu; a
 • Musí dokončit proces registrace.

Během registrace musíte:

 • zaregistrovat svou e-mailovou adresu, která bude sloužit také jako ID uživatele,
 • nastavit heslo, které bude sloužit při přihlašování (informace o výběru dobrého hesla najdete v následujícím textu v části „Zabezpečení účtu”), a
 • vyjádřit souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajůuživatelskou smlouvou, včetně dokumentů zásad, které jsou její součástí.

Během procesu registrace a po něm také můžete nastavit způsob placení pro účet PayPal, tedy bankovní účet, debetní nebo kreditní kartu, ze kterých budeme čerpat prostředky na krytí plateb provedených z účtu PayPal.

 

Posílání prostředků na účet

Peníze na vašem účtu PayPal jsou právně označeny jako „elektronické peníze”, které jsou uznávány v celém Evropském hospodářském prostoru jako forma peněz vhodná pro používání na webu. Ze svého účtu PayPal můžete platit pouze v případě, že na něm máte prostředky. Pokud však pošlete platbu, aniž byste na ni na účtu PayPal měli prostředky, pokusíme se je automaticky získat z vašich zdrojů, abychom mohli platbu provést.

Způsoby financování účtu:

 • Získání elektronických peněz od nás zaplacením ekvivalentní částky z vašich zdrojů financování. To můžete udělat ručně pomocí funkce Přidat peněžní prostředky v rozhraní účtu nebo tak budeme činit automaticky podle potřeby krytí plateb, ke kterým nám dáte pokyn, nebo
 • Přijetí platby PayPal, kterou vám pošle jiný uživatel služby PayPal.

Zůstatek účtu PayPal představuje částku elektronických peněz, kterou máte k dispozici k placení ze svého účtu. Elektronické peníze jsou ekvivalentem hotovosti, a proto evropské zákony zakazují vyplácet z elektronických peněz úroky (Směrnice 2009/110/ES, článek 12).

 

Posílání plateb

Chcete-li přes Službu poslat platbu třetí straně, můžete na webové stránce obchodníka (nebo na jiném prodejním místě) kliknout na tlačítko pro zaplacení obchodníkovi, nebo, pokud příjemce nemá webovou stránku nebo tlačítko pro provedení platby, můžete použít funkci Odeslat peníze v rozhraní účtu a zadat e-mailovou adresu příjemce. V obou případech nám zahájením posílání peněz předáte pokyn převést elektronické peníze z vašeho účtu PayPal na účet PayPal příjemce (viz také část „Jak poznáme, že jste to vy?” v následujícím textu). Pokud příjemce platbu přijme (to je obvykle automatické), převod dokončíme.

V některých případech můžete autorizovat příjemce, aby za vás později vyzval společnost PayPal ke zpracování platby od vás pro něj (tyto typy plateb jsou známy jako Automatické platby nebo Předem schválené platby). Společnost PayPal může částku platby zadržet jako platbu čekající na vašem Rezervním účtu na zpracování, dokud si ji příjemce nevyzvedne.

V některých případech můžete povolit jinému licencovanému poskytovateli služeb třetích stran iniciování platby jinému uživateli za vás.

Každý nový účet má zpočátku nastaven limit peněžních prostředků, které může uživatel poslat. Pro zvýšení „výdajového limitu” musí uživatel ověřit informace, které nám k účtu poskytl. Limity jsou nastaveny podle našeho rozhodnutí, v různé výši až do maximální částky povolené zákony proti praní špinavých peněz. Uživatelům však funkci pro změnu výdajového limitu neposkytujeme. Typ informací potřebný pro ověření se liší podle místa vašeho pobytu a vašeho typu účtu (osobní či firemní). Služba PayPal vás k ověření údajů vyzve a vysvětlí vám, jak postupovat.

 

Přijímání plateb

Po otevření účtu PayPal můžete přes Službu přijímat platby od jiných uživatelů. Přijetí platby je téměř vždy automatické. Obvykle nemusíte pro přijetí platby nic dělat.

Příjemce může platbu vrátit, nebo může, za určitých okolností, pomocí Služby odmítat platby zaslané jiným uživatelem.

Když máte nový účet PayPal, vyžadují zákony proti praní špinavých peněz, aby služba PayPal limitovala částku, kterou můžete přijmout, dokud nedokončíte proces ověřování účtu. Služba PayPal vás krátce po otevření nového účtu vyzve k ověření a vysvětlí vám, jak to učinit.

Služba PayPal blokuje platby, které podle nás vykazují riziko závažných bezpečnostních problémů nebo podvodu (viz oddíly 5, 9 a 10 ve Smlouvě s uživatelem). Někdy místo zablokování platbu zpozdíme kvůli dalšímu prozkoumání. Pokud zjistíme podvod poté, co přijmete platbu, zpravidla platbu vrátíme podvedené osobě a vrácení zaznamenáme na váš účet. Někdy nám zákony neumožňují zablokování nebo zpoždění platby vysvětlit nebo uvést podrobné údaje o vrácení, abychom nevarovali uživatele, který zřejmě páchá podvodné nebo jiné trestné jednání. Přestože může být množství námi uváděných informací omezeno, můžete se na zablokované, zpožděné nebo vrácené platby zeptat ve Středisku zpráv, které je popsáno v následujícím textu v části „Komunikace s vámi”.

 

Měny

Platby můžete posílat a přijímat v různých měnách, například: libra, euro, americký dolar, kanadský dolar, japonský jen, australský dolar, švýcarský frank, norská koruna, švédská koruna, dánská koruna, polský zlotý, maďarský forint, česká koruna, singapurský dolar, hongkongský dolar, novozélandský dolar, izraelský nový šekel, mexické peso, argentinské peso, brazilský real, filipínské peso, thajský baht a tchajwanský nový dolar.

Pokud nemáte na účtu zůstatek v měně, kterou posíláte, nebo pokud vybíráte měnu, která neodpovídá zemi bankovního účtu, na který peníze vybíráte, Služba zpravidla prostředky převede na měnu posílané platby nebo bankovního účtu, na který vybíráte, a naúčtuje poplatek za převod.

Peníze můžete přijímat ve všech měnách, které Služba podporuje (jsou uvedeny výše). Pokud měna přijímaných prostředků neodpovídá zemi účtu PayPal, Služba prostředky v cizí měně nepřevede do vaší měny, dokud jí k tomu nedáte pokyn, nevyberete prostředky na svůj bankovní účet nebo je nepošlete jako platbu v jiné měně.

Než Služba měnu převede, informuje vás o použitém směnném kurzu a účtovaném poplatku. Jakmile vám Služba předá informace, bude pokračovat v převodu pouze v případě, že vydáte pokyn, aby pokračovala. To se netýká transakcí, které se řídí oddíly Zpoždění zpracování ze strany obchodníka nebo Automatické platby (viz oddíl 4 Smlouvy s uživatelem).

 

Riziko vrácení peněz na kartu nebo vrácení platby

Pokud se na příjemce nevztahuje program Ochrana prodávajícího (viz níže) a přijme platbu, která se stane předmětem vrácení peněz na kartu nebo vrácení platby, bude za vrácení částky platby a všechny poplatky, například poplatku za zpracování vrácení peněz na kartu, zodpovědný příjemce (většinou nikoli služba PayPal).

Vrácení platby představuje spor mezi příjemcem platby zaplacené z platební karty, bankou, která kartu vydala, a zákazníkem vydavatele, odesilatelem platby. Služba PayPal ve sporech o vrácení peněz na kartu nerozhoduje a stejně jako příjemce platby musí přijmout rozhodnutí vydavatelské banky jako konečné a právně závazné rozhodnutí ve věci sporu o vrácení peněz na kartu.

 

Ochrana prodejce

Pokud plátce popře, že platbu autorizoval nebo namítá, že neobdržel zaplacené zboží, může společnost PayPal za určitých okolností místo požadavku, aby příjemce částku uhradil, pokrýt ztrátu způsobenou vrácením peněz na kartu nebo vrácením platby sama.

K dispozici máte program ochrany prodávajícího a můžete o jeho využití požádat, když je platba na stránce údajů o transakcích uživatele uvedena s údajem „Platí zásady ochrany prodávajícího”. Možnost využití programu ochrany prodávajících závisí na následujících faktorech:

 • Typ zakoupeného zboží nebo služeb
 • Země, ve kterých sídlí kupující a prodávající
 • Typ účtu prodávajícího
 • Poštovní adresa, na kterou prodávající zasílá zboží
 • Evidence použitého způsobu dodání
 • Doba, po které bylo zboží odesláno od přijetí platby
 • Počet účtů, ze kterých byla uskutečněna platba
 • Spolupráce prodávajícího

Smlouva s uživatelem obsahuje další údaje o způsobilosti podle země pobytu prodejce.

Ochrana kupujícího

Program ochrany kupujících umožňuje uživatelům, kteří zakoupili způsobilé zboží nebo služby, vrátit celou platbu PayPal za tyto nákupy nebo její část v případě, že zboží nebo služby nebyly dodány nebo se významně liší od popisu prodejce.

Chcete-li využít program ochrany kupujících, musíte podat reklamaci, a to v časovém limitu. Podrobné údaje o reklamování a stížnostech najdete ve smlouvě s uživatelem.

 

Převod prostředků (výběr elektronických peněz)

Pokud máte na účtu kladný zůstatek, můžete nám kdykoli dát pokyn k vyplacení prostředků na bankovní účet, který máte u svého účtu PayPal zaregistrován jako způsob placení (nebo méně často na kartu). Takový pokyn zpravidla podáváte pomocí funkce převodu nebo výběru v rozhraní účtu. V právních pojmech představuje výběr z účtu PayPal „vyplacení” elektronických peněz.

Za normálních okolností realizujeme výběr z vašeho účtu do 1 pracovního dne po dokončení všech kontrol, které v rozumné míře vyžadujeme v rámci prevence praní špinavých peněz a podvodného jednání nebo pro potvrzení vaší identity a vašeho přístupu k bankovnímu účtu použitému pro výběr.

Když máte nový účet PayPal, vyžadují zákony proti praní špinavých peněz, aby služba PayPal limitovala částku, kterou můžete vybrat. Limit můžete zvýšit dokončením procesu ověřování nového účtu. Služba PayPal vás krátce po otevření nového účtu vyzve k ověření a vysvětlí vám, jak to učinit.

Prostředky si můžete na účtu PayPal ponechat jak dlouho chcete. Za uchovávání peněz na účtu PayPal neúčtujeme žádné poplatky, neplatíme však také žádné úroky, protože vyplácení úroků za elektronické peníze je zakázáno.

 

Poplatky

Služba PayPal neúčtuje za posílání peněz přes Službu žádné poplatky (pokud platba nevyžaduje převod měny, pokud není odeslána přes naši službu Hromadná platba nebo pokud se odesilatel nerozhodne zaplatit poplatek za platbu „mezi osobami”).

Služba PayPal v určitých případech účtuje poplatky, například:

 • Příjem prostředků (sazby se liší například podle sídla odesilatele a příjemce)
 • Převod měn (viz část Měny v předcházejícím textu)
 • Zpracování požadavku na vrácení peněz na kartu od odesilatele platby, kterou jste přijali
 • Provedení výběru prostředků (v některých zemích)
 • Využití některých volitelných služeb, například Hromadná platba nebo PayPal Credit

Podrobnosti o poplatcích najdete na konci uživatelské smlouvy.

 

Zrušení účtu nebo omezení jeho používání

Účet můžeme my nebo majitel účtu kdykoli zrušit. V případě, že společnost PayPal účet zruší, obvykle jeho majitele uvědomíme dva měsíce před zrušením. Ve vzácných případech však můžeme účty rušit kdykoli s okamžitým upozorněním majitele účtu (například když majitel účtu poruší smlouvu s námi). Podrobné informace (včetně informací o postupu pro zrušení účtu a jeho účincích) najdete v oddílu 7 Smlouvy s uživatelem.

Za určitých okolností také můžeme zablokovat posílání a přijímání plateb na účet nebo výběry. Patří k nim situace, když jsou informace, které jste nám poskytli, pravděpodobně nepřesné, když nesplníte základní závazky nebo když zřejmě máte finanční potíže (viz také oddíly 9 a 10 uživatelské smlouvy). Služba PayPal nenabízí funkci, kterou byste mohli omezit nebo zakázat využívání účtu jinak než jeho zrušením.

Pokud váš účet omezíme (nezrušíme ho zcela), budete mít po přihlášení k dispozici centrum zpráv nebo můžete kontaktovat oddělení služeb zákazníkům po telefonu. Uvítáme, když se na omezení budete ptát, a vysvětlíme vám jeho důvody (pokud je to povoleno) a způsob, jak dosáhnout jeho zrušení.

Služba PayPal může zablokovat i konkrétní platbu (aniž by zrušila nebo omezila účet). Další informace najdete v předcházejícím textu v části „Přijímání plateb”.

 

Zakázané nebo omezené aktivity

Nepovolujeme využití Služby pro zpracování plateb souvisejících s ilegálními aktivitami nebo jinými aktivitami, které porušují zásady používání služby PayPal.

Využívání služby PayPal můžeme omezit nebo můžeme odmítnout vaši platbu v případě, pokud by to vedlo k Omezené aktivitě podle definice v uživatelské smlouvě.

 

Komunikace s vámi

Služba PayPal s vámi bude komunikovat následujícími způsoby (mimo jiné běžné způsoby jako je telefon na oddělení služeb zákazníkům a tento web):

 • E-mail: V případech, kdy sdělované informace nejsou bezpečnostně citlivé. E-mailem vás například upozorňujeme na zaslané platby nebo změny nastavení účtu. Tato e-mailová upozornění zpravidla představují rutinní potvrzování provedených akcí. Pokud jste však oznamovanou akci neprovedli, musíte okamžitě zasáhnout jiným způsobem než posláním odpovědi na e-mail. Pokud máte podezření na neoprávněné použití vašeho účtu, přečtěte si v následujícím textu část „Co udělat při bezpečnostním problému”. 
  Kromě potvrzení provedených akcí vás e-maily upozorňujeme na události (například když na vaše schválení čeká nějaká platba nebo se blíží konec platnosti karty nastavené k účtu) a na všeobecná oznámení pro všechny uživatele, například aktualizace webových smluv. V e-mailech posíláme minimum důvěrných informací, protože e-mail není prostředkem komunikace s vysokým zabezpečením. K zabezpečené komunikaci s námi využívejte Středisko zpráv.
  Pokud odpovíte na automaticky zaslaný e-mail, nevyvolá to na naší straně pozornost, kterou bychom zprávě od vás chtěli věnovat. Pokud musíte odpovědět, reagujte na e-mailová upozornění od nás a autentičnost e-mailů od nás si ověřujte ve Středisku zpráv.
 • Upozornění v chytrém telefonu nebo v tabletu, pokud nám nastavení vašeho zařízení povoluje taková upozornění zasílat. Tato upozornění mají stejný účel jako e-mailová upozornění popsaná výše a slouží k odhalení neoprávněného užívání vašeho účtu. Pokud máte podezření na neoprávněné použití účtu, přečtěte si v následujícím textu část „Co udělat při bezpečnostním problému”.
 • Zpráva v centru zpráv, ke které můžete přistupovat ze svého účtu, pouze po přihlášení. Protože se přihlašujete, máme větší jistotu, že přes Středisko zpráv komunikujeme s vámi. Proto Středisko zpráv využíváme pro informace o zabezpečení Služby, důvěrné informace a další informace, u nichž je důležitá bezpečnost. Pro přístup do Střediska zpráv se ale musíte přihlásit, a proto může být pro získání vaší pozornosti méně efektivní než e-mail. Můžeme vám tedy poslat e-mail s několika údaji a výzvou k přihlášení a návštěvě Střediska zpráv.

Tento seznam není úplný. Pokud například zavoláte našemu oddělení služeb zákazníkům, bude tato komunikace samozřejmě probíhat telefonicky.

Veškerá komunikace s vámi z naší strany probíhá v jazyce, ve kterém jsme s vámi komunikovali při vaší registraci ke službě PayPal. Ve většině případů půjde o jazyk vaší země, v ostatních případech používáme angličtinu. Na vaši zemi se ptáme při registraci do Služby.

 

Řešení problémů se Službou a spory s jinými uživateli

Při řešení jakýchkoli problémů týkajících se Služby (například problémů s platbou) nebo sporů s jinými uživateli budeme hledat řešení přes naše Centrum řešení problémů, ke kterému získáte přístup po přihlášení se k účtu.

V Centru řešení problémů můžete nahlásit problém nebo zahájit spor či zareagovat na spor zahájený jiným uživatelem. Najdete tam i nápovědu k používání Centra řešení problémů. Další informace najdete v oddílech 11, 12 a 13 Smlouvy s uživatelem. 

Pokud se problém se službou týká bezpečnosti nebo podvodu (například když máte podezření na neoprávněné použití), přečtěte si také v následujícím textu část „Co udělat při bezpečnostním problému”. Pokud vás budeme potřebovat upozornit na bezpečnostní problém nebo problém s podvodem, zpravidla to učiníme přes Středisko zpráv. Pokud je nutné, abyste okamžitě provedli nějakou akci, můžeme pro vyžádání akce použít i jiné prostředky, například e-mail.

Pro hlášení problémů se Službou a sporů s jinými uživateli a pro vaši pomoc s jejich řešením jsou stanoveny termíny, a proto je důležité poznamenat si nejzazší termín následující akce.

Reklamace Služby

Reklamaci Služby můžete nahlásit našemu oddělení služeb zákazníkům kdykoli online nebo můžete zavolat na oddělení služeb zákazníkům (viz podrobnosti v následujícím textu). 

Pro hlášení reklamací a vaši pomoc při jejich řešení jsou stanoveny termíny, a proto je důležité poznamenat si údaje, které vám během procesu řešení problémů poskytneme o termínech dalších akcí, abyste mohli reklamaci vyřešit nebo postoupit podle svých potřeb.

Pokud pro vás výsledek reklamace Služby po dokončení procesu postoupení reklamace není uspokojivý, můžete si stěžovat u úřadu finančního ombudsmana (pokud jste obyvatelem Velké Británie) nebo u Evropského spotřebitelského centra (ECC-Net) nebo nás můžete žalovat u soudů pro Anglii a Wales (nebo, pokud jste spotřebitelem, u vašeho místního soudu). Nevyřešenou reklamaci můžete také písemně nahlásit regulátorovi CSSF na následující adrese: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, Route d’Arlon L-2991 Luxembourg.

Další informace najdete také v oddílu 14 (Spory se společností PayPal) ve smlouvě s uživatelem.

 

Který zákon platí

Právní vztah s vámi se řídí zákony Anglie a Walesu.

 

Bezpečné využívání naší Služby

Z hlediska spotřebitele je základním produktem služby PayPal Služba, která je často přirovnávána k peněžence, bezpečnému místu pro uchovávání hotovosti, karet a jiných platebních prostředků. Hlavním důvodem pro vlastnictví peněženky je bezpečnost: Služba PayPal vás chrání před sdělováním údajů pro přístup k vaší hotovosti prodejcům. Lidé, kterým platíte, nezískávají přístup k vašim platebním prostředkům (údajům o kartách či bankovním účtu).

Kromě bezpečnosti je další funkcí peněženky to, že je stále připravena a pohodlně k dispozici: peněženka není trezor, ale věc, kterou máte po ruce a při potřebě hotovosti ji můžete snadno otevřít. Rovnováhy mezi bezpečností a připraveností je těžké dosáhnout: vyhýbáme se tomu, abychom vám působili nepohodlí v situaci, kdy by bezpečnostní kontrola měla pouze malý význam, ale pokud je riziko (výše částky, pravděpodobnost ztráty) vyšší, musíme vás požádat o pomoc a ochranu vás samých a zjistit, zda jednáme s vámi a nikoli podvodníkem. Musíme také dodržovat bezpečnostní předpisy. Používáme ty nejméně rušivé prostředky, jejichž pomocí se vás snažíme poznat, ale někdy vás musíme požádat, abyste prokázali, že osoba, která něco dělá s vaším účtem, jste opravdu vy.

 

Jak poznáme, že jste to vy?

Když posíláte platbu, musíme si potvrdit, že pokyn k platbě nám vydáváte opravdu vy, majitel účtu. Platbu odečteme z vašeho účtu, a proto potvrzení, že jde opravdu o vás a s platbou souhlasíte, zajistí, že z vašeho účtu odečteme pouze ty platby, ke kterým jste nám skutečně dali pokyn. Kromě pokynů k platbě si vaši totožnost při zadávání operace ověřujeme i u jiných operací s penězi a nastavením účtu PayPal.

Základní ujištění, že se přihlašujete vy, nám dává to, že se přihlásíte se svými přihlašovacími údaji (včetně hesla nebo kódu PIN). Bezpečnostní přínos této základní metody záleží na tom, zda své přihlašovací údaje, především heslo a kód PIN, uchováte v tajnosti. Pokud své přihlašovací údaje s někým sdílíte, vzdáváte se kontroly nad svým účtem PayPal. Pokud svůj účet chcete s někým sdílet, nesdělujte této osobě své přihlašovací údaje, ale vytvořte pro ni samostatného uživatele s možností přihlášení (přihlaste se a v části „Profil a nastavení” zvolte možnost „Spravovat uživatele”). Neustále si nad účtem zachovávejte kontrolu – nikdy nikomu nesdělujte své vlastní přihlašovací údaje. Pokud si myslíte, že vaše přihlašovací údaje může znát někdo jiný, přečtěte si část „Co udělat“ v následujícím textu.

Zástupce společnosti PayPal se vás nikdy nebude ptát na heslo nebo kód PIN. Ty jsou v našem systému zaznamenány v šifrované podobě a pracovníci společnosti PayPal k nim nemají přístup. Své heslo ani kód PIN nesdělujte pracovníkům společnosti PayPal ani nikomu jinému. Když zapomenete heslo, změníme ho na dočasné heslo, které známe my a vy, ale při prvním použití systému si dočasné heslo budete muset změnit. Kód PIN si můžete po přihlášení změnit v profilu svého účtu sami.

Kromě přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla nebo kódu PIN vás můžeme identifikovat i pomocí jiných metod. Můžeme vás poznat například podle vašeho mobilního zařízení, především když v něm máte nainstalovanou aplikaci PayPal. Pokud má vaše zařízení pro identifikaci čtečku otisku prstu, můžeme používat i otisk prstu. Také vás můžeme požádat o zadání kódu, který zašleme na vaše telefonní číslo; tak vás poznáme podle telefonní linky. Dalším způsobem potvrzení vaší totožnosti jsou vaše odpovědi na bezpečnostní otázky.

Evropské zákony o bezpečnosti plateb vyžadují, abychom vás při určitých aktivitách, například při posílání peněz nebo změně nastavení účtu, identifikovali dvěma různými způsoby. Například pokud jste se původně přihlásili pomocí hesla, můžeme zkontrolovat i vaše zařízení. To můžeme zpravidla udělat na pozadí, aniž bychom vás k tomu vyzývali. Chcete-li zrušit své propojení se zařízením, které již nevlastníte, „zrušte propojení” tak, že se přihlásíte a v části „Profil a nastavení” zvolíte možnost „Telefon”.

Pokud se tak rozhodnete, budeme vás identifikovat (je-li to možné) bez zadávání hesla nebo kódu PIN, například podle vašeho mobilního zařízení. Proces identifikace nevynecháváme. Pouze ho zajišťujeme tak, abyste nemuseli zadávat žádné údaje. Místo hesla vás poznáme podle vašeho zařízení a chování.

Pokud platbu hradíte z karty, musí vás identifikovat i banka, která kartu vydala. Může přitom používat metodu 3D Secure, která vyžaduje zadání hesla. Společnost PayPal spolupracuje se sdruženími a vydavateli karet na tom, aby tuto dodatečnou bezpečnostní kontrolu zmírnila, kdykoli to bude možné.

Potvrzení vaší totožnosti při posílání platby nám pomůže při ujištění, že platbu autorizujete právě vy. Vaši totožnost ověřujeme i při nastavování předběžného schválení budoucích plateb. Obchodníci pak mohou takové předem schválené platby inkasovat tak, jak jste si je s obchodníky dohodli. Když obchodník inkasuje platbu, kterou jste předem schválili, nekontrolujeme vaši totožnost ani vás nezahrnujeme do kontroly. Již dříve jste se totiž rozhodli tomuto obchodníkovi důvěřovat, když bude inkasovat platby za určitých dohodnutých podmínek (například když využijete službu poskytovanou obchodníkem nebo uplyne stanovená doba a přichází doba splatnosti další platby). Předběžné schválení můžete zrušit v profilu účtu.

 

Jak vy poznáte, že jsme to my?

Společnost PayPal usilovně pracuje na tom, aby zabránila jiným subjektům ve falšování jejích stránek, mobilních aplikací či jiných způsobů přístupu k naší Službě. Naše práce na odstranění imitací však nikdy nemůže mít stoprocentní úspěšnost: někdo se může za službu PayPal vydávat, než hrozbu identifikujeme a zabráníme jí. Pokud si myslíte, že je falešná stránka pravou stránkou služby PayPal, můžete se k ní přihlásit a předat tak své přihlašovací údaje podvodníkovi vydávajícímu se za společnost PayPal. Pokud se vám to stalo, přečtěte si v následujícím textu část „Co udělat při bezpečnostním problému”.

Jak zajistit, abyste se přihlásili na pravý web služby PayPal:

 • Nepřecházejte na web služby PayPal přes odkaz. Kód odkazu, který vás z odkazující stránky přenáší na odkazovanou, nevidíte, takže pokud použijete odkaz, nemáte jistotu, kam přecházíte. Použití odkazu je bezpečné pouze v případě, že důvěřujete odkazujícímu. Ne vždy však víte, o koho se jedná. E-maily lze upravit tak, aby vypadaly, že přicházejí od služby PayPal, přestože tomu tak ve skutečnosti není. Nepoužívejte tedy odkazy pro přístup ke službě PayPal, které jsou uvedeny v e-mailech. Na stránky, které se za nás vydávají, mohou vést i odkazy z webových stránek, jejichž autora neznáte a nemůžete mu důvěřovat. Nejsnadněji a nejspolehlivěji se na pravou stránku služby PayPal dostanete tak, že v panelu adres prohlížeče napíšete „paypal.com” a stisknete klávesu Enter.
 • Kontrola panelu adres. Když přejdete na stránku, která vypadá jako stránka služby PayPal, zkontrolujte panel adres v horní části okna prohlížeče. Měl by vypadat zhruba takto (v jednotlivých prohlížečích musíte počítat s určitými variacemi vzhledu):

  V tomto příkladě potvrzují text „https” a ikona zamknutého zámku, že je spojení mezi vaším prohlížečem a serverem služby PayPal šifrováno, takže do něj nemůže po cestě nikdo nahlížet. Slova „paypal.com” a „PayPal, Inc.” potvrzují, že je prohlížeč připojen k našemu serveru, a zelené pozadí stvrzuje, že prohlížeč „ví”, že jde o nás, protože to potvrdil certifikát vydaný důvěryhodnou nezávislou organizací, která nás identifikovala. Pokud je panel adres žlutý nebo červený nebo pokud spojení není zabezpečeno (otevřený zámek nebo chybí text „https”) nebo připojeno k nám (jiná adresa než paypal.com), nepřihlašujte se. Podvodníci mohou zneužít náš název, ale zneužití naší internetové domény paypal.com je složitější, proto v adrese hledejte právě tuto doménu (přesně „paypal.com” těsně před prvním jednoduchým lomítkem).

  Když nám zadáváte pokyn k platbě, nacházíte se zpravidla na webu obchodníka, kterému chcete zaplatit. Když nám zadáváte pokyn k platbě, obvykle vás žádáme, abyste se přihlásili (abychom věděli, že nám pokyn zadáváte právě vy), a proto vás web obchodníka přesměruje na přihlašovací okno stránek PayPal (pokud jste se podle oddílu „Jak poznáme, že jste to vy?“ v předcházejícím textu nerozhodli přihlašovat se bez hesla). Vždy zkontrolujte adresu přihlašovacího okna, abyste si byli jisti, že vás web obchodníka přesměroval k nám. Pozor: Když vás k nám tímto způsobem přesměruje obchodník, bude zobrazen i název obchodníka. Není však uveden proto, že byste zůstali na jeho stránce, ale proto, abyste měli stále k dispozici informace o kontextu: kupujete něco od obchodníka, a platba je jeden z kroků celého procesu – ten vás na chvíli přenese k nám, ale po zaplacení se vracíte k obchodníkovi.

  Chcete-li zajistit, aby byla aplikace PayPal ve vašem mobilním telefonu autentická a pocházela od nás, získejte ji z důvěryhodného zdroje jako je obchod Apple App Store nebo Google Play.

  Někteří zákazníci služby PayPal vám umožňují přihlášení ke svým stránkám pomocí přihlašovacích údajů ke službě PayPal. Tento krok vám umožní používat takový web, aniž byste si na něm museli vytvářet účet. Přestože však používáte přihlašovací údaje ke službě PayPal a proces přihlašování řídí služba PayPal, nepřihlašujete se ke službě PayPal, ale na nezávislý web. Pokud se pomocí přihlašovacích údajů ke službě PayPal přihlásíte (nebo pokusíte přihlásit) k nezávislému webu, informuje služba PayPal tento web o tom, že jste se úspěšně přihlásili nebo že byl pokus neúspěšný. Služba PayPal však s tímto webem bez vašeho souhlasu nesdílí žádné další informace.

 

Co udělat při bezpečnostním problému

Pokud máte podezření na bezpečnostní problém, jednejte okamžitě, ale nepanikařte. Jakékoli zpoždění může zhoršit následky. Volání na oddělení služby zákazníkům není první akcí, kterou byste měli podniknout.

Nejprve se zamyslete, který z následujících textů problém popisuje nejlépe:

 1. Mohu se přihlásit. Můj účet používá nebo by mohl používat někdo jiný nebo moje přihlašovací údaje již nejsou tajné.
 2. Mohu se přihlásit a myslím, že jsou moje přihlašovací údaje v bezpečí, ale zdá se, že na mém účtu došlo k neoprávněným aktivitám.
 3. Nemohu se přihlásit. Můj účet používá nebo by mohl používat někdo jiný nebo jsem prostě zapomněl heslo.

Řešení těchto situací popisují následující odstavce.

„Mohu se přihlásit, ale...”

Pokud se můžete k účtu PayPal přihlásit, ale máte podezření, že váš účet možná používá někdo jiný nebo že dochází k neoprávněným aktivitám, je prvním krokem řešení přihlásit se a změnit heslo, i kdybyste měli pocit, že nikdo jiný vaše heslo nezjistil. Podvodníci mají často programy pro odhadování hesel, proto je změna hesla tím nejlepším způsobem, jak zajistit, aby vaše heslo nikdo neznal. Pokud se můžete přihlásit, můžete si heslo změnit mnohem rychleji, než bychom to udělali my.

Chcete-li změnit, heslo, musíte se nejprve přihlásit. Poté klepněte na možnost „Profil a nastavení” a v části „Heslo” klepněte na možnost Změnit. Když měníte heslo, zabezpečíme komunikační kanál mezi vámi a našimi servery. Změna hesla je tedy obecně bezpečný proces a nemusíte se bát, že někdo nahlíží. Nové heslo vybírejte pečlivě a vyhněte se jakékoli podobnosti se starým.

Pokud jste se rozhodli heslo nepoužívat, zvažte, zda ho nechcete znovu vyžadovat, a zvýšit tak překážku pro vstup potenciálního podvodníka. Pomoci může také zvážení jiných způsobů identifikace: máte například stále mobilní telefon, který je v profilu účtu uveden jako váš? Nový mobilní telefon se stejným telefonním číslem se nám bude jevit jako nový mobilní telefon, protože identifikujeme samotné zařízení. Mobilní zařízení můžete aktualizovat tak, že zrušíte propojení s původním a nainstalujete a začnete používat aplikaci PayPal v novém zařízení.

Po změně hesla a novém přihlášení uveďte, která aktivita se jeví jako neoprávněná. Rozdíl mezi „Nevzpomínám si, že bych toto platil” a „Vím, že jsem takovou platbu nezadal, protože jsem nikdy neslyšel o krámku Millie’s Handbags, jsem kluk a kabelky nenosím” je dost podstatný. Žádnou platbu nehlaste jako neoprávněnou, pokud si nejste jisti, že jste ji opravdu neschválili. Záměrně falešné hlášení o neoprávněné platbě se může rovnat podvodu.

Pokud jste si jisti, že došlo k neoprávněné aktivitě, kontaktujte oddělení služeb zákazníkům a nahlaste to společnosti PayPal touto cestou (podrobnosti najdete v dalším textu). Neoprávněnou aktivitu ale hlaste až po změně hesla a ostatních identifikátorů v profilu účtu: změnou hesla a aktualizací údajů o svém mobilním zařízení opět převezmete nad svým účtem kontrolu a je to podstatný první krok, který je nutné provést ještě dříve, než začnete řešit následky ztráty kontroly.

„Nemohu se přihlásit”

Pokud se již nemůžete k účtu PayPal přihlásit, zavolejte na oddělení služeb zákazníkům a požádejte o obnovení hesla (e-mail není pro obnovení hesla vhodný, protože není příliš bezpečný). Pokud máte podezření, že váš účet používá neoprávněná osoba, vyžadujte obnovení hesla neprodleně. Pokud není pravděpodobné, že má přístup k vašemu účtu někdo jiný, je tento požadavek méně naléhavý.

Žádost oddělení služeb zákazníkům o obnovení hesla

Pokud se stále můžete přihlásit, můžete nejnaléhavější problém vyřešit rychleji než my. Viz část „Mohu se přihlásit, ale…” v předcházejícím textu. Pokud se nemůžete přihlásit nebo pokud jste již podnikli všechny možné akce, zavolejte na oddělení služeb zákazníkům (podrobnosti najdete na konci této stránky).

Pokud se můžete přihlásit, přihlaste se a klepněte na možnost „Potřebujete pomoc?” ve spodní části webové stránky a poznamenejte si jednorázový kód, který obdržíte. Pokud se nemůžete přihlásit, vysvětlete proč, ihned jak vás pracovník oddělení služeb zákazníků požádá o kód.

Pokud se stále můžete přihlásit, můžete nás místo telefonování kontaktovat přes centrum zpráv. Pokud však naléhavě potřebujete obnovit heslo a nemůžete to učinit sami, zavolejte nás a požádejte o nejrychlejší možnou akci. Ve Středisku zpráv můžete také řešit následky napadení účtu, například platby, které jste neschválili, nebo požádat o pomoc s jinými potížemi.

Pokud vás budeme potřebovat upozornit na bezpečnostní problém nebo problém s podvodem, zpravidla to učiníme přes Středisko zpráv. Pokud je nutné, abyste okamžitě provedli nějakou akci, můžeme pro vyžádání akce použít i jiné prostředky, například e-mail.

Když žádáte o obnovení hesla, musíme zjistit, zda jste to vy, kdo chce heslo k účtu změnit. Zeptáme se vás na určité otázky, na které pravděpodobně znáte odpovědi právě jen vy. Pokud si heslo měníte sami na stránkách nápovědy, dostanete otázky, které jste vybrali a odpověděli na ně při nastavování účtu. Tyto otázky vidíte v profilu účtu a když budete chtít, můžete si vybrat jiné. Nezapomeňte na to, že podvodník, který by neoprávněně získal přístup k vašemu účtu, může také změnit otázky a odpovědi pro identifikaci. Pokud by se to stalo, nemusí být opětovné získání kontroly nad účtem snadné.

Další bezpečnostní informace

Další informace o bezpečnosti a příslušných zásadách naší společnosti vám poskytne Bezpečnostní centrum služby PayPal.

 

Slovníček pojmů

3D Secure:  Proces vyžadovaný karetními sdruženími (například Visa a MasterCard), který umožňuje vydavateli karty zkontrolovat totožnost osoby, která používá kartu tohoto vydavatele. Přihlašování 3D Secure vyžaduje k potvrzení, že je člověk zadávající heslo držitelem karty známým vydavateli, heslo, které zná vydavatel (nikoli společnost PayPal). 3D Secure je obecný název: obchodní názvy systému 3D Secure jsou Verified by Visa a MasterCard SecureCode.

Přihlašovací údaje: Údaje, které používáte při přihlašování, například e-mailová adresa a heslo nebo (v mobilních telefonech) telefonní číslo a kód PIN. Vaše e-mailová adresa a telefonní číslo mohou být známy i v jiných kontextech než je přihlašování, ale heslo a kód PIN musí být tajné, aby váš účet ochránily před neoprávněným přístupem.

Středisko zpráv: Prostředek pro komunikaci uživatelů a společnosti PayPal podobným způsobem jako při e-mailování, ale s vyšší důvěrností a zabezpečením. Chcete-li využít Středisko zpráv, musíte se přihlásit ke službě PayPal.

My: Společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., poskytovatel Služby podle popisu v předcházejícím textu v části „Kdo Službu poskytuje?”.

Vy: Oprávněný majitel účtu PayPal, který má nastaveno vaše skutečné jméno.

 

Další informace můžete získat z těchto zdrojů:

 

Několik informací na závěr:

 • Naše pravidla v dokumentu „Bezpečné využívání naší Služby” představují to, co v rozumné míře považujeme za osvědčené postupy. Nejsou však vyčerpávající a neposkytujeme rady jakéhokoli druhu. Převažující technologie, související rizika a konkrétní okolnosti se neustále mění, a proto tato pravidla poskytujeme bez jakýchkoli záruk (v míře povolené příslušnými zákony a podle Uživatelské smlouvy služby PayPal). Vždy si navíc proveďte vlastní průzkum a pokud se chcete ujistit, že je váš postup za konkrétních okolností správný, vyhledejte individuální profesionální poradenství.
 • Výše uvedené informace nepředstavují souhlas ani doporučení žádných nezávislých produktů nebo nezávislých služeb libovolného druhu.
 • Tam, kde odkazujeme na jiné weby, nemůžeme nést odpovědnost za jejich obsah.