>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการหลายบัญชีและการคิดค่าใช้จ่าย

 

ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการหลายบัญชีและการคิดค่าใช้จ่ายนี้ ("ข้อตกลง MAM") ทำขึ้นในวันแรกที่มีการยอมรับและ/หรือโดยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพ และทำขึ้นระหว่างคุณ ("ผู้ค้า" หรือ "คุณ") และ PayPal Pte. Ltd. (“PayPal”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบการในสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีที่อยู่จดทะเบียนที่ 5 Temasek Boulevard, Suntec Tower 5, Level 9, Singapore 038985 (รวมเรียกว่า "คู่สัญญา")  วิสามานยนามที่ใช้ในข้อตกลงนี้ และไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นจะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal (ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.paypal.com ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ")

โดยที่ Alibaba.com Singapore E-Commerce Pte. Ltd. และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทสาขา (“Alibaba”) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไซต์อีคอมเมิร์ซซึ่งตั้งอยู่ที่ http://wholesale.alibaba.com และ http://wholesaler.alibaba.com (หรือที่อยู่ที่รับช่วงมาซึ่งไซต์อีคอมเมิร์ซนั้นอาจใช้งาน) ("ไซต์ Alibaba") โดยผู้ค้ามีความประสงค์จะเสนอให้กับ PayPal เป็นทางเลือกในการชำระเงินอื่นเกี่ยวกับการทำรายการขายของผู้ค้า ซึ่งทำบนไซต์ Alibaba อย่างน้อยหนึ่งไซต์ ("การทำรายการ") และมีเจตนาให้การจัดการนั้นจัดการผ่านแพลตฟอร์มการจัดการหลายบัญชีของ PayPal ("MAM")

โดยที่ คู่สัญญามีความประสงค์จะเข้าทำข้อตกลง MAM เพื่อกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ PayPal ของผู้ค้าผ่าน MAM และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นบางอย่างของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ดังนั้น ในตอนนี้ เมื่อพิจารณาข้อตกลงและข้อสัญญาร่วมกันที่กำหนดในข้อตกลง MAM นี้ และเจตนาที่จะผูกพันกันแล้ว คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

  1. ผู้ค้ายืนยันว่าตนมีบัญชี PayPal อยู่แล้ว ("บัญชีหลัก") และยอมรับสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ผู้ค้ายังยืนยันว่าตนได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Alibaba รวมถึงค่าธรรมเนียมใดที่อาจมีเกี่ยวกับการทำรายการ
  2. ผู้ค้า รับรองและรับประกันว่าผู้ค้าได้อนุญาตให้ Alibaba (1) แจ้งให้ PayPal เปิดบัญชี PayPal ธุรกิจ (รวมถึงยอมรับสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ) ในนามของผู้ค้า ("บัญชี MAM") และอนุญาตให้บัญชี MAM นั้นรับการชำระเงินสำหรับการทำรายการ ("การชำระเงินสำหรับการทำรายการ") ในนามของผู้ค้า (2) รับคำบอกกล่าวจาก PayPal ในนามของผู้ค้าในเรื่องที่เกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับการทำรายการ (3) แจ้ง PayPal ว่าผู้ค้ามีสิทธิในการชำระเงินต่างๆ เพื่อที่ PayPal จะได้โอนยอดเงินจากบัญชี MAM ไปยังบัญชีหลักของผู้ค้าได้ (ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่ผู้ค้าต้องชำระให้ Alibaba ถูกกว่า) ("ค่าธรรมเนียม Alibaba") (4) แจ้ง PayPal ถึงเงื่อนไขที่อาจทำให้ PayPal ต้องหักการตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และความรับผิดอื่นๆ จากบัญชีหลักของผู้ค้า และ/หรือบัญชี MAM และ (5) แจ้ง PayPal ถึงค่าธรรมเนียม Alibaba สำหรับการทำรายการจากบัญชี MAM ซึ่งได้มีการตกลงค่าธรรมเนียมกันแล้วระหว่างผู้ค้าและ Alibaba เป็นการเฉพาะ
  3. ผู้ค้าตกลงและรับทราบว่า ผู้ค้าจะไม่มีสิทธิเข้าใช้เงินในบัญชี MAM ของผู้ค้า และผู้ค้าจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบของบัญชีดังกล่าวได้  นอกจากนี้ ผู้ค้ารับทราบว่า Alibaba จะรับผิดชอบในการจัดทำประวัติการทำรายการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดจากบัญชี MAM ของผู้ค้าให้กับผู้ค้า ไม่ใช่ PayPal
  4. ผู้ค้าอนุญาตให้ PayPal เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นใดๆ แก่ Alibaba ในเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชี MAM ของผู้ค้า และนอกจากนี้ยังอนุญาตให้ PayPal กระทำการโต้ตอบและ/หรือไว้วางใจในข้อมูลที่ให้ไว้โดย Alibaba ตามที่อนุญาตในข้อ 2 ข้างต้น ผู้ค้ายังอนุญาตให้ PayPal หักค่าธรรมเนียม Alibaba จากบัญชี MAM และชำระให้กับ Alibaba
  5. ผู้ค้ายืนยันว่าข้อมูลข้างต้นไม่ปลดเปลื้องผู้ค้าจากภาระหน้าที่ใดๆ ของผู้ค้าตามสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ และผู้ค้ารับทราบและยอมรับว่า PayPal จะไม่รับผิดในการกระทำหรือละเว้นการกระทำของ Alibaba
  6. ผู้ค้าตกลงที่จะชดใช้ให้กับ PayPal ในความรับผิดใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากที่ PayPal ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ค้า รวมถึงกระทำการโต้ตอบและ/หรือไว้วางใจในข้อมูลที่ให้ไว้โดย Alibaba ตามที่อนุญาตในข้อ 2 ข้างต้น
  7. แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งใดในข้อตกลงหรือเอกสารแนบอื่นใดระหว่างผู้ค้าและ PayPal ค่าธรรมเนียมที่กำหนดในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะนำมาใช้กับการทำรายการ  อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ PayPal ที่ https://www.paypal.com  ค่าธรรมเนียมจะถูกหักจากการทำรายการแต่ละครั้ง ผู้ค้ารับทราบว่าอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมระหว่าง Alibaba และผู้ค้า
  8. ผู้ค้ารับทราบโดยชัดแจ้งว่าข้อกำหนดของข้อตกลง MAM นี้เป็นข้อมูลที่ีเป็นความลับ และตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวกับบุคคลภายนอก  คู่สัญญาตกลงว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำรายการ ข้อตกลง MAM นี้จะเข้ามาแทนที่ข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ โดยที่ข้อกำหนดอื่นทั้งหมดในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะยังคงมีคงมีอำนาจและผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ และอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดได้