>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการอุตสาหกรรมธุรกิจของ PayPal

 

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมโครงการอุตสาหกรรมธุรกิจ PayPal (เรียกว่า “โครงการ”)  ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal และข้อตกลงอื่นๆ (รวมเรียกว่า “สัญญา”) ที่คุณยอมรับใน PayPal Pte. Ltd. มีผลบังคับใช้กับการใช้ PayPal ของคุณ
 2. การเข้าร่วมในโครงการหมายความว่า คุณรับว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 3. ในการเข้าร่วมโครงการ คุณต้อง:
  1. คุณต้องเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมที่ PayPal รับรอง
  2. มีบัญชีบุคคลพรีเมียร์หรือบัญชีธุรกิจที่ถูกต้องและอยู่ในสถานะที่ดีในสิงคโปร์ มาเลเซีย ประเทศไทย อินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์
  3. ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมในโครงการ และ
  4. ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการ จาก PayPal
 4. ในการเข้าร่วมโครงการ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำรายการต่อไปนี้ (ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากจำนวนเงินที่ทำรายการ, ต่อการทำรายการ) เพื่อรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์ผ่านบริการ PayPal เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ซึ่งจะระบุในอีเมลยืนยันเมื่อคุณเลือกเข้าร่วมในโครงการ ):
   

   

  การชำระเงินระหว่างประเทศ

  การชำระเงินภายในประเทศ (ซึ่งสามารถใช้ได้ในเขตอำนาจศาลของคุณ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น)

  การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

  2.50%

  2.50%

 5. อย่างไรก็ตาม เราอาจมีสิทธิ์อื่นใดภายใต้สัญญาฉบับนี้ และเราอาจเพิกถอนการเข้าร่วมในโครงการของคุณได้ทันที ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 6. คุณต้องแจ้งให้ PayPal ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 21 วันทำการ ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองจาก PayPal แล้ว และคุณจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในสัญญานี้อีกต่อไป คุณต้องแจ้งข้อมูลถึง PayPal ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985
 7. ถ้าเราเห็นว่าคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดของโครงการ เราอาจยกเว้นคุณจากโครงการ ทั้งนี้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราจะแจ้งให้ทราบถ้าคุณถูกยกเว้น
 8. ความล้มเหลวของ PayPal ในการบังคับใช้สิทธิ์ใดๆ ของตนไม่ได้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ้า PayPal ไม่สามารถดำเนินโครงการตามที่วางแผนไว้ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ บั๊ก การสร้างความเสียหาย การแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความล้มเหลวทางเทคนิค หรือสาเหตุอื่นใดที่นอกเหนือจากการควบคุมของ PayPal แล้วนั้น PayPal ขอสงวนสิทธิ์์์ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใดๆ ที่อาจสามารถทำได้ ซึ่งรวมถึงการยกเลิก หยุด แก้ไข หรือระงับโครงการ และ/หรือ ตัดสิทธิ์ผู้ค้าใดๆ ได้ตลอดเวลา โดยอาจแจ้งให้ผู้ค้าทราบหรือไม่ก็ได้ และไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ค้า
 9. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างสัญญา ให้ยึดตามข้อกำหนดเหล่านี้