>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Warunki korzystania z platformy PayPal Fundraisers

Data wejścia w życie: 24 lipca 2023 r.

Pobierz PDF

 

Strona zawierająca umowę i zakres niniejszych Warunków

Niniejsze Warunki („Warunki”) stanowią umowę prawną między Użytkownikiem a firmą PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („my”, „nas” lub „PayPal”). Regulują one korzystanie z PayPal Fundraisers przez Użytkownika będącego darczyńcą lub podmiotem zajmującym się zbieraniem funduszy zgodnie z opisem poniżej. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania z PayPal Fundraisers przez osoby zbierające fundusze i darczyńców w Polsce, ale jeśli Użytkownik korzysta jako darczyńca z PayPal Fundraisers w innych krajach, obowiązują go wówczas Warunki korzystania z PayPal Fundraisers dla danego kraju.

Korzystanie przez Użytkownika z konta i usług PayPal podlega Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal, która stanowi część niniejszych Warunków przez odwołanie.

 

Opis, zastosowania i zgodność platformy PayPal Fundraisers z niniejszymi Warunkami

PayPal Fundraisers to usługa oferowana przez firmę PayPal jako platforma przeznaczona dla Użytkownika („Twórca zbiórki funduszy”), służąca do tworzenia zbiórek funduszy w celu zbierania pieniędzy dla siebie lub innych potrzebujących osób („Zbiórka funduszy”), a także dla osób wpłacających pieniądze na Zbiórkę funduszy („Darczyńcy”) w celu przekazywania wpłat („Darowizny”). Wszystkie Zbiórki funduszy muszą być zgodne z niniejszymi Warunkami. PayPal zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ograniczenia tworzenia lub publikowania dowolnej Zbiórki funduszy, która nie jest zgodna z niniejszymi Warunkami.

 

Tworzenie Zbiórki funduszy PayPal

Gdy Użytkownik tworzy Zbiórkę funduszy dla: (1) siebie, (2) znajomych lub rodziny lub (3) dowolnej firmy, nazywamy ją „Prywatną zbiórką funduszy”. Gdy Użytkownik tworzy Zbiórkę funduszy na rzecz kwalifikującej się organizacji charytatywnej, nazywamy ją „Zbiórką funduszy na cele charytatywne”.

Aby móc utworzyć Zbiórkę funduszy PayPal, Użytkownik musi mieć zweryfikowaną tożsamość w PayPal, a jego konto PayPal musi być w stanie niebudzącym zastrzeżeń. Konto PayPal Użytkownika musi pozostawać w takim stanie przez cały czas trwania Zbiórki funduszy. Zbiórki funduszy mogą trwać maksymalnie 30 dni.

Użytkownik może utworzyć Zbiórkę funduszy wyłącznie z własnej inicjatywy. Oznacza to, że nie może tego zrobić na polecenie innej osoby (np. beneficjenta takiej Zbiórki funduszy PayPal) ani nie może działać w imieniu takiej innej osoby.

Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie nam wszelkich informacji, o które możemy poprosić i które uznamy za konieczne do potwierdzenia przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków.

Twórcy Zbiórek funduszy powinni dokładnie i uczciwie opisywać, na co będą przeznaczane Darowizny, oraz muszą wykorzystywać te Darowizny zgodnie z celami określonymi na stronie Zbiórki funduszy. Wyłączna odpowiedzialność za wszelkie błędne, niedokładne lub wprowadzające w błąd Zbiórki funduszy lub Treści zbiórki funduszy (zdefiniowane poniżej) oraz za niewłaściwe wykorzystanie Darowizn spoczywa na Twórcy zbiórki funduszy.

Prywatne zbiórki funduszy PayPal Fundraisers

W danym momencie Użytkownik może utworzyć jedną Prywatną zbiórkę funduszy. Maksymalna kwota, którą można zebrać w ramach Prywatnej zbiórki funduszy, wynosi 20 000 euro.

Jeśli Użytkownik zbiera Darowizny dla potrzebującej osoby, zgadza się jak najszybciej przekazać wszystkie Darowizny takiemu zamierzonemu odbiorcy.

PayPal wyłącza wszelką odpowiedzialność za wynik lub powodzenie Zbiórki funduszy. Twórcy zbiórek funduszy i Darczyńcy akceptują ryzyko i przyjmują do wiadomości, że Zbiórka funduszy może się nie powieść oraz że mogą wystąpić w niej zmiany, opóźnienia lub nieprzewidziane problemy. PayPal nie gwarantuje ani nie zapewnia, że Darowizny zostaną wykorzystane przez Twórcę zbiórki funduszy w sposób opisany na stronie Zbiórki funduszy ani że Zbiórka funduszy osiągnie założone cele.

Zbiórki funduszy PayPal Fundraisers na cele charytatywne

Użytkownik może utworzyć wiele Zbiórek funduszy PayPal Fundraisers na cele charytatywne. W takim przypadku wybiera on organizację charytatywną, która będzie beneficjentem jego Zbiórki funduszy. Wszystkie Darowizny będą wówczas trafiać bezpośrednio na konto PayPal takiej organizacji charytatywnej.

PayPal nie zapewnia Darczyńcom żadnych potwierdzeń przekazania darowizny do celów podatkowych, ale niektóre organizacje charytatywne mogą być w stanie dostarczać takie potwierdzenia na bezpośrednią prośbę.

Organizacje charytatywne wykorzystują Darowizny według własnego uznania do realizacji swojej ogólnej misji. Użytkownik nie może utworzyć Zbiórki funduszy na cele charytatywne, w ramach której ogranicza sposób wykorzystania środków przez polecaną organizację charytatywną.

 

Publiczne wyświetlanie Zbiórek funduszy, Publiczne informacje o Darowiznach

Korzystanie z PayPal Fundraisers, w tym korzystanie z Treści zbiórek funduszy, podlega Informacjom dotyczącym zasad ochrony danych PayPal.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się opublikować swoją Zbiórkę funduszy, po jej opublikowaniu oprócz wszelkich obrazów, filmów i informacji podanych podczas tworzenia lub modyfikowania takiej Zbiórki („Opublikowana zbiórka funduszy”) na stronie Zbiórki funduszy będą wyświetlane imię i nazwisko Użytkownika, jego zdjęcie profilowe PayPal oraz łączna kwota, która została zebrana. Jeśli Użytkownik zdecyduje się udostępnić swoją Zbiórkę funduszy tylko osobom, które mają do niej łącze, wyłącznie osoby posiadające łącze do strony Zbiórki funduszy będą mogły widzieć imię i nazwisko Użytkownika, jego zdjęcie profilowe PayPal oraz łączną kwotę, która została zebrana, a także wszelkie obrazy, filmy i informacje podane podczas tworzenia lub modyfikowania takiej Zbiórki („Nieopublikowana zbiórka funduszy”).

Uwzględnimy i będziemy wyświetlać Opublikowane zbiórki funduszy Użytkownika w aplikacji i witrynie internetowej PayPal, aby umożliwić innym osobom wyszukiwanie Zbiórek funduszy według kodu pocztowego, kategorii, słów kluczowych itp. Zbiórka funduszy i cała jej zawartość będą dostępne publicznie do momentu jej usunięcia z PayPal Fundraisers. Po wygaśnięciu Zbiórki funduszy zostanie ona automatycznie usunięta z PayPal Fundraisers, jeśli była tam widoczna. Zbiórkę funduszy będzie można nadal wyświetlać przy użyciu unikalnego łącza do niej, ale przycisk Przekaż darowiznę zostanie wyłączony bez możliwości ponownego uaktywnienia.

Po przekazaniu darowizny na Prywatną zbiórkę funduszy na stronie Zbiórki funduszy w PayPal Fundraisers zostaną publicznie wyświetlone imię i nazwisko oraz zdjęcie Darczyńcy, a także kwota darowizny, chyba że Darczyńca postanowi zachować anonimowość. Jeśli Użytkownik zdecyduje się udostępnić swoją Zbiórkę funduszy tylko osobom, które mają do niej łącze, tylko osoby posiadające łącze do tej Zbiórki funduszy będą mogły zobaczyć imiona i nazwiska Darczyńców, kwoty darowizn oraz zdjęcia. Nawet jeśli Darczyńca nie zdecyduje się na publiczne ujawnienie swojej tożsamości, Twórca zbiórki funduszy zobaczy jego dane.

W przypadku przekazywania Darowizny w ramach Zbiórki funduszy na cele charytatywne, o ile Darczyńca nie zdecyduje się zachować anonimowości, na stronie Zbiórki funduszy w PayPal Fundraisers zostaną publicznie wyświetlone jego imię i nazwisko oraz kwota Darowizny, a polecana organizacja charytatywna otrzyma jego imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail oraz informację o kwocie Darowizny. W przypadku wszystkich Darowizn przekazywanych w ramach Zbiórek funduszy na cele charytatywne organizacja charytatywna otrzymująca Darowiznę poznaje imię, nazwisko i adres e-mail Darczyńcy oraz kwotę Darowizny.

 

Standardy dotyczące Treści zbiórek funduszy PayPal Fundraisers

Poza zabronionymi działaniami i działaniami, które wymagają zatwierdzenia, opisanymi w Zasadach dopuszczalnego użytkowania PayPal Użytkownikowi nie wolno publikować na stronie Zbiórki funduszy żadnych treści („Treści zbiórki funduszy”), które:

 • są fałszywe, wprowadzające w błąd, zwodnicze, niedokładne lub nieuczciwe;
 • szkalują inną osobę bądź naruszają jej prawo do prywatności lub dobra osobiste;
 • są szkodliwe, obsceniczne, niestosowne, agresywne lub tolerujące agresję bądź wyrządzanie krzywdy, mają na celu nękanie, przedstawiają nagość lub aktywność seksualną bądź z innego powodu nie są odpowiednie do publikacji;
 • podżegają do nienawiści wobec zwierząt, poszczególnych osób lub grup osób z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii, narodowości, niepełnosprawności, płci, wieku, statusu weterana, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej;
 • naruszają własność intelektualną lub inne prawa własności dowolnej osoby lub nie są autoryzowane, na przykład nie zostały utworzone przez Użytkownika lub Użytkownik nie ma zezwolenia na ich wykorzystywanie;
 • stwarzają zagrożenia dla prywatności lub bezpieczeństwa dowolnej osoby albo narażają inne osoby na szkody;
 • mają charakter niechcianej lub nieautoryzowanej reklamy, materiałów promocyjnych, działań komercyjnych lub sprzedaży;
 • mają charakter spamu, łańcuszka lub piramidy finansowej;
 • promują szansę na wygraną w konkursie, loterii, losowaniu lub programie z nagrodami;
 • w przypadku Zbiórek funduszy na cele charytatywne — ograniczają sposób wykorzystania środków przez polecaną organizację charytatywną;
 • naruszają jakiekolwiek przepisy prawa;
 • zawierają łącze do innej witryny;
 • według wyłącznego uznania firmy PayPal są niewłaściwe lub narażają inne osoby na szkody lub odpowiedzialność; bądź
 • w przypadku Zbiórek funduszy dla osób potrzebujących — nie szanują ich prywatności. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że takie osoby wyrażają zgodę na użycie ich imion i nazwisk oraz wyświetlanie ich zdjęć lub wizerunków itp.

 

Przyznawanie licencji i prawa do Treści zbiórek funduszy

Treści zbiórek funduszy pozostają własnością Twórcy zbiórki funduszy. Twórca zbiórki funduszy niniejszym przyznaje firmie PayPal, jej podmiotom stowarzyszonym i użytkownikom niewyłączną, globalną, wolną od tantiem, w pełni opłaconą, podlegającą cesji i podlicencjonowaniu, wieczystą i nieodwołaną licencję na powielanie, kopiowanie, wyświetlanie, publikowanie, przesyłanie, wykonywanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, usuwanie, przesyłanie do innych i wykorzystywanie w inny sposób Treści zbiórki funduszy oraz powiązanych praw własności intelektualnej i dóbr osobistych, a także na tworzenie na ich podstawie utworów zależnych w związku z działaniem PayPal Fundraisers lub z promocją, reklamą bądź marketingiem PayPal Fundraisers, w dowolnej formie, na dowolnym nośniku i przy użyciu dowolnej technologii znanej obecnie lub opracowanej później.

Jako Twórca zbiórki funduszy Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) ma wszystkie licencje, prawa, zgody i uprawnienia dotyczące Treści zbiórki funduszy wymagane do ustanowienia i przyznania tej licencji oraz (2) Treści zbiórki funduszy są dokładne i nie naruszają ani nie będą naruszać praw własności intelektualnej, praw własności, prawa do prywatności, poufności ani dóbr osobistych podmiotów zewnętrznych, ani postanowień niniejszych Warunków lub obowiązujących przepisów prawa.

 

Darowizny zbierane w ramach Zbiórki funduszy PayPal

Darowizny zbierane w ramach Prywatnej zbiórki funduszy PayPal będą przechowywane na koncie PayPal Użytkownika, na oddzielnym saldzie pieniądza elektronicznego, które będzie kontem rezerw. Aby można było wykorzystać te środki w celach określonych na stronie Zbiórki funduszy PayPal, trzeba je najpierw wypłacić z tego oddzielnego salda pieniądza elektronicznego na saldo konta PayPal (we wszystkich przypadkach wyłącznie w celach określonych na stronie Zbiórki funduszy PayPal). Zbiórka funduszy PayPal nie stanowi oddzielnego konta PayPal ani rachunku bankowego, zbiorowej formy inwestowania ani konta inwestycyjnego czy oszczędnościowego. Użytkownik nie będzie uzyskiwać odsetek od Darowizn otrzymywanych w ramach Zbiórki funduszy PayPal. Zbiórki funduszy PayPal Fundraisers są przeznaczone do użytku krótkoterminowego. Nie mogą być używane długoterminowo ani do przechowywania środków przez czas nieokreślony. Zbiórki funduszy PayPal nie są przedsięwzięciem charytatywnym, a obowiązek zapewnienia, aby korzystanie z danej Zbiórki było zgodne z przepisami prawa miejscowego dotyczącymi zbiórek pieniędzy, w tym z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi działalności charytatywnej, spoczywa na Twórcy zbiórki funduszy.

Darowizny przekazywane w ramach Zbiórek funduszy na cele charytatywne trafiają bezpośrednio na konto PayPal organizacji charytatywnej.

 

Zastosowania niedozwolone

Użytkownik nie może korzystać z PayPal Fundraisers w wyraźnych lub dorozumianych celach związanych z:

 1. jakąkolwiek działalnością lub celami niezgodnymi z prawem;
 1. jakimikolwiek działaniami zabronionymi lub podlegającymi ograniczeniom na mocy Zasad dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal lub działaniami, które według wyłącznego uznania firmy PayPal mogą budzić zastrzeżenia;
 1. wszelkimi próbami zbierania Darowizn dla osoby niepełnoletniej bez uzyskania zgody jej opiekuna prawnego;
 1. kampanią polityczną lub innym wspieraniem partii politycznej, polityka lub kandydata na stanowisko polityczne;
 1. wspieraniem działalności przestępczej lub przemocy, w tym handlu ludźmi lub wyzysku ludzi, bądź zachęcaniem do takich działań;
 1. sprzedażą towarów lub usług;
 1. celami marketingowymi lub promocyjnymi;
 1. działaniami zwykle wykonywanymi przez organy ścigania; lub
 1. papierami wartościowymi, okazjami inwestycyjnymi, zadłużeniem lub kapitałem, podziałem przychodów, rentami, inwestycjami, pożyczkami itp.

Użytkownik nie może:

 1. wspierać osób zamieszanych w domniemane przestępstwa finansowe, m.in. korupcję, łapownictwo, unikanie podatków, oszustwo lub inne podobne działania;
 1. dochodzić jakichkolwiek wynagrodzeń związanych z prowadzoną przez siebie Zbiórką funduszy ani ich przyjmować;
 1. przyjmować Darowizn, co do których ma pewność lub podejrzenie, że są błędne, podejrzane lub nieuczciwe;
 1. publikować lub używać treści lub informacji naruszających Standardy dotyczące Treści zbiórek funduszy (patrz wyżej);
 1. oferować żadnych mechanizmów motywacyjnych, zwrotów, odsetek, korzyści, nagród czy premii w zamian za wpłatę w ramach Zbiórki funduszy;
 1. fałszywie twierdzić, sugerować ani dawać do zrozumienia, że wpłaty na Zbiórkę funduszy można odliczyć od podatku;
 1. publikować prywatnych, poufnych lub zastrzeżonych danych lub informacji o podmiotach zewnętrznych bez wyraźnej zgody takiego podmiotu; ani
 1. angażować się w żadne inne działania zabronione na mocy Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, w tym Zasad dopuszczalnego użytkowania, ani w żadne działania, które według wyłącznego uznania firmy PayPal mogą budzić zastrzeżenia.

 

Podatki i inne zobowiązania prawne

Wyłączną odpowiedzialność za naliczanie, pobieranie, zgłaszanie lub odprowadzanie wszelkich podatków, ceł, opłat lub obciążeń należnych w związku z wpłatami na Zbiórkę funduszy ponoszą Twórcy Prywatnych zbiórek funduszy bądź inne osoby czerpiące korzyści z Darowizn.

Zgodnie z obowiązującym prawem darowizn przekazanych w ramach Prywatnej zbiórki funduszy z zasady nie można odliczać od podatku. Firma PayPal nie udziela żadnych porad podatkowych dotyczących Darowizn. Przed rozpoczęciem korzystania z PayPal Fundraisers należy się skonsultować ze swoim doradcą podatkowym, prawnym, finansowym lub innym.

Darowizny przekazane w ramach Zbiórki funduszy na cele charytatywne mogą podlegać odliczeniu od podatku w zakresie dozwolonym przez prawo tylko wtedy, gdy Użytkownik zażąda od odpowiedniej organizacji charytatywnej oficjalnego potwierdzenia przekazania darowizny do celów podatkowych, a taka organizacja według własnego uznania dostarczy mu takie potwierdzenie.

W przypadku założenia Zbiórki funduszy Użytkownik jest zobowiązany zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami (w tym z obowiązującymi przepisami ochrony konsumentów oraz ze stanowymi i federalnymi przepisami dotyczącymi zbierania pieniędzy).

Prawa i obowiązki Użytkownika jako Darczyńcy lub odbiorcy środków ze Zbiórki funduszy PayPal

Wszystkie Darowizny w ramach Zbiórek funduszy PayPal są przekazywane na własne ryzyko Darczyńcy, a firma PayPal nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Odpowiedzialność za uzyskanie informacji na temat tego, jak Darowizna zostanie wykorzystana i przez kogo, spoczywa na Darczyńcy. Kategoria Zbiórki funduszy jest udostępniana jako udogodnienie, a nie jako gwarancja. Darczyńcy nie mogą wymagać, aby firma PayPal określała, czy jakakolwiek kategoria lub Treść zbiórki funduszy jest zgodna z prawdą, czy nie. Jeśli Darowizny zostaną wykorzystane w celach innych niż wskazane, Darczyńca może odwoływać się wyłącznie do Twórcy zbiórki funduszy. Firma PayPal nie ma obowiązku monitorowania, czy Darowizny są wykorzystywane zgodnie z założeniami. Firma PayPal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec żadnej osoby, która została wymieniona na stronie Zbiórki funduszy jako zamierzony odbiorca zbieranych środków.

 

Działania, które PayPal może podjąć

PayPal może w dowolnym momencie usunąć Zbiórkę funduszy i jej treść.

Jeśli mamy powody, by sądzić, że Użytkownik zaangażował się w jakiekolwiek działania naruszające niniejsze Warunki, postanowienia Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal lub Zasady dopuszczalnego użytkowania PayPal, możemy nie tylko usunąć jego Zbiórkę funduszy, lecz także zablokować Darowizny na jego koncie PayPal bądź ograniczyć, zawiesić lub zamknąć dowolne lub wszystkie usługi PayPal.

Dodatkowe prawa firmy PayPal zostały określone w punkcie „Kroki, które PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych” Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal.

 

Opłaty

Utworzenie Zbiórki funduszy oraz używanie usługi PayPal do przekazywania Darowizn na taką Zbiórkę jest bezpłatne, o ile nie wiąże się z przeliczeniem waluty. Więcej informacji na temat przeliczania walut można znaleźć w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

W przypadku Prywatnych zbiórek funduszy odbieranie pieniędzy wiąże się z uiszczaniem obowiązujących opłat zgodnie ze stawkami za Zbiórki funduszy PayPal Fundraisers oraz innych należnych opłat wyszczególnionych na stronie opłat dla konsumentów.

Opłaty za transakcje w przypadku Darowizn na Zbiórki funduszy na cele charytatywne pokrywa firma PayPal. Może jednak obowiązywać opłata za przeliczenie waluty PayPal.

 

Korzystanie z Darowizn

Pieniądze na koncie PayPal Użytkownika należą do Użytkownika. Użytkownik nie może jednak korzystać z Darowizn w celach innych niż cel Zbiórki funduszy, który został w niej określony.

PayPal nie ma obowiązku monitorowania wykorzystania Darowizn zebranych w ramach Zbiórki funduszy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli te Darowizny nie zostaną użyte zgodnie z określonymi celami Zbiórki. PayPal nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje na siebie żadnych praw, tytułów ani zobowiązań w odniesieniu do Darowizn zgromadzonych podczas Zbiórki funduszy, które stanowią płatności osobiste otrzymane przez Użytkownika od Darczyńców. Odpowiedzialność za wszelkie spory z Darczyńcami dotyczące Zbiórki funduszy lub wykorzystania Darowizn przez Użytkownika spoczywa na Użytkowniku, a Darczyńcom, którzy dokonują płatności osobistych na własne ryzyko, nie przysługują żadne prawa ani odsetki z tytułu przekazanych Darowizn.

Jeśli jednak Użytkownik uważa, że Zbiórka funduszy lub Twórca zbiórki funduszy nie wykorzystują przekazanych Darowizn w podanych celach, może przy użyciu przycisku Zgłoś na stronie Zbiórki funduszy powiadomić nas o potencjalnym problemie wymagającym weryfikacji.

 

Przesyłanie skarg dotyczących własności intelektualnej

Szanujemy własność intelektualną innych osób i wymagamy, aby użytkownicy usługi PayPal i PayPal Fundraisers przestrzegali odpowiednich przepisów praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw do znaków towarowych. Możemy, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania (ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie ponosimy w tym zakresie żadnej odpowiedzialności) ograniczyć lub zakończyć korzystanie z naszych produktów lub usług przez użytkowników wykorzystujących lub publikujących na stronie Zbiórki funduszy w PayPal Fundraisers treści, które są objęte roszczeniami z tytułu praw własności intelektualnej.

Firma PayPal będzie reagować na odpowiednio uzasadnione powiadomienia o domniemanych naruszeniach praw autorskich lub praw do znaków towarowych otrzymane od ich właścicieli. Jeśli Użytkownik uważa, że treści na platformie PayPal Fundraisers naruszają jego prawa własności intelektualnej, może zażądać usunięcia tych treści z naszej witryny. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. Można też użyć przycisku Zgłoś na stronie Zbiórki funduszy, aby wysłać nam powiadomienie.

 

Prawo firmy PayPal do potrącania kwot

Jeśli Użytkownik jest winien firmie PayPal pieniądze i posiada środki, które zostały, zostaną lub są wpłacane na oddzielne saldo pieniądza elektronicznego z tytułu Zbiórki funduszy PayPal, firma PayPal zastrzega sobie prawo do wyrównania roszczenia w stosunku do Użytkownika przez pobranie z tych środków kwoty należnej lub przez skorzystanie z dowolnych praw firmy PayPal do potrącania kwot określonych w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

 

Aktualizacje niniejszych Warunków i Wypowiedzenie umowy

Firma PayPal może zmienić lub wypowiedzieć niniejsze Warunki bądź zakończyć działanie platformy PayPal Fundraisers zgodnie z tą samą procedurą, która obowiązuje w odniesieniu do zmian Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal i która została opisana w punkcie „Witamy w systemie PayPal” Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal.

Jeśli Użytkownik w dowolnym momencie naruszy niniejsze Warunki, firma PayPal zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta PayPal Użytkownika bądź podjęcia innych działań w odniesieniu do tego konta, a także do zawieszenia dostępu Użytkownika do Zbiórki funduszy PayPal lub jej usunięcia z platformy PayPal Fundraisers według własnego uznania. Po wypowiedzeniu niniejszych Warunków firma PayPal dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby niezwłocznie usunąć Zbiórkę funduszy Użytkownika z platformy PayPal Fundraisers.