Trung tâm trợ giúp – Tài khoản cá nhân

Làm cách nào để thêm thông tin theo dõi vào giao dịch thanh toán của tôi hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng?

Để thêm thông tin theo dõi hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng: 

  1. Truy cập Hoạt động
  2. Tìm giao dịch mua bạn muốn cập nhật và nhấp vào Nhận tiền của bạn. Nếu bạn đã bán một sản phẩm, hãy chọn “Sản phẩm” để thêm thông tin theo dõi hoặc in nhãn vận chuyển. Nếu bạn đã bán hàng hóa phi vật thể hoặc dịch vụ, hãy chọn “Dịch vụ hoặc sản phẩm ảo” để cập nhật trạng thái đơn hàng. Bạn có thể cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã hoàn tất, Chờ xử lý hoặc Đã hủy.  
  3. Nhấp vào Gửi.

Khi bạn gửi thông tin theo dõi, người mua của bạn sẽ nhận được email bao gồm số theo dõi, trạng thái đơn hàng và công ty vận chuyển.

Khoản tiền rút của tôi nằm ở đâu?

Những cách hỗ trợ khác của chúng tôi

Chúng tôi sẽ sử dụng cookie để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn nếu bạn tiếp tục duyệt xem. Chúng tôi có được phép sử dụng cookie để hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa không? Tìm hiểu thêm và quản lý cookie của bạn