>> ดูข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีชำระเงินในประเทศด้วย PayPal

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 11 ธันวาคม 2561

สั่งพิมพ์ ดาวน์โหลด PDF

 

"ข้อกำหนด" ฉบับนี้เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับ PayPal Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสิงคโปร์ และมีผลบังคับใช้กับการใช้ "บริการ PayPal" ทั้งหมดของคุณ ("PayPal" หรือ "เรา")

1. เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานทุกอย่างของ "การใช้งาน LPM"

สำหรับการอ้างอิง:

 • "การใช้งาน LPM" เป็นฟังก์ชันการใช้งานที่เรามีให้บริการ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของคุณสามารถเลือกและใช้ วิธีชำระเงินในประเทศ (LPM) (ซึ่งเราอาจจะอนุญาตเป็นครั้งคราว) เพื่อชำระเงินให้คุณได้ถ้าเชื่อมโยงระบบเข้ากับการชำระเงินออนไลน์ของคุณแล้ว และ
 • วิธีชำระเงิน (LPM) ในประเทศ เป็นวิธีชำระเงินที่ระบุไว้ใน "ภาคผนวก 1" ซึ่งเราอนุญาตให้บุคคลใดก็ตามที่ไม่มี "บัญชี" สามารถใช้เพื่อชำระเงินให้กับ "บัญชี" ของคุณได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้ "ข้อกำหนด" เหล่านี้

"ข้อกำหนด" เหล่านี้อยู่นอกเหนือจาก "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal" และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง "นโยบายการใช้บริการ" และ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่มีผลบังคับใช้กับประเทศที่คุณลงทะเบียนเป็นผู้อาศัยใน PayPal คำที่เป็นชื่อเฉพาะซึ่งไม่ได้ให้คำนิยามไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกนิยามไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal" ฉบับดังกล่าว ข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal" ต้องมีการตีความที่สอดคล้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในการตีความเกิดขึ้น "ข้อกำหนด" เหล่านี้จะมีความสำคัญเหนือกว่า "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" ในด้านขอบเขตของข้อขัดแย้ง

คำจำกัดความของ "บริการ" ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal" เมื่ออ่านพร้อมกันกับข้อกำหนดเหล่านี้ จะรวมถึง "การใช้งาน LPM"

2. การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

คุณยอมรับ "ข้อกำหนด" เหล่านี้ด้วยการเชื่อมโยงระบบ "การใช้งาน LPM" เข้ากับการชำระเงินหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณ

ถ้าคุณเชื่อมโยงระบบ "การใช้งาน LPM" สำหรับ "บัญชี" ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น:

 • คุณยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้นให้ผูกพันบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้นกับ "ข้อกำหนด" เหล่านี้และในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้น และ
 • บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้นจะผูกพันกับ "ข้อกำหนด" เหล่านี้ตามกฎหมายแทนคุณ

3. การใช้ "การใช้งาน LPM"

เมื่อคุณเชื่อมโยงระบบ "การใช้งาน LPM" เข้ากับการชำระเงินออนไลน์ของคุณแล้ว เราอาจ (แต่ไม่จำเป็น) จะอนุญาตให้ใครก็ได้ใช้ LPM เพื่อชำระเงินให้คุณ 

"ภาคผนวก 1" ของข้อกำหนดเหล่านี้จะระบุถึง LPM แต่ละรายการที่เราอาจมีให้บริการแก่ลูกค้าของคุณเป็นครั้งคราว และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินจากลูกค้าของคุณโดยใช้ LPM นั้นๆ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวตลอดเวลา  

เนื่องจากผู้ชำระเงินไม่ได้ใช้บัญชี PayPal ในการชำระเงินด้วยวิธี LPM คุณจึงไม่สามารถใช้ PayPal ในการคืนเงินด้วยวิธี LPM เว้นแต่มีระบุเอาไว้ใน "ภาคผนวก 1" ของข้อกำหนดเหล่านี้

คุณอาจจะไม่ได้รับเงินผ่านวิธี LPM ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้สำหรับ LPM ใน "ภาคผนวก 1" ของ "ข้อกำหนด" เหล่านี้

คุณจะสามารถใช้ "การใช้งาน LPM" ของเราได้เฉพาะกับ "บัญชีธุรกิจ" และบัญชีที่ไม่ใช่ "บัญชีบุคคลทั่วไป" เท่านั้น

4. ความรับผิดชอบของคุณต่อเรา

เราอาจจะปฏิบัติกับผู้ให้บริการ LPM และผู้ประมวลผลการชำระเงินซึ่งช่วยให้เราทำให้คุณสามารถรับเงินด้วยวิธี LPM ได้ เหมือนกับที่เราปฏิบัติต่อธนาคารหรือธนาคารผู้ให้บริการร้านค้าในการรับบัตร และ/หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอื่นๆ ภายใต้ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

การชำระเงินด้วย LPM มีความเสี่ยงต่อการตีคืนโดยผู้ให้บริการ LPM เว้นแต่ระบุไว้ใน "ภาคผนวก 1" ภาระผูกพันและความรับผิดของคุณที่มีต่อเราสำหรับการตีคืนเหล่านี้เหมือนกับภาระผูกพันและความรับผิดที่คุณมีต่อเราสำหรับ "การตีคืน" และ/หรือ "การปฏิเสธชำระเงิน" ภายใต้ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" ผู้ให้บริการ LPM อาจมีอิทธิพลต่อการตีคืนการชำระเงิน LPM เหมือนกับการที่ธนาคารของผู้ชำระเงินอาจมีอิทธิพลต่อ "การตีคืน" และ/หรือบริษัทบัตรของผู้ชำระเงินอาจมีอิทธิพลต่อ "การปฏิเสธชำระเงิน"

หลังจากที่ข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลง คุณจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อเราภายใต้ข้อกำหนดสำหรับการตีคืนการชำระเงินด้วย LPM โดยผู้ให้บริการ LPM และภาระผูกพันที่ยังค้างชำระทั้งหมดของคุณอันเนื่องมาจาก "การใช้งาน LPM" ก่อนที่ข้อกำหนดจะสิ้นสุด

5. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

เราอาจเพิ่มหรือลบข้อกำหนดเหล่านี้ออกจากรายชื่อของ LPM หรือผู้ให้บริการ LPM ใน "ภาคผนวก 1" ได้ตลอดเวลา และโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 

หรือเราอาจแก้ไข ลบ หรือเพิ่ม "ข้อกำหนด" เหล่านี้ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal" ถ้าคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถบอกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ได้

คุณสามารถบอกเลิก "ข้อกำหนด" เหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยลบ "การใช้งาน LPM" ของเราออกจากการชำระเงินออนไลน์ของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบอื่นๆ ที่ PayPal อาจมีให้บริการเป็นครั้งคราว ซึ่งจะเป็นการทำให้ลูกค้าของคุณหยุดใช้ LPM เพื่อชำระเงินให้กับคุณ แต่ถ้าไม่ดำเนินการ "บัญชี" ของคุณก็จะยังเปิดอยู่ และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal" จะยังคงมีผลบังคับใช้ 

ด้วยเหตุผลบางประการ เราอาจ ยุติ ยกเลิก หรือระงับ "บริการ" ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม (ถ้าเป็นไปได้) ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ "การใช้งาน LPM" ของเรา และ/หรือ LPMs โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ

"ข้อกำหนด" เหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป และนานตราบเท่าที่เราจำเป็นต้อง: (i) จัดการกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก "การใช้งาน LPM" ก่อนการบอกเลิก และ/หรือ (ii) ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ

 

ภาคผนวก 1

LPMs

Bancontact

ประเภทการชำระเงิน

บัตรเดบิต

Bancontact เป็น "วิธีชำระเงิน" ด้วยบัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันเครดิตที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการได้โดยตรงจากบัญชีธนาคาร

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

 

1.00 ยูโรต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

 

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

ซึ่งก็คือสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่มี

 

EPS

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

EPS เป็นวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์ EPS ได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารที่ให้บริการ EPS

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะใช้อะไร) จะถูกชำระเข้า "บัญชี" ของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal" และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

 

1.00 ยูโรต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

 

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

ซึ่งก็คือสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

คุณจะต้องรายงานเหตุการณ์ใดๆ ที่จำเป็นต้องเป็นไปตาม "การรับประกันการชำระเงิน" ของ EPS ให้กับ PayPal โดยเร็ว

 

Giropay

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

giropay เป็นวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะใช้อะไร) จะถูกชำระเข้า "บัญชี" ของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal" และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

 

1.00 ยูโรต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

 

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ภายใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal":

เครื่องมือการชำระเงิน (เงินสด ออมทรัพย์หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ สกุลเงินซึ่งรวมถึงสกุลเงินเสมือน เช่น บิตคอยน์ และเช็ค) ตราบเท่าที่คุณไม่สามารถระบุตัวตนของผู้รับเครื่องมือชำระเงินได้ ยกเว้นบัตรกำนัลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสะสม

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. giropay ถูกจำกัดให้ใช้ได้กับลูกค้าที่สามารถเข้าใช้บัญชีธนาคารออนไลน์ของสถาบันเครดิตที่ได้รับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี PayPal ไม่รับประกันว่าบัญชีธนาคารในเยอรมนีทั้งหมดจะใช้ร่วมกับ giropay ได้
 2. คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎและข้อบังคับของ giropay ซึ่งรวมถึงการใช้โลโก้ของ giropay ซึ่งจำกัดเฉพาะภูมิภาคยุโรป
 3. ในการใช้ giropay เป็นวิธีชำระเงิน คุณจะต้องไม่ขอข้อมูลใดๆ จากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น IBAN หรือชื่อ
 4. "การรับประกันการชำระเงิน" ของ giropay จะจำกัดที่ 10, 000 ยูโรต่อการทำรายการ
 5. คุณจะต้องรายงานเหตุการณ์ใดๆ ที่จำเป็นต้องเป็นไปตาม "การรับประกันการชำระเงิน" ของ giropay ให้กับ PayPal โดยเร็ว
 6. "การรับประกันการชำระเงิน" ของ giropay จะหมดอายุภายใน 6 สัปดาห์หลังจากการรับของการทำรายการถูกกำหนดสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะใช้อะไร) เว้นแต่คุณได้รายงานข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนระยะเวลา 6 สัปดาห์

 

iDEAL

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

iDEAL เป็นวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์ iDEAL ถูกจำกัดให้ใช้โดยลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารออนไลน์ที่ใช้ร่วมกับ iDEAL ได้ และบัญชีนั้นต้องเป็นของธนาคารที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะใช้อะไร) จะถูกชำระเข้า "บัญชี" ของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal" และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

 

ไม่มี

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

 

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

ซึ่งก็คือสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. คุณต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนให้ลูกค้าได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่าย
 2. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอ "วิธีชำระเงิน" iDEAL ผ่านบริการลิงก์ที่ส่งทางอีเมลที่ เว้นแต่คุณได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PayPal ลิงก์การชำระเงิน iDEAL เป็น URL ที่นำไปสู่หน้าการชำระเงินของคุณ ซึ่งลูกค้าสามารถเริ่มต้นการทำรายการ iDEAL ได้
 3. คุณต้องให้ความร่วมมือเมื่อได้รับการร้องขอข้อมูลในบางสถานการณ์ที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีชำระเงิน iDEAL ซึ่งอาจมีการแจ้งให้ PayPal หรือคุณได้ทราบเป็นครั้งคราว
 4. คู่มือการเชื่อมโยงระบบของผู้ค้า iDEAL สามารถเข้าถึงได้ที่นี่: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ iDEAL รวมถึงการใช้โลโก้ iDEAL ตามที่ระบุไว้ใน www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/
 5. คุณจะต้องรายงานเหตุการณ์ใดๆ ที่จำเป็นต้องเป็นไปตาม "การรับประกันการชำระเงิน" ของ iDEAL ให้กับ PayPal โดยเร็ว
 6. ถ้าคุณถูกพิจารณาว่ามีความเสียงสูง โดยดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงผู้เดียว PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณดำเนินการลงทะเบียน "ลูกค้า" เพื่อบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับลูกค้า

ก) ชื่อและอีเมล

ข) หมายเลขบัญชีและชื่อสำหรับบัญชีธนาคารที่ใช้เพื่อซื้อสินค้าผ่านวิธีชำระเงิน iDEAL

ค) ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันตัวตนในขั้นตอนที่ 2 และการตรวจสอบ "การทำรายการ" ตัวอย่างเช่น

i. ที่อยู่ IP

ii. ลายนิ้วมือเบราว์เซอร์

iii. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 

MyBank

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

MyBank เป็น "วิธีชำระเงิน" ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ไม่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

 

ไม่มี

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

 

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย และนอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal": กิจกรรมที่มีโทษเนื่องจากเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ โรคใคร่เด็ก สื่อลามก การละเมิดผลงานที่ได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีการชำระเงิน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ การฟอกเงิน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเดิมพันและการพนัน การแข่งม้า ลอตเตอรี่ และข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้วิชาชีพที่มีการควบคุม

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ My Bank และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการวิธีชำระเงินในประเทศเหล่านี้  สำหรับการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดปฏิบัติตาม "คำแนะนำการใช้งาน MyBank" สำหรับธุรกิจ โดยสารมารถดูได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/ ถ้าคุณพยายามที่จะใช้โลโก้ MyBank ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต ในลักษณะที่ไม่ตั้งใจหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้อย่างร้ายแรง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการของเรา

 

SOFORT

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung เป็น "วิธีชำระเงิน" ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

 

1.00 ยูโรต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

 

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

ซึ่งก็คือสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่มี