PayPal

 

>> Zobraziť všetky zmluvy

Dohoda o miestnych spôsoboch platby PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 13. novembra 2018

Vytlačiť Stiahnuť PDF

Toto sú podmienky zmluvy medzi vami a spoločnosťou PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „spoločnosť PayPal“).

1. Informácie o týchto zmluvných podmienkach

Tieto podmienky sa vzťahujú na vaše používanie akýchkoľvek z našich funkcií LPM.

Definície:

 • Funkcia LPM je nami poskytovaná funkcia, ktorá vášmu zákazníkovi v prípade jej integrácie do vašej online pokladne umožní vybrať si a použiť akýkoľvek miestny spôsob platby (LPM) (aký môžeme z času na čas povoliť), aby vám zaplatil, a

 

 • miestny spôsob platby (LPM) je akýkoľvek spôsob platby uvedený v prílohe 1, ktorý môžeme každej osobe bez účtu povoliť používať na posielanie platieb na váš účet v súlade s týmito podmienkami.

Zmluva s používateľom v krajine, kde ste zaregistrovaný v službe PayPal ako obyvateľ, tvorí súčasť týchto podmienok. Pojmy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré nie sú definované v týchto podmienkach, sú definované v zmluve s používateľom. Tieto podmienky a zmluvu s používateľom treba v čo najväčšej miere vykladať ako jeden celok. V prípade, že dôjde k rozporu v interpretácii, tieto podmienky majú v rozsahu konfliktu prednosť pred zmluvou s používateľom.

Definícia našich služieb v zmluve s používateľom pri čítaní spolu s týmito podmienkami zahŕňa našu funkciu LPM.

2. Prijímanie týchto podmienok

Súhlas s týmito podmienkami vyjadrujete integráciou našej funkcie LPM do svojej online pokladne/platformy.

Ak integrujte našu funkciu LPM pre účet inej fyzickej alebo právnickej osoby:

 • potvrdzujete, že máte povolenie danej inej fyzickej alebo právnickej osoby právne ju zaviazať týmito podmienkami v jej mene a
 • že daná iná fyzická alebo právnická osoba bude právne viazaná týmito podmienkami namiesto vás.

3. Používanie funkcie LPM

Keď integrujete našu funkciu LPM do svojej online pokladne, môžeme (nemáme však povinnosť) povoliť komukoľvek použiť LPMna to, aby vám zaplatil. 

Príloha 1 týchto podmienok obsahuje zoznam všetkých LPM, ktoré môžeme z času na čas sprístupniť vašim zákazníkom, a ďalšie ustanovenia týkajúce sa prijímania platieb od zákazníkov, ktorí využívajú tento LPM. Tieto ustanovenia musíte dodržiavať za každých okolností.

Keďže platiteľ nepoužíva na posielanie platby LPM účet PayPal, nie je možné využiť službu PayPal na proaktívne vrátenie platieb LPM, pokiaľ nie je inak uvedené v prílohe 1 týchto podmienok.

Nemôžete prijímať platby LPM v iných menách, ako v menách uvedených pre daný LPM v prílohe 1 týchto podmienok.

Našu funkciu LPM je možné využívať len s firemným účtom, nie s osobným účtom.

4. Vaša zodpovednosť voči nám

K poskytovateľom LPM a spracovateľom platieb, ktorí nám pomáhajú vám umožňovať prijímanie platieb LPM, môžeme pristupovať rovnakým spôsobom, akým pristupujeme k našim zúčtovacím bankám/kartám a/alebo k iným spracovateľom platieb podľa zmluvy s používateľom.

Pri platbách LPM existuje riziko storna poskytovateľom LPM, ak sa v prílohe č. 1 neuvádza inak. Vaše záväzky a zodpovednosť voči nám v súvislosti s týmito stornami sú rovnaké ako tie, ktoré voči nám máte v súvislosti so stornami a/alebo so spätnými úhradami (chargeback) podľa zmluvy s používateľom. Poskytovateľ LPM môže ovplyvniť storno platby LPM rovnakým spôsobom, ako banka platiteľa môže ovplyvniť storno a/alebo vydavateľ karty platiteľa môže ovplyvniť chargeback.

Po ukončení týchto podmienok budete voči nám podľa týchto podmienok naďalej zodpovedný za storná platieb LPM poskytovateľom LPM a za všetky svoje neuhradené záväzky vyplývajúce z vášho používania funkcie LPM pred ich ukončením.

5. Zmeny a ukončenie

Spôsoby LPM/poskytovateľov LPM môžeme do zoznamu uvedeného v prílohe 1 týchto podmienok pridať alebo ich z neho odstrániť kedykoľvek a bez upozornenia. 

Inak môžeme zmeniť, odstrániť alebo doplniť tieto podmienky v súlade s časťou Proces zmeny uvedenou v zmluve s používateľom. Ak s akoukoľvek zmenou nesúhlasíte, môžete túto zmluvu vypovedať.

Tieto podmienky môžete kedykoľvek ukončiť odstránením našej funkcie LPM zo svojej online pokladne a postupovaním podľa všetkých ďalších krokov súvisiacich s integráciou, ktoré vám môže PayPal z času na čas sprístupniť. To vám umožní, aby ste svojim zákazníkom pri platení už nepovoľovali používanie LPM, inak však váš účet zostane otvorený a zmluva s používateľom zostane v platnosti. 

Kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a (ak je to možné) s náležitým predchádzajúcim upozornením môžeme ukončiť, zrušiť alebo pozastaviť poskytovanie služby v rozsahu, v akom sa vzťahuje na našu funkciu LPM a/alebo spôsoby LPM bez toho, aby nám vznikla zodpovednosť voči vám.

Tieto podmienky zostanú po akomkoľvek ukončení v platnosti v takom rozsahu a po takú dobu, ako potrebujeme na: i) riešenie záležitostí vyplývajúcich z vášho používania funkcie LPM pred ukončením podmienok a/alebo ii) splnenie požiadaviek platných právnych predpisov a nariadení.

 

Príloha 1

Spôsoby LPM

Bancontact

Typ platby

Debetná karta

Bancontact je spôsob platby debetnou kartou, pri ktorom oprávnená úverová inštitúcia vydá debetnú kartu, ktorá zákazníkom umožní priamo platiť za tovar a služby zo svojho bankového účtu.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna transakcia

 

1,00 EUR za transakciu

Maximálna transakcia

 

Nie je k dispozícii

Konkrétne zakázané tovary a služby

Žiadne iné, okrem zakázaných tovarov a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplnkové podmienky

Nie je k dispozícii

 

EPS

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

EPS je spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijímať potvrdenie transakcie v reálnom čase. EPS umožňujú banky, ktoré sa zapájajú do systému EPS.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia, ktorá je označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo sa vzťahuje) sa vyplatí na váš účet a finančné prostriedky nie je možné odvolať; ďalej podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vášmu plneniu ich požiadaviek.

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna transakcia

 

1,00 EUR za transakciu

Maximálna transakcia

 

Nie je k dispozícii

Konkrétne zakázané tovary a služby

Žiadne iné, okrem zakázaných tovarov a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplnkové podmienky

Akékoľvek prípady, ktoré si vyžadujú spoliehanie sa na záruku platby EPS, je potrebné bez zbytočného odkladu nahlásiť spoločnosti PayPal.

 

Giropay

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Giropay je spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijímať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia, ktorá je označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo sa vzťahuje) sa vyplatí na váš účet a finančné prostriedky nie je možné odvolať; ďalej podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vášmu plneniu ich požiadaviek.

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna transakcia

 

1,00 EUR za transakciu

Maximálna transakcia

 

Nie je k dispozícii

Konkrétne zakázané tovary a služby

Okrem akýchkoľvek zakázaných tovarov a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom:

Platobné nástroje (hotovosť, úspory alebo elektronické peniaze, meny vrátane virtuálnych mien, ako je Bitcoin, ako aj šeky), pokiaľ príjemcu platobného nástroja nie ste schopný identifikovať, s výnimkou poukážok alebo predplatených produktov.

Doplnkové podmienky

 1. Giropay je určený len pre zákazníkov s prístupom k účtu kompatibilnému s online bankovníctvom vedenému v oprávnenej úverovej inštitúcii so sídlom v Nemecku. Spoločnosť PayPal nezaručuje, že všetky nemecké bankové účty sú kompatibilné so systémom Giropay.
 2. Musíte dodržiavať všetky zmluvné podmienky Pravidiel a nariadení Giropay vrátane použitia loga Giropay, ktoré je obmedzené len na európsky región.
 3. Pri použití systému Giropay ako spôsobu platby nesmiete vyžadovať žiadne údaje o zákazníkoch, najmä nie osobné údaje, ako je napríklad IBAN alebo meno.
 4. Záruka platby Giropay je obmedzená na 10 000 EUR za transakciu.
 5. Akékoľvek prípady, ktoré si vyžadujú spoliehanie sa na záruku platby Giropay, je potrebné bez zbytočného odkladu nahlásiť spoločnosti PayPal.
 6. Záruka platby Giropay uplynie 6 týždňov po prijatí danej transakcie označenej ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo sa vzťahuje), ak ste pred uplynutím lehoty 6 týždňov nepodali sťažnosť v písomnej forme.

 

iDEAL

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

iDEAL je spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijímať potvrdenie transakcie v reálnom čase. iDEAL je určený len pre zákazníkov, ktorým bol vytvorený online bankový účet kompatibilný so systémom iDEAL vedený v banke so sídlom v Holandsku.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia, ktorá je označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo sa vzťahuje) sa vyplatí na váš účet a finančné prostriedky nie je možné odvolať; ďalej podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vášmu plneniu ich požiadaviek.

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna transakcia

 

Nie je k dispozícii

Maximálna transakcia

 

Nie je k dispozícii

Konkrétne zakázané tovary a služby

Žiadne iné, okrem zakázaných tovarov a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplnkové podmienky

 1. Informácie pre zákazníkov o postupe pri sťažnostiach musia byť na vašej webovej lokalite ľahko dostupné.
 2. Nie je povolené ponúkať spôsob platby iDEAL prostredníctvom služieb e-mailového odkazu, ak ste nezískali predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti PayPal. Platobný odkaz iDEAL je adresa URL, ktorá vedie na vašu platobnú stránku, na ktorej môže zákazník uskutočniť transakciu iDEAL.
 3. V konkrétnych situáciách, ktoré si vyžadujú ďalšie preskúmanie v súvislosti so spôsobom platby iDEAL, musíte vyhovieť žiadostiam o informácie, ktoré môžu byť z času na čas oznámené spoločnosti PayPal alebo vám.
 4. Návod na integráciu obchodníka iDEAL nájdete tu: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview, Musíte dodržiavať zmluvné podmienky na používanie systému iDEAL, vrátane použitia loga iDEAL, ako sa uvádza na stránke www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Akékoľvek prípady, ktoré si vyžadujú spoliehanie sa na záruku platby iDEAL, je potrebné bez zbytočného odkladu nahlásiť spoločnosti PayPal.
 6. Ak vás spoločnosť PayPal na základe vlastného uváženia považuje za vysoké riziko, spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo požiadať vás o implementáciu postupu registrácie zákazníka, aby sa o zákazníkovi zaznamenávali aspoň nasledujúce údaje:

a) meno a e-mailová adresa;

b) číslo účtu a meno pre číslo bankového účtu, ktorý sa používa na nákupy cez spôsob platby iDEAL;

c) dodatočné informácie na overenie v kroku 2 a sledovanie transakcií, napríklad:

i. Adresa IP

ii. Odtlačok prehliadača

iii. Číslo mobilného telefónu

 

MyBank

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

MyBank je spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijímať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Nie

Minimálna transakcia

 

Nie je k dispozícii

Maximálna transakcia

 

Nie je k dispozícii

Konkrétne zakázané tovary a služby

V snahe predísť pochybnostiam a okrem všetkých zakázaných tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v rámci zmluvy s používateľom: činnosti, ktoré by mohli byť trestné, ako je ohrozenie mladistvých, pedofília, pornografia, za porušenie diel chránených právami duševného vlastníctva a platobnými prostriedkami, nedodržiavanie ochrany osobných údajov, systémov automatizovaného spracovania údajov, činnosti súvisiace s praním špinavých peňazí, nedodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa hazardných hier a stávok, konských dostihov, lotérií a ustanovenia týkajúce sa podmienok výkonu regulovaných povolaní.

Doplnkové podmienky

Nie je povolené používať logo MyBank ani ďalšie položky súvisiace s právom duševného vlastníctva okrem prípadov, keď sa to pre tieto služby miestnych spôsobov platby povoľuje. Pre všetky ďalšie použitia je potrebné sa riadiť Štylistickou príručkou MyBank pre podnikateľov, ktorú nájdete na webovej lokalite https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Ak sa pokúsite používať logo MyBank neoprávneným spôsobom, spôsobom, ktorý nie je zamýšľaný alebo povolený, alebo je v značnom rozpore s týmito požiadavkami, vyhradzujeme si právo odvolať svoje služby.

 

SOFORT

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung je spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijímať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna transakcia

 

1,00 EUR za transakciu

Maximálna transakcia

 

Nie je k dispozícii

Konkrétne zakázané tovary a služby

Žiadne iné, okrem zakázaných tovarov a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplnkové podmienky

Nie je k dispozícii