PayPal Pārdevēju aizsardzības programma

Pēdējoreiz atjaunināts: 2024. gada 28. maijā

 

Ko sedz aizsardzība

Ja pārdodat preci vai pakalpojumu pircējam, jūs varat būt atbilstīgs PayPal Pārdevēju aizsardzības programmai, kuras noteikumi ir izklāstīti tālāk šajā tekstā un veido daļu no Lietotāja līguma. Ja piemērojama, PayPal Pārdevēju aizsardzības programma dod jums tiesības paturēt pilnu pirkuma summu. To, vai jūsu pretenzija ir atbilstīga PayPal Pārdevēju aizsardzības programmai, izlemj PayPal pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz atbilstīguma prasībām, strīdu izšķiršanas procesā iesniegto informāciju vai dokumentāciju vai citu informāciju, ko PayPal attiecīgajos apstākļos uzskata par būtisku un atbilstošu. PayPal Pārdevēju aizsardzības programmai atbilstīgo maksājumu skaits nav limitēts. Aplūkojot informācijas par darījumu lapu savā PayPal kontā, jūs varat identificēt darījumus, kuri var tikt atzīti par atbilstīgiem šīs programmas nodrošinātās aizsardzības piemērošanai.

PayPal Pārdevēju aizsardzība var tikt piemērota, ja pircējs(-i) pretenzijā apgalvo, ka:

 • tas neapstiprināja naudas nosūtīšanu no sava PayPal konta un neguva no tās labumu (pretenzija “Neatļauts darījums”), un Neatļautais(-ie) darījums(-i) notika PayPal viesotā vidē;
 • tas nesaņēma preci no jums (pretenzija “Prece nav saņemta”); tomēr uz pretenzijām “Prece nav saņemta” par kurām pircēji ir iesnieguši kartes izdevējam maksājuma atprasījumu saistībā ar maksājumu, kas tika veikts ar karti, tiem nav tiesību izmantot PayPal Pārdevēja aizsardzību.

PayPal Pārdevēju aizsardzību var piemērot arī tad, ja darījums tiek atsaukts, jo ar sekmīgu naudas atmaksu ir apmierināts pircēja maksājuma atprasījums vai pircēja banka atsauc maksājumu, kam tika izmantoti šajā bankā glabātie līdzekļi.

Šajā sadaļā ir aprakstīta PayPal Pārdevēju aizsardzība un tas, kā tā attiecas uz jums, bet jums jāiepazīstas arī ar informāciju sadaļā PayPal Pircēju aizsardzības ietekme uz pārdevējiem.

 

Pamatprasības

Lai varētu izmantot PayPal Pārdevēju aizsardzību, jums ir jāizpilda visas tālāk minētās pamatprasības, kā arī visas attiecīgās papildprasības:

 • Jūsu PayPal konta primārajai adresei jāatrodas vienā no valstīm, uz kurām attiecas šis lietotāja līgums.
 • Ja pret jums ir iesniegta pretenzija “Neatļauts darījums”, jums jāiesniedz derīgs nosūtīšanas pierādījums vai piegādes apliecinājums, kas pierāda, ka prece tika nosūtīta vai nodota pircējam ne vēlāk kā divas dienas pēc tam, kad saņēmāt no PayPal paziņojumu par strīdu vai maksājuma atgriešanu. Piemēram, ja PayPal paziņoja jums par pretenziju "Neatļauts darījums" 1. septembrī, tad, lai jūs varētu pretendēt uz PayPal Pārdevēju aizsardzību, derīgajā nosūtīšanas pierādījumā jābūt norādītam, ka prece tika nosūtīta pircējam ne vēlāk kā 3. septembrī.
 • Precei ir jābūt fiziskai precei, ķermeniskai lietai, ko var nosūtīt, izņemot preces, uz kurām attiecas Papildprasības attiecībā uz nemateriālajām precēm. PayPal Pārdevēju aizsardzība var tikt piemērota arī darījumiem, saistībā ar kuriem jūs piegādājāt preces personiski un maksājumi tika veikti klātienē jūsu veikalā, ja vien pircējs samaksāja par darījumu klātienē, izmantojot PayPal QR kodu norēķiniem par precēm un pakalpojumiem.
 • Jums jānosūta prece uz to piegādes adresi, kas šim darījumam norādīta jūsu PayPal konta darījumu informācijas lapā. Ja jūs sākotnēji nosūtījāt preci uz saņēmēja piegādes adresi, kas norādīta lapā Informācija par darījumiem, bet pēc tam prece tika novirzīta uz citu adresi, jūs nevarēsiet pretendēt uz PayPal Pārdevēju aizsardzību. Tāpēc mēs iesakām neizmantot pircēja izvēlētu pārvadātāju, lai jūs būtu drošs, ka varēsiet iesniegt derīgu nosūtīšanas un piegādes apliecinājumu.
  • Prasības par preces nosūtīšanu neattiecas uz atbilstīgiem darījumiem par precēm, ko jūs piegādājāt personiski, ja būsiet piekritis iesniegt mums citu piegādes apliecinājumu vai papildu dokumentāciju vai informāciju par šo darījumu, ko mēs varētu pieprasīt.
 • Jums ir laikus jāizpilda PayPal pieprasījumi iesniegt dokumentāciju un citu informāciju, kā norādīts mūsu savstarpējā sarakstē e-pastā vai Strīdu izšķiršanas centrā. Ja neizpildīsiet PayPal pieprasījumu iesniegt dokumentāciju un citu informāciju norādītajā laikā, jūs, iespējams, nevarēsiet pretendēt uz PayPal Pārdevēju aizsardzību.
 • Ja pārdodat iepriekš pasūtītas vai pēc pasūtījuma izgatavotas preces, jums tās jānosūta termiņā, ko norādījāt savā piedāvājumā. Pārējos gadījumos ieteicams nosūtīt visas preces septiņu dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.
 • Jums ir jāiesniedz nosūtīšanas pierādījums vai piegādes apliecinājums.
 • Ja ir iesniegta pretenzija “Neatļauts darījums”, "darījumu informācijas lapā" attiecīgajam maksājumam ir jābūt atzīmētam kā “atbilstīgam” vai “daļēji atbilstīgam” PayPal Pārdevēju aizsardzības nosacījumiem.
 • Samaksu par pirkumu jūs saņēmāt vienā maksājumā, kas veikts no viena PayPal konta (daļējs maksājums un/vai iegāde uz nomaksu par tādu netiek uzskatīta).

To, vai jūsu pretenzija ir atbilstīga PayPal Pārdevēju aizsardzības nosacījumiem, izlemj PayPal. PayPal pieņems lēmumu pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz atbilstīguma prasībām, strīdu izšķiršanas procesā iesniegto informāciju vai dokumentāciju vai citu informāciju, ko PayPal attiecīgajos apstākļos uzskatīs par būtisku un atbilstošu.

 

Papildprasības attiecībā uz pretenzijām “Prece nav saņemta”

Lai varētu saņemt PayPal Pārdevēju aizsardzību, ja pircējs ir iesniedzis pretenziju “Prece nav saņemta”, jums ir jāizpilda pamatprasības, un tālāk norādītās papildprasības.

 • Jums ir jāiesniedz piegādes apliecinājums, kā aprakstīts tālāk.

 

Papildprasības attiecībā uz nemateriālām precēm

Lai PayPal Pārdevēju aizsardzību varētu piemērot nemateriālo preču un pakalpojumu pārdošanas darījumam, tam jāatbilst pamatprasībām un tālāk norādītajām papildprasībām.

 • Integrācijas prasības:
  • Ja jūs izmantojat integrētu PayPal norēķinu produktu un pieņemat maksājumus tieši tīmekļa vietnē vai mobilajām ierīcēm pielāgotā vietnē, jums jāizmanto šī produkta aktuālā versija.
  • Ja integrācijai ar PayPal izmantojat trešo pušu vai vietējo lietotņu starpniecību, norēķinu brīdī pārliecinieties, ka informācija par šo sesiju tiks nodota PayPal.
  • Atkarībā no jūsu uzņēmējdarbības modeļa var tikt piemērotas citas integrācijas prasības. Ja būs nepieciešams, mēs jūs laikus informēsim par šādām prasībām.
 • Neatļautu darījumu pretenziju gadījumā "darījumu informācijas" lapā PayPal ir atzīmējis nemateriālo preču darījumu kā "atbilstīgu" vai citādi rakstisku norādījis uz atbilstību.
 • Jūs piegādājāt preci un iesniedzāt piegādes apliecinājumu par nemateriālo preču piegādi.

 

Nosūtīšanas pierādījuma vai piegādes apliecinājuma iesniegšana

 

Neatbilstīgas preces un darījumi

PayPal Pārdevēju aizsardzības nosacījumiem neatbilst šādas preces vai darījumi:

 • nekustamais īpašums, tostarp dzīvojamais īpašums;
 • transportlīdzekļi, tostarp, bet ne tikai, mehāniskie transportlīdzekļi, motocikli, transportlīdzekļi atpūtai, gaisa kuģi un laivas, izņemot vieglus, pašrocīgi pārnēsājamus un atpūtas nolūkiem paredzētus transportlīdzekļus, piemēram, velosipēdus un giroskūterus;
 • uzņēmumi (uzņēmuma iegāde vai ieguldījumi tajā);
 • ražošanā izmantojamas rūpniecības iekārtas;
 • maksājumi, kas līdzvērtīgi skaidrai naudai, tostarp noteiktai vērtībai naudā atbilstošas preces, piemēram, dāvanu kartes un priekšapmaksas kartes;
 • maksājumi par zeltu (fiziskā vai biržā tirgotā veidā);
 • jebkādi finanšu produkti vai ieguldījumi;
 • Neaizstājamie blokķēdes žetoni (NFT) ar šādu darījuma summu:
  • 10 000,01 USD dolāri vai vairāk (vai līdzvērtīga vērtība vietējā valūtā, kas aprēķināta darījuma brīdī);
  • 10 000,00 USD dolāri vai mazāk (vai līdzvērtīga vērtība vietējā valūtā, kas aprēķināta darījuma laikā), ja vien pircējs neapgalvo, ka tas bija neatļauts darījums, un darījums atbilst visām pārējām atbilstības prasībām.
 • azartspēles, spēles un/vai citas aktivitātes ar dalības maksu un laimestu;
 • ziedojumi, tostarp maksājumi, kas saņemti kolektīvās finansēšanas vai kolektīvā aizdevuma veidā;
 • maksājumi valsts iestādei (izņemot valstij piederošus uzņēmumus), valsts aģentūrai vai trešajai pusei, kas iekasē maksājumus valsts iestāžu vai valsts aģentūru uzdevumā;
 • maksājumi rēķinu apmaksas pakalpojumu sniedzējiem;
 • prece, par kuru pircējs ir iesniedzis pretenziju (vai nu mums, vai arī kartes izdevējam), norādot, ka jūsu nosūtītā prece nav tā, ko pircējs pasūtīja (pretenzija “Būtiski neatbilst aprakstam”);
 • Prece nav saņemta pretenzijas, ko pircējs iesniedzis tieši kartes izdevējam.
 • fiziskas preces, ķermeniskas lietas vai pakalpojumi, ko jūs piegādājāt personiski, tostarp saistībā ar jūsu veikalā klātienē veiktu maksājumu, izņemot gadījumus, kad pircējs samaksāja par darījumu klātienē, izmantojot PayPal QR kodu norēķiniem par precēm un pakalpojumiem;
 • jebkas, ko PayPal pilnībā pēc saviem ieskatiem ir noteicis kā aizliegtu saskaņā ar šo lietotāja līgumu vai PayPal Atļautās lietošanas politiku, pat ja darījumu informācijas lapā šis darījums sākotnēji tika atzīmēts kā “atbilstīgs” vai “daļēji atbilstīgs”;
 • maksājumi, kas veikti, izmantojot PayPal Izmaksu (iepriekš Masveida maksājumu) pakalpojumu;
 • personiskie maksājumi, tostarp maksājumi, kas nosūtīti, izmantojot PayPal funkciju Draugiem un ģimenei;
 • maksājumi, kuru apstrādei netika izmantots pircēja PayPal konts, izņemot gadījumus, kad esat piekritis PayPal viesu norēķinu vietas iespējas izmantošanai norēķinos par darījumiem un jūsu uzņēmuma konts ir reģistrēts Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Kanādā, Brazīlijā vai Meksikā;
 • preces, ko nosūtījāt, neskatoties uz PayPal brīdinājumu tās nesūtīt;
 • pārvadātāja pārdotas ceļojumu biļetes, ja (1) pircējs (mums vai savai finanšu iestādei iesniegtajā) pretenzijā apgalvo, ka tas bija Neatļauts darījums, un (2) šāda pretenzija tika iesniegta vismaz 24 stundas pirms ceļojuma datuma.