PayPal Mobile Applicantion License Agreement

>> Skatīt visus juridiskos līgumus

PayPal mobilās lietotnes licences līgums

Pēdējais atjauninājums: 2013. gada 25. februāris

Lejupielādēt PDF

Izmantojot PayPal mobilo lietotni (turpmāk “Lietotne”), jūs piekrītat uzņemties PayPal mobilās lietotnes licences līguma (turpmāk “Licences līgums”) saistības.

Šis līgums ir noslēgts tikai starp jums un PayPal.

PayPal ir atbildīgs par šo Lietotni un tās saturu.

Noteiktu šīs Lietotnes iespēju izmantošanai jums var būt nepieciešams kļūt par PayPal lietotāju vai sniegt personas datus.

Šo iespēju un Lietotnes izmantošanu nosaka Privātuma politika un Lietotāja līgums, kas pieejami www.paypal.com.


Līgumslēdzējas puses.

Līgumslēdzēja puse un datu pārzinis ir “PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A.”, adrese: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Luksemburga). (turpmāk “PayPal”)


Atinstalēšana.

Lai atinstalētu šo Lietotni, lūdzu, izmantojiet lietotņu pārvaldnieku, kas tiek nodrošināts kopā ar ierīci, vai citā gadījumā skatiet ierīces rokasgrāmatu.
Lietotnes izmantošana.

PayPal piešķir jums tiesības izmantot šo Lietotni tikai jūsu personīgās lietošanas nolūkos mobilajā produktā, kas jums pieder vai ko jūs kontrolējat, un saskaņā ar jebkādiem lietošanas noteikumiem, ko pieprasa puse, kas nodrošina app veikalu, kurā jūs lejupielādējat šo Lietotni.

Jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, publicēt, licencēt, pārdot vai citādi komercializēt šo Lietotni vai jebkādu ar šo Lietotni saistītu informāciju vai programmatūru. Jums regulāri jāpārbauda un, ja šāda iespēja ir pieejama, jāatjaunina Lietotnes programmatūra.

Jūs nedrīkstat nomāt, iznomāt Lietotni vai citā veidā nodot tiesības uz to.

Jūs nedrīkstat izmantot šo Lietotni tādā veidā, kas varētu kaitēt jebkurai PayPal vietnei jebkādā veidā vai traucēt jebkurai pusei lietot vai izmantot jebkuru PayPal vietni.

Jums jāizmanto Lietotne saskaņā ar visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem.

Izmantojot šo Lietotni, jums jāievēro piemērojamie trešo personu līgumu noteikumi (piemēram, bezvadu datu pakalpojumu līgumi vai citi trešo personu pakalpojumi, kuri jums nepieciešami, lai izmantotu šo Lietotni).

Jūsu tiesības izmantot šo Lietotni tiek nekavējoties pārtrauktas, ja pārkāpjat kādu no šī Licences līguma nosacījumiem. PayPal patur tiesības bloķēt piekļuvi šai Lietotnei vai tās izmantošanu.

Pusei, kas nodrošina jūsu mobilo operētājsistēmu, nav nekāda pienākuma sniegt jebkādus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus saistībā ar šo Lietotni.


Intelektuālais īpašums.

PayPal pieder visu tiesības, īpašumtiesības un citas intereses uz šo Lietotni, un tas ir šīs Lietotnes licenciāts, tostarp pieder visas tiesības saskaņā ar patentu, autortiesībām, komercnoslēpumu, preču zīmi vai negodīgas konkurences tiesībām, un jebkuras un visas citas īpašumtiesības, tostarp visas saistīto lietotņu, to atjaunināšanas, pagarināšanas un atjaunošanas procesu īpašumtiesības.

Citi šajā Lietotnē minētie uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.
Jūs nedrīkstat modificēt, pielāgot, tulkot, sagatavot atvasinātus darbus un dekompilēt, dekonstruēt, izjaukt vai citādi mēģināt iegūt pirmkodu no šīs Lietotnes, kā arī jūs nedrīkstat noņemt, aizsegt vai izmainīt PayPal autortiesību paziņojumu, preču zīmes vai citus īpašumtiesību paziņojumus, kas pievienoti šai Lietotnei, ietverti tajā vai kuriem var piekļūt saistībā ar šo Lietotni vai izmantojot to.


Garantiju atruna.


Šī Lietotne un pakalpojums(-mi), kuriem tā piekļūst, tiek nodrošināti, “kādi tie ir” un “pēc pieejamības”.

PayPal skaidri un pilnībā atsakās no tiesību aktos atļautajām tiešajām, netiešajām un ar likumu noteiktajām garantijām, tostarp, bet ne tikai no garantijām par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim un īpašumtiesību nepārkāpšanu, kā arī jebkādām garantijām attiecībā uz šīs Lietotnes drošību, uzticamību, savlaicīgumu un veiktspēju.

Jūs lejupielādējat un izmantojat šo Lietotni pēc saviem ieskatiem, uzņemoties attiecīgo risku, un jūs pilnībā atbildat par jebkādiem aparatūras ierīces(-ču) bojājumiem vai datu zudumu, kas rodas, lejupielādējot vai izmantojot šo Lietotni.


Atbildības ierobežojums.

Ja vien šajā Licences līgumā nav noteikts citādi, PayPal neatbild par jums nodarīto kaitējumu, kas rodas šīs Lietotnes izmantošanas vai tās nepareizas lietošanas rezultātā.

Šāds atbildības ierobežojums: a) ietver tiešus, netiešus, nejaušus, izrietošus, īpašus, tipiskus un represīvus zaudējumus neatkarīgi no tā, vai šāda pretenzija ir saistīta ar līgumu, neatļautu darbību vai citādi (pat ja PayPal ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību), b) to piemēro, ja zaudējumi rodas, lietojot vai nepareizi izmantojot un paļaujoties uz šo Lietotni, izriet no nespējas izmantot šo Lietotni vai no šīs Lietotnes izmantošanas pārtraukšanas, apturēšanas vai izbeigšanas (ieskaitot jebkādus zaudējumus, kas radušies trešām personām), un c) to piemēro neatkarīgi no jebkāda ierobežota tiesiskās aizsardzības līdzekļa mērķa nesasniegšanas un ciktāl to pieļauj tiesību akti.

Nekas šajā Licences līgumā neierobežo mūsu atbildību pret jums saistībā ar pretenzijām par nāvi vai miesas bojājumiem, vai zaudējumiem, ko izraisījusi mūsu, mūsu likumīgo pārstāvju vai aģentu tīša nelikumīga rīcība vai rupja nolaidība. Šajā Licences līgumā noteiktu būtisku saistību pārkāpuma gadījumā, ko izraisījusi nolaidība, mēs atbildam tikai par jūsu tiešajiem un izrietošajiem zaudējumiem, ja vien pretenzija neattiecas uz nāvi vai miesas bojājumiem, un tādā gadījumā mūsu atbildība pret jums ir neierobežota.


Zaudējumu atlīdzināšana.


Jūs atlīdzināt un nenodarāt kaitējumu PayPal un tā mātesuzņēmumiem, meitasuzņēmumiem, amatpersonām, direktoriem, akcionāriem, aģentiem un darbiniekiem par jebkādām trešo personu pretenzijām, kas radušās saistībā ar šī Licences līguma pārkāpumu, par kuru esat atbildīgs.

PayPal patur tiesības par saviem līdzekļiem uzņemties īpašu aizsardzību un kontroli pār jebkuru jautājumu, uz kuru attiecas zaudējumu atlīdzināšana no jūsu puses, bet, to darot, tas neatbrīvos jūs no zaudējumu atlīdzināšanas saistībām.


Lietotāja līgums un Privātuma paziņojums.

Ja piekļūstat PayPal, izmantojot mobilo ierīci, mēs varam apkopot un glabāt pierakstīšanās datus saistībā ar šo ierīci (tostarp ierīces ID) un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu. Jūs saprotat un piekrītat, ka PayPal apkopo un apstrādā jūsu personas datus, tostarp jūsu identitātes un atrašanās vietas datus kā daļu no šī pakalpojuma. Jūsu personas dati tiek pieprasīti un apstrādāti arī tad, ja cenšaties reģistrēt savu PayPal kontu, izmantojot šo Lietotni.

PayPal lietotāja līguma un Privātuma politika, tostarp visi ar atsauci iekļautie līgumi, attiecas arī uz šīs Lietotnes izmantošanu. Lai nodrošinātu skaidrību, šī Lietotne ir daļa no PayPal pakalpojumiem, ko jūs saņemat no PayPal.

PayPal patur tiesības laiku pa laikam veikt izmaiņas šajā Lietotnē vai Licences līgumā.

Izmaiņas šajā līgumā stājas spēkā pēc paziņojuma, ja vien izmaiņas nav saistītas ar izmaiņām, kuras, mūsuprāt, saskaņā ar mūsu saprātīgu viedokli nesamazina jūsu tiesības un nepaplašina jūsu pienākumus. Šādas izmaiņas tiek veiktas bez iepriekšējas paziņošanas jums.

Ja turpināt izmantot Lietotni pēc paziņojuma perioda beigām, ja tāds ir, tiek uzskatīts, ka piekrītat izmaiņām. Ja nepiekrītat kādām izmaiņām, lūdzu, atinstalējiet un pārtrauciet izmantot Lietotni.


Eksporta ierobežojumi.

Šo Lietotni vai tās pamatā esošo tehnoloģiju nedrīkst lejupielādēt, eksportēt vai eksportēt atkārtoti: a) Kubā, Irānā, Ziemeļkorejā, Sudānā, Sīrijā vai jebkurā citā valstī, uz kuru attiecas Amerikas Savienoto Valstu embargo vai ANO sankcijas (vai to rezidentu vai pilsoņu lietošanai), b) jebkura persona, kura iekļauta Finanšu departamenta ārvalstu ieguldījumu kontroles biroja (OFAC) sarakstā, ASV Valsts kases departamenta Īpaši izraudzīto pilsoņu sarakstā vai ASV Tirdzniecības departamenta Atteikto personu vai organizāciju sarakstā, un c) jebkura aizliegtā valsts, persona, lietotājs vai organizācija, kas noteikta ASV eksporta tiesību aktos vai citos līdzīgos likumos.


Trešās puses labuma guvējs.

Jūsu mobilā operētājsistēma ir šī Licences līguma trešās personas labuma guvējs, un pēc jūsu piekrišanas šādam trešās personas labuma guvējam ir tiesības (un tiek uzskatīts, ka tas ir piekritis tiesībām) izmantot šo līgumu pret jums.