PayPal Mobile Application License Agreement

>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

„PayPal Mobile“ licencijos sutartis

Paskutinis atnaujinimas: 2013 vasario 25 d.

 

Naudodami „PayPal“ mobiliąją programą (toliau – programa), Jūs sutinkate įsipareigoti pagal šią „PayPal“ mobiliosios programos licencijos sutartį (toliau – „Licencijos sutartis“).

Tai sutartis, sudaroma Jūsų ir „PayPal“.

„PayPal“ atsako už programą ir jos turinį.

Norint pasinaudoti tam tikromis programos funkcijomis gali reikėti būti „PayPal“ naudotoju arba pateikti asmeninę informaciją.

Jūsų naudojimuisi funkcijomis ir programa taikoma Privatumo politika ir naudotojo sutartis, kurias galima peržiūrėti www.paypal.com.

 

Sutarties šalys.

Sutarties šalis ir duomenų valdytoja yra „PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A.“, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas („PayPal“).

 

Pašalinti

Norėdami pašalinti šią programą, naudokite su įrenginiu pateiktą programų tvarkyklę arba žr. įrenginio instrukciją.

 

Programos naudojimas

„PayPal“ suteikia jums teisę naudoti šią programą tik asmeniniais tikslais jums priklausančiame mobiliajame įrenginyje, laikantis bet kokių naudojimo sąlygų, kurias nustato programų parduotuvės, iš kurios atsisiunčiate programą, teikėjas. Naudodamiesi programa, kad palengvintumėte su savo verslu susijusias operacijas ar mokėjimus vykdant sandorius su „PayPal“ klientais, prieš reikalaudami mokėjimo, „PayPal“ klientui visada turite aiškiai nurodyti kainą.

Jūs negalite keisti, kopijuoti, skelbti, licencijuoti, parduoti ar kitaip komercializuoti šios programos arba bet kokios informacijos ar programinės įrangos, susijusios su šia programa. Turite reguliariai tikrinti ir prireikus atnaujinti programinę įrangą.

Jūs negalite nuomoti ar kitaip perduoti teisių į šią programą.

Jūs negalite naudoti programos jokiu būdu, kuris galėtų pakenkti bet kuriai „PayPal“ svetainei bet kokiu būdu arba trukdyti bet kuriai šaliai' naudotis ar mėgautis „PayPal“ svetainėmis.

Programą turite naudoti laikydamiesi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

Naudodamiesi šia programa privalote laikytis taikomų trečiųjų šalių sutarties sąlygų (pvz., duomenų perdavimo sutarties ar kitų trečiųjų šalių paslaugų, kurios jums reikalingos naudojant šią programą, sąlygų).

Jūsų teisė naudotis šia programa bus nedelsiant panaikinta, jei pažeisite kurią nors šios licencinės sutarties nuostatą. „PayPal“ pasilieka teisę blokuoti jungimąsi prie programos ar jos naudojimą.

Šalis, teikianti jūsų mobiliojo įrenginio operacinę sistemą, nėra įpareigota teikti jokių techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų, susijusių su šia programa.

 

Intelektinė nuosavybė

„PayPal“ valdo visas teises, nuosavybės teises ir interesus, susijusius su šia programa, arba yra jos licenciatė, įskaitant visas teises pagal patentus, autorių teises, komercinę paslaptį, prekių ženklą ar nesąžiningos konkurencijos įstatymus ir bet kurias kitas nuosavybės teises, įskaitant visas programas, jų naujinius, plėtinius ir atkūrimą.

Kiti šioje programoje minimi įmonės, produktų ar paslaugų pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių prekių ženklai.

Negalite modifikuoti, adaptuoti, versti šios programos, ruošti jos išvestinių kūrinių, dekompiliuoti, ardyti ar kitaip bandyti iš šios programos išgauti šaltinio kodą; taip pat negalite pašalinti ir pakeisti „PayPal“ pranešimo apie autorių teises, prekių ženklus ar kitų nuosavybės teisių pranešimų, naudojamų su šia programa ar joje integruotų.

 

Atsisakymas suteikti garantijas

Ši programa ir jos suteikiamos paslaugos teikiamos neadaptuotos.
„PayPal“ aiškiai atsisako visa įstatymų leidžiama apimtimi aiškių, numanomų ir įstatymais numatytų garantijų, įskaitant be apribojimų pardavimų garantijas, tinkamumo konkrečiam tikslui ir nuosavybės teisių nepažeidimo garantijas, ir visų šios programos saugumo, patikimumo, savalaikiškumo ir įgyvendinimo garantijų.

Jūs atsisiunčiate ir naudojate šią programą savo nuožiūra bei rizika ir jūs patys atsakote už bet kokią žalą savo aparatūros įrenginiui (-iams) arba duomenų praradimą, atsiradusį atsisiuntus ar naudojant šią programą.

 

Atsakomybės apribojimas

Išskyrus atvejus, kai šioje Licencijos sutartyje nurodyta kitaip, „PayPal“ neatsako jums už jokią žalą, atsiradusią dėl šios Programos naudojimo ar netinkamo naudojimo.

Toks atsakomybės apribojimas: a) apima tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, pasekminę, specialią, pavyzdinę ir baudžiamąją žalą, neatsižvelgiant į tai, ar pretenzija grindžiama sutartimi, deliktu ar kitokiu būdu (net jei „PayPal“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę); b) taikomas neatsižvelgiant į tai, ar žala atsirado dėl šios Programos naudojimo ar netinkamo naudojimo ir priklausomybės nuo jos, dėl nesugebėjimo naudotis šia Programa arba dėl šios Programos naudojimo sustabdymo ar nutraukimo (įskaitant bet kokią trečiųjų šalių patirtą žalą) ir c) taikomas nepaisant to, kad nepavyko pasiekti jokio riboto teisių gynimo būdo pagrindinio tikslo, kiek leidžiama pagal įstatymus.

Nė viena šios Licencijos sutarties nuostata neapriboja mūsų atsakomybės jums už pretenzijas dėl mirties ar kūno sužalojimo ar žalos, atsiradusios dėl tyčinio mūsų, mūsų teisinių atstovų ar atstovų aplaidumo. Jei dėl aplaidumo padaromas šioje licencinėje sutartyje nustatyto esminio įsipareigojimo pažeidimas, mes būsime atsakingi tik už jūsų tiesioginius ir iš to kylančius nuostolius, išskyrus atvejus, kai pretenzija teikiama dėl mirties ar kūno sužalojimo; tokiu atveju mūsų atsakomybė jums yra neribota.

 

Nuostolių atlyginimas.

Jūs apsaugosite „PayPal“ ir jos pagrindines, antrines įmones, pareigūnus, direktorius, akcininkus, atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių trečiųjų šalių (įskaitant atitinkamai jūsų klientus arba „PayPal“ naudotojus) pretenzijų, kylančių dėl šios licencinės sutarties pažeidimo, už kurį esate atsakingi, ir atlyginsite dėl tokių pretenzijų atsiradusią žalą.

„PayPal“ pasilieka teisę savo sąskaita imtis išimtinės gynybos ir bet kokio klausimo, susijusio su nuostolių atlyginimu iš jūsų pusės, kontrolės, tačiau tai neatleidžia jūsų nuo įsipareigojimų atlyginti žalą.

 

Naudotojo sutartis ir privatumo politika.

Kai prisijungiate prie „PayPal“ naudodami mobilųjį įrenginį, galime rinkti ir saugoti prisijungimo duomenis, susijusius su tuo įrenginiu (įskaitant įrenginio ID), ir geografinės vietos duomenis, kad galėtume teikti paslaugas. Jūs suprantate ir sutinkate, kad teikdama paslaugas „PayPal“ rinks ir tvarkys Jūsų asmens duomenis, įskaitant Jūsų tapatybę ir vietą. Jūsų asmens duomenų taip pat bus prašoma ir jie bus tvarkomi, jei norėsite užregistruoti savo „PayPal“ paskyrą naudodami šią programą. Naudodami šią programą mokėjimams iš „PayPal“ naudotojų už bet kokias prekes, įsigytas Jūsų patalpose ar parduodamas jūsų įmonės, gauti sutinkate laikytis „PayPal“ naudotojo sutarties ir Privatumo politikos nuostatų.

Jums naudojantis Programa bus taikomos „PayPal“ naudotojo sutarties ir privatumo politikos sąlygos, įskaitant visus nurodytus susitarimus. Siekiant išvengti abejonių pabrėžiama, kad ši Programa yra „PayPal“ Jums teikiamų paslaugų dalis.

„PayPal“ pasilieka teisę kartkartėmis keisti šią programą ar Licencijos sutartį.

Šios sutarties pakeitimai įsigalioja praėjus dviem mėnesiams nuo pranešimo apie juos, išskyrus atvejus, kai pakeitimai, mūsų pagrįsta nuomone, neturi įtakos Jūsų teisėms ar įsipareigojimams. Tokie pakeitimai atliekami be išankstinio įspėjimo.

Jei ir toliau naudosite Programą pasibaigus įspėjimo laikotarpiui (kai taikoma), bus laikoma, kad su pakeitimu sutinkate. Jei su pakeitimais nesutinkate, nutraukite programos naudojimą ir pašalinkite ją iš įrenginio.

 

Eksporto apribojimai

Šios programos ar jos pagrindu sukurtos technologijos negalima atsisiųsti, eksportuoti arba pereksportuoti: a) į Kubą, Iraną, Šiaurės Korėją, Sudaną, Siriją ar bet kurią kitą šalį (įskaitant jos gyventojus ir piliečius), kuriai taikomas Jungtinių Valstijų embargas arba JT sankcijos; b) jokiems asmenims, įtrauktiems į JAV užsienio aktyvų kontrolės biuro (OFAC) sąrašą, JAV iždo departamento specialiai paskirtųjų piliečių sąrašą arba JAV komercijos departamento blokuotų šalių ar subjektų sąrašą; c) bet kuriai draudžiamai šaliai, asmeniui, galutiniam naudotojui ar subjektui, nurodytam JAV eksporto įstatymuose ar kituose panašiuose teisės aktuose.

 

Trečiosios šalies naudos gavėjas.

Jūsų mobiliojo įrenginio operacinė sistema yra trečiosios šalies naudos gavėja pagal šią licencinę sutartį ir, jums sutikus, tokia trečiosios šalies naudos gavėja turės teisę (ir bus laikoma, kad sutiko su šia teise) reikalauti šios sutarties vykdymo prieš jus.