PayPal

>> צפה בכל ההסכמים

הסכם שיטות התשלום החלופיות של PayPal

עדכון אחרון: 5 באוגוסט, 2020

הדפס

התנאים הללו מהווים חוזה בינך לבין PayPal Pte. Ltd.‎, חברה בסינגפור, והם חלים על השימוש שלך בכל השירותים של PayPal. ("PayPal", "אנחנו" או "שלנו").

1. אודות תנאים אלה

תנאים אלה חלים על השימוש שלך בכל פונקציונליות שיטת התשלום החלופית (APM) שלנו.

סימוכין:

  • פונקציונליות שיטת התשלום החלופית היא פונקציונליות המסופקת על-ידינו, אשר, אם היא משולבת בתהליך התשלום המקוון שלך, מאפשרת ללקוח שלך לבחור ולהשתמש בכל שיטת תשלום חלופית (כפי שאנו עשויים לאפשר מעת לעת) כדי לשלם לך; וכן
  • שיטת תשלום חלופית היא כל שיטת תשלום המפורטת בנספח 1, אשר אנו עשויים לאפשר לכל אדם שאין לו חשבון להשתמש בה כדי לשלוח תשלום לחשבון העסקי שלך, בכפוף לתנאים אלה.

תנאים אלה נוספים להסכם המשתמש של PayPal ולנוהלי המדיניות הכלולים בו, כולל מדיניות השימוש הקביל והצהרת הפרטיות, אשר חלות על המדינה שבה אתה רשום ב-PayPal כתושב. מילים מודגשות שלא מוגדרות בתנאים אלה מוגדרות בהסכם משתמש זה. במידת האפשר, יש לפרש את התנאים הללו ואת הסכם המשתמש באופן שלם ועקבי. במקרה של סתירה בפרשנות, תנאים אלה גוברים על הסכם המשתמש בכל הנוגע לסתירה.

הגדרת השירותים שלנו בהסכם המשתמש, כשהיא נקראת ביחד עם התנאים הללו, כוללת את פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו.

2. קבלת תנאים אלה

אתה מסכים לתנאים אלה על-ידי אינטגרציה של פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו בתהליך התשלום/בפלטפורמה המקוונים שלך.

אם אתה משלב את פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו עבור חשבון של אדם אחר או ישות משפטית אחרת:

  • אתה מאשר שיש לך הרשאה מאת האדם האחר או היישות המשפטית החוקית כדי לקשור אותם לתנאים אלה עבורם ובשמם; וגם
  • האדם האחר או היישות המשפטית יהיו כפופים חוקית לתנאים אלה במקומך.

3. שימוש בפונקציונליות של שיטת התשלום החלופית

כאשר אתה משלב את פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו בתהליך התשלום המקוון שלך, אנו עשויים (אך לא מחויבים) לאפשר לכל אחד להשתמש בשיטת תשלום חלופית כדי לשלם לך.

נספח 1 לתנאים אלה מפרט כל שיטת תשלום חלופית שאנו עשויים להעמיד מעת לעת לרשות הלקוחות שלך וכן הוראות נוספות הנוגעות לקבלת תשלום על-ידיך מלקוחות המשתמשים בשיטת תשלום חלופית זו. עליך לציית להוראות אלה בכל עת.

מכיוון שהמשלם אינו משתמש בחשבון PayPal כדי לשלוח תשלום באמצעות שיטת תשלום חלופית, לא ניתן להשתמש ב-PayPal כדי לבצע החזר יזום של תשלום המבוצע באמצעות שיטת תשלום חלופית, אלא אם צוין אחרת בנספח 1 של תנאים אלה.

לא ניתן לקבל תשלום באמצעות שיטת תשלום חלופית במטבעות אחרים מאלו שצוינו עבור שיטת התשלום החלופית הנתונה בנספח 1 של תנאים אלה.

ניתן להשתמש בפונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו רק באמצעות חשבון עסקי, ולא באמצעות חשבון אישי.

לא יחולו עמלות בינלאומיות נוספות המבוססות על אחוזים עבור כל עסקה הכוללת שיטת תשלום חלופית.

4. החבות שלך כלפינו

אנו עשויים להתייחס לספקים של שיטת תשלום חלופית ולמעבדי התשלומים שעוזרים לנו לאפשר לך לקבל תשלומים באמצעות שיטת תשלום חלופית באותו אופן שבו אנו מתייחסים לסולקים הבנקאיים/לסולקים של כרטיסי האשראי שלנו ו/או למעבדי תשלומים אחרים במסגרת הסכם המשתמש.

תשלומים המבוצעים באמצעות שיטת תשלום חלופית נמצאים בסיכון לביטולים על-ידי ספק שיטת התשלום החלופית, אלא אם צוין אחרת בנספח 1. החובות והחבות שלך כלפינו עבור ביטולים אלה זהות לאלה שיש לך כלפינו עבור ביטולים ו/או הכחשות עסקה במסגרת הסכם המשתמש. ספק שיטת התשלום החלופית עשוי להשפיע על ביטול של תשלום שמבוצע באמצעות שיטת תשלום חלופית באותו אופן שבו הבנק של המשלם עשוי להשפיע על ביטול ו/או חברת כרטיסי האשראי של המשלם עשויה להשפיע על הכחשת עסקה. 'הגנת המוכר' לא חלה על תשלומים המבוצעים באמצעות שיטת תשלום חלופית.

לאחר שיפוג תוקפם של תנאים אלה, חבותך כלפינו תמשיך לחול תחת תנאים אלה בנוגע לביטול תשלומים שמבוצעים באמצעות שיטת התשלום החלופית על-ידי הספקים של שיטת התשלום החלופית וכן בנוגע לכל ההתחייבויות שלך שטרם נפרעו הנובעות משימושך בפונקציונליות של שיטת התשלום החלופית לפני שפג תוקפם של תנאים אלה.

5. שינויים וסיום

אנו עשויים להוסיף או לגרוע מהרשימה של שיטות התשלום החלופית/ספקי שיטות התשלום החלופיות, המפורטת בנספח 1 של תנאים אלה, בכל עת וללא הודעה מראש.

בנוסף, אנו עשויים לערוך שינויים, למחוק או להוסיף לתנאים אלה, בהתאם לתהליך השינוי שהוגדר בהסכם המשתמש. אם אינך מסכים לשינוי כלשהו, תוכל להביא תנאים אלה לידי סיום.

ניתן לסיים תנאים אלה בכל עת על-ידי הסרת פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו מתהליך התשלום המקוון שלך ופעולה בהתאם לשלבים אחרים הקשורים לאינטגרציה אשר PayPal עשויה להעמיד לרשותך מעת לעת. באופן זה, תוכל להפסיק לאפשר ללקוחות שלך לשלם לך באמצעות שיטת תשלום חלופית, אך חוץ מכך, החשבון שלך יישאר פתוח והסכם המשתמש יישאר בתוקף.

אנו עשויים, בכל עת, מכל סיבה וגם (כאשר ניתן) עם מתן הודעה בזמן סביר מראש, לסיים, לבטל או להשעות את השירות בכל הנוגע לפונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו ו/או לשיטות התשלום החלופיות ללא חבות כלפיך.

תנאים אלה יישארו בתוקף גם לאחר כל סיום שהוא במידה הנדרשת וככל שנדרוש כדי: (1) להתמודד עם נושאים העולים מהשימוש שלך בפונקציונליות שיטת התשלום החלופית (APM) לפני הסיום; ו/או (2) לציית לחוקים ולתקנות החלים.

נספח 1