Policy Updates

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

>> Zobrazit dřívější aktualizace zásad

Aktualizace zásad

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 28. února 2018 (datum začátku platnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account), aniž by vám tím vznikly další náklady.

Doufáme však, že budete PayPal i nadále používat a využívat následujících výhod:

Je to rychlejší

Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o vaší kartě, takže můžete online platbu provést rychleji.

Je to snadnější

Ve Velké Británii je PayPal primárním způsobem platby, protože jde o chytřejší, praktičtější způsob online platby pomocí pouhých několika kliknutí. Vše, co potřebujete, je vaše e-mailová adresa a heslo.

Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy.

 

Oznámení o změnách uživatelské smlouvy PayPal

Datum nabytí platnosti: 28. února 2018

 

1. Upozornění k novému rámci Primárního způsobu platby pro Uživatele se sídlem mimo Velkou Británii

Toto upozornění vydáváme v souladu s oddílem 3.6 Smlouvy s uživatelem služby PayPal.

S platností od 28. února 2018 nemusí společnost PayPal u Uživatelů se sídlem mimo Velkou Británii uplatnit bod 3.6.c. a může k získání elektronických peněz potřebných na pokrytí určitých Platebních příkazů použít váš Primární způsob platby, a to i v případě, že máte dříve existující Zůstatek, bude-li postupovat v souladu s touto Smlouvou.  Oddíl 3.6 Smlouvy s uživatelem služby PayPal byl příslušně upraven.

 

Oznámení o změnách uživatelské smlouvy PayPal

Datum začátku platnosti: 25. května 2018

 

Změněnou uživatelskou smlouvu PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím zde nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal.

 

1. Kontrola a ochrana osobních údajů

Když přes služby PayPal přijímáte platby od zákazníků, budete vy i společnost PayPal používat osobní údaje těchto zákazníků.  Upravili jsme oddíl 5.7 tak, aby popisovala zákonné role (a povinnosti) společnosti PayPal i vás vzhledem k používání osobních údajů zákazníků a jiných osob v souvislosti s používáním služeb PayPal. Oddíl 5.7 má nyní toto znění (přidané formulace jsou podtrženy):

5.7 Vaše zásady pro vrácení peněz, ochrana dat, zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení. Doporučujeme vám, abyste v případě, že prodáváte zboží nebo služby, zveřejnili na svých webových stránkách podmínky vrácení a zásady ochrany osobních údajů.

Ve vašich zásadách ochrany osobních údajů musí být jasně a výslovně uvedeno, že se na všechny transakce PayPal vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal.  Musíte používat přiměřená administrativní, technická a fyzická opatření k zachování bezpečnosti a důvěrnosti všech údajů a informací společnosti PayPal včetně údajů a informací o uživatelích služby PayPal a společnosti PayPal.

Soulad se zákony o ochraně osobních údajů.  S ohledem na jakékoli osobní údaje zpracovávané společností PayPal a obchodníkem v souvislosti s touto Smlouvou jsou společnost PayPal a obchodník s ohledem na takové zpracování správci. Společnost PayPal a obchodník prohlašují, že budou v souvislosti s poskytováním svých služeb či v jiné souvislosti s touto Smlouvou dodržovat požadavky zákonů o ochraně osobních údajů na správce. Aby nevznikly pochybnosti, mají společnost PayPal a obchodník vlastní, nezávislé zásady ochrany osobních údajů, upozornění a postupy práce s osobními údaji, které mají ve svém držení, a každý z nich je správcem údajů (nejsou spojenými správci údajů). V souladu se zákony o ochraně osobních údajů společnost PayPal a obchodník mimo jiné:

 1. zavedou a budou neustále zachovávat všechna příslušná bezpečnostní opatření související se zpracováním osobních údajů,
 2. budou vést záznamy o všech aktivitách při zpracování prováděných v rámci této Smlouvy, a
 3. nesmí úmyslně provést nebo povolit jakoukoli akci, která by mohla vést k porušení zákonů o ochraně osobních údajů druhou smluvní stranou.

Kromě našich práv vyplývajících z oddílu 10.2, kde stanovujeme, zda existovalo nebo existuje důvodné riziko narušení bezpečnosti vašich webových stránek nebo systémů, které by mohlo vést k neoprávněnému poskytnutí informací o zákazníkovi, můžeme podniknout jakákoli opatření, která budeme považovat za nezbytná nebo která budou potřebná k tomu, abychom získali informace týkající se tohoto narušení.“

 

2. Zadržení prostředků podle vašich pokynů

Přidali jsme nový oddíl 5.9, nadepsaný „Zadržení prostředků podle vašich pokynů“, který popisuje, co se stane, když použijete funkce PayPal, které vám umožňují (přímo nebo přes vámi určeného prostředníka, například platformu online tržiště, na které působíte jako prodejce) vydat společnosti PayPal pokyn k zadržení prostředků na určitou dobu.  Nový oddíl 5.9 má toto znění: 

5.9 Zadržení prostředků podle vašich pokynů. Některé funkce PayPal mohou umožňovat, abyste (přímo nebo přes vámi určeného prostředníka podle bodu 15.9a, například platformu online tržiště, na které působíte jako prodejce) vydali společnosti PayPal pokyn k zadržení prostředků (včetně výdělku nebo plateb přijatých přes službu PayPal) na vašem Rezervním účtu.  V takovém případě zobrazíme ve vašem Zůstatku na účtu PayPal stav dostupnosti těchto prostředků – popis stavu se může lišit podle funkce, přes kterou jste vydali pokyn k zadržení.  Společnost PayPal zadržené prostředky uvolní podle pokynů, které vy sami (nebo subjekt, který jste označili za prostředníka podle bodu 15.9a) zadáte společnosti PayPal, v souladu s ostatními podmínkami této smlouvy.

 

3. Příklady položek, transakcí nebo případů, které nejsou způsobilé pro program ochrany prodejce PayPal

Změnili jsme oddíl 11.10c (výchozí oddíl 11.10 má název „Jaké jsou příklady položek, transakcí nebo případů, které nejsou způsobilé pro ochranu prodejce PayPal?“) tak, aby objasnil, že všechny transakce zpracované jinak než přes účet PayPal kupujícího nebo jako transakce platby hosta PayPal nejsou způsobilé pro krytí v rámci programu ochrany prodejce PayPal.  Oddíl 11.10.c (uveden v kontextu s výchozím oddílem) má nyní toto znění (přidané/změněné formulace jsou podtrženy):

„11.10 Jaké jsou příklady položek, transakcí nebo případů, které nejsou způsobilé pro ochranu prodejce PayPal?

c. Transakce zpracované jinak než přes účet PayPal kupujícího nebo jako transakce platby hosta PayPal. Pokud byla například platba přijata jako přímá platba kartou (včetně plateb přes  služby Zong, Website Payment Pro, Virtual Terminal a PayPal Here), není způsobilá pro krytí.“

 

4. Poplatky – poplatky spojené s osobními platebními transakcemi

Změnili jsme následující části:

 • Oddíl A1 Rozpisu 1, který popisuje výpočet Poplatků týkajících se plateb za osobní transakce; a
 • Oddíl A4 Rozpisu 1 (Slovníček pojmů), 

které:

 1. popisují, že nyní platí Poplatky spojené s platbami za Osobní transakce pouze odesilatel (nikoli příjemce),
 2. objasňují Poplatky spojené s platbami za Vnitrostátní osobní transakce ze Zůstatku, automaticky získávanými z předplacené karty,
 3. objasňují, jak při posílání platby počítáme a vybíráme Poplatky účtované v různých měnách, a
 4. zavádějí nový Rámec poplatků spojených s posíláním plateb za Přeshraniční osobní transakce, podle nějž zaplatíte společnosti PayPal:
  • pevný poplatek spojený s platbou za Osobní transakci, stanovený podle země Účtu příjemce, a
  • za částku hrazenou ze Zůstatku na účtu, automaticky získanou kterýmkoli jiným Způsobem platby než z bankovního účtu, další Poplatek spojený s platbou za Osobní transakci ve výši 3,4 % plus Pevný poplatek (účtovaný v měně, ve které je platba přijata).

S potěšením také oznamujeme, že uživatelé se sídlem v Irsku neplatí v souvislosti s posíláním plateb za vnitrostátní osobní transakce žádné poplatky (mimo případných poplatků za převod měny). Výjimkou jsou platby v jiných měnách než v eurech a švédských korunách zasílané ze zůstatku automaticky získaného z kreditní nebo debetní karty.

Oddíly A1 a A4 Rozpisu 1 mají nyní toto znění (přidané formulace jsou podtrženy):

„A1. Poplatky spojené s osobními platebními transakcemi

Upozorňujeme, že Poplatky platí odesilatel. Další informace najdete v oddílu A4.2.3 tohoto Rozpisu 1.

Poplatek spojený s osobní platební transakcí se zobrazí při provádění platby. 

Více informací ke sdělení, že součástí platby je procentní Poplatek anebo Pevný poplatek, najdete v bodech A4.5, A4.6 a A4.7 tohoto Rozpisu 1.

 

A1.1 Poplatky spojené s domácími osobními platebními transakcemi

Aktivita

Poplatek za část platby odeslané z:
– existujícího Zůstatku, nebo
– Zůstatku automaticky získaného z platby z:

- bankovního účtu, anebo
debetní nebo předplacenou kartou (v případech, kdy platba probíhá v GBP mezi účty registrovanými ve Velké Británii).

Poplatky za část platby zaslané ze Zůstatku, automaticky získané pro platbu všemi ostatními Způsoby platby.

Poslání platby za Vnitrostátní osobní transakci ze Zůstatku

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

Uživatelé se sídlem v Irsku:

Zdarma při posílání v měně EUR nebo SEK a pokud není prováděn převod měny.  Ve všech ostatních měnách: 3,4 % + pevný poplatek (v měně, ve které je platba přijata)

 

Uživatelé se sídlem v jiných Relevantních zemích:

3,4 % + Pevný poplatek (účtovaný v měně, ve které je platba přijata)

 

A1.2 Poplatky spojené s přeshraničními osobními platebními transakcemi

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s přeshraniční osobní platbou zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. krok: Najděte zemi, ve které je registrována adresa vašeho sídla (v druhém sloupci zleva).

2. krok: Najděte zemi, ve které má sídlo příjemce. Další informace najdete v oddílu A4.4 tohoto Rozpisu 1. Pokud si nejste jisti, požádejte o informaci příjemce (třetí sloupec).

3. krok: Najděte příslušný Poplatek související s platbou za Osobní transakci (a v příslušných případech také Další poplatek spojený s platbou za Osobní transakci) (čtvrtý a pátý sloupec).

Aktivita

Země Účtu odesilatele

Země Účtu odesilatele

Poplatek spojený s platbou za Osobní transakci

^

^^^

Další poplatek spojený s platbou za Osobní transakci za část platby zaslané ze Zůstatku, automaticky získané pro platbu všemi jinými Způsoby platby než bankovním účtem ^

Poslání platby za Vnitrostátní osobní transakci ze Zůstatku

Velká Británie (a Jersey, Guernsey, ostrov Man a Gibraltar)

USA, Kanada, Severní Evropa, Evropa I, Evropa II

1,99 GBP

3,4 % + Pevný poplatek (účtovaný v měně, ve které je platba přijata)

Všechny ostatní země^^

3,99 GBP

Ostatní Relevantní země

USA, Kanada, Severní Evropa, Evropa I, Evropa II

1,99 EUR

Všechny ostatní země^^

3,99 EUR

 

Poznámka: Přeshraniční platby v eurech či švédských korunách provedené mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP budou pro účely stanovení poplatků považovány za domácí platby.

 

^ Následující údaje platí pro Uživatele se sídlem v Irsku:

 1. Poplatek spojený s platbou za Osobní transakci (před použitím Dalšího poplatku spojeného s platbou za Osobní transakci) představuje následující část platby zaslané z existujícího Zůstatku nebo Zůstatku automaticky získaného pro platbu z bankovního účtu (v obou případech podle dostupnosti dané služby):
  • 2,0 % (pro platby do Německa);
  • 1,0 % (pro platby do Polska, Austrálie, USA nebo Kanady);
  • 0,3 % (pro platby do Japonska);
  • 0 % (pro platby do Číny, Hong-kongu, Singapuru nebo Tchaj-wanu); a
  • 0,5 % (pro platby na všechna ostatní místa).
 2. Za platby do Číny se neplatí žádné Další poplatky spojené s platbami za Osobní transakce (v závislosti na dostupnosti služby).

^^ Závisí na dostupnosti služby pro příjemce registrovaného v dané zemi.

^^^ Pokud je platba přijata v jiné měně, bude tento poplatek v souladu s bodem A4.7 tohoto Rozpisu 1 převeden do přijaté měny a splatný v ní (za to se platí náš Poplatek za převod měny).

 

A4. Slovníček pojmů

A4.1 Platba za „obchodní transakci“ zahrnuje nákup a prodej zboží a služeb, uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce nebo přijímání plateb při „požádání o peněžní prostředky“ prostřednictvím služby PayPal.

A4.2 Platba za „osobní transakci“ zahrnuje odesílání peněz přátelům a rodině (iniciované z karty „Přátelé a rodina“ v rámci procesu „Odesílání peněz“), jakož i přijímání jejich peněz na váš účet PayPal bez uskutečnění podkladové obchodní transakce (tzn. že platba není určena k nákupu zboží nebo služeb ani k uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce).

Při uskutečňování obchodní transakce (například prodeje zboží nebo služeb) nesmíte žádat kupujícího o odeslání platby za osobní transakci. Pokud tak učiníte, může vám Služba PayPal znemožnit přijímání některých nebo všech plateb za Osobní transakce. Vezměte také na vědomí, že:

A4.2.1 z některých zemí (jako je Čína a (v určitých případech) také Německo) není možné odesílat peněžní prostředky na osobní transakci.

A4.2.2 účty registrované v Brazílii a Indii nemohou odesílat ani přijímat platby za osobní transakce. To znamená, že nemůžete odesílat platby za osobní transakce na účty registrované v Brazílii a Indii; a

A4.2.3 Poplatky platí prodejce.

A4.3 K „vnitrostátní“ platbě dochází v případě, že jsou odesílatel i příjemce zaregistrováni u společnosti PayPal jako rezidenti stejné země.

A4.4 K „přeshraniční“ platbě dochází v případě, že jsou odesílatel a příjemce zaregistrováni u společnosti PayPal jako rezidenti různých zemí.  Některé země jsou pro jednodušší referenci při výpočtu poplatků spojených s přeshraničními platbami spojeny do následujících skupin:

Název skupiny

Země

Severní Evropa

Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Grónsko, Island, Norsko, Švédsko.

Evropa I

Belgie, Černá Hora, Estonsko, Francie (včetně Francouzské Guyany, Guadeloupe, Martiniku, Réunionu a Mayotte), Gibraltar, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Normanské ostrovy, ostrov Man, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Vatikán, Velká Británie.

Evropa II

Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina.

 

A4.5 Procentní poplatky (například 3,4 %) označují částku odpovídající danému procentnímu podílu z částky platby a jsou (není-li určeno jinak) účtovány v měně, ve které je platba přijata.

A4.6 Pevné poplatky spojené s platbami za obchodní transakce a osobní transakce (není-li určeno jinak) jsou stanoveny podle měny přijaté platby následovně:

Měna:

Poplatek:

Měna:

Poplatek:

Australský dolar:

0,30 AUD

Novozélandský dolar:

0,45 NZD

Brazilský real:

0,60 BRL

Norská koruna:

2,80 NOK

Kanadský dolar:

0,30 CAD

Filipínské peso:

15,00 PHP

Česká koruna:

10,00 CZK

Polský zlotý:

1,35 PLN

Dánská koruna:

2,60 DKK

Ruský rubl:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolar:

0,50 SGD

Hongkongský dolar:

2,35 HKD

Švédská koruna:

3,25 SEK

Maďarský forint:

90,00 HUF

Švýcarský frank:

0,55 CHF

Nový izraelský šekel:

1,20 ILS

Nový tchajwanský dolar:

10,00 TWD

Japonský jen:

40,00 JPY

Thajský baht:

11,00 THB

Malajský ringgit:

2,00 MYR

Britská libra:

0,20 GBP

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolar:

0,30 USD

 

A4.7 Poplatky za posílání plateb účtované v jiných měnách: Některé Poplatky musíte společnosti PayPal platit v jiné měně než je aktuální měna Zůstatků, ze kterých částku platby posíláte. V takovém případě měnu převádíme (podle oddílu 8.2, a účtujeme vám Poplatek za převod měny podle údajů v oddílu A3.1 Rozpisu 1) z měny každého relevantního původního Zůstatku na měnu, ve které je splatný Poplatek, a Poplatky odečteme z převedeného Zůstatku.

 

5. Další změny

Oddíly uživatelské smlouvy PayPal byly změněny:

 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

Oddíl

Změna

 • 4.10 Odesílání elektronických peněz ve více měnách.

Tento oddíl má nyní název „Posílání elektronických peněz v různých měnách“ a je změněn, aby podrobněji vysvětloval posílání plateb v různých měnách.

 • 5.5 Přijímání peněz ve více měnách.

Tento oddíl má nyní název „Přijímání peněz v různých měnách“.

 • 15  Definice

Tento oddíl byl upraven tak,

 • objasňují definice „Způsobu platby“ (včetně vysvětlení, že v určitých případech lze za Způsob platby považovat i předplacenou kartu) a „Evropský hospodářský prostor“/„EHP“; a
 • představují nově definované pojmy: „správce údajů“, „správce“, „zpracovatel údajů“, „zpracovatel“ a „subjekt údajů“, „Zákony o ochraně osobních údajů“, „osobní údaje“ a „zpracování“.

 

; a

 • opraveny drobné tiskové chyby.

 

Oznámení o změnách zásad ochrany osobních údajů služby PayPal

Datum začátku platnosti: 25. května 2018

 

Změněné zásady ochrany osobních údajů služby PayPal najdete po kliknutí sem nebo k nim můžete získat přes odkaz v horní části aktuálních Zásad ochrany osobních údajů, které zobrazíte po kliknutí na zápatí „Ochrana osobních údajů“ na většině stránek webu PayPal nebo kliknutím sem.

Aktualizovali jsme své sdělení o postupech ochrany osobních údajů v Zásadách ochrany osobních údajů a přestylizovali jsme některé texty, aby bylo postupům lépe rozumět.  Tyto aktualizované Zásady ochrany osobních údajů nahrazují naše aktuální Zásady ochrany osobních údajů pro Služby PayPal a vysvětlují, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme, a jaké možnosti a opatření máte v jednotlivých službách k dispozici. Aktualizované Zásady ochrany osobních údajů sjednocují postupy ochrany osobních údajů s předpisy EU k obecné ochraně osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste se s aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů seznámili. Máte-li k aktualizovaným Zásadám ochrany osobních údajů výhrady, můžete svůj účet do 25. května 2018 zrušit.