PayPal Mobile Application License Agreement

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Licenční smlouva pro aplikaci PayPal Mobile

Poslední aktualizace: 25. února 2013

 

Používáním této aplikace PayPal Mobile („Aplikace“) souhlasíte s tím, že budete vázáni touto licenční smlouvou pro aplikaci PayPal Mobile („Licenční smlouva“).

Toto je smlouva pouze mezi vámi a společností PayPal.

Společnost PayPal odpovídá za tuto aplikaci a její obsah.

Některé funkce této aplikace mohou vyžadovat, abyste se stali registrovanými uživateli PayPal nebo poskytli osobní informace.

Používání těchto funkcí a této aplikace podléhá ochraně osobních údajůuživatelské smlouvě, kterou naleznete na stránkách www.paypal.com.

 

Smluvní strany.

Smluvní stranou a správcem údajů je PayPal (Evropa) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Lucembursko. („PayPal“).

 

Odinstalovat.

Pokud chcete tuto aplikaci odinstalovat, použijte k tomuto účelu správce aplikací dodaného se zařízením nebo si přečtěte příručku k zařízení.

 

Použití aplikace.

Společnost PayPal vám dává právo používat tuto aplikaci pouze pro osobní potřebu na mobilním zařízení, které vlastníte nebo užíváte, a to způsobem, jakým to dovolují podmínky použití, které určuje strana spravující obchod s aplikacemi, z něhož tuto aplikaci stahujete. Pokud tuto aplikaci používáte k provádění transakcí nebo plateb mezi vaší firmou a zákazníky služby PayPal, měli byste před odepsáním poplatku zákazníkům PayPal vždy jasně ukázat cenu.

Nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, udělovat licence, prodávat nebo jinak obchodovat s touto aplikací či s jakýmikoli informacemi nebo softwarem, které jsou s touto aplikací spjaty. Musíte pravidelně kontrolovat a případně aktualizovat software aplikace.

Nesmíte pronajímat ani jinak převádět práva pro tuto aplikaci.

Nesmíte aplikaci používat žádným způsobem, který by mohl jakkoli poškodit některé z webových stránek společnosti PayPal nebo narušit užívání těchto stránek jinou stranou.

Aplikaci musíte používat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

Při používání této aplikace musíte dodržovat platné smluvní podmínky třetí strany (např. smlouvu o bezdrátové datové službě nebo jiné služby třetích stran, na které spoléháte při používání této aplikace).

Pokud porušíte jakékoli ustanovení této licenční smlouvy, vaše právo používat tuto aplikaci bude okamžitě ukončeno. Společnost PayPal si vyhrazuje právo zablokovat přístup k této aplikaci nebo její použití.

Strana poskytující váš mobilní operační systém nemá povinnost poskytovat jakékoli servisní či podpůrné služby ve spojitosti s touto aplikací.

 

Duševní vlastnictví.

Společnost PayPal vlastní (nebo je držitelem licence na) všechna práva, nároky a zájmy týkající se této aplikace, včetně všech oprávnění vyplývajících z patentového práva, autorského práva, obchodního tajemství, zákona o ochranných známkách a zákona o nekalé soutěži a z veškerých dalších vlastnických práv včetně všech žádostí, jejich prodloužení, rozšíření a obnovení.

Jiné názvy společností, produktů nebo služeb uvedené v této aplikaci mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

Nebudete měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompilovat, zpětně analyzovat, rozkládat aplikaci nebo z ní připravovat odvozená díla či se z této aplikace jinak pokoušet odvodit zdrojový kód a nebudete odstraňovat, skrývat nebo měnit oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech společnosti PayPal, která jsou připojena k této aplikaci nebo která jsou v ní obsažena nebo která jsou pomocí této aplikace či ve spojitosti s ní přístupná.

 

Odmítnutí záruk.

Tato aplikace a služba nebo služby, ke kterým aplikace umožňuje přístup, jsou poskytovány na principu „jak stojí a leží“ a „jak jsou k dispozici“.
Společnost PayPal výslovně odmítá v plném rozsahu povoleném zákonem veškeré výslovné, předpokládané a zákonné záruky, mimo jiné včetně záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení vlastnických práv a také včetně veškerých záruk týkajících se zabezpečení, spolehlivosti, včasné odezvy a výkonu této aplikace.

Tuto aplikaci si stahujete a používáte podle vlastního uvážení a na vlastní nebezpečí a nesete plnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené vašemu hardwarovému zařízení (či hardwarovým zařízením) nebo za ztrátu dat, ke které došlo po stažení či použití této aplikace.

 

Omezení odpovědnosti.

Pokud není v této licenční smlouvě uvedeno jinak, společnost PayPal neodpovídá za škody vzniklé z jakéhokoli použití nebo zneužití této aplikace.

Takové omezení odpovědnosti: (a) zahrnuje přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní, příkladné škody represivní nebo exemplární povahy, bez ohledu na to, zda je nárok založen na základě smlouvy, deliktu nebo něčeho jiného (i v případě, že společnost PayPal byla informována o možnosti takové škody); (b) platí, i když vzniknou škody způsobené použitím nebo zneužitím této aplikace nebo spoléháním na ni nebo když vzniknou škody kvůli nesprávnému používání této aplikace či nebo kvůli přerušení, pozastavení nebo ukončení této aplikace (včetně případných škod způsobených třetími stranami); a (c) platí bez ohledu na selhání základního opatření k nápravě a v maximální možné míře povolené zákonem.

V této licenční smlouvě nic neomezuje naši odpovědnost vůči vám v případě smrti, zranění nebo škody, způsobeným úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo jednatelů. V případě porušení materiální povinnosti způsobené nedbalostí a vyplývající z této licenční smlouvy, odpovídáme pouze za vaše přímé a následné ztráty, pokud se ovšem nejedná o případ smrti nebo osobního zranění, kdy je naše odpovědnost vůči vám neomezená.

 

Odškodnění.

Odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost PayPal a její mateřské společnosti, dceřiné společnosti a jejich představitele, ředitele, akcionáře, zástupce a zaměstnance od jakýchkoli nároků vznesených třetí stranou (včetně vašich zákazníků nebo registrovaných uživatelů služby PayPal), které vzniknou v souvislosti s porušením této licenční smlouvy, za jejíž dodržování jste odpovědní.

Společnost PayPal si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoliv záležitosti, na kterou se vztahuje nárok na odškodnění z vaší strany, čímž ale nebudete osvobozeni od povinnosti odškodnění.

 

Uživatelská smlouva a zásady ochrany osobních údajů.

Pokud používáte službu PayPal na mobilním zařízení, můžeme za účelem poskytování našich služeb v souvislosti s tímto zařízením shromažďovat a ukládat přihlašovací údaje (včetně ID zařízení) a geolokační údaje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jako součást této služby společnost PayPal shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, včetně vaší totožnosti a vaší polohy. Pokud si chcete vytvořit účet PayPal prostřednictvím této aplikace, budou také vyžadovány a zpracovávány vaše osobní údaje. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat uživatelskou smlouvu služby PayPal a zásady ochrany osobních údajů a řídit se jimi při používání aplikace k odepisování částky od registrovaných uživatelů PayPal za jakékoli položky zakoupené ve vaší firmě nebo prodávané vaší firmou.

Na vaše používání této aplikace se také vztahují podmínky uživatelské smlouvy PayPal a zásady ochrany osobních údajů, včetně všech smluv zahrnutých formou odkazu. Pro vyloučení pochybností, tato aplikace bude tvořit jednu ze služeb PayPal, které od společnosti PayPal obdržíte.

Společnost PayPal si vyhrazuje právo čas od času provádět změny v této aplikaci nebo licenční smlouvě.

Změny v této smlouvě nabývají účinnosti po uplynutí dvou měsíců od jejich oznámení, pokud se ovšem změna nevztahuje na změnu, o které se dle našeho rozumného názoru domníváme, že neomezuje vaše práva ani vám nepřidává další povinnosti. Takové změny budou provedeny bez předchozího upozornění.

Pokud budete používat aplikaci po uplynutí výpovědní lhůty, bude-li nějaká existovat, budeme mít za to, že jste změnu přijali. Pokud s některou změnou nesouhlasíte, odinstalujte tuto aplikaci a přestaňte ji používat.

 

Omezení exportu.

Tato aplikace nebo její základní technologie nesmějí být stahovány, exportovány nebo reexportovány: (a) do Kuby, Íránu, Severní Koreje, Súdánu, Sýrie či rezidentům nebo státním příslušníkům těchto zemí nebo do jakékoli jiné země, která podléhá embargu USA nebo sankcím OSN; (b) nikomu vedenému na seznamu Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), na seznamu speciálně určených státních příslušníků vedeném Ministerstvem financí USA nebo na seznamu zamítnutých osob nebo subjektů vedeném Ministerstvem obchodu USA; a (c) do jakékoli zakázané země, zakázaným osobám, konečným uživatelům či subjektům uvedeným v amerických zákonech o vývozu nebo v jiných podobných právních předpisech.

 

Třetí strana jako příjemce.

Váš mobilní operační systém je třetí stranou, která je příjemcem této licenční smlouvy, a na základě vašeho souhlasu má tato třetí strana právo (a bude to bráno tak, že toto právo přijala) vynucovat ustanovení této smlouvy proti vám.