Zásady ochrany kupujícího PayPal

 

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Zásady ochrany kupujícího PayPal

Datum nabytí účinnosti: 11. prosince 2019

Toto jsou podmínky smlouvy mezi vámi a společností PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“, „my“).

Tyto podmínky se věnují tomu, jakým způsobem vás ochrana kupujícího PayPal ovlivňuje jako plátce nebo příjemce platby za nákup.  Ochrana kupujícího PayPal není forma platební služby.

Součástí těchto podmínek je také smlouva s uživatelem pro zemi, ve které jste ve službě PayPal zaregistrováni jako rezident. Slova začínající velkými písmeny, která zde nejsou definována, jsou definována ve výše uvedené smlouvě s uživatelem. Pokud je to možné, tyto podmínky a smlouva s uživatelem by měly být interpretovány jako soudržný celek. Pokud dojde ke střetu výkladu, mají v rozsahu tohoto střetu tyto podmínky přednost před smlouvou s uživatelem.

 

Pro vysvětlení:

 • Pojem „stížnost“ označuje námitku proti platbě, kterou plátce podává přímo u společnosti PayPal, a to v souladu s těmito podmínkami.
 • Pojem „spor“ označuje spor vedený přímo se společností PayPal v Centru řešení problémů v souladu s těmito podmínkami.
 • Pojmy „Nebylo doručeno“ neboli „NR“ u popisu vašeho nákupu znamenají, že jste nákup neobdrželi.
 • Pojmy „výrazně neodpovídá popisu“ neboli „SNAD“ u popisu vašeho nákupu jsou vysvětleny v oddílu 8 těchto podmínek.

 

1 Co je Ochrana kupujícího PayPal?

Ochrana kupujícího PayPal umožňuje společnosti PayPal učinit na základě jejího vlastního uvážení konečné rozhodnutí o jakémkoliv problému, který kupující oznámí v souvislosti s nákupem zaplaceným prostřednictvím služby PayPal. Na základě konečného rozhodnutí může společnost PayPal nahradit kupujícímu částku platby za nákup uskutečněný prostřednictvím služby PayPal (až do celkové ceny nákupu a případně včetně původních nákladů na poštovné), přičemž odpovědnost za tuto náhradu vůči společnosti PayPal nese příjemce platby za nákup.

Ochrana kupujícího PayPal není zárukou na žádný produkt ani službu. Neposkytuje žádné záruky. Ochrana kupujícího PayPal nemá vliv na vaše zákonná práva vůči příjemci platby. Věnujte také pozornost sekci 2 níže (Je ochrana kupujícího PayPal vhodná pro mě?).

Pokud jste příjemcem platby za nákup, na vaši odpovědnost v rámci ochrany kupujícího PayPal se může vztahovat <Program ochrany prodejce>. Společnost PayPal vás také může (ale není povinna) zbavit odpovědnosti za takovouto náhradu z jiných důvodů (na základě výhradně vlastního uvážení).

Ať už jste kupující nebo příjemce platby, berete tímto na vědomí, že naše služby mohou být používány jako možnost platby za nejrůznější typy nákupů, a to jak online, tak v kamenných obchodech. Bez ohledu na jakákoliv další ustanovení této smlouvy souhlasíte s tím, že společnost PayPal může (ale není povinna) kdykoliv a z jakéhokoli důvodu na základě svého vlastního uvážení a aniž by jí tím vznikla jakákoli odpovědnost:

 1. učinit konečné rozhodnutí o jakémkoliv problému s nákupem, který ohlásil kupující a držitel účtu PayPal registrovaný kdekoliv na světě (ať již v rámci zásad ochrany kupujícího PayPal, na základě smlouvy s uživatelem země, ve které je účet PayPal kupujícího registrován, nebo na základě něčeho jiného) ve prospěch kupujícího nebo příjemce platby. Konečné rozhodnutí vám bude vždy sděleno písemně (a to i formou e-mailu). V případě, že společnost PayPal provede konečné rozhodnutí týkající se daného problému ve prospěch kupujícího nebo příjemce platby, musí obě strany toto konečné rozhodnutí respektovat; a 
 2. vzdát se podmínek krytí v rámci ochrany kupujícího PayPal (ať již dle této smlouvy nebo jinak, mimo jiné včetně podmínek náhrady popsaných v sekci 4). Učinit tak musí kdykoli a z jakéhokoli důvodu s cílem usnadnit vyřešení jakéhokoli problému s nákupem zaplaceným prostřednictvím služby PayPal, který kupující ohlásil. To může mimo jiné zahrnovat možnost náhrady za Spory nebo Reklamace zahájené mimo časové rámce stanovené v článku 5 u některých nákupů (obvykle u nákupů, kde bylo dohodnuto doručení nebo provedení mimo časový rámec stanovený v článku 5), kde máme důvod se domnívat, že kupující v této lhůtě neměl dostatečnou možnost zjistit, že se u daného nákupu vyskytne problém.

Společnost PayPal není povinna nahradit vám náklady vynaložené na splnění žádosti společnosti PayPal o spolupráci při řešení problému (mimo jiné včetně nákladů na vrácení položky, která Zásadním způsobem neodpovídá popisu (SNAD), příjemci platby nebo jiné straně dle požadavku společnosti PayPal), i když někdy tyto náklady nahradit může.

Pokud nabízíte a prodáváte zboží kupujícím z jiných zemí, přečtěte si zásady ochrany kupujícího PayPal té země, kde sídlí vaši cíloví zákazníci (zásady ochrany kupujícího PayPal jsou k dispozici zde nebo prostřednictvím odkazu Právní informace nebo Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek PayPal. Tyto zásady se budou vztahovat na vás jako příjemce platby nebo prodávajícího.

 

2 Je ochrana kupujícího PayPal vhodná pro mě?

Výsledek jakéhokoliv rozhodnutí, které společnost PayPal učiní v rámci ochrany kupujícího PayPal, nemusí vždy vyhovovat vašim konkrétním potřebám, a proto byste si měli pečlivě přečíst tyto podmínky a zvážit své možnosti dříve, než začnete svůj problém řešit přes společnost PayPal.

Pokud se pro vyřešení problému rozhodnete kontaktovat společnost PayPal, můžeme požadovat, abyste při řešení přijali nevratné opatření, což může vést k tomu, že za daných okolností již nebude možné problém vyřešit žádným jiným způsobem. Dle oddílu 6 může společnost PayPal například požadovat, abyste dané zboží vrátili příjemci platby.

S ohledem na vaše konkrétní potřeby může být vhodnější vyřešit váš problém bez zapojení společnosti PayPal. Níže je uvedeno několik příkladů, jak svůj problém můžete vyřešit i bez zapojení společnosti PayPal.

 1. Vyřešte problém přímo s příjemcem platby: Než se obrátíte na společnost PayPal, kontaktujte přímo příjemce platby a vyřešte problém v souladu s jeho podmínkami vrácení uvedenými v jeho záznamech, na jeho webových stránkách nebo v jiných dokumentech o prodeji (pokud příjemce platby podmínky vrácení má). Pokud tak učiníte:
 2. Budou i nadále platit podmínky náhrady popsané v sekci 4 (mimo jiné včetně časového rámce pro zahájení sporu stanoveného v bodě 5b). Vaší povinností je tyto lhůty sledovat; a
 3. Existuje zde také riziko, že od vás bude příjemce platby požadovat určité kroky, které by mohly způsobit, že již nebudete splňovat podmínky náhrady definované v sekci 4. Například pokud vám příjemce platby nařídí (ať už podle jeho reklamačního řádu nebo jinak), abyste zakoupenou položku odeslali na jinou adresu, než jaká je uvedená v našich záznamech (a vy jej uposlechnete), můžeme dospět k rozhodnutí, že jste tuto položku neposlali příjemci platby zpět v souladu se sekcí 6.

  Jste-li příjemcem platby, souhlasíte s tím, že je ve vašem zájmu vyřešit jakýkoliv problém týkající se nákupu zaplaceného prostřednictvím služby PayPal přímo s kupujícím, a to vzhledem ke své možné odpovědnosti vůči společnosti PayPal za jakoukoli náhradu provedenou kupujícímu.
 4. Uplatněte své zákonné nároky a práva: Můžete se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum (ECC-Net) na stránce https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en, kde vám poradí ohledně vašich spotřebitelských a dalších zákonných práv (pokud jste uživatelem se sídlem ve Velké Británii, můžete také kontaktovat kancelář Citizens Advice Bureau na adrese https://www.adviceguide.org.uk).
 5. Pro uplatnění práva na chargeback (vrácení peněz na kartu): Právo na chargeback můžete uplatnit u vydavatele vaší karty (pokud zde právo uplatnit lze). Pokud se však budete současně pokoušet o vyřešení problému (ať už prostřednictvím stížnosti nebo sporu) v rámci ochrany kupujícího PayPal, nebo pokud budete usilovat o dvojí náhradu, může společnost PayPal váš spor nebo stížnost uzavřít a/nebo na vás převést odpovědnost za částku, která vám byla vyplacena jako náhrada v rámci ochrany kupujícího PayPal. V takovém případě pak budete muset spoléhat výlučně na vaše právo na chargeback.

Bez ohledu na způsob řešení problému se může stát, že budete muset podniknout určitá nevratná opatření, která by mohla snížit vaše šance na vyřešení tohoto problému jiným způsobem. Proto doporučujeme, abyste pečlivě zvážili všechny možnosti.

 

3 Co se stane, když společnost PayPal rozhodne s konečnou platností ve prospěch kupujícího

Pokud jsem kupující Pokud společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí o vašem problému (mimo jiné včetně vaší stížnosti nebo sporu) ve váš prospěch, může vám nahradit částku platby za nákup (až do celkové ceny nákupu a případně včetně původních nákladů na poštovné) uskutečněný prostřednictvím služby PayPal (ale nemá povinnost tak učinit). Podrobnosti o podmínkách náhrady najdete v oddílu 4 (Podmínky náhrady).

Pokud jsem příjemce platby Pokud společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí týkající se problému kupujícího v jeho prospěch, společnost PayPal na vás převede odpovědnost za částku, kterou kupujícímu poskytne jako náhradu. Společnost PayPal nebude povinna vrátit vaše poplatky PayPal související s transakcí ani jiné poplatky účtované z vašeho účtu PayPal třetí stranou v souvislosti s transakcí (např. poplatky účtované platformou třetí strany, na které jste provedli svůj prodej). V některých případech (např. pokud prohrajete stížnost na zboží, které „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“ (SNAD), protože má společnost PayPal důvod se domnívat, že se jedná o padělek) může dojít k tomu, že zboží nedostanete zpět (např. pokud příslušný orgán převezme nebo jej zadrží, nebo je se zbožím naloženo jiným nevratným způsobem).

 

4 Podmínky náhrady

V souladu s ochranou kupujícího PayPal můžete obdržet náhradu za problém s nákupem pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Váš nákup je způsobilý. Nákupy většiny zboží a služeb jsou způsobilé (včetně letenek a nehmotných položek, jako jsou přístupová práva k digitálnímu obsahu nebo jiné licence) s výjimkou následujících transakcí:
  1. nákupy nemovitostí (mimo jiné včetně nemovitosti k bydlení);
  2. nákupy obchodních podílů (mimo jiné včetně položek nebo služeb tvořících součást akvizice podniku nebo korporace);
  3. nákupy vozidel (mimo jiné včetně motorových vozidel, motocyklů, karavanů, letadel a lodí) s výjimkou osobně přenosných lehkých vozidel používaných pro rekreační účely, jako jsou například jízdní kola;
  4. platby na platformách na principu crowdfunding nebo crowdlending;
  5. nákupy zboží vyrobeného na zakázku (s výjimkou případů, kdy zboží dle stížnosti „Nebylo doručeno“);
  6. nákupy zboží a služeb, které jsou zakázané zásadami používání služby PayPal;
  7. nákupy průmyslových strojů používaných při výrobě;
  8. nákupy položek ekvivalentních hotovosti (mimo jiné včetně položek s uloženou hodnotou, jako jsou například dárkové a předplacené karty);
  9. nákupy zboží a služeb pomocí služeb Zong, Website Payments Pro nebo virtuálního terminálu;
  10. osobní transakce;
  11. hazardní hry, hraní her nebo jiné aktivity, které zahrnují možnost vyhrát cenu;
  12. platby provedené v souvislosti s finančními produkty a investicemi;
  13. platby státním orgánům (s výjimkou státních podniků) nebo obchodníkům jednajícím na základě pověření od státních orgánů;
  14. příspěvky;
  15. zakoupené zboží, které vyzvedáváte osobně nebo vaším jménem (včetně vyzvednutí v maloobchodní prodejně) a o kterém uvádíte, že „Nebylo doručeno“;
  16. platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě nebo při obchodování na burze); a
  17. hromadné platby přes službu PayPal.

   PayPal může podle vlastního uvážení automaticky uzavřít jakýkoli váš spor nebo stížnost, u nichž má důvodné podezření, že nesouvisí se způsobilým nákupem dle podmínek výše.
 2. Na kartě Odeslat penízejste odeslali platbu za nákup z vašeho účtu PayPal na účet PayPal Příjemce platby, která se vztahuje na platby za zboží nebo služby na webových stránkách nebo v aplikaci PayPal, nebo nákupy PayPal příjemce platby (mimo jiné včetně funkce služby PayPal – platba na základě umístění, pokud ji příjemce platby používá).
  1. Váš nákup nebyl přijat / NR; nebo
  2. váš nákup „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“ (SNAD).

   Pokud je problémem transakce, kterou jste neautorizovali (mimo jiné včetně duplicitní nebo chybné platby při použití funkce služby PayPal – Platby na základě umístění), přečtěte si informace v sekci 12 a navštivte Bezpečnostní centrum služby PayPal na adrese https://www.paypal.co.uk/security. Problém můžete ohlásit prostřednictvím Bezpečnostního centra služby PayPal nebo zde.
 3. Vaše způsobilost není jinak pozastavena.
 4. Společnost PayPal rozhodla s konečnou platností o vašem problému ve váš prospěch.

 

5 Jak mám svůj problém vyřešit?

 1. Pokuste se ho vyřešit přímo s příjemcem platby.
  Vynaložte přiměřené úsilí na vyřešení problému přímo s příjemcem platby. Pokud se přesto nepodaří problém vyřešit, přejděte do Centra řešení problémů a postupujte podle kroků b, c a d.
 2. Zahajte spor
  Zahajte spor do 180 dnů od provedení platby za nákup, u kterého chcete zahájit spor. Máme právo odmítnout přijmout jakýkoli spor, který jste v souvislosti s nákupem zahájili po uplynutí této lhůty (to mějte na paměti zejména v případě, kdy jste se s příjemcem platby dohodli na termínu dodání zboží nebo poskytnutí služby, který spadá do období po uplynutí této lhůty).
 3. Postupte spor jako stížnost
  Pokud se vám s příjemcem platby nepodaří dohodnout, pak spor do 20 dnů od jeho zahájení postupte jako stížnost. Je vaší povinností tyto lhůty sledovat.
  Pokud společnost PayPal nestanoví jinak, musíte počkat nejméně 7 dnů od data platby, než budete moci postoupit spor za zakoupené zboží, které „Nebylo doručeno“ (NR).
  Pokud spor nepostoupíte jako stížnost do 20 dnů, společnost PayPal může spor uzavřít a vy již nebudete způsobilí pro náhradu podle podmínek ochrany kupujícího PayPal.
  Společnost PayPal vám může v některých případech povolit upravit nebo změnit stížnost po jejím podání, a to pouze v případě, že chcete doplnit další informace nebo chcete změnit důvod vašeho sporu/stížnosti z „Nebylo doručeno“ na „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“. Za jiných podmínek nelze stížnost po jejím podání upravit ani změnit.
 4. Odpovídejte včas na požadavky společnosti PayPal
  Jakmile došlo k postoupení sporu jako stížnosti, může společnost PayPal přijmout konečné rozhodnutí o vašem problému ve prospěch kupujícího nebo příjemce platby. Před přijetím konečného rozhodnutí o vašem problému (a za tímto účelem) může společnost PayPal požadovat vaši spolupráci při řešení problému, jak je uvedeno v sekci 6.

 

6 Spolupráce se společností PayPal při řešení problému

Ať už jste kupující nebo příjemce platby, v zájmu vyřešení problému vás společnost PayPal může požádat (a vy byste jí měli včas vyhovět): (i) o předložení listinných důkazů (na vaše vlastní náklady, pokud se nedohodnete se společností PayPal jinak) na podporu vaší pozice (mimo jiné včetně dokladu o doručení, stvrzenek, hodnocení třetích stran a policejních zpráv); a (ii) o podniknutí jakýchkoliv dalších kroků, které společnost PayPal uvede. Pokud odmítnete těmto požadavkům vyhovět, může společnost PayPal učinit konečné rozhodnutí ve prospěch druhé strany.

Společnost PayPal může mimo jiné požadovat:

 1. aby kupující položku, o které tvrdí, že „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“ (SNAD), poslal zpět příjemci platby, společnosti PayPal nebo třetí straně (dle požadavků společnosti PayPal) a předložil doklad o doručení. Při opětovném balení položky je třeba přijmout přiměřená opatření, aby se snížilo riziko jejího poškození během přepravy.

Dokladem o doručení pro hmotné položky se rozumí online dokumentace od poštovní společnosti, která obsahuje všechny následující informace:

 1. stav „doručeno“ (nebo ekvivalent) a datum doručení,
 2. adresa příjemce, která zahrnuje alespoň město/okres nebo PSČ (či mezinárodní ekvivalent).

Dokladem o doručení pro nehmotné položky a služby se rozumí jakýkoliv přesvědčivý důkaz (dle rozhodnutí společnosti PayPal), který prokáže, že prodej byl uskutečněn, a to mimo jiné včetně následujících informací:

 1. datum dodání položky nebo služby,
 2. adresa příjemce (například e-mail/IP adresa), kde je to možné.
 1. aby příjemce platby přijal zpět položku, kterou mu kupující zašle, a vrátil kupujícímu kupní cenu v plné výši včetně původních nákladů na poštovné.
 2. aby kupující spolupracoval se společností PayPal při zajišťování řádné a bezpečné likvidace položky a aby společnosti PayPal poskytl důkaz o její likvidaci.
 3. aby příjemce platby včas předložil společnosti PayPal doklad o tom, že kupujícímu doručil nákup nebo ho provedl podle dohody s kupujícím, a to i v případě, že nákup není způsobilý pro ochranu kupujícího PayPal podle sekce 4. Pokud příjemce platby nepředloží takový doklad včas, může společnost PayPal učinit konečné rozhodnutí ve prospěch kupujícího. Pokud příjemce platby takový doklad předloží včas, může společnost PayPal rozhodnout v jeho prospěch i v případě, že kupující tvrdí, že nákup neobdržel.

Pokud má společnost PayPal důvod se domnívat, že vrácením zboží, o kterém kupující tvrdí, že „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“ příjemci platby by mohlo dojít k porušení platných právních předpisů, jako jsou například zákony týkající se nakládání s padělky, může společnost PayPal tuto položku nahlásit příslušnému orgánu. Tento orgán může následně převzít a zadržet položku od kupujícího a položka nemusí již být vrácena zpět příjemci platby.

 

7 Co když se na můj nákup nevztahuje nárok na náhradu v rámci ochrany kupujícího PayPal?

Abyste problém vyřešili přímo s příjemcem platby, můžete zahájit spor v Centru řešení problémů společnosti PayPal.  V takovém případě je nutné v Centru řešení problémů společnosti PayPal zahájit spor do 180 dnů od data odeslání platby. Jakmile tak učiníte, pokuste se vyřešit spor přímo s příjemcem platby. Pokud se na vaši platbu nevztahuje ochrana kupujícího PayPal, společnost PayPal není povinna činit žádná rozhodnutí v souvislosti s vaší stížností.

 

8 Co znamená označení „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“ (SNAD)?

 1. Váš nákup „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“, pokud se podstatně liší od posledního popisu, který jste obdrželi od příjemce platby před tím, než jste za zboží zaplatili (u nákupů, které probíhají výhradně online, se tím rozumí online popis zboží uvedený příjemcem na příslušném místě („Popis nákupu“). Zde je uvedeno několik příkladů:
  1. Obdrželi jste zcela odlišné zboží. Zakoupili jste např. knihu a obdrželi místo toho DVD nebo prázdnou krabičku, nebo jste zakoupili software a obdrželi místo toho jiný software.
  2. Stav vašeho nákupu neodpovídal skutečnosti. Například pokud popis uváděl, že je zboží nové, ale ve skutečnosti bylo použité.
  3. Zboží bylo inzerované jako originál, ale jedná se o padělek.
  4. Zakoupené zboží postrádá důležité části nebo funkce, přestože skutečnost, že tyto části nebo funkce chybí, nebyla v popisu uvedena.
  5. Došlo k poškození zboží během přepravy.
 2. Pokud se zakoupené zboží podstatně neliší od popisu nákupu, nelze mít za to, že váš nákup „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“ (SNAD). Zde je uvedeno několik příkladů:
  1. Popis vašeho nákupu byl správný, ale vy o něj po obdržení už nemáte zájem.
  2. Popis vašeho nákupu byl správný, ale nesplnil vaše očekávání.
  3. Zakoupené zboží má drobné škrábance a popis nákupu uváděl, že je položka použitá.
  4. Akce, na kterou jste si zakoupili vstupenky, byla odložena.

 

9 Zákaz dvojí náhrady

Náhradu za nákup v rámci ochrany kupujícího PayPal nesmíte přijmout, pokud zároveň ještě obdržíte náhradu za daný nákup přímo od příjemce platby nebo jiné třetí strany.

 

10 Vstupenky na akce

V určitých případech, kdy zakoupíte vstupenku na akci nebo zaplatíte za právo zúčastnit se akce příjemce platby, který má účet PayPal registrovaný ve Velké Británii („Akce“), za vás může společnost PayPal držet ve správě celou částku, kterou jste zaplatili, takže vyplacení odměny z těchto peněz zůstává až do realizace akce na vaší straně.

 

Zpět na začátek