Споразумение с потребителя на PayPal

 

>> Преглед на всички правни споразумения

Правила и условия за PayPal пулове

 

Актуализирано: 29 юли 2021 г.

 

Предстоящи промени в програмата за пулове

 

На 8 ноември 2021 г. PayPal ще преустанови и изтегли програмата и услуги за пулове на PayPal. Възможността за създаване на нови пулове ще бъде дезактивирана на 30 септември 2021 г. Всички отворени пулове ще останат активни за период от 30 дни, считано от 30 септември 2021 г. Всички отворени пулове ще изтекат на 30 октомври 2021 г. Ще трябва да прехвърлите всички пари от съществуващия си пул в баланса си в PayPal преди 8 ноември 2021 г. В противен случай ще прехвърлим всички оставащи пари вместо вас в баланса ви в PayPal.

 

Ако понастоящем сте организатор на пул или преди сте били такъв, моля, запазете за архивни цели копие на списъка със сътрудниците. Записите за вашия пул повече няма да са налични след 8 ноември 2021 г.

 

PayPal ще продължи да предоставя пакет от инструменти, чрез които можете да приемате и получавате парични средства. Щракнете тук, за да научите повече. За повече информация относно тези промени щракнете тук

 

Чрез създаване на PayPal пул („пул/ове“ или „Програма за пулове“), Вие се съгласявате с тези правила и условия („Условия“). Споразумението с потребителя е включено като препратка в настоящите условия. Доколкото е възможно, тези условия и Споразумението с потребителя трябва да се тълкуват като едно цяло. Където е изрично заменено или където не може да бъде предотвратен конфликт на интереси, тези условия имат приоритет пред Споразумението с потребителя до степента на конфликта. Програмата за пулове трябва да се използва само с личен акаунт в PayPal, а не с бизнес акаунт.

Програмата за пулове Ви позволява да събирате пари от приятели за конкретна цел, например за подаряване на подарък от група хора, купуване на билети за дадено събитие или споделяне на разходи за планирано пътуване. Когато събирате парични средства чрез пул, паричните средства ще бъдат задържани във Вашия акаунт в PayPal („акаунтът“) в отделен баланс от електронни пари, който представлява резерв във Вашия акаунт в рамките на Споразумението с потребителя и трябва да се разглежда отделно от Вас. Паричните средства в този отделен баланс от електронни пари трябва първо да се прехвърли към разплащателната част на Вашия акаунт в Paypal (във всички случаи само за посочените цели на пула) за извършване на трансакции, които ще бъдат ползвани за плащане на покупки или за изтегляне от свързана банкова сметка. Ваша отговорност е да държите паричните средства отделно и да ги използвате само за конкретната цел на пула.

 За всеки пул трябва да създадете уникална уеб страница („Страница на пула“), където можете да наименувате Вашия пул, да публикувате описание и/или изображение, да посочите вносители и да посочите и следвате напредъка спрямо целевата сума на Вашия пул. Можете да изпратите бележка към вносителите, за да им благодарите за техния принос към пула или за да ги информирате относно напредъка и изпълнението на целта на пула. PayPal си запазва правото да ограничи тези парични средства, в случай че те не се използват за тяхното предназначение съгласно раздел 4.2 и раздел 10 от Споразумението с потребителя и/или Политиката за допустимо използване.

Ако Вашият акаунт в PayPal достигне отрицателен баланс и Вие имате парични средства, които са били, ще бъдат или се изплащат към Вашия отделен баланс от електронни пари във връзка с един или повече пулове, PayPal си запазва правото да компенсира отрицателния баланс чрез изтегляне от Вашите парични средства в пула до стойността, която дължите, и/или чрез упражняването на правата на PayPal съгласно споразумението с потребителя.

Вашите права и задължения като вносител или бенефициент на пул

Всяко внасяне на парични средства към даден пул се извършват на собствен риск и PayPal не носи никаква отговорност в това отношение. Ако внесените парични средства не се използват по предназначение, единственото искане за обезщетяване на вносителя следва да е спрямо лицето, създало пула. PayPal няма да контролира използването на паричните средства съгласно посочената употреба. PayPal не носи отговорност спрямо който и да било бенефициент на пула.

 

Ограничения и непозволена употреба

Програмата за пулове не представлява отделен акаунт в PayPal и не е банкова сметка, колективна инвестиция, инвестиция или спестовна сметка. Няма да получите лихва върху паричните средства, които събирате в пула. Пуловете са предназначени са краткосрочна употреба и не са предвидени за използване за дълъг период от време или за неопределено задържане на парични средства. Възможността за създаване на нов пул ще бъде дезактивирана на 30 септември 2021 г. и всички отворени пулове ще останат активни за период до 30 дни, считано от 30 септември 2021 г. Не можете да използвате пуловете за дейности или цели, които са забранени съгласно Политиката за допустимо използване на PayPal.

Не можете да използвате пуловете за колективно финансиране или за продажба на стоки или услуги. Не можете да предлагате поощрителни премии, възнаграждения, лихви, ползи, „награди“ или „бонуси“ в замяна на вноска към Вашия пул. Вноските, направени към даден пул, се считат за лични плащания в електронни пари и не отговарят на условията за защита на купувача в PayPal. Не можете да използвате пуловете за маркетингови или рекламни цели.

Не можете да използвате парични средства от пул за цели, различни от посочените за Вашия пул, посочени на страницата на Вашия пул. Ако определим по наше усмотрение, че използвате програмата за пулове за цел, която не е позволена съгласно тези условия, PayPal си запазва правото да ограничи или закрие Вашия акаунт съгласно раздел 4.2 или раздел 10 от Споразумението с потребителя. Въпреки това PayPal няма задължението да контролира употребата на паричните средства, събрани в пула, и няма да носи отговорност, ако паричните средства не се използват съгласно посочените цели на пула. PayPal не носи отговорност и не поема никакви права, право на собственост или задължения по отношение на паричните средства, събрани в пула, които са лични плащания, получени от Вас от Вашите вносители. Всички спорове с вносители във връзка с пула или Вашата употреба на паричните средства в пула, са Ваша отговорност и не възниква право, право на собственост или лихва върху паричните средства за вносителите, които извършват лични плащания на собствен риск.

Пуловете не се ангажират с предвидените действия в раздел 41 от Закона за благотворителните организации от 2009 г. (включително, но без ограничения до раздел 41(1), подточка a) и b)) и остава Ваша отговорност, за да се уверите, че Вашата употреба на пуловете отговаря на всички местни разпоредби, свързани със събиране на средства, включително приложимите закони за благотворителна дейност.

Споделяне на лична информация

Когато създавате пул, Вашето име, профилната Ви снимка в PayPal и общата сума, която сте събрали, могат да бъдат изобразени на Вашата страница на пула, в допълнение към изображението върху корицата и/или описанието на пула, които Вие добавяте, когато създавате или изменяте Вашия пул. Вие също така имате опцията да включите имената, профилни снимки и сумите на вноските на други лица, които внасят средства във Вашия пул („Информация относно вносители“). Всеки вносител ще може да изберете дали неговата информация да се появява или не на страницата на Вашия пул, ако изберете информацията за вносителите да се изобразява на Вашата страница.

Вашето използване на информацията за вносителите е предмет на Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност на PayPal. Не можете да възпроизвеждате информацията за вносителите на други уеб сайтове или страници без съгласието на Вашите вносители за това споделяне и използване.

Прекратяване на програмата за пулове

PayPal има правото, по всяко време, по свое усмотрение и с разумно предварително известие, да прекрати, анулира, спре или измени програмата за пулове, както и да промени тези условия с разумно предварително известие.

Съответно на 8 ноември 2021 г. PayPal ще преустанови и изтегли програмата за пулове. Възможността за създаване на нови пулове ще бъде дезактивирана на 30 септември 2021 г. От 30 септември 2021 г. всички отворени пулове ще останат активни за период до 30 дни, като ще изтекат на 30 октомври 2021 г. Трябва да прехвърлите всички парични средства от пула в баланса си в PayPal преди 8 ноември 2021 г.