>> Xem tất cả các Thỏa thuận

Thỏa thuận Thanh toán hàng loạt của PayPal

Cập nhật gần đây nhất: Ngày 10 tháng 9 năm 2021

In

 

Thỏa thuận này điều chỉnh quá trình bạn sử dụng dịch vụ Thanh toán hàng loạt (trước đây là Xuất chi hàng loạt) của PayPal. Việc bạn sử dụng dịch vụ Thanh toán hàng loạt của PayPal cũng tuân theo các điều khoản trong Thỏa thuận người dùng PayPal, Tuyên bố về Quyền riêng tư và các thỏa thuận pháp lý hiện hành khác giữa bạn và PayPal.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ Thanh toán hàng loạt của PayPal để gửi nhiều khoản thanh toán cho nhiều người nhận trong một đợt, chẳng hạn như thanh toán tiền hoa hồng, chiết khấu, tiền thưởng, ưu đãi và các khoản thanh toán hàng loạt của doanh nghiệp. Bạn có thể lựa chọn gửi thanh toán hàng loạt đến các tài khoản PayPal. Để sử dụng dịch vụ này, bạn phải:

  • có tài khoản doanh nghiệp PayPal ở trạng thái tốt và không có hạn mức rút tiền; và
  • đã đăng ký và được chúng tôi cho phép sử dụng các dịch vụ này.

Bạn có thể tìm thấy các khoản phí dành cho dịch vụ Thanh toán hàng loạt của PayPal trên trang Phí.

Nếu người nhận dự kiến của khoản thanh toán hàng loạt không có tài khoản PayPal, họ có thể nhận khoản thanh toán hàng loạt đó bằng cách mở một tài khoản, nếu phù hợp. Mọi khoản thanh toán hàng loạt mà người nhận dự kiến không nhận trong vòng ba mươi (30) ngày sẽ được hoàn lại cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các khoản tiền được gửi do sơ suất qua dịch vụ Thanh toán hàng loạt của PayPal và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đảo ngược bất kỳ khoản thanh toán hàng loạt nào.

Dịch vụ Thanh toán hàng loạt của PayPal được xây dựng cho các khách hàng có nhu cầu thanh toán nhiều lần, số lượng lớn và định kỳ. Nếu bạn muốn thực hiện thanh toán một lần, vui lòng sử dụng các dịch vụ PayPal dành cho mục đích đó. Dịch vụ Thanh toán hàng loạt của PayPal không được sử dụng để trả lương, bán hàng, gửi tiền cho gia đình và bạn bè, thanh toán cho người bán để mua hàng, mua mã mở khóa hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng nào mà chúng tôi xác định là có mức độ rủi ro cao hơn mức chấp nhận được. Chúng tôi có toàn quyền thêm các hạn chế khác vào bất kỳ lúc nào.

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi người nhận thanh toán hàng loạt đã lựa chọn nhận thanh toán từ bạn thông qua dịch vụ thích hợp và đã đồng ý nhận liên hệ qua email hoặc tin nhắn văn bản, nếu có. Bằng việc sử dụng dịch vụ Thanh toán hàng loạt của PayPal, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng email hoặc số điện thoại mà bạn sử dụng để liên hệ với khách hàng của mình được cung cấp bởi từng người nhận thanh toán hàng loạt và rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ để liên hệ với khách hàng của mình tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Bạn hiểu rằng dịch vụ Thanh toán hàng loạt của PayPal chỉ nhằm mục đích tạo thuận lợi cho các giao dịch và thanh toán hàng loạt và không được sử dụng để gửi tin nhắn tiếp thị cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi có toàn quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào dịch vụ Thanh toán hàng loạt hoặc tài khoản PayPal của bạn nếu (i) chúng tôi xác định rằng bạn đang lạm dụng dịch vụ Thanh toán hàng loạt của PayPal, (ii) có rủi ro cao hơn mức chấp nhận được liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ Thanh toán hàng loạt của PayPal hoặc (iii) bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định tại đây. Điều đó sẽ không giới hạn các quyền và biện pháp khắc phục khác của chúng tôi theo thỏa thuận người dùng này.