THỎA THUẬN THỰC THỂ THƯƠNG MẠI VỀ DỊCH VỤ XỬ LÝ THANH TOÁN CHO THẺ THANH TOÁN PAYPAL

 

Thỏa thuận thực thể thương mại về dịch vụ xử lý thanh toán cho thẻ thanh toán PayPal này ("Thỏa thuận thực thể thương mại" hay "CEA") được thống nhất với tất cả người dùng PayPal là các thực thể thương mại (theo định nghĩa của Visa Europe, Visa Inc, Visa International, Mastercard Worldwide, UK Maestro, Solo và/hoặc International Maestro (gọi chung là "Hiệp hội")). Mỗi người dùng PayPal như vậy được gọi là "Người bán" và có thể được gọi trong thỏa thuận này là "bạn" và/hoặc "của bạn". CEA này cấu thành hợp đồng ràng buộc pháp lý riêng đối với dịch vụ xử lý thẻ tín dụng và ghi nợ cho các giao dịch qua PayPal giữa bạn và Ngân hàng thanh toán (như được định nghĩa bên dưới).

Theo mục đích của CEA này, "Ngân hàng thanh toán" có nghĩa là (a) Worldpay (UK) Limited nếu Người bán có trụ sở tại Châu Âu; và/hoặc (b) Worldpay PTE Ltd nếu Người bán có trụ sở tại Singapore; và/hoặc (c) Worldpay (HK) Limited nếu Người bán có trụ sở tại Hồng Kông; và/hoặc (d) Ngân hàng Citizens, N.A. nếu Người bán có trụ sở tại Hoa Kỳ và/hoặc (d) Worldpay PTY. Ltd nếu Người bán có trụ sở tại Úc. Trong CEA này, "chúng tôi" và "của chúng tôi" tức là Ngân hàng thanh toán.

Theo các điều khoản trong CEA này, Ngân hàng thanh toán có thể chấm dứt dịch vụ xử lý thẻ tín dụng và ghi nợ họ đang cung cấp, cũng như yêu cầu PayPal thi hành bất kỳ điều khoản nào được quy định trong (các) thỏa thuận của Người bán với PayPal ("Thỏa thuận PayPal") được ký kết bởi và giữa Người bán và PayPal.

Người bán đồng ý với các điều khoản và điều kiện của CEA này. Người bán đồng ý thêm rằng CEA này cấu thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa Người bán và Ngân hàng thanh toán; PayPal không phải là một bên trong hợp đồng này và chỉ đóng vai trò là đại lý của Ngân hàng thanh toán. Nếu chúng tôi đề xuất sửa đổi CEA này một cách đáng kể, PayPal sẽ thay mặt chúng tôi gửi cho bạn thông báo về sửa đổi đó trước ít nhất 30 ngày (hoặc khoảng thời gian tối thiểu theo luật định). Sau khi hết thời gian thông báo, bạn sẽ được coi là đã đồng ý với tất cả các sửa đổi đó đối với CEA. Đối với các sửa đổi nhỏ, PayPal sẽ thay mặt chúng tôi đăng phiên bản CEA sửa đổi trên (các) trang web PayPal và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm PayPal đăng lên trang web.  Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ sửa đổi đề xuất nào, bạn có thể đóng tài khoản PayPal của mình trước khi hết thời hạn thông báo được nêu trong thông báo và theo các điều khoản của Thỏa thuận PayPal, đồng thời CEA này sẽ chấm dứt khi bạn đóng tài khoản. Sửa đổi đối với CEA này sẽ được coi là sửa đổi đáng kể nếu sửa đổi liên quan đến việc giảm quyền hạn của bạn hoặc tăng trách nhiệm của bạn.

  1. Mục đích của CEA này. Khi khách hàng thanh toán cho bạn thông qua PayPal, họ có thể lựa chọn thanh toán bằng phương thức thanh toán được PayPal hỗ trợ bao gồm thẻ. Trong hầu hết các trường hợp, bạn không thể biết liệu khách hàng sẽ chọn phương thức thanh toán nào. Vì bạn có thể là người nhận thanh toán qua thẻ, Hiệp hội yêu cầu bạn phải ký hợp đồng trực tiếp với ngân hàng thanh toán là thành viên của hiệp hội. Khi tham gia CEA này, tức là bạn đã đáp ứng yêu cầu của hiệp hội đó và bạn đồng ý tuân thủ các quy định của hiệp hội bởi chúng có liên quan đến các khoản thanh toán bạn nhận được thông qua dịch vụ của PayPal.
  2. Nghĩa vụ của Ngân hàng thanh toán. 
    1. Theo CEA này, Ngân hàng thanh toán chỉ có nghĩa vụ xử lý các giao dịch thẻ của Người bán ở lãnh thổ mà Người bán có trụ sở và nghĩa vụ nhận cũng như giải ngân các khoản tiền liên quan cho PayPal theo tài khoản của Người bán (“Dịch vụ thanh toán thẻ”).  PayPal sẽ chịu trách nhiệm với tất cả các nghĩa vụ khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo Thỏa thuận PayPal. PayPal phải là bên đầu tiên nhận được thông báo và đơn khiếu nại về mọi vấn đề, sự không hài lòng, tranh chấp và/hoặc tranh chấp dịch vụ của Người bán liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào mà Người bán nhận được.
    2. Tuân theo các điều khoản trong CEA này và Thỏa thuận PayPal, Ngân hàng thanh toán sẽ chuyển một khoản thanh toán vào tài khoản được chỉ định (do PayPal cung cấp cho Ngân hàng thanh toán), số tiền này bằng với giá trị các giao dịch thẻ mà Ngân hàng thanh toán xử lý cho Người bán theo CEA này (các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm các khoản hoàn tiền, các khoản phạt, các khoản thuế, các yêu cầu bồi hoàn, các chi phí bồi hoàn, các loại phí hoặc các khoản nợ khác của Người bán (cho dù đã phát sinh trên thực tế hoặc được dự báo trước) theo CEA này hoặc theo Thỏa thuận PayPal).  Tất cả nghĩa vụ chuyển tiền của Ngân hàng thanh toán được quy định trong CEA này đều phải đảm bảo mọi quyền lợi của Ngân hàng thanh toán theo thoả thuận họ đã ký kết với PayPal.
    3. Người bán đồng ý rằng mọi khoản mà Tổ chức thanh toán thanh toán cho PayPal theo CEA này sẽ được coi là Người bán đã nhận số tiền thanh toán đến hạn mà Tổ chức thanh toán trả cho Người bán liên quan đến nghĩa vụ của Tổ chức thanh toán đối với Người bán theo CEA này. Người bán phải bồi thường cho Tổ chức thanh toán và tiếp tục bồi thường cho Tổ chức thanh toán mọi tổn thất, chi phí, khiếu nại, nhu cầu, phí tổn (bao gồm cả chi phí pháp lý) và mọi nghĩa vụ (bao gồm mọi nghĩa vụ thanh toán lại theo quy định của Hiệp hội) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Ngân hàng thanh toán thanh toán tiền vào tài khoản PayPal theo các điều khoản của CEA này.
    4. Trong suốt thời hạn của CEA này và sau khi chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, Ngân hàng thanh toán sẽ có quyền hoãn lại (trong khoảng thời gian mà Ngân hàng thanh toán cho là phù hợp) ngày đến hạn thanh toán đối với các giao dịch thẻ (nếu không có điều khoản này) để bảo vệ vị thế của mình trước các khoản bồi hoàn thực tế hoặc dự kiến, tiền phạt, thuế, hoàn tiền, chi phí bồi hoàn, phí, gian lận, hoạt động bất hợp pháp hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào khác của Người bán hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch thẻ nào hoặc theo CEA này hoặc PPA, cho dù đã xảy ra trên thực tế hay dự kiến.  Các khoản tiền hoãn lại có thể được tính vào để khấu trừ mọi khoản bồi hoàn, tiền phạt, thuế, hoàn tiền, chi phí bồi hoàn, phí hoặc bất kỳ nghĩa vụ thực tế nào khác của Người bán.   Người bán hiểu và thừa nhận rằng trong thời hạn của CEA này và sau khi chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, Người bán sẽ tiếp tục chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả các khoản bồi hoàn, chi phí bồi hoàn, hoàn tiền, phạt tiền, thuế, gian lận và hoạt động bất hợp pháp khiến các giao dịch thẻ được xử lý theo CEA này và tất cả các khoản tiền khác đến hạn hoặc có thể đến hạn theo CEA hoặc Thỏa thuận PayPal này.
  3. Quy định của Hiệp hội.
    1. Các giao dịch nạp tiền. Người bán đồng ý rằng: họ sẽ chỉ chấp nhận các khoản thanh toán thông qua các dịch vụ xử lý PayPal cho các giao dịch thực sự nảy sinh giữa họ và khách hàng để mua hàng hoặc dịch vụ. Người bán không được yêu cầu một giao dịch cho việc tái cấp tài chính hoặc cho việc chuyển nhượng một nghĩa vụ nợ xấu đã phát sinh. Người bán đã biết rằng: đối với những khoản thanh toán qua Visa và Mastercard, khoản tiền giao dịch sẽ được ủy quyền cho PayPal trước khi hoàn thành giao dịch.
    2. Các giao dịch chia nhỏ. Người bán đồng ý rằng: không chia nhỏ đơn hàng thành hai (hoặc nhiều) khoản tiền riêng biệt nhằm tránh phải ủy quyền toàn bộ số tiền. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp khi Người bán và chủ thẻ đồng ý giao trước một phần sản phẩm, hoặc khi giao dịch thỏa mãn điều kiện giao hàng chậm hoặc điều kiện đặt cọc đặt biệt (như giao thành nhiều lần tùy theo tình trạng tồn kho), thì một đơn hàng có thể được chia thành nhiều giao dịch.
    3. Phụ phí/Tối đa hoặc Tối thiểu. Người bán đồng ý rằng họ không giới hạn số tiền giao dịch tối thiểu hay tối đa hay áp dụng phụ phí như là điều kiện để ưu tiên thẻ Visa và Mastercard, trừ khi được cho phép trong khu vực tài phán cụ thể nơi giao dịch được thực hiện.
    4. Nhãn hiệu Visa và Mastercard. Người bán có quyền và phải sử dụng logo hoặc nhãn hiệu Visa và Mastercard trên tài liệu quảng bá và trang web của họ để cho biết thẻ Visa và Mastercard được chấp nhận là phương thức thanh toán cho các giao dịch PayPal.
    5. Phân biệt đối xử. Người bán đồng ý sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nhằm phân biệt đối xử hoặc cản trở việc sử dụng Visa hoặc Mastercard để ủng hộ cho bất kỳ thương hiệu thẻ nào khác trừ khi được cho phép trong phạm vi quyền hạn cụ thể của giao dịch.
    6. Truy cập dữ liệu chủ thẻ. Người bán thừa nhận rằng nếu có quyền truy cập vào dữ liệu chủ thẻ (cụ thể là số thẻ của chủ thẻ, ngày hết hạn và CVV2), Người bán sẽ tuân thủ mọi tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu của Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật Ngành Thẻ Thanh toán (hoặc bất kỳ cơ quan thay thế nào), Visa hoặc Mastercard, bao gồm Tiêu chuẩn SSC Ngành Thẻ Thanh toán. Ngoài ra, bạn đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu theo yêu cầu của PayPal trong Thỏa thuận PayPal có thể được chỉnh sửa bổ sung trong từng thời kỳ.  . Trong trường hợp Người bán nhận được dữ liệu chủ thẻ liên quan đến các dịch vụ xử lý của PayPal, Người bán đồng ý sẽ không sử dụng dữ liệu chủ thẻ cho bất kỳ mục đích nào mà họ biết hoặc cần biết là hành vi gian lận hoặc vi phạm bất kỳ quy tắc nào của Hiệp hội. Người bán cũng đồng ý sẽ không bán, mua, cung cấp hoặc trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc tiết lộ dữ liệu chủ thẻ cho bất kỳ ai khác ngoài ngân hàng thanh toán, Visa hoặc Mastercard (nếu có) hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ.
    7. Danh tính của Người bán. Người bán đồng ý thông báo rõ ràng và dứt khoát cho chủ thẻ về danh tính của Người bán tại mọi thời điểm tương tác, bao gồm địa điểm (địa chỉ thực sự) của Người bán để cho phép chủ thẻ dễ dàng quyết định xem giao dịch sẽ là giao dịch nội địa hay giao dịch xuyên biên giới.
    8. Yêu cầu bồi hoàn. Người bán sẽ sử dụng tất cả các phương thức hợp lý để giải quyết tranh chấp với chủ thẻ. Nếu xảy ra tranh chấp về yêu cầu bồi hoàn, Người bán cần nhanh chóng tuân thủ tất cả các yêu cầu cung cấp thông tin của PayPal. Người bán không được nạp tiền cho chủ thẻ đối với hàng hóa đã được bồi hoàn cho chủ thẻ, trừ khi chủ thẻ cho phép thực hiện việc đó.
  4. Chính sách hoàn tiền của người bán phải được đăng tải trên Trang web của người bán. Nếu Người bán giới hạn các điều khoản hoàn tiền/đổi trả hoặc các điều kiện cụ thể khác đối với hoạt động kinh doanh thẻ, người bán phải cung cấp quy định chính sách rõ ràng cho chủ thẻ trước khi bán và Người bán phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và quy tắc của hiệp hội.
  5. Kiểm toán.  Theo yêu cầu của Ngân hàng thanh toán, Người bán phải nhanh chóng thông báo cho Ngân hàng thanh toán các thông tin mà Ngân hàng thanh toán yêu cầu một cách chính đáng để cho phép Ngân hàng thanh toán thực hiện nghĩa vụ của mình và/hoặc đánh giá rủi ro tài chính và bảo hiểm liên quan đến các dịch vụ được cung cấp và/hoặc đánh giá việc tuân thủ của Người bán đối với các điều khoản của CEA và/hoặc các quy định của Hiệp hội.
  6. Thời hạn và chấm dứt thỏa thuận. CEA này có hiệu lực kể từ ngày Thỏa thuận PayPal giữa Người bán và PayPal có hiệu lực và tiếp tục được thực hiện miễn là Thỏa thuận PayPal vẫn có hiệu lực giữa Người bán và PayPal. Tuy nhiên, Thỏa thuận PayPal này sẽ tự động chấm dứt mà không cần phải thông báo trước vì bất kỳ lý do gì, và những điều khoản quy định điều kiện chấm dứt hiệu lực (bao gồm nhưng không giới hạn, nghĩa vụ bồi thường và giới hạn trách nhiệm) này vẫn sẽ có hiệu lực. CEA này có thể bị chấm dứt bởi Tổ chức thanh toán bất cứ lúc nào trong trường hợp Người bán vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo CEA hoặc Thỏa thuận PayPal này, hoặc bởi Người bán trong trường hợp Tổ chức thanh toán vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo CEA này, hoặc bởi Tổ chức thanh toán trong trường hợp quyết định chấm dứt thỏa thuận dịch vụ mua hàng được ký kết giữa PayPal (hoặc công ty áp dụng) và Tổ chức thanh toán như đã được thông báo cho người bán.
  7. Bồi thường. Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho Ngân hàng thanh toán không bị tổn hại do mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí: (a) phát sinh từ việc vi phạm bất kỳ bảo đảm, giao ước hoặc thỏa thuận nào hoặc bất kỳ hành vi sai trái nào của Người bán theo CEA này; (b) phát sinh từ sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của Người bán hoặc nhân viên của Người bán, (c) phát sinh liên quan đến giao dịch Thẻ hoặc phát sinh từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ của Người bán cho Chủ thẻ hoặc khách hàng; (d) phát sinh từ việc Người bán sử dụng Dịch vụ PayPal; hoặc (e) phát sinh từ bất kỳ khoản tiền phạt nào hay bất kỳ khoản bồi thường nào của bên thứ ba mà Ngân hàng thanh toán có nghĩa vụ phải thực hiện do các hành động của Người bán (bao gồm cả việc bồi thường cho bất kỳ Hiệp hội hoặc ngân hàng phát hành Thẻ nào).
  8. Chuyển nhượng/Sửa đổi. Người bán không được chuyển nhượng CEA này nếu không có văn bản chấp thuận trước của Ngân hàng thanh toán. Ngân hàng thanh toán có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo CEA này mà không cần sự đồng ý của Người bán.
  9. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm. CEA này là một thỏa thuận dịch vụ. Ngân hàng thanh toán khước từ mọi tuyên bố hoặc bảo đảm, dù là hàm ý hay hiển ngôn, cho Người bán hay bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các bảo đảm về chất lượng, sự phù hợp, tính khả mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hay bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa nào được cung cấp như dịch vụ và hàng hóa phụ cho dịch vụ được cung cấp theo CEA này trong phạm vi được pháp luật cho phép.
  10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý. Mặc dù có bất kỳ điều gì trái ngược trong CEA này nhưng trong mọi trường hợp, Ngân hàng thanh toán, hoặc giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Ngân hàng thanh toán, sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc mất lợi nhuận, mất doanh thu, mất cơ hội kinh doanh, thiệt hại có tính làm gương, răn đe, đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả, dù theo bất kỳ lý thuyết nào về sai lầm dân sự, hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc lý thuyết pháp lý khác. Nếu có sự đồng ý của hai bên thì mỗi trường hợp thiệt hại trên đây sẽ được loại trừ, bất kể những thiệt hại đó có thể thấy trước hay không hay Ngân hàng thanh toán có được thông báo về khả năng thiệt hại đó hay không. Mặc dù có bất kỳ điều gì trái ngược trong CEA này nhưng trong mọi trường hợp, Ngân hàng thanh toán sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc sai sót nào khi thực hiện các dịch vụ của mình mà nguyên nhân là do nhà cung cấp dịch vụ của Ngân hàng thanh toán, các bên khác hoặc các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Ngân hàng thanh toán, kể cả PayPal. Mặc dù có bất kỳ điều gì trái ngược trong CEA này nhưng trách nhiệm pháp lý tích lũy của Ngân hàng thanh toán đối với tất cả tổn thất, khiếu nại, kiện cáo, tranh cãi, vi phạm hoặc thiệt hại vì bất kỳ nguyên nhân nào phát sinh từ hoặc liên quan đến CEA này và bất kể thủ tục tố tụng hoặc lý thuyết pháp lý và cho dù có phát sinh trong hợp đồng hay sai lầm dân sự (kể cả sơ suất) hay không sẽ không vượt quá tổng khối lượng của tất cả các giao dịch, được biểu thị bằng số tiền đô la Mỹ mà Người bán xử lý theo CEA này thông qua PayPal. CEA này sẽ không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của bất kỳ bên nào đối với trường hợp thiệt mạng hoặc thương tích cá nhân do sơ suất hoặc lừa gạt, lừa dối hoặc gian lận, bất kể hình thức gây ra.
  11. Khước từ quyền hạn. Việc một bên không khẳng định bất kỳ quyền nào của mình theo CEA này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, quyền chấm dứt CEA này trong trường hợp bên còn lại vi phạm hoặc vỡ nợ, sẽ không được coi là bên đó khước từ quyền thực hiện mọi điều khoản của CEA này theo thời hạn của CEA này.
  12. Mối quan hệ giữa các bên. Không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra giữa người bán và tổ chức thanh toán thông qua CEA này. Trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của mình dưới đây, các bên là và sẽ là những nhà thầu độc lập. Không nội dung nào trong CEA này sẽ được hiểu là cấu thành một bên với tư cách là đại lý của bên kia cho bất kỳ mục đích nào. Không bên nào có thể ràng buộc, hoặc cố gắng ràng buộc, bên kia thông qua bất kỳ hợp đồng nào hoặc quá trình thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào và không bên nào có quyền tuyên bố cho bên thứ ba rằng họ có quyền tham gia bất kỳ nghĩa vụ mang tính ràng buộc nào thay mặt cho bên kia.
  13. Không sử dụng các dịch vụ cho mục đích phạm pháp. Người bán sẽ không truy cập và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của Ngân hàng thanh toán cho các mục đích bất hợp pháp, và sẽ không cản trở hoặc phá vỡ các mạng lưới liên kết với các Dịch vụ của Ngân hàng thanh toán.
  14. Hiệu lực từng phần. Bất cứ khi nào có thể, mỗi điều khoản trong CEA này sẽ được giải thích một cách hiệu quả và hợp lệ theo luật hiện hành, nhưng nếu có bất kỳ điều khoản nào trong đó bị cấm hay được xác định là vô hiệu bởi tòa án có thẩm quyền, điều khoản đó sẽ không còn hiệu lực trong phạm vi cấm hoặc vô hiệu nói trên mà không làm vô hiệu phần còn lại của điều khoản đó hay các điều khoản còn lại của CEA này.
  15. Luật điều chỉnh. CEA này (và các mối quan hệ được đề cập hoặc dự liệu trong CEA này) sẽ được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật Anh, các bên ký thỏa thuận chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án của Anh và xứ Wales đối với bất kỳ tranh chấp nào dưới đây.

 

Ngày:     Tháng 07 năm 2017