>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

 

ภาคผนวกต่อท้ายสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ

 

PayPal และคุณ (หรือผู้ค้า) ได้ทำสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่สามารถดูได้ที่ (https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/ua/useragreement-full) เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้บริการชำระเงินของ PayPal (“บริการ PayPal”) ได้

เนื่องด้วยความสัมพันธ์พิเศษของเราที่มีกับธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นพันธมิตรช่องทางของเรา PayPal จึงสามารถนำเสนออัตราพิเศษให้แก่คุณตามที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างตามที่มีการแก้ไขข้อตกลงบางส่วนดังนี้

 

คุณยอมรับว่า

 

1. อัตราส่วนลด

ข้อย่อยใน “การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์” ของข้อ 2 (“ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์”) ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ ก ของข้อตกลงได้รับการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามการชำระเงินระหว่างประเทศที่คุณได้รับผ่านบริการ PayPal:

ไม่ว่าข้อตกลงจะระบุไว้อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ตามตารางต่อไปนี้

TPV ของ PayPal รายเดือนของคุณ

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมคงที่

3.5%

TPV ของ PayPal รายเดือนของคุณแสดงถึงการชำระเงินระหว่างประเทศทั้งหมดที่คุณได้รับผ่านบริการ PayPal โดยไม่รวมการปฏิเสธชำระเงิน การตีคืนการชำระเงิน และข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมดสำหรับบริการ PayPal จะมีผลตามสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ

 

2. วันที่มีผลบังคับใช้  

อัตราที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลภายใน 5 วันทำการหลังจากที่คุณยอมรับภาคผนวกนี้ (วันที่มีผลบังคับใช้)

 

3. เงื่อนไขและการยกเลิก

ภาคผนวกนี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการยกเลิก โดย PayPal สามารถยกเลิกภาคผนวกนี้ได้ภายใต้ดุลพินิจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

 

4. ทั่วไป  

  1. ข้อความที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีการใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่นี้อาจมีความหมายตามที่กำหนดในข้อกำหนดในข้อตกลง
  2. ภาคผนวกนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของสิงคโปร์ และอยู่ภายใต้เขตอำนาจพิเศษของศาลในสิงคโปร์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal ทั้งหมดจะมีผลกับภาคผนวกนี้