เอกสาร FATCA ใดบ้างที่ PayPal ต้องการและจะส่งเอกสารให้ได้อย่างไร

ข้อกำหนดของ FATCA ระบุว่า ข้อมูลที่เราต้องเรียกเก็บจากเจ้าของบัญชีอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) ของสหรัฐ (ถ้าเป็น พลเมืองสหรัฐฯ) หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีประเทศอื่นๆ 

องค์กรธุรกิจอาจต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้

  • ประเทศที่จัดตั้งธุรกิจ
  • ประเภทธุรกิจหรือการจัดประเภทธุรกิจภายใต้ FATCA
  • หนังสือรับรองที่ระบุข้อมูลต่างๆ เช่น ธุรกิจดังกล่าวจัดว่าเป็น "พลเมืองสหรัฐฯ จำเพาะ" (ตามนิยามของ FATCA) หรือไม่
  • ธุรกิจมีเจ้าของหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมเป็นชาวสหรัฐฯ หรือไม่
  • ถ้าธุรกิจมีเจ้าของหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมเป็นชาวสหรัฐฯ ให้แสดงชื่อและที่อยู่ของเจ้าของหรือบุคคลดังกล่าว

เราต้องเก็บเอกสารซึ่งแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น การรับรองสถานะว่าไม่ได้เป็นชาวสหรัฐฯ, แบบฟอร์ม W-9 (ขอไว้เพื่อแสดงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและการรับรอง) สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นชาวสหรัฐฯ หรือแบบฟอร์ม W-8 BEN/BEN-E (เอกสารรับรองสถานะต่างประเทศของเจ้าของผลประโยชน์สำหรับการรายงานภาษีในสหรัฐอเมริกา) สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นชาวสหรัฐฯ

วิธีแจ้งข้อมูลของคุณตามที่ FATCA กำหนด:
  1. ไปที่ สรุปข้อมูลบัญชี ของคุณ
  2. คลิกข้อความเตือน FATCA
  3. ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้
โปรดอ่านเอกสารรับรองหรือแบบฟอร์มอย่างละเอียดก่อนลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกหรือลายเซ็นที่เขียนด้วยมือ การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอาจทำให้ได้รับโทษภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ  ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบฟอร์มนี้ คุณควรติดต่อที่ปรึกษาทางภาษี