ถ้ามีปัญหา PayPal คุ้มครองการซื้อสินค้าหรือไม่ (นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ)

PayPal มีนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อและจะจ่ายคืนให้แก่ผู้ซื้อที่มีสิทธิ์ตามข้อกำหนดของเราและ (1)ไม่ได้รับสินค้าจากผู้ขายหรือ (2)สินค้าที่ได้รับแตกต่างจากที่ผู้ขายระบุไว้อย่างชัดเจน

โปรดทราบว่า นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ไม่ได้ครอบคลุมปัญหาการชำระเงินทั้งหมดและมีสิทธิ์บางอย่างที่เฉพาะเจาะจง ผู้ซื้อจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในส่วน "นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal" ของ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" โปรดตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนใช้งาน ต่อไปนี้คือข้อมูลสรุปทั่วไปของข้อกำหนดดังกล่าว

  • คุณมีบัญชี PayPal อยู่ในสถานะบัญชีที่ดี
  • คุณชำระเงินค่าสินค้าที่มีสิทธิ์จากบัญชี PayPal ของคุณ
  • คุณตอบกลับคำขอเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ของ PayPal ภายในระยะเวลาที่ร้องขอ
  • คุณสามารถเปิดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายได้ภายใน 180 วัน นับจากวันที่คุณชำระเงิน แล้วปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์ของเรา
  • คุณยังไม่ได้รับเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าวจากแหล่งอื่น
ถ้าการซื้อสินค้าของคุณมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณจะได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนเงินที่ซื้อบวกค่าจัดส่งเดิม อย่างไรก็ตาม คุณอาจจำเป็นต้องส่งสินค้าคืนไปยังผู้ขาย ซึ่งในกรณีนี้คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าใน eBay ที่ชำระโดย PayPal คุณสามารถรายงานปัญหาได้ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ eBay และรับความคุ้มครองประเภทเดียวกัน

ถ้าต้องการดูรายการข้อกำหนดและข้อยกเว้นของเกณฑ์คุณสมบัติฉบับเต็ม โปรดอ่านสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา คุณสามารถดูสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการได้โดยคลิกที่ 'ข้อมูลทางกฎหมาย' ที่ด้านล่างของหน้าเว็บ PayPal หน้าใดก็ได้