จะปิดบัญชี PayPal ของลูกค้าที่เสียชีวิตได้อย่างไร

เราเสียใจที่ได้ทราบถึงการสูญเสียของคุณ โปรดทราบว่าเราสามารถใช้คำแนะนำจากผู้จัดการมรดกหรือผู้บริหารจัดการที่ได้รับอนุญาตของทรัพย์มรดกของผู้เสียชีวิตเพื่อปิดบัญชี PayPal ที่บุคคลที่เสียชีวิตพักไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณมีความประสงค์ที่จะปิดบัญชีให้กับคนที่คุณรัก โปรดติดต่อผู้จัดการมรดกหรือผู้บริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง

ถ้าคุณเป็นผู้จัดการมรดกหรือผู้บริหารจัดการทรัพย์มรดกของผู้เสียชีวิต และต้องการปิดบัญชี PayPal ของบุคคลที่เสียชีวิต โปรดส่งเอกสารทั้งหมดต่อไปนี้ให้เราได้ที่อีเมล bereavementSEA@paypal.com:

  • ใบปะหน้าซึ่งระบุเอาไว้ว่าเจ้าของบัญชีได้เสียชีวิตแล้ว และผู้จัดการบัญชีต้องการปิดบัญชีนี้
  • ใบมรณบัตรของเจ้าของบัญชี
  • เอกสารทางกฎหมายที่ระบุตัวผู้จัดการมรดก
  • เอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายของผู้จัดการมรดกที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
  • จดหมายที่ระบุการดำเนินการกับเงินที่เหลืออยู่ในบัญชี

เมื่อได้รับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด เราจะตรวจสอบเอกสารเหล่านั้น แล้วปิดบัญชีใน 1-2 วัน ถ้าคำขอได้รับการอนุมัติ ถ้ามีเงินเหลือในบัญชี PayPal เรายังแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการปลดจำนวนเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของเรา เราจะชำระเงินใดๆ ที่เหลือในบัญชีโดยการโอนยอดคงเหลือไปยังบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal