Warranty for the PayPal Here Device

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Záruka na zariadenie PayPal Here

Dátum poslednej aktualizácie: 25. februára 2013

 

Spoločnosť PayPal poskytuje Zariadenie PayPal Here spolu s 12-mesačnou lehotou na vrátenie, ktorá začne plynúť od dátumu doručenia alebo prevzatia Zariadenia. Počas tejto lehoty spoločnosť PayPal zaručuje, že Zariadenie bude bez závažných vád, ktoré bránia jeho bežnému chodu.

Spoločnosť PayPal nezodpovedá za žiadne škody ani vady Zariadenia PayPal Here spôsobené nesprávnym použitím alebo nehodou, zámerným poškodením, náhodou, nadmernou vlhkosťou, vniknutím kvapaliny, elektrickou poruchou alebo inými okolitými podmienkami, ktoré sa bežne nevyskytujú v bežnom bezpečnom pracovnom prostredí. Upozorňujeme, že všetky zariadenia majú vstavaný senzor kvapalín, ktorého reakcia na kvapalinu bude dôkazom, že došlo k vniknutiu kvapaliny do zariadenia.

Ak dôjde k výskytu takejto vady, nebude za ňu spoločnosť PayPal zodpovedná, pretože ste nedodržali písomné pokyny spoločnosti PayPal na uchovávanie, inštaláciu, uvádzanie do prevádzky, používanie či údržbu Zariadenia PayPal Here. To platí aj vtedy, ak príslušné Zariadenie PayPal Here pozmeníte alebo sa pokúsite opraviť bez písomného súhlasu spoločnosti PayPal.

Záruka spoločnosti PayPal sa nevzťahuje na káble, príslušenstvo, prípojky a zdroje napájania.

Ste zodpovedný za vrátenie chybného Zariadenia spoločnosti PayPal.

Očakáva sa od vás, že na jeho bezpečnú prepravu kúpite prepravné škatule alebo znova použijete pôvodné balenie. Nesprávne zabalené vrátené zariadenia môžu byť vybavené ako odplatné opravy.

Spoločnosť PayPal podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení chybné Zariadenia PayPal Here do 90 dní odo dňa, keď ich prevzala na opravu. Spoločnosť PayPal vám Zariadenie PayPal Here vráti na jej vlastné náklady.

Spoločnosť PayPal odporúča, aby ste Zariadenie PayPal Here pred odoslaním dôkladne skontrolovali, či je naozaj vadné. Všetky nám vrátené Zariadenia PayPal Here, o ktorých zistíme, že nie sú vadné alebo že ste ich poškodili či neprimerane používali, vám budú vrátené a môžu vám byť vyfakturované príslušné prepravné náklady.

Na opravené alebo vymenené Zariadenie PayPal Here bude vzťahovať záruka na pôvodné Zariadenie PayPal Here v jej neuplynutej dĺžke.