Všeobecné podmienky používania

Služba preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal

V týchto všeobecných podmienkach používania sa uvádzajú zmluvné podmienky, na základe ktorých spoločnosť PayPal Pte. Ltd. niektorým používateľom platobnej služby PayPal ponúka službu preplatenia nákladov na vrátenie tovaru (ďalej ako „služba preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal“ alebo „služba“). PayPal Pte. Ltd. (ďalej ako „PayPal“) je spoločnosť registrovaná v Singapure pod č.  200509725E so sídlom na adrese Temasek Boulevard 5, č. 09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapur.

Službu preplatenia nákladov na vrátenie tovaru v mene spoločnosti PayPal poskytuje spoločnosť CallPoint New Europe AD (obchodujúca pod názvom Telus International Europe, ďalej ako „poskytovateľ služby“). CallPoint New Europe AD je spoločnosť registrovaná v Bulharsku pod č.  9829/2004, IČ DPH BG175138361, so sídlom na adrese Tsarigradsko Chaussee Blvd. 115K, Sofia 1784, Bulharsko.

Služba preplatenia nákladov na vrátenie tovaru je bezplatná a je vyhradená výlučne pre majiteľov účtov PayPal, ktorí si službu aktivovali zadaním svojej e-mailovej adresy po zobrazení výzvy na stránke https://www.paypal.eu/returns/ (v týchto všeobecných podmienkach používania ďalej ako „vy“). Používaním tejto služby výslovne potvrdzujete a súhlasíte, že budete viazaní týmito všeobecnými podmienkami používania. Tieto podmienky sú podmienkami zmluvy medzi vami a spoločnosťou PayPal, ktorými sa riadi vaše používanie tejto služby.

Tieto všeobecné podmienky používania sa vzťahujú na službu preplatenia nákladov na vrátenie tovaru s účinnosťou od 1. decembra 2016. Týmito podmienkami sa nahrádza prípadná predošlá verzia, ktorá vám možno bola zaslaná alebo ktorú vlastníte.

Pri registrácii v službe je potrebné, aby ste si prečítali a prijali všetky všeobecné podmienky používania. Všeobecné podmienky používania sa poskytujú a uzatvárajú v angličtine. Súhlasíte s tým, že akékoľvek vaše používanie služby sa chápe ako vaše prijatie všeobecných podmienok používania. Odporúčame vám, aby ste si uložili alebo vytlačili kópiu týchto podmienok (vrátane všetkých ostatných pravidiel).

Ochrana vášho súkromia je pre spoločnosť PayPal veľmi dôležitá. Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov PayPal, aby ste lepšie porozumeli našim záväzkom týkajúcim sa ochrany vášho súkromia, ako aj spôsobu používania a poskytovania vašich osobných údajov. Súhlasíte s tým, že vašu e-mailovú adresu a ostatné údaje potrebné na všeobecnú prevádzku služby (napr. aj na účely preplatenia nákladov na vrátenie tovaru) môžu spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (subjekt poskytujúci službu používateľom s pobytom v EÚ) a PayPal poskytovať sebe navzájom, ako aj ostatným dcérskym spoločnostiam a pobočkám PayPal Inc. (spoločnosť sídliaca v štáte Delaware) (ďalej ako „spoločnosti skupiny PayPal“) a poskytovateľovi služby.

Kedy môžem využiť službu preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal?

V súlade s všeobecnými podmienkami používania môžete v rámci služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal získať náhradu len po splnení týchto podmienok:v službe PayPal ste registrovaní ako majiteľ účtu PayPal s pobytom v Českej republike, Fínsku, Grécku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, v Bulharsku, Litve, Slovinsku, Chorvátsku, Lotyšsku, Estónsku, na Cypre, Malte a v Portugalsku a váš účet PayPal nie je pozastavený ani obmedzený; tovar ste kúpili online a celý nákup ste zaplatili výlučne cez daný účet PayPal; aktivovali ste si službu na webovej stránke https://www.paypal.eu/returns/; iniciovali ste vrátenie vyššie spomínaného tovaru v lehote na vrátenie a v súlade s podmienkami vrátenia schválenými predajcom (osobou alebo subjektom predávajúcim tovar cez trh, napr. predajca eBay, ďalej ako „predajca“) alebo obchodníkom (inými osobami alebo subjektmi predávajúcimi tovar mimo trhu, napr. elektronické obchody, ďalej ako „obchodník“); príslušný tovar ste poslali späť predajcovi alebo obchodníkovi prostredníctvom bežnej českej, fínskej, gréckej, maďarskej, rumunskej, slovenskej, bulharskej, litovskej, slovinskej, chorvátskej, lotyšskej, estónskej, cyperskej, maltskej alebo portugalskej pošty, kuriéra alebo inej bežnej možnosti alebo služby prepravy; odoslali ste žiadosť o vrátenie peňazí vo výške prepravných nákladov (ďalej len ako „žiadosť o vrátenie peňazí“) v súvislosti s danou transakciou vrátenia tovaru, a to do 30 kalendárnych dní od poslania vráteného tovaru v súlade so zmluvnými podmienkami týchto VPP a procesom, ktorý spoločnosť PayPal priebežne zverejňuje; a spoločnosť PayPal vašu žiadosť o vrátenie peňazí schválila.

Na čo sa služba preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal nevzťahuje?

Služba preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal sa nevzťahuje na: nákupy, pri ktorých došlo k porušeniu pravidiel používania služby PayPal alebo zmluvy s používateľom PayPal o službe PayPal; nákup nehmotného tovaru a kupónov (napr. Groupon), licencií na digitálny obsah a služby; tovar, pri ktorom je vrátenie prostredníctvom bežnej českej, fínskej, gréckej, maďarskej, rumunskej, slovenskej, bulharskej, litovskej, slovinskej, chorvátskej, lotyšskej, estónskej, cyperskej, maltskej alebo portugalskej pošty, kuriéra alebo inej bežnej možnosti alebo služby prepravy už zaplatené predajcom alebo obchodníkom; hotovosť, cestovné šeky, vstupenky, kreditné alebo debetné karty ani iné prevoditeľné nástroje; položky, ktoré v súlade s všeobecnými podmienkami predaja predajcu alebo obchodníka nemožno vrátiť (ak napríklad uplynie lehota na vrátenie tovaru schválená predajcom alebo obchodníkom); náklady spojené so stratou, krádežou alebo poškodením tovaru pri jeho vrátení; tovar, ktorý je zaplatený celkom alebo čiastočne v hotovosti alebo iným spôsobom platby a nie cez PayPal (v rámci služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal možno nahradiť náklady len na vrátenie tovaru, ktorý bol v plnej výške zaplatený cez PayPal); a položky, pri ktorých existuje nárok na vrátenie prepravných/poštových nákladov na vrátenie tovaru v rámci iného podobného systému (poskytovaného spoločnosťou PayPal alebo treťou stranou); nákup uskutočnený viac ako stopäťdesiat (150) dní pred podaním žiadosti o vrátenie peňazí.

Môžem službu preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal použiť aj vtedy, keď predajca alebo obchodník ponúka podobnú službu?

Nie. Služba preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal sa vzťahuje len na prípady, keď predajca alebo obchodník, u ktorého ste nákup uskutočnili, neponúka službu preplatenia nákladov na vrátenie tovaru prostredníctvom bežnej českej, fínskej, gréckej, maďarskej, rumunskej, slovenskej, bulharskej, litovskej, slovinskej, chorvátskej, lotyšskej, estónskej, cyperskej, maltskej alebo portugalskej pošty, kuriéra alebo inej bežnej možnosti alebo služby prepravy. Ak predajca alebo obchodník, u ktorého ste nákup uskutočnili, ponúka službu bezplatného vrátenia tovaru prostredníctvom bežnej českej, fínskej, gréckej, maďarskej, rumunskej, slovenskej, bulharskej, litovskej, slovinskej, chorvátskej, lotyšskej, estónskej, cyperskej, maltskej alebo portugalskej pošty, kuriéra alebo inej bežnej možnosti alebo služby prepravy, máte povinnosť využiť túto službu.

Existuje v rámci služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal horná hranica sumy vrátených peňazí?

Áno. Uplatňuje sa horná hranica vo výške 30 EUR na jednu žiadosť o vrátenie peňazí. Suma tejto hornej hranice závisí od vašej krajiny pobytu. Pozrite si tabuľku nižšie.

Maximálna suma, ktorú možno vrátiť na jednu žiadosť v závislosti od vašej krajiny pobytu:
Grécko, Fínsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Estónsko, Cyprus, Malta a Portugalsko 30 EUR
Česká republika   820 CZK
Maďarsko               9 300 HUF
Rumunsko             130 RON
Bulharsko               55 LV
Litva             100 LTL
Chorvátsko                220 HRK

Ak vraciate súčasne niekoľko kópií tej istej položky, bude sa to považovať za jedno vrátenie, ktoré podlieha hornej hranici vrátenej sumy vo výške 30 EUR pre Grécko, Fínsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Estónsko Cyprus, Malta s Portugalsko, 820 CZK pre Českú republiku, 9 300 HUF pre Maďarsko, 130 RON pre Rumunsko, 55 LV pre Bulharsko, 100 LTL pre Litvu a 220 HRK pre Chorvátsko.

Koľkokrát môžem získať náhradu v rámci služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal?

V rámci služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal vám môže byť v kalendárnom roku vrátená suma prepravného maximálne 12-krát. Na jedno ID transakcie PayPal sa povoľujú tri (3) vrátenia peňazí.
Ak vrátite niekoľko položiek z rovnakej transakcie v troch (3) rôznych časoch, bude sa to považovať za tri (3) vrátenia tovaru, ktoré podliehajú príslušnej hornej hranici vrátenej sumy.

Na koho sa môžem obrátiť v prípade otázok týkajúcich sa služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal?

Prípadné otázky týkajúce sa služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru adresujte e-mailom na adresu paypalreturns@telusinternational.com.

Bude ma služba preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal niečo stáť?

Nie. Za používanie tejto služby sa neplatia žiadne poplatky. Plnenie vašich povinností je však úplne vo vašej réžii (napríklad vrátane splnenia požiadaviek uvedených vyššie na získanie náhrady v rámci tejto služby).

Ako môžem v rámci služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal podať žiadosť o vrátenie peňazí?

Prihláste sa do svojho účtu PayPal a vyberte transakciu súvisiacu s vráteným tovarom. V údajoch o transakcii kliknite na položku Požiadať o vrátenie prepravného pri vrátení zásielky a zozbierajte si východiskové dokumenty požadované vo formulári.
Ak nejaký dokument v evidencii chýba, na jeho nahratie máte ďalších 14 kalendárnych dní od dátumu úvodnej žiadosti o vrátenie peňazí.
Ak chcete upraviť žiadosť, prihláste sa do svojho účtu, vyberte príslušnú transakciu súvisiacu s vráteným tovarom a kliknite na položku Požiadať o vrátenie prepravného pri vrátení zásielky.

Aké informácie musím pri žiadosti o vrátenie peňazí predložiť?

1.Riadne vyplnený formulár žiadosti o vrátenie peňazí.
2.Tovar je nutné vrátiť prostredníctvom bežnej českej, fínskej, gréckej, maďarskej, rumunskej, slovenskej, bulharskej, litovskej, slovinskej, chorvátskej, lotyšskej, estónskej, cyperskej, maltskej alebo portugalskej pošty, kuriéra alebo inej bežnej možnosti alebo služby prepravy. V závislosti od toho, ako ste uhrádzali náklady na vrátenie, je potrebné poslať toto:

a)ak ste na vrátenie tovaru použili expresné služby pošty alebo kuriéra so sledovaním zásielky, priložte kópiu/fotografiu potvrdenky, z ktorej je zrejmá zaplatená suma a doručovacia adresa obchodníka/predajcu;
b) ak ste na vrátenie tovaru použili bežnú poštu (bez sledovania zásielky), priložte kópiu/fotografiu potvrdenky o prepravných nákladoch, ako aj fotografiu zásielky s uvedením adresy obchodníka/predajcu;
c) ak náklady na vrátenie tovaru boli odpočítané z vrátenej sumy za tovar, priložte tieto dva dokumenty:
kópiu e-mailu od obchodníka alebo služby PayPal o platbe s uvedením úvodnej ceny tovaru, ktorý ste vrátili,

kópiu e-mailu od obchodníka alebo služby PayPal o vrátení peňazí s uvedením sumy, ktorá vám bola vrátená.

Kópie, fotografie a oskenované verzie originálnych dokumentov sú prípustné vtedy, ak sú jasne čitateľné. Tieto dokumenty treba nahrať do formulára žiadosti o vrátenie peňazí, ktorý nájdete v údajoch o transakcii. V každom prípade si určite ponechajte originálne dokumenty, pretože počas procesu overovania žiadosti o vrátenie peňazí môžete byť požiadaní o ich predloženie, ak poskytnuté kópie nebudú dostatočne čitateľné.

Akým spôsobom mi bude suma vrátená?

Ak spoločnosť PayPal prijme a schváli vašu žiadosť o vrátenie peňazí, príslušné finančné prostriedky vám budú pripísané priamo do vášho účtu PayPal.

Ako budem vedieť, že moja žiadosť o vrátenie peňazí bola prijatá a schválená?

V každej fáze procesu spracovania vašej žiadosti vás budeme informovať e-mailom:

Potvrdenie o prijatí vašej žiadosti o vrátenie peňazí: v ten istý deň (alebo prvý pracovný deň po dátume vašej žiadosti o vrátenie peňazí, ak bola prijatá po 17.00 GMT alebo v deň pracovného voľna).

Oznámenie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o vrátenie peňazí: do piatich pracovných dní od prijatia celej vašej zložky.

Vrátenie peňazí: do piatich pracovných dní od schválenia žiadosti o vrátenie peňazí.

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa fungovania služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal

Používaním služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal beriete na vedomie a potvrdzujete, že: všetky žiadosti o vrátenie peňazí musia byť úplné, čestné a presné;ste sa oboznámili s týmito VPP a ich obsah bezpodmienečne prijímate.

Ak sa domnievate, že došlo alebo dôjde k chybe, neoprávnenej transakcii, falošnému alebo neoprávnenému použitiu služby, musíte nás na to upozorniť. Žiadosť o vrátenie peňazí, ktorá bez ohľadu na dôvod nie je v súlade s podmienkami a postupmi opísanými v týchto VPP, bude automaticky zamietnutá a vy nebudete oprávnení na vrátenie peňazí.

Podobne aj každá žiadosť o vrátenie peňazí iniciovaná alebo založená na chybných alebo falošných informáciách/dokumentoch bude zamietnutá, pričom vás môžeme vylúčiť z používania služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru a zrušiť alebo anulovať všetky výhody spojené s touto službou. Ak pozastavíme alebo zrušíme pozastavenie v súvislosti s vašou oprávnenosťou na službu, oznámime vám to e-mailom.

PayPal a/alebo jej poskytovateľ služby s vami bude komunikovať e-mailom. Preto by ste si mali pravidelne kontrolovať svoju poštovú schránku, aby ste vedeli o všetkých správach, ktoré vám pošle PayPal a/alebo ľubovoľný z jej poskytovateľov služby.

PayPal (a jej poskytovateľ služby) urobí maximum pre to, aby bola služba preplatenia nákladov na vrátenie tovaru sústavne plne dostupná a kvalitná.

V rozsahu, ktorý umožňujú platné právne predpisy, PayPal, skupiny spoločnosti PayPal a poskytovateľ služby: voči vám nesú zodpovednosť len za stratu alebo ujmu spôsobenú priamym alebo primerane predvídateľným porušením VPP a bez ohľadu na zarážku uvedenú vyššie v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za: prípadné oneskorenia alebo zlyhania pri poskytovaní služby a  za žiadnu z nasledujúcich druhov strát alebo ujmy vyplývajúcich z VPP alebo vzniknutých vo vzťahu k VPP (či už ide o zmluvu, prečin vrátane nedbanlivosti alebo inak): strata zisku, dobrého mena, podnikania, zmluvy, príjmov alebo očakávaných úspor, a to ani v prípade, že sme boli upozornení na možnosť takejto ujmy, straty zisku, dobrého mena, zmluvy, príjmu alebo očakávaných úspor; strata alebo poškodenie údajov, ujma alebo škoda, ktorá nevyplýva priamo z nášho porušenia VPP; strata alebo ujma, ktorá prekračuje úvodnú stratu alebo ujmu spôsobenú priamym následkom nášho porušenia VPP (bez ohľadu na to, či ste schopní preukázať takúto stratu alebo ujmu).

VPP môžeme kedykoľvek meniť, odstraňovať alebo do nich pridávať nové ustanovenia (ďalej ako „zmena“), a to zverejnením revidovanej verzie VPP na webovej lokalite PayPal. Zmenu uskutočníme jednostranne, a ak k nej nepredložíte námietky do jedného mesiaca, bude sa to považovať za váš súhlas so zmenou. Jednomesačná oznamovacia/výpovedná lehota sa nebude vzťahovať na prípady, keď je zmena vyžadovaná zákonom alebo súvisí s pridaním novej služby, dodatočnej funkcie k existujúcej službe alebo inou zmenou, o ktorej sa primerane domnievame, že nijako neobmedzí vaše práva a nerozšíri vašu zodpovednosť. V týchto prípadoch môže byť zmena vykonaná okamžite a bez predošlého oznámenia. Ak zmenu neprijmete, nesmiete ďalej používať službu preplatenia nákladov na vrátenie tovaru.

Spoločnosť PayPal sa môže priebežne a z ľubovoľného dôvodu rozhodnúť, že službu preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal (alebo ľubovoľnú jej časť alebo obsah) zmení, pozastaví alebo ukončí bez toho, aby za to niesla zodpovednosť voči vám alebo inej tretej strane. Pokiaľ to bude možné, budete o tom informovaní aspoň tridsať (30) dní vopred.

Jazyk, ktorý sa používa v rámci služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal, je angličtina.

Služba preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal a VPP sa riadia právom Anglicka. Akýkoľvek spor vyplývajúci z vykonávania služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru podlieha nevýlučnej právomoci anglických súdov. Táto nevýlučná jurisdikcia anglických súdov pritom znamená to, že ak na nás môžete podať súdnu žalobu v súvislosti s touto zmluvou, prípustným súdom bude súd nachádzajúci sa v Anglicku, ale žalobu môžete podať aj na súde v inej krajine. Vo všetkých prípadoch bude platiť anglické právo.

Všeobecné otázky týkajúce sa služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal zašlite e-mailom na adresu paypalreturns@telusinternational.com.

Službu preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal vám sprístupňuje PayPal Pte. Ltd., spoločnosť registrovaná v Singapure pod č.  200509725E so sídlom na adrese Temasek Boulevard 5, č. 09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapur.

Poskytovateľom služby je spoločnosť CallPoint New Europe AD (obchodujúca pod názvom Telus International Europe) konajúca v mene spoločnosti PayPal Pte Ltd.