>> Prikaži vse pravne pogodbe

Licenčni program PayPal

Zadnja posodobitev: 19. julij 2009

 

PayPal Inc.
Licenčna pogodba API

POMEMBNO – POZORNO PREBERITE: Ta licenčna pogodba API (»pogodba«) je pogodba med vami, kot imetnikom licence (»vi« ali »imetnik licence«) in družbo PayPal, Inc. in velja za vašo uporabo plačilne storitve PayPal™ in vseh povezanih izdelkov in storitev, ki so na voljo prek spletne strani www.paypal.com (skupaj »storitev«). Če se ne strinjate, da boste zavezani pogojem te pogodbe, ne uporabljajte in ne dostopajte do naših storitev. V tej pogodbi »vi« ali »vaš« pomeni katero koli osebo ali subjekt, ki uporablja storitev (»uporabniki«). Če ni drugače določeno, se »PayPal«, »mi« ali »naš« skupaj nanašajo na družbo PayPal, Inc. in njene odvisne družbe, vključno s PayPal Asset Management Inc. Ta pogodba začne veljati z dnem prvega dostopa, prenosa ali uporabe API, ali klika na spodnji gumb Sprejem (»datum začetka veljavnosti«), do odpovedi ene od pogodbenic. Ta pogodba vključuje referenčno PayPalovo uporabniško pogodbo, katere pogoji urejajo tudi vašo uporabo storitve PayPal.

NAMEŠČANJE, KOPIRANJE ALI KAKRŠNA KOLI DRUGA UPORABA STORITVE PAYPAL API PREDSTAVLJA POGOJE POGODBE, KI STE JO SKLENILI. ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI POGOJI, NISTE POOBLAŠČENI ZA UPORABO, PRENOS ALI NAMESTITEV STORITVE PAYPAL API.

 

POGODBA

 1. Licence in omejitve

  1.1 Licenca API. Ob upoštevanju pogojev te pogodbe vam PayPal podeljuje neizključno, neprenosljivo, omejeno licenco brez možnosti izdajanja podlicenc za uporabo aplikacijskega programskega vmesnika (»licenca API«) izključno v skladu s to pogodbo. Ta licenca API vam omogoča:

  1. dostop do baze podatkov transakcij prek PayPala (»baza podatkov«) in uporabo certifikata API samo na način, ki ga je določil PayPal;

  2. uporabo storitve API tako pogosto in tolikokrat, kot je to potrebno za vodenje vašega podjetja;

  3. poizvedovanje po bazi podatkov, izvajanje transakcij in pridobivanje informacij o transakcijah, ki so potrebne za enostavnejšo dovoljeno uporabo iz tega oddelka ali dodatne uporabe, dodane v medsebojnem dopolnilu; tovrstne informacije, shranjene in/ali pridobljene iz baze podatkov (izključno vaši podatki do katerih API nima dostopa) so opredeljene kot »PayPalova vsebina« ali »vsebina«;

  4. kopije PayPalove vsebine (npr. znesek transakcije, informacije o odpremi itd.) naredite le, če je to potrebno za izvajanje dejavnosti, ki pomeni dovoljeno uporabo po tej pogodbi; pod pogojem, da takšne kopije uničite takoj, ko ste izpolnili ustrezno obveznost (npr. izpolnitev transakcije prek PayPala) in

  5. upoštevanje pogojev PayPalove uporabniške pogodbe, dopustne uporabe in politike zasebnosti.

  Vsaka kombinacija zgornjih pododdelkov od (a) do (e) se šteje za »dovoljeno uporabo«. Dovoljena uporaba je podvržena vsem omejitvam, ki so opredeljene v tem dokumentu. PayPal vam bo zagotovil zaupno identifikacijsko kodo, ki bo samo vaša, potrdilo in ID uporabnika, s katerimi boste lahko uporabljali storitev API. ID uporabnika je last družbe PayPal in ga PayPal lahko takoj prekliče ali ukine, če ga delite s katero koli tretjo osebo (ki ni zunanji ponudnik storitev od vas), če ga ogroža tretja oseba ali če uporabljate ali dostopate do programa, vsebine ali baze podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno dovoljen ali odobren s to pogodbo. »Zunanji ponudnik storitev« je vsak zunanji ponudnik storitev, ki je upravičeno potreben za izvajanje dovoljene uporabe te pogodbe in za katerega veljajo vse omejitve, vključno z določbami o zaupnosti, ki so vsaj tako omejevalne, kot je določeno v oddelku 10 (»Zaupne informacije«).

  1.2 Splošni licenčni pogoji in omejitve. Baze podatkov ali programa ne smete uporabljati na noben način, ki ni izrecno dovoljen ali odobren v skladu s to pogodbo, prav tako ne smete uporabljati drugih sredstev, kot so roboti, pajki, računalniško kopiranje ali druge tehnologije za dostop, poizvedbo ali uporabo www.PayPal.com, ali katere koli druge spletne strani, ki je v lasti ali jo upravlja PayPal ali katera koli od njegovih odvisnih ali hčerinskih družb, vključno z eBay Inc (»spletno mesto PayPal«), baze podatkov, vsebine, ali programa za pridobitev kakršnih koli informacij, razen kot je PayPal določil za vas v skladu s to pogodbo. Ne smete distribuirati, olajševati, omogočiti ali dovoliti dostopa do PayPalove vsebine ali baze podatkov z nobene lokacije ali vira, razen vašega spletnega mesta. Tretjim osebam ne smete dovoliti ali omogočiti kopiranja ali pridobivanja PayPalove vsebine iz vaše spletne strani na kakršen koli nepooblaščen način, vključno z, vendar ne omejeno na uporabo robotov, pajkov, računalniškega kopiranja ali katere koli druge tehnologije. Po poteku ali prenehanju veljavnosti te pogodbe ne smete uporabljati (ali olajšati uporabe) kakršnih koli drugih sredstev, kot so roboti, pajki, računalniško kopiranje ali druge tehnologije za dostop, poizvedbo ali uporabo PayPalovega spletnega mesta, baze podatkov, vsebine ali programa za pridobitev kakršnih koli informacij.

  1.3 Omejitve in pogoji uporabe. Strinjate se, da ne boste uporabljali programa, baze podatkov ali PayPalove vsebine ali dovolili, da se ta uporablja na kakršen koli način, bodisi neposredno ali posredno, kar bi (i) omogočilo razkritje programa, baze podatkov ali PayPalove vsebine (razen PayPalove vsebine, ki je v tej pogodbi odobrena za javno prikazovanje), ali uporabe programa, baze podatkov ali PayPalove vsebine s strani koga drugega, razen vaših zaposlenih ali zunanjih ponudnikov storitev, ali (ii) omogočilo, da bi se program uporabljal na kateri koli drugi lokaciji razen vašega spletnega mesta (razen če se se drugače vnaprej dogovori z družbo PayPal). »Uporabnik PayPala« je opredeljen kot vsaka stranka, ki ima PayPalov članski račun.

  1. Posebne prepovedi: ne glede na morebitne nasprotne določbe v tej pogodbi, vam je izrecno prepovedano storiti kar koli od naslednjega:

   1. svojega ID uporabnika ne smete prodati, prenesti, zanj izdati podlicence ali razkriti nobeni tretji osebi (razen zunanjim ponudnikom storitev);

   2. PayPalove vsebine ne smete prodati, prenesti, zanjo izdati podlicence in/ali zanjo odrediti obresti;

   3. ne smete zbirati osebno določljivih podatkov o katerem koli PayPalovem uporabniku brez izrecnega dovoljenja tega uporabnika ali v nasprotju s PayPalovo uporabniško pogodbo, Pravilnik o dopustni uporabi in Politiko zasebnosti;

   4. PayPalove vsebine ali programa ne smete posredovati, olajšati, omogočiti ali drugače zagotavljati tretjim osebam, ki niso izrecno pooblaščene s to pogodbo;

   5. program ne smete spreminjati, dekompilirati ali drugače spreminjati in

   6. PayPalove vsebine ne smete komercializirati (tj. prodajati, izposojati ali dajati v najem), kopirati, hraniti ali predpomniti, razen za namene, ki jih dovoljuje ta pogodba, ali uporabljati ali dostopati do baze podatkov, vsebine ali programa na način, ki ni v skladu z pogoji iz te pogodbe.

  2. Certifikacija. Vaša uporaba PayPalove vsebine in sodelovanje v programu sta odvisna od certificiranja s strani družbe PayPal ali neodvisne tretje osebe, ki jo PayPal določi za vašo tehnologijo v skladu s smernicami o varnosti in stabilnosti ter prikaza in uporabe programa in PayPalove vsebine v skladu s to pogodbo (»certifikacija«). Za vse stroške, povezane s certificiranjem, in vse spremembe, ki so potrebne za izpolnjevanje meril za certificiranje odgovarjate sami. Prihodnje spremembe vašega spletnega mesta, uporaba ali prikaz PayPalove vsebine ali programa so predmet ponovnega certificiranja. Če certifikacije niste pridobili in ohranili, to predstavlja vzrok za takojšnjo prekinitev te pogodbe.

  1.4 Prikaz PayPalove vsebine. PayPalovo vsebino lahko prikažete samo v skladu z naslednjimi smernicami:

  1. Vsa pravila, ki se uporabljajo za PayPalovo vsebino, objavljeno v PayPalovi uporabniški pogodbi, veljajo za vašo uporabo in prikaz PayPalove vsebine.

  2. V nobenem primeru ne smete prikazovati ali drugim omogočiti prikaz določenih podatkov o uporabniku PayPala; vendar pa lahko določene informacije o uporabniku PayPala zasebno prikažete uporabniku PayPala, ki se nanaša samo na takšnega uporabnika PayPala. »Javni prikaz« je opredeljen kot prikaz PayPalove vsebine komu drugemu, razen lastniku, avtorju, ustvarjalcu ali razvijalcu takšne vsebine. »Zasebni prikaz« je opredeljen kot prikaz PayPalove vsebine določenemu uporabniku PayPala, ki se nanaša samo na takšnega uporabnika PayPala.

  1.5 Prepovedane funkcije. Če ni drugače navedeno, se vse nove registracije uporabnikov PayPala na artiklih izvedejo na PayPalovem spletnem mestu in jih ni mogoče izvesti prek storitve API. Poleg tega vse uporabniške nastavitve PayPala, nastavitve registracije in nastavitve zasebnosti določi uporabnik PayPala neposredno na PayPalovem spletnem mestu; uporabnikom PayPala ne smete omogočiti, da prednostne nastavitve nastavljajo na vašem spletnem mestu

 2. Uporabniški podatki.

  2.1 Omejitve zbiranja. Strinjate se, da so vsi podatki o strankah (opredeljeni spodaj), ki jih zbirate, omejeni na informacije, ki so nujno potrebne za opravljanje vaših obveznosti po tej pogodbi ali dejavnosti, dovoljene s to pogodbo. Podatkov ne smete uporabljati niti dovoliti tretjim osebam, da bi jih uporabljale (razen zunanjih ponudnikov storitev) za namene, ki niso v skladu s to pogodbo. Ne smete zbirati in/ali shranjevati: (i) kakršnih koli podatkov (bodisi samodejno ali ročno) uporabnikov PayPala brez njihovega izrecnega dovoljenja in zagotoviti možnost odjave za vse uporabnike PayPala, ki želijo prenehati uporabljati takšne podatke o strankah, ali (ii) ID uporabnika in gesla ali druge podatke uporabnikov PayPala. Strinjate se, da odgovarjate družbi PayPal in da boste družbi PayPal povrnili škodo za kakršno koli kršitev tega oddelka 2 s strani katerega koli zunanjega ponudnika storitev. »Informacije o strankah« so opredeljene kot vsi uporabniki PayPala ali podatki o strankah, ki so vključene v PayPalovo vsebino v zvezi z uporabniki PayPala in njihovimi dejavnostmi, ali podatki o uporabniku PayPala, ki jih zberete od uporabnika PayPala, ali prejete od PayPala glede uporabnikov PayPala in njihovih dejavnosti.

  2.2 Uporaba, za katero velja politika zasebnosti. Baze podatkov, vsebine, programa ali informacij o strankah ne smete uporabljati za komunikacijo z uporabniki PayPala ali za pošiljanje ali olajšanje pošiljanja kakršnih koli nezaželenih sporočil. Ne smete nagovarjati ali tretjim osebam omogočati nagovarjanja uporabnikov PayPala na osnovi njihovega statusa uporabnika PayPala ali članov. Brez omejevanja zgoraj navedenega morate uporabljati tudi bazo podatkov, program in informacije o strankah le na način, ki je skladen z vašo politiko zasebnosti, ki mora biti v skladu s prakso industrije in omogočati vsaj tolikšno raven zaščite kot jo nudi politika zasebnosti družbe PayPal, ki je na voljo na PayPalovi spletnem mestu na www.paypal.com.

  2.3 Nekatera razkritja niso dovoljena. Podatkov o strankah ne smete prodati, dati v najem, dati v zakup ali drugače razkriti.

 3. Licence za vsebino in intelektualno lastnino.

  3.1 Lastništvo vsebine in IP Razen če v tej pogodbi, sklenjeni med PayPalom in vami ni drugače določeno, PayPal zadrži vse pravice, lastništvo in udeležbo in vse pravice intelektualne lastnine (vključno z, brez omejitev na vse patente, blagovne znamke, avtorske pravice, trgovske preobleke, poslovne skrivnosti, pravice baze podatkov in vse druge pravice intelektualne lastnine), ki so vključene v program, PayPalovo vsebino, spletno mesto PayPal in katere koli in vse storitve PayPal, povezane s programom, tehnologijo in katero koli vsebino, ustvarjeno ali pridobljeno iz njih. V skladu s to pogodbo ni implicitnih licenc in vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene v skladu s to pogodbo, si pridržuje družba PayPal ali njeni dobavitelji. Ne izvajate nobenih ukrepov, ki niso v skladu z lastništvom programa PayPal in/ali PayPalove vsebine. Dovoljenih licenc, naštetih spodaj, ne smete presegati.

  3.2 Omejitve za izdajanje podlicenc. Vse licenčne pravice (v skladu z veljavno pravico intelektualne lastnine), dodeljene v tem dokumentu, niso podlicenčne, prenosljive ali dodeljene, razen če ni drugače določeno v tem dokumentu.

  3.3 Lastništvo logotipa PayPal ima v lasti vse svoje blagovne znamke. Uporabo PayPalovega logotipa ureja PayPalova uporabniška pogodba.

 4. Obdobje delovanja. PayPal ne zagotavlja 24-urnega delovanja PayPalove spletne strani ali PayPalove vsebine.
 5. Pogoji in prenehanje.

  5.1 PayPal lahko to pogodbo odpove kadar koli ob predhodnem obvestilu na podlagi upravičenih razlogov.

  5.2 Obstoj. Naslednji oddelki pogodbe ne prenehajo kljub prekinitvi pogodbe: naslednji oddelki iz oddelka 1.2 (»Splošni licenčni pogoji in omejitve«), oddelek 1.3 (»Omejitve in pogoji uporabe«), oddelek 2 (»Omejitve zbiranja podatkov o uporabnikih«), Oddelek 3 (»Licence za vsebino in intelektualno lastnino«), oddelek 5.2 (»Obstoj«), oddelek 8 (»Izjave in jamstva«), oddelek 9 (»Zaupne informacije«), oddelek 10 (»Omejitev odgovornosti«), oddelek 11 (»Odškodnina«) in oddelek 12 (»Splošno«).

  5.3 Učinki prenehanja. Po prenehanju te pogodbe se vaš ID uporabnika prekliče in vse licence, podeljene v skladu s to pogodbo, prenehajo, razen če je za te licence izrecno navedeno, da ne prenehajo; poleg tega morate družbi PayPal posredovati dokaze o uničenju kakršne koli vsebine ali podatkov o stranki PayPal v treh (3) dneh po poteku ali prenehanju.

 6. Varnost in stabilnost. Potrjujete, da je v najboljšem interesu obeh strani, da PayPal vzdržuje varno in stabilno okolje; v ta namen si PayPal pridržuje pravico, da kadar koli spremeni način dostopa do programa, baze podatkov in/ali PayPalove vsebine. Prav tako se strinjate, da v primeru degradacije ali nestabilnosti PayPalovega sistema ali v izrednih razmerah PayPal lahko, po lastni presoji, začasno prekine vaš dostop do programa, baze podatkov in/ali PayPalove vsebine v skladu s to pogodbo, da bi zmanjšali grožnje in zaščito operativne stabilnosti in varnosti PayPalovega sistema. Nadaljnji dostop do programa, baze podatkov in PayPalove vsebine je odvisen od vašega upoštevanja varnostnih standardov, priloženih v Prilogi A.
 7. Izjava o zavrnitvi garancije PayPal. DOSTOP DO BAZE PODATKOV IN VAŠA UPORABA STORITVE API JE V PONUJENA TAKŠNA KOT JE, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE. RAZEN KOT JE IZRECNO NAVEDENO V TEM DOKUMENTU, PAYPAL ZAVRAČA VSE GARANCIJE IN POGOJE, IZRECNE, IMPLICITNE ALI ZAKONSKE, VKLJUČNO BREZ OMEJITEV, ZA IMPLICITNE GARANCIJE ZA NASLOV, NEKRŠITVE, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN. PAYPAL NE PREDSTAVLJA ALI JAMČI, DA BO PAYPALOVA STRAN DELOVALA VARNO ALI BREZ PREKINITEV. Potrjujete, da niste sklenili te pogodbe zato, da bi se zanašali na garancijo ali zastopanje.
 8. Izjave in jamstva. Izjavljate in jamčite, da boste vedno spoštovali vse zakone in predpise, ki se nanašajo na vaše izdelke in/ali storitve, povezane s promocijskimi dejavnostmi in njihovo uspešnostjo v skladu s to pogodbo.
 9. Zaupne informacije.

  9.1 Zaupne informacije. Opredelitev zaupnih informacij. PayPalove »zaupne informacije« so opredeljene kot vse zaupne ali zaščitene informacije, ki so vam razkrite v pisni obliki z oznako »Zaupno« ali, če so razkrite ustno, so v času razkritja označene kot zaupne in se nato zapišejo z oznako »Zaupno« in se tretji stranki dostavijo v desetih (10) dneh od razkritja ali razkrita prek storitve API. Pogoji te pogodbe, PayPalova vsebina, baza podatkov, storitve, tehnologija, program, vaš ID uporabnika in podatki o stranki (vključno z ID uporabnika, gesli in vsemi informacijami o računu) se štejejo za zaupne podatke, ne glede na to, ali so označeni z oznako »Zaupno«.

  9.2 Obveznosti pridobitelja licence. PayPalove zaupne informacije shranjujte zaupno in jih ne razkrivajte tretjim osebam, prav tako PayPalovih zaupnih informacij ne uporabljajte za kakršne koli druge namene, ki se izvajajo v okviru te pogodbe. Kadar je treba zaupne informacije razkriti na zahtevo sodišča, vladne agencije, regulativne zahteve ali podobne zahteve po razkritju, družbo PayPal obvestite takoj, ko izveste za obstoj ali verjetnost obstoja takšne zahteve, in uporabite upravičena prizadevanja, da se tovrstnemu razkritju izognete in če je potrebno, uporabite upravičena prizadevanja za pridobitev zaupne obravnave ali odredbo o zaščiti pred kakršnihmi koli razkritji zaupnih informacij. Ne glede na kakršno koli nasprotno določbo iz oddelka 12.6 (»Obvestilo«) je treba družbi PayPal v skladu z oddelkom 10.2 poslati obvestilo z osebno dostavo v istem dnevu ali preko noči, z nočno dostavo, potrjenim telefaksom ali potrjenim e-poštnim sporočilom. Vaše obveznosti iz te pogodbe se nadaljujejo po prekinitvi te pogodbe za obdobje treh (3) let.

  9.3 Vrnitev zaupnih informacij po prenehanju pogodbe. Po prenehanju te pogodbe morate družbi PayPal v roku treh (3) dni vrniti vse zaupne informacije in vse dokumente ali medije, ki vsebujejo takšne zaupne informacije, kot tudi vse kopije ali njihove izvlečke.

  9.4 Konkurenčni ali podobni materiali. Ne glede na zgoraj navedeno družbi PayPal v nobenem primeru ni preprečeno razpravljanje, pregledovanje, razvijanje zase, izdelava, pridobitev, licenciranje ali razvoj za tretje stranke, pa tudi trženje in/ali distribucija materialov, ki so konkurenčni vašim izdelkom in/ali storitvam (skupaj »vaši izdelki«), ne glede na njihovo podobnost trenutnim izdelkom ali vašim izdelkom, ki jih boste lahko razvili v prihodnje.

 10. Omejitev odgovornosti. PAYPAL NI ODGOVOREN ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKA (KI IZHAJA IZ KRŠITEV POGODBE, KRŠITEV GARANCIJE ALI KATERE KOLI DRUGE OBLIKE UKREPOV, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), KI IZHAJA IZ ALI V ZVEZI S TO POGODBO, TUDI ČE JE PAYPAL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ODŠKODNINE.
 11. Plačilo odškodnine. Družbi PayPal morate izplačati odškodnino za vse zahtevke, izgube, obveznosti, stroške in izdatke, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji (skupaj »zahtevki«), ki lahko nastanejo družbi PayPal zaradi kakršnih koli dejanj tretjih strank, ki izhajajo iz ali se nanašajo na: (1) uporabo programa, vsebine, baze podatkov, storitev ali tehnologije, ki jih ponuja ponudnik storitev ali tretja stranka, ki presegajo pravice iz te pogodbe, ali (2) vsebino, bazo podatkov, tehnologijo ali storitve, ki jih v vašem imenu zagotovite vi ali drugi.
 12. Splošno.

  12.1 Veljavna zakonodaja; lokacija. To pogodbo se razlaga v skladu z zakonodajo države Kalifornije, ki velja za pogodbe med prebivalci Kalifornije in jih je treba izvajati v celoti v okviru te pristojnosti, ne glede na dejansko prebivališče teh strank. Strinjate se, da se vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe, rešujejo izključno na sodišču v okrožju Santa Clara, CA, ZDA.

  12.2 Publiciteta. Obvezujete se, da ne boste dajali nobenih javnih izjav glede pogojev te pogodbe, katerim koli njenim delom ali programa brez predhodne pisne odobritve družbe PayPal, ki jo lahko po lastni presoji odkloni.

  12.3 Neodvisni izvajalci. Ta pogodba ne ustvarja ničesar in njena vsebina se ne šteje za ustanovitev skupnega podjetja med pogodbenicama ali odnosa delodajalec-zaposleni, partnerji, glavni zastopnik ali podobno.

  12.4 Dodelitev pravic. Pravic ne smete dodeliti in dolžnosti ne smete prenesti v skladu s to pogodbo brez predhodnega pisnega soglasja družbe PayPal, ki ga lahko po lastni presoji odkloni.

  12.5 Ločljivost. Če se ugotovi, da je katera koli določba iz katerega koli razloga neveljavna ali neizvedljiva, preostale določbe ostanejo v celoti v veljavi, ne da bi se na kakršen koli način oslabile ali razveljavile.

  12.6 Obvestilo. Vsako obvestilo v skladu s to pogodbo mora biti v pisni obliki in dostavljeno z osebno dostavo, nočno dostavo, potrjenim telefaksom, potrjenim e-poštnim sporočilom oziroma overjeno ali priporočeno pošto, zahtevano povratnico in velja za osebno dostavo en (1) dan po položitvi nočni dostavi, pet (5) dni po oddaji na pošto ali po potrditvi prejema telefaksa ali e-poštnega sporočila. Obvestila se pošljejo stranki na njen naslov, ki je določen zgoraj, ali drug naslov, ki ga lahko ta stranka pisno določi v skladu z oddelkom 13.6, ali na e-poštni naslov, ki ste ga navedli (»obvestilo«).

  12.7 Celotna pogodba; opustitev. Ta pogodba določa celotno razumevanje in soglasje pogodbenic v zvezi s programom ter nadomešča vse ustne ali pisne sporazume ali dogovore med pogodbenicama v zvezi s programom, razen v obsegu, ki vključuje PayPalovo Uporabniško pogodbo, Politiko zasebnosti in Pravilnik o dopustni uporabi, kot je opisano tukaj. Opustitev kršitve katere koli določbe te pogodbe ne sme delovati ali se razlagati kot opustitev kakršne koli druge ali poznejše kršitve.

 

PRILOGA A

VARNOSTNI STANDARDI

 1. Varnostni incidenti in odziv.

  1.1 Varnostna kršitev. Za namene te priloge je »varnostna kršitev« opredeljena kot kršitev varnosti vaših sistemov ali spletnega mesta, kjer je PayPalove podatke ali materiale, ki vsebujejo osebno določljive podatke, vključno z osebnimi identifikacijskimi številkami ali gesli uporabnikov PayPala (skupaj »PII«) pridobila nepooblaščena oseba oziroma v primeru, za katerega vi ali družba PayPal upravičeno verjamete, da je prišlo do take kršitve varnosti.

  1.2 Obveščanje in roki. Ne glede na morebitne druge pravne obveznosti se strinjate, da boste ob odkritju varnostne kršitve o tem takoj pisno obvestili družbo PayPal. V skladu s svojimi obveznostmi iz tega oddelka boste uporabili razumna tržna sredstva, s katerimi boste družbo PayPal o kršitvi varnosti obvestili najpozneje v tridesetih (30) minutah po odkritju. Pod nobenim pogojem ne sme med med odkritjem kršitve varnosti in obveščanjem družbe PayPal miniti več kot eno (1) uro.

  1.3 Oblika obvestila. V skladu s to prilogo mora biti vaše obvestilo o kršitvi varnosti poslano v obliki e-poštnega sporočila na privacybreach@ebay.com, v katerem morate posredovati naslednje podatke: izjavo o težavi, pričakovani časovni okvir odpravljanja težave in kontaktne podatke predstavnika, na katerega se lahko PayPal obrne za novosti v zvezi z incidentom.

  1.4 Izolacija PayPalovega okolja. Skladno s to prilogo boste v primeru težav z varnostjo nemudoma onemogočili funkcionalnost aplikacije ali izolirali in zaščitili PayPalove podatke. PayPal si pridržuje pravico, da od vas zahteva izoliranje baze podatkov, strežnikov in/ali omrežij, če se izkaže, da so zaradi kršitve varnosti ogroženi podatki o PayPalovih strankah.

  1.5 Revizija po incidentu. Če pride do kršitve varnosti, ki vključuje vaš objekt ali vaše sisteme, lahko PayPal začasno prekine ali ukine vaš dostop do PayPala in izvede varnostno revizijo infrastrukture in z njo povezanih varnostnih kontrol, ki ste jih določili za uporabo pri opravljanju storitev v skladu s to pogodbo.

  1.6 PayPalovi rezultati in vaš odgovor. PayPal vam bo predložil podrobne rezultate vseh revizij, ki jih bo opravil v skladu s tem oddelkom. Za odpravo težav, ki jih je PayPal odkril med revizijo boste imeli na voljo trideset (30) dni. Ko bodo ugotovljene težave odpravljene, bo lahko PayPal izvedel varnostno revizijo in z njo dokončal revizijo. Če težav, opredeljenih z zgoraj navedenimi revizijami, ne boste odpravili, lahko PayPal to šteje za bistveno kršitev pogodbe, zaradi česar lahko pogodbo odpove brez kakršnega koli plačila kazni ali drugih provizij.

 2. Varnostne zahteve.

  2.1 Fizična varnost. Infrastrukturo, ki ste jo določili samo za uporabo pri opravljanju storitev v skladu s pogodbo, morate namestiti v fizično varnem objektu.

  2.2 Požarni zid. Za delovanje spletnega mesta boste uporabili primerno ustrezno tehnologijo požarnega zidu.

  2.3 Prenos in shranjevanje PayPalovih podatkov. Pri prenosu PayPalovih podatkov PII med omrežji v skladu s pogodbo, morajo biti le-ti šifrirani.

  2.4 Pooblaščen dostop. V času trajanja pogodbe bo PayPalove podatke PII urejala samo določena in pooblaščena skupina vašega osebja.

  2.5 Spremljanje dogodkov. Vsak od vaših sistemov, ki komunicira s PayPalovo storitvijo API ali shranjuje PayPalovo vsebino, mora zabeležiti dogodke v zvezi z dostopom (tj. prijave in odjave), skupaj s časom dneva in pripadajočim ID uporabnika. Te dnevnike je treba hraniti najmanj šestdeset (60) dni. V primeru nepooblaščenega dostopa do PayPalovih sistemov prek vaših sistemov si PayPal pridržuje pravico do revizije teh dnevnikov dogodkov v okviru svoje preiskave.

  2.6 Izbris in uničenje podatkov. Ko pogodba preneha ali se izteče ali PayPalovi podatki za namene pogodbe niso več potrebni, bodo takoj odstranjeni iz vašega okolja. Pred odstranitvijo ali ponovno uporabo bodo vsi mediji, ki se uporabljajo za shranjevanje PayPalovih podatkov, očiščeni z uporabo najboljše prakse industrije ali uničeni.

 3. Šifriranje.

  3.1 Lastniško šifriranje. Pri uporabi šifriranja v skladu s to Prilogo boste uporabljali samo industrijsko priznane algoritme za šifriranje. Algoritmi za šifriranje morajo biti dovolj močni, da ustrezajo 128-bitnemu TripleDES. Funkcije razpršitve morajo biti bodisi SHA-1 ali MD-5.

  3.2 Tehnologije za šifriranje. Povezave do vašega spletnega mesta, ki uporabljajo internet, bodo zaščitene s katero koli od naslednjih tehnologij za šifriranje: IPSec, SSL, SSH/SCP, PGP ali drugimi tehnologijami, ki zagotavljajo bistveno podobne stopnje varnosti, ki ste jih sami upravičeno določili.