UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

O koncie Użytkownika

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem wchodzi w życie 31 października 2022 r. i będzie obowiązywać wszystkich użytkowników.

Witamy w systemie PayPal!

Niniejszy dokument zawiera warunki umowy zawartej przez Użytkownika z firmą PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”), które regulują korzystanie przez Użytkownika z konta PayPal i usług PayPal, tj. Umowy z Użytkownikiem. Postanowienia Umowy dotyczą tylko kont PayPal mieszkańców Polski. Niniejsza Umowa z Użytkownikiem nie ma zastosowania do korzystania przez niego z usługi Xoom firmy PayPal, które podlega osobnym umowom prawnym usługi Xoom. Jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, to aby móc założyć konto PayPal i korzystać z usług PayPal, musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, firma musi być zarejestrowana w Polsce.

Aby korzystać z usług PayPal, należy założyć konto PayPal. Otwierając konto PayPal i korzystając z niego, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy z Użytkownikiem, które będą obowiązywać do momentu jej rozwiązania. Ponadto Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień zawartych w następujących dodatkowych dokumentach oraz wszystkich innych dokumentach wymienionych na stronie Umowy prawne, które mają zastosowanie do Użytkownika:

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich warunków określonych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem oraz innych stosownych dokumentach.

PayPal może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie z Użytkownikiem. O ile nie zaznaczono inaczej, zmieniona wersja wejdzie w życie w chwili jej opublikowania. Jeśli wprowadzane zmiany ograniczają prawa Użytkownika lub rozszerzają zakres jego odpowiedzialności, opublikujemy odpowiednie powiadomienie na stronie Aktualizacje zasad w witrynie PayPal i poinformujemy o tym Użytkownika z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Poprzez dalsze korzystanie z usług PayPal po wejściu w życie zmian w niniejszej Umowie z Użytkownikiem Użytkownik zgadza się przestrzegać wspomnianych zmian. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek zmiany, może zamknąć swoje konto przed ich wejściem w życie.

Informacje o firmie PayPal

Nasze usługi są świadczone przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) zarejestrowanym użytkownikom w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Szczegółowe informacje na temat sposobów kontaktowania się z firmą PayPal można znaleźć na tej stronie dotyczącej Obsługi Klienta.

Firma PayPal ma w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie banku (lub „instytucji kredytowej” według kategorii prawnych). Firma PayPal działa pod nadzorem luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Adres siedziby CSSF: 283, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg. CSSF prowadzi rejestr nadzorowanych przez siebie organizacji, do którego dostęp można uzyskać pod adresem https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. W rejestrze tym firma PayPal widnieje pod numerem B00000351 (można również wyszukać firmę PayPal według nazwy). Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349.

Nasze usługi

Zakres podstawowej działalności firmy PayPal obejmuje emisję pieniądza elektronicznego i świadczenie usług płatniczych przy użyciu tego pieniądza elektronicznego. Korzystając z usług firmy PayPal, Użytkownik może dokonywać płatności online i w sklepach, przekazywać darowizny oraz wysyłać i odbierać pieniądze elektroniczne, a także ich żądać. Firma PayPal świadczy również inne usługi finansowe i pokrewne, które można znaleźć na stronie Umowy prawne dotyczącej usług PayPal. Usługi te są zbiorczo nazywane usługą.

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem oraz pozostałe warunki i informacje dotyczące korzystania z usługi PayPal, których ujawnienie jest wymagane z mocy prawa, będą dostępne w każdej chwili w witrynie PayPal (zazwyczaj na stronie Umowy prawne). Informacje te mogą być także wysyłane do Użytkownika.

Użytkownik może zażądać od firmy PayPal kopii wszelkich informacji, których ujawnienie jest wymagane z mocy prawa (w tym niniejszej Umowy z Użytkownikiem). Firma PayPal dostarczy wówczas te informacje w postaci umożliwiającej ich przechowywanie i kopiowanie (np. w wiadomości e-mail).

Co jest potrzebne do korzystania z usługi firmy PayPal?

Aby korzystać z naszej usługi, Użytkownik musi mieć dostęp do smartfona i komputera lub tabletu z połączeniem internetowym.

Otwieranie konta

PayPal oferuje dwa rodzaje kont: konta osobiste i konta firmowe.

Konta osobiste

Za pomocą konta osobistego Użytkownik może wysyłać pieniądze do znajomych i rodziny, żądać od nich zapłaty oraz płacić za zakupy online.

W przypadku posiadaczy niektórych istniejących kont osobistych może być wymagane rozszerzenie konta (co może wiązać się z koniecznością podania dodatkowych informacji firmie PayPal) w celu zachowania możliwości korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych obecnie na koncie osobistym.

Aby korzystać z konta PayPal przede wszystkim w celu prowadzenia sprzedaży, należy założyć konto firmowe lub przekształcić konto osobiste w konto firmowe.

Konta firmowe

Konta firmowe są przeznaczone dla osób i organizacji (posiadających osobowość prawną bądź nie), które korzystają z systemu PayPal głównie do otrzymywania płatności z tytułu sprzedaży lub darowizn online. Na konta firmowe nie mogą wpływać transakcje osobiste.

Konta firmowe mogą podlegać opłatom, które różnią się od opłat mających zastosowanie do kont osobistych. Więcej informacji można znaleźć na stronie Opłaty.

Zakładając konto firmowe lub przekształcając konto osobiste w konto firmowe, Użytkownik poświadcza, że korzysta z niego przede wszystkim do celów biznesowych lub handlowych.

Status podmiotu handlowego

Jeśli działania za pośrednictwem konta PayPal Użytkownika, niezależnie od rodzaju konta, osiągną określone progi lub obejmują określone segmenty biznesowe lub działania, to zgodnie z wymogami organizacji wystawców kart Użytkownik jest zobowiązany zawrzeć Umowę z podmiotem handlowym bezpośrednio z partnerami firmy PayPal przetwarzającymi transakcje, aby móc nadal przyjmować płatności finansowane za pomocą kart. W takim przypadku każda płatność przetworzona przez PayPal w imieniu Użytkownika będzie podlegać postanowieniom Umowy z podmiotem handlowym oraz niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

Użytkownik powinien podjąć uzasadnione kroki, aby zapobiec nieprawidłowemu wykorzystywaniu jego konta PayPal. Użytkownik musi dbać o odpowiednie zabezpieczenia i sprawować kontrolę nad wszelkimi urządzeniami, przedmiotami, identyfikatorami, hasłami oraz osobistymi numerami identyfikacyjnymi lub kodami, których używa w celu uzyskiwania dostępu do konta PayPal i usług PayPal.

Użytkownik jest zobowiązany postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi dbałości o bezpieczeństwo instrumentu płatniczego publikowanymi przez PayPal.

Może być konieczne uwierzytelnienie instrukcji dotyczących konta Użytkownika (np. przekazanie nam informacji niezbędnych do potwierdzenia, że to Użytkownik przekazuje instrukcje, na przykład przesłanie poprawnych danych do logowania, takich jak adres e-mail i hasło Użytkownika) oraz skuteczne zalogowanie się do swojego konta PayPal w celu przekazania instrukcji.

Użytkownik musi dopilnować, aby adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, którego Użytkownik jest podstawowym właścicielem, oraz inne dane kontaktowe w profilu konta PayPal Użytkownika były zawsze aktualne.

Użytkownik może wyraźnym oświadczeniem woli przyznawać lub odbierać podmiotom zewnętrznym uprawnienia do podejmowania określonych działań w jego imieniu oraz zarządzać takimi uprawnieniami. W niektórych przypadkach może to zrobić po zalogowaniu się do swojego konta, a w innych — porozumiewając się bezpośrednio z podmiotem zewnętrznym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku udzielenia przez niego podmiotom zewnętrznym uprawnień do podejmowania działań w jego imieniu PayPal może udostępniać takim podmiotom zewnętrznym niektóre informacje dotyczące konta Użytkownika.

Użytkownik może zezwolić zewnętrznym dostawcom usług posiadającym stosowną licencję na:

 • świadczenie usług w zakresie informacji o koncie w celu udostępniania danych o koncie Użytkownika w jego imieniu;
 • potwierdzanie, czy kwota konieczna do realizacji płatności kartą jest dostępna na koncie Użytkownika, oraz
 • świadczenie usług w zakresie inicjowania płatności w celu realizacji płatności z konta Użytkownika w jego imieniu.

Udzielenie podmiotom zewnętrznym uprawnień do uzyskiwania dostępu do konta nie zwalnia Użytkownika z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z Użytkownikiem. Użytkownik ponosi wobec PayPal odpowiedzialność za działania, do których wykonania upoważnia podmioty zewnętrzne. Użytkownik nie będzie pociągał firmy PayPal do odpowiedzialności oraz zwalnia PayPal od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z działań lub zaniechań podmiotów zewnętrznych w związku z udzielonymi przez Użytkownika uprawnieniami, z zastrzeżeniem praw ustawowych przysługujących Użytkownikowi.

Zamykanie konta PayPal

Użytkownik może zamknąć konto w dowolnej chwili. Informacje na ten temat można znaleźć w Centrum pomocy PayPal.

PayPal ma prawo zadecydować o zamknięciu konta Użytkownika, zawiadamiając o tym fakcie Użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto PayPal może zamknąć konto Użytkownika w dowolnym momencie, jeśli:

 1. Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem lub gdy firma PayPal będzie na innej podstawie upoważniona do zamknięcia konta Użytkownika na mocy postanowień niniejszej Umowy;
 2. Użytkownik od trzech lat nie korzysta z konta lub
 3. PayPal podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego użycia konta Użytkownika.

W przypadku zamknięcia konta przez PayPal Użytkownik otrzyma powiadomienie o jego zamknięciu i — o ile to możliwe — powodach tej decyzji, a także o możliwości wypłacenia wszelkich zatrzymanych przez PayPal środków, które nie są przedmiotem sporu.

Po zamknięciu konta:

 • niniejsza Umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, choć jej postanowienia nadal obowiązują w odpowiednim zakresie i przez okres wymagany do zamknięcia konta oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami;
 • PayPal może anulować wszelkie transakcje oczekujące, a Użytkownik utraci wszystkie salda powiązane ze specjalnymi źródłami finansowania płatności;
 • PayPal może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do części lub wszystkich usług, witryn, oprogramowania i systemów PayPal (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia dowolnych usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
 • Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy z Użytkownikiem powstałych przed zamknięciem konta;
 • PayPal może zachować informacje o koncie Użytkownika w swojej bazie danych w celu wywiązania się z obowiązków prawnych oraz
 • PayPal może zachować pieniądz elektroniczny Użytkownika po zamknięciu jego konta w zakresie i na okres wymagany z uzasadnionych przyczyn w celu zabezpieczenia firmy PayPal lub jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych na wypadek wystąpienia cofnięć, opłat, grzywien, kar i innych zobowiązań dowolnego rodzaju. Po upływie tego okresu Użytkownik może wypłacić zatrzymane środki niepodlegające żadnym roszczeniom. W razie pytań dotyczących środków zatrzymanych na zamkniętych kontach należy skontaktować się z PayPal.
  Jeśli Użytkownik jest przedstawicielem prawnym zmarłego posiadacza konta lub posiadacza konta mającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinien skontaktować się z PayPal w celu uzyskania pomocy.

W przypadku podjęcia przez firmę PayPal decyzji o wyłączeniu jakichkolwiek usług lub funkcji z dowolnej przyczyny Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem (ale nie krótszym niż 60 dni), chyba że firma PayPal uzna w dobrej wierze, iż:

 • usługa lub funkcja muszą zostać wyłączone wcześniej ze względu na wymogi prawne lub zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych lub
 • mogłoby to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa albo poważne obciążenie materialne lub techniczne.

Prawo do odstąpienia od Umowy

Jeśli Użytkownik jest konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy z Użytkownikiem w ciągu 14 dni od daty otwarcia konta bez podawania żadnych przyczyn i bez ponoszenia żadnych kar. Aby to zrobić, Użytkownik musi w ciągu tych 14 dni wykonać procedurę zamykania konta, która spowoduje rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem. Zdaniem firmy PayPal konsumenci powinni móc decydować, czy chcą korzystać z naszych usług czy nie, w związku z czym nie przywiązujemy ich do kont. Dlatego też, poza tym prawem przysługującym Użytkownikowi na mocy przepisów, nawet po upływie 14 dni Użytkownik może rozwiązać Umowę, zamykając swoje konto. Korzystając z naszych usług w 14-dniowym okresie odstąpienia, Użytkownik wymaga, aby zostały one zrealizowane przed końcem tego okresu. Użytkownik będzie zobowiązany uiścić opłaty za usługi, z których skorzystał (w tym również za usługi, z których skorzystał w 14-dniowym okresie odstąpienia) do momentu zamknięcia konta i wypłacenia ewentualnych środków z salda. Po zamknięciu konta wszystkie transakcje oczekujące zostaną anulowane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie „Zamykanie konta PayPal” w Umowie z Użytkownikiem.

Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

Pieniądze znajdujące się na koncie Użytkownika są oficjalnie określane mianem „pieniądza elektronicznego”, który w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym jest uznawany za formę pieniądza odpowiednią do stosowania w transakcjach online.

Użytkownik może użyć źródła finansowania płatności, aby zapłacić firmie PayPal w celu otrzymania pieniądza elektronicznego na konto lub wypłacenia środków z konta, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem (zob. w szczególności punkty zatytułowane Dodawanie i wypłacanie pieniędzy oraz Finansowanie płatności).

Użytkownik może powiązać lub usunąć kartę kredytową, debetową, przedpłaconą (w stosownych przypadkach), rachunek bankowy lub konto PayPal Credit (tam, gdzie jest ono dostępne) jako źródło finansowania płatności na koncie PayPal.

PayPal może ograniczyć dostępność źródeł finansowania płatności, aby ograniczyć ryzyko.

Użytkownik powinien dbać o aktualność informacji o źródle finansowania płatności (takich jak numer i data ważności karty kredytowej). W przypadku ich zmiany firma PayPal może je zaktualizować na podstawie dostępnych informacji i danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych bez konieczności działania po stronie Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce, aby firma PayPal aktualizowała informacje o jego karcie, może poprosić o to jej wystawcę albo usunąć źródło finansowania płatności ze swojego konta PayPal. Jeśli PayPal zaktualizuje źródło finansowania płatności Użytkownika, zachowa wszelkie związane z tym źródłem ustawienia preferencji. Użytkownik może wybrać opcję potwierdzenia numeru karty lub rachunku bankowego, co umożliwia firmie PayPal sprawdzenie, czy dana karta i rachunek są ważne oraz czy Użytkownik jest ich właścicielem. Można to zrobić także w ramach procedury powiązania z kontem PayPal i potwierdzenia (w przypadku kart) lub potwierdzenia przez bank (w przypadku rachunków bankowych) bądź w drodze innych procedur, o których PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach.

Stała zgoda na obciążanie źródeł finansowania płatności udzielona firmie PayPal przez Użytkownika

Poprzez powiązanie źródła finansowania płatności z kontem PayPal Użytkownik udziela PayPal bezterminowego upoważnienia do automatycznego obciążania tego źródła finansowania płatności (zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem oraz warunkami pełnomocnictwa użytego przez wystawcę źródła finansowania płatności w celu egzekwowania tego upoważnienia) na kwotę konieczną do zakupu pieniądza elektronicznego w wysokości wymaganej:

 • do pokrycia kwoty płatności (i wszystkich opłat za transakcję należnych firmie PayPal), gdy Użytkownik korzysta z konta w celu wysłania płatności do innego użytkownika, oraz
 • do dodania środków do konta Użytkownika za pomocą funkcji Dodaj środki.

PayPal może ponownie obciążyć źródło finansowania płatności, jeśli poprzednia próba się nie powiodła. Jeśli Użytkownik anuluje jakąkolwiek bezterminową zgodę na obciążanie swojego źródła finansowania płatności, zwróci nam kwotę równą wartości wydanego pieniądza elektronicznego, która pozostaje nierozliczona na tym źródle finansowania płatności.

Użytkownik może cofnąć to uprawnienie, usuwając powiązane źródło finansowania płatności ze swojego konta PayPal.

Ryzyko cofnięcia płatności na źródło finansowania płatności Użytkownika oraz sytuacje, w których stosowane są czeki elektroniczne

Po otrzymaniu płatności ze źródła finansowania płatności Użytkownika PayPal może przechowywać uzyskaną kwotę w pieniądzu elektronicznym na koncie rezerw Użytkownika, dopóki ma powody sądzić, że istnieje ryzyko cofnięcia płatności przez dostawcę źródła finansowania płatności. Dzieje się tak dlatego, że PayPal nie posiada wszystkich informacji niezbędnych do umieszczenia środków z płatności Użytkownika na saldzie jego konta PayPal, gdy istnieje ryzyko cofnięcia tej płatności.

Gdy Użytkownik zleca firmie PayPal wykonanie na rzecz innego użytkownika płatności ze swojego konta finansowanej za pomocą rachunku bankowego, a PayPal przechowuje otrzymaną w ten sposób kwotę w pieniądzu elektronicznym, ten typ płatności nosi nazwę czeku elektronicznego. Aby dowiedzieć się, jak korzystamy z czeków elektronicznych, należy zapoznać się z sekcją Finansowanie płatności wysyłanych z konta poniżej.

Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

Użytkownik nie otrzyma żadnych odsetek ani innych zysków od środków przechowywanych na koncie. Jest tak dlatego, że pieniądze na koncie są pieniądzem elektronicznym, a obowiązujące przepisy zabraniają wypłacania odsetek od pieniędzy elektronicznych (na przykład dyrektywa 2009/110/WE, artykuł 12 Unii Europejskiej). Ponadto, zgodnie z prawem luksemburskim, pieniądza elektronicznego nie wolno traktować jako lokaty ani inwestycji. Użytkownik nie jest zatem chroniony w ramach luksemburskiego systemu gwarancji depozytowych ani planów odszkodowań dla inwestorów obsługiwanych przez Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs ani w ramach żadnego odpowiadającego mu systemu w EOG.

PayPal może przechowywać pieniądze Użytkownika na jednym z poniższych kont oraz przesyłać je między poniższymi kontami:

w dowolnym momencie zgodnie z postanowieniami zawartymi w dalszej części niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Saldo konta PayPal

Część operacyjna konta zawiera saldo konta PayPal Użytkownika, czyli saldo środków dostępnych na potrzeby dokonywania płatności lub wypłat.

Kiedy Użytkownik korzysta z usługi płatności PayPal aby wysłać pieniądze innemu użytkownikowi, zleca firmie PayPal przekazanie środków ze swojego salda konta PayPal na konto odbiorcy.

Użytkownik musi posiadać na saldzie konta PayPal rozliczone środki wystarczające do pokrycia kwoty każdej dokonywanej płatności oraz opłat za transakcję, które PayPal pobiera w momencie realizacji płatności. Z innymi obowiązującymi wymogami można zapoznać się w punkcie Dokonywanie płatności poniżej. W przypadku niewystarczających środków na saldzie konta PayPal lub wybrania preferowanego źródła finansowania płatności Użytkownik zleca także firmie PayPal pobranie środków z tego źródła finansowania płatności i przekazanie odpowiedniej kwoty pieniądza elektronicznego na swoje saldo konta PayPal w celu zrealizowania żądanej płatności.

Gdy Użytkownik chce wypłacić pieniądze, musi w momencie dokonywania wypłaty posiadać na saldzie konta PayPal środki wystarczające do pokrycia jej kwoty.

Aby dowiedzieć się, jak dodawać środki do salda konta PayPal i wypłacać z niego pieniądze, należy zapoznać się z punktem Dodawanie i wypłacanie pieniędzy.

Jeśli saldo konta PayPal Użytkownika wskazuje kwotę ujemną, jest to kwota netto należna firmie PayPal w danym momencie.

Konto rezerw

Pieniądze oznaczone w opisie konta jako „oczekujące”, „nierozliczone”, „zablokowane” lub w inny sposób ograniczone w dowolnym czasie są przechowywane w części konta, która pełni funkcję konta rezerw. Użytkownik nie może uzyskać dostępu do pieniędzy przechowywanych na koncie rezerw ani z nich korzystać.

Dodawanie i wypłacanie pieniędzy

Dodawanie środków

Aby otrzymać pieniądz elektroniczny na konto, Użytkownik może, zgodnie z postanowieniami zawartymi w dalszej części niniejszej Umowy z Użytkownikiem:

 • zaakceptować płatność od innej osoby — PayPal może obciążyć Użytkownika opłatami; lub
 • otrzymać od PayPal pieniądz elektroniczny po wpłaceniu jego równowartości.

Użytkownik może otrzymać od PayPal pieniądz elektroniczny:

 • poprzez automatyczne skorzystanie z odpowiednich źródeł finansowania płatności w celu pokrycia należności (i opłaty za transakcję w systemie PayPal), której wysłanie Użytkownik zlecił firmie PayPal, lub
 • ręcznie, korzystając z funkcji „Dodaj środki” dostępnej na koncie, aby zapłacić lub zlecić firmie PayPal obciążenie swojego źródła finansowania płatności w zamian za uzyskanie pieniądza elektronicznego.

Odpowiedzialność prawną za dokonanie wszelkich płatności na rzecz PayPal przez dostawcę źródła finansowania płatności Użytkownika ponosi dostawca źródła finansowania płatności. Firma PayPal nie ma wpływu na to, jak długo potrwa realizacja płatności na jej rzecz.

Wypłacanie pieniędzy

Jeśli Użytkownik posiada środki na saldzie konta PayPal, może wypłacić dowolną kwotę, przelewając ją na wyznaczone źródło finansowania płatności powiązane z jego kontem PayPal, na co PayPal może każdorazowo zezwolić. W zależności od kraju rejestracji konta PayPal może to być rachunek bankowy albo karta debetowa lub kredytowa Użytkownika.

Gdy Użytkownik zleci firmie PayPal wypłatę dowolnej kwoty ze swojego salda konta PayPal, zgodnie z postanowieniami zawartymi w dalszej części niniejszej Umowy z Użytkownikiem firma PayPal:

 • przeliczy pieniądz elektroniczny na pieniądze, które będzie można przelać na wyznaczone źródło finansowania płatności Użytkownika, oraz
 • zleci swojemu bankowi przelanie tych pieniędzy na wyznaczone źródło finansowania płatności Użytkownika.

O ile nie występują inne opóźnienia wynikające z niniejszej Umowy z Użytkownikiem, PayPal stara się wysyłać zlecenia wypłaty środków do swojego banku do końca następnego Dnia roboczego („Dzień roboczy” oznacza dzień, w którym banki w Luksemburgu są otwarte dla klientów). Po przekazaniu zlecenia płatności do banku PayPal nie ma wpływu na to, jak długo potrwa realizacja tej płatności na rzecz Użytkownika. W tym momencie odpowiedzialność za przekazanie pieniędzy na wyznaczone źródło finansowania płatności Użytkownika przejmują bank firmy PayPal, dostawca źródła finansowania płatności Użytkownika i używany przez nich system płatności i może to wpłynąć na czas otrzymania pieniędzy przez Użytkownika. PayPal może zezwolić Użytkownikowi na wypłacanie pieniędzy poprzez przelanie ich na:

 • kwalifikujący się rachunek bankowy (jeśli taka opcja jest dostępna) w drodze:
  • standardowego przelewu na rachunek bankowy Użytkownika powiązany z jego kontem lub
  • przelewu błyskawicznego na rachunek bankowy Użytkownika powiązany z jego kontem
   (PayPal może zezwolić na dokonanie wspomnianych przelewów za pośrednictwem karty debetowej powiązanej z tym rachunkiem bankowym);
  • karty Mastercard lub Visa (jeśli taka opcja jest dostępna).

  Za wypłacanie środków naliczane są opłaty. O obowiązujących opłatach PayPal poinformuje Użytkownika za każdym razem, gdy Użytkownik zainicjuje wypłatę środków, przed jej zrealizowaniem.

  Źródło finansowania płatności (takie jak rachunek bankowy lub karta), na które ma zostać dokonana wypłata, musi być prowadzone w pierwotnej walucie otwarcia konta Użytkownika lub innej walucie obsługiwanej przez PayPal w kraju zamieszkania Użytkownika.

  Użytkownik może wypłacać środki z salda konta PayPal tylko w walucie otwarcia konta, chyba że PayPal postanowi inaczej. Aby wypłacić środki z salda konta PayPal prowadzonego w innej walucie, Użytkownik musi przeliczyć je na walutę otwarcia swojego konta. W przeciwnym razie zostaną one przeliczone w momencie wypłaty. Zostanie przy tym zastosowany transakcyjny kurs wymiany obowiązujący w PayPal.

  Oznacza to, że w przypadku wypłaty środków:

  • z salda konta PayPal prowadzonego w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia konta zostanie wykonane przeliczenie na pierwotną walutę otwarcia konta przy zastosowaniu detalicznego kursu wymiany;
  • na źródło finansowania płatności (np. rachunek bankowy lub kartę) w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia konta Użytkownika zostanie dokonana wymiana na walutę źródła finansowania płatności przy zastosowaniu detalicznego kursu wymiany firmy PayPal.

  Wystawca może również obciążyć Użytkownika, jeśli wymagane jest przeliczenie waluty na walutę, w jakiej wystawiono kartę.

  Jeśli Użytkownik posiada konto firmowe, ten detaliczny kurs wymiany nie będzie mieć zastosowania. Zamiast tego Użytkownik uiści opłatę za przeliczenie waluty zastosowaną do zewnętrznego podstawowego kursu wymiany zgodnie z opisem na stronie z informacjami na temat opłat (należy ponadto zapoznać się treścią punktu „Jak firma PayPal przelicza walutę”).

  Aby chronić Użytkownika, innych użytkowników systemu PayPal i firmę PayPal przed stratami oraz w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i innymi zobowiązaniami prawnymi, PayPal może w pewnych sytuacjach opóźnić wypłatę, w tym w przypadku konieczności potwierdzenia, że Użytkownik autoryzował wypłatę lub w przypadku cofnięcia płatności przesłanej na konto PayPal Użytkownika (na przykład w wyniku obciążenia zwrotnego, cofnięcia transakcji przez bank lub sporu z kupującym). W przypadku gdy na konto PayPal Użytkownika zostało nałożone ograniczenie, płatność została zablokowana albo gdy konto Użytkownika lub jakiekolwiek konto powiązane wykazuje saldo należności w dowolnej walucie, a na koncie PayPal Użytkownika jest wypłata oczekująca na realizację, Użytkownik musi ponownie zainicjować tę wypłatę po zniesieniu ograniczenia lub blokady albo uregulowaniu salda należności.

  PayPal może nałożyć limit wypłat na konto Użytkownika. Limity wypłat można sprawdzić, logując się do swojego konta PayPal. Aby podnieść limit wypłat, należy wykonać czynności, o których PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie opisu konta).

Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach

Po otwarciu konta jest ono konfigurowane do użytku w walucie otwarcia konta.

Pierwotną walutą otwarcia konta Użytkownika jest złoty polski (PLN).

Użytkownik może ustawić walutę na karcie.

PayPal może skonfigurować konto tak, aby Użytkownik mógł utrzymywać salda oraz wysyłać i odbierać płatności w walutach innych niż waluta otwarcia konta. Jeśli Użytkownik utrzymuje środki na saldzie konta PayPal, firma PayPal może zezwolić mu na ich przeliczenie na saldo w innej walucie.

Jeśli na saldzie konta PayPal Użytkownika nie ma środków wystarczających do pokrycia kwoty płatności zleconej w określonej walucie, PayPal może dokonać przeliczenia waluty z dowolnego salda konta PayPal Użytkownika prowadzonego w innej walucie, aby pokryć brakującą kwotę. Mogą obowiązywać pewne ograniczenia w zakresie miejsca docelowego wysyłania płatności w określonych walutach.

PayPal może również zezwolić Użytkownikowi na wybranie sposobu, w jaki konto ma traktować lub przeliczać płatności otrzymane w walucie innej niż waluta otwarcia konta Użytkownika. W celu odebrania pieniędzy w walucie innej niż waluta otwarcia konta może być konieczne utworzenie salda w tej walucie lub przeliczenie środków na inną walutę, którą Użytkownik może posiadać.

Płatności w określonych walutach mogą być odbierane jedynie w drodze automatycznego przeliczania pieniędzy na inną walutę, którą Użytkownik może posiadać.

Jeśli Użytkownik otrzyma płatność od dowolnej osoby, która nie posiada konta PayPal, a płatność ta będzie w walucie, dla której konto Użytkownika nie jest skonfigurowane, PayPal może automatycznie przeliczyć otrzymaną kwotę na walutę, dla której konto jest skonfigurowane w momencie realizacji płatności.

Aby dowiedzieć się, jak można dokonywać wypłat w różnych walutach, należy zapoznać się z punktem Wypłacanie pieniędzy powyżej.

Jeśli jedno z sald walutowych na koncie Użytkownika wykazuje należność wobec PayPal, wówczas PayPal może pokryć takie zobowiązanie ze środków utrzymywanych przez Użytkownika w innej walucie lub potrącić kwotę należną z pieniędzy otrzymanych na konto, ze środków, które Użytkownik chce wypłacić lub wysłać ze swojego konta lub na inne konto, albo ze środków z dowolnych wypłat, których chce dokonać Użytkownik. Jeśli przez 21 dni saldo konta PayPal Użytkownika będzie odzwierciedlać należną nam kwotę w walucie innej niż waluta otwarcia konta, firma PayPal może przeliczyć należną kwotę na tę walutę otwarcia konta.

PayPal może według własnego uznania nałożyć limity na kwoty, które Użytkownik może przeliczać, lub na liczbę dozwolonych przeliczeń walut. Wszelkie ryzyko związane z utrzymywaniem środków w wielu walutach na koncie PayPal spoczywa na Użytkowniku. Użytkownik nie może zarządzać walutami ani ich przeliczać w celach spekulacyjnych, dla arbitrażu konwersji, opcji przeliczenia walut ani żadnej innej działalności, której głównym celem (w uznaniu firmy PayPal) jest zdobycie lub zarobienie pieniędzy w oparciu o kursy przeliczania walut. Firma PayPal może zablokować, anulować lub cofnąć wszelkie transakcje, które w jej uznaniu naruszają te zasady.

Jak PayPal przelicza walutę

O ile niniejsza Umowa lub strona z informacjami na temat opłat nie będą wyraźnie stanowić inaczej, jeśli firma PayPal dokonuje przeliczenia waluty, stosuje detaliczny kurs wymiany określony dla danej waluty.

Transakcyjny kurs wymiany jest regularnie korygowany, zazwyczaj w godzinach od 23:00 do 1:00 czasu CEST (obowiązującego w Polsce) każdego dnia roboczego i zaczyna obowiązywać natychmiast.

Użytkownik może uzyskać dostęp do narzędzia„Konwerter walut”, aby sprawdzić, jaki detaliczny kurs wymiany może mieć zastosowanie w przypadku określonych przeliczeń walut. Kursy wyświetlane w Konwerterze walut obowiązują tylko w momencie korzystania z narzędzia i mogą ulec zmianie. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy z Użytkownikiem po zakończeniu transakcji detaliczny kurs wymiany zastosowany w odniesieniu do danej transakcji zostanie wyświetlony na ekranie, dzięki czemu Użytkownik może zdecydować, czy chce dokonać płatności po tym kursie. W pewnych okolicznościach ten detaliczny kurs wymiany może mieć zastosowanie do płatności dokonanej w ramach transakcji, w momencie gdy zostanie ona przetworzona albo kurs ten może być ważny tylko wtedy, gdy transakcja zostanie przetworzona przez sprzedającego w ograniczonym czasie, jak określono przed rozpoczęciem transakcji. Po upływie tego ustalonego terminu firma PayPal może użyć detalicznego kursu wymiany obowiązującego w momencie przetwarzania transakcji przez sprzedającego lub nie przeliczyć waluty.

Jeśli Użytkownik autoryzował płatność w ramach umowy rozliczeniowej i wybrał przeliczenie waluty w systemie PayPal, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany obowiązujący w momencie przetwarzania transakcji przez sprzedającego. Z tego powodu detaliczny kurs wymiany może się różnić zależnie od płatności z tytułu umowy rozliczeniowej.

Jeśli Użytkownik jest sprzedającym i uzgodniono, że to sprzedający ponosi koszty różnicy detalicznego kursu wymiany, a nie kupujący, lub jeśli Użytkownik posiada konto firmowe, a następnie przeliczy walutę na koncie PayPal w sposób wykraczający poza konkretną transakcję na koncie Użytkownika (np. przeliczenie salda na inną walutę), detaliczny kurs wymiany nie będzie obowiązywał. Zamiast tego Użytkownik uiści opłatę za przeliczenie waluty zastosowaną do zewnętrznego podstawowego kursu wymiany, zgodnie z opisem na stronie z informacjami na temat opłat. Zewnętrzny podstawowy kurs wymiany oparty jest na stawkach w ramach hurtowych rynków walutowych w dniu przeliczenia waluty lub w poprzednim dniu roboczym.

Opcje przeliczania waluty

Gdy źródłem finansowania płatności jest karta debetowa lub kredytowa, a PayPal uzna, że konieczne jest przeliczenie waluty, Użytkownik zezwoli, aby w miejsce wystawcy karty debetowej lub kredytowej przeliczenia waluty dokonała firma PayPal.

W przypadku płatności kartą Użytkownik może mieć prawo do podjęcia decyzji, że przeliczenia waluty płatności na walutę, w której Użytkownik wysyła płatność z konta PayPal, ma dokonać wystawca karty, jeśli to rozwiązanie jest stosowane przez tego wystawcę karty i sieć. Użytkownik może dokonać takiego wyboru w różnych formach, w tym m.in. poprzez wskazanie waluty karty, waluty transakcji, podmiotu dokonującego przeliczenia (firma PayPal lub wystawca karty) lub kursu przeliczenia użytego do danej transakcji. W przypadku przeliczania waluty przez wystawcę karty kurs przeliczenia waluty i ewentualne opłaty określa ten wystawca.

W przypadku transakcji finansowanych za pomocą istniejącego salda lub powiązanego rachunku bankowego waluty zawsze przelicza PayPal.

Jeśli PayPal stwierdzi, że przeliczenie waluty jest niezbędne do zrealizowania transakcji wymagającej także użycia rezerwowego źródła finansowania płatności, Użytkownik może nie mieć możliwości dokonania osobnego wyboru, czy przeliczenia waluty płatności dokonywanej z rezerwowego źródła finansowania płatności ma dokonać PayPal czy wystawca karty.

Jeśli przeliczenie waluty w punkcie sprzedaży będzie oferowane nie przez firmę PayPal, a przez sprzedawcę, a Użytkownik postanowi autoryzować transakcję płatności na podstawie kursu wymiany i opłat określonych przez handlowca, PayPal nie będzie odpowiadać za to przeliczenie waluty.

Wyciągi z konta i żądanie danych dotyczących konta

O ile na konto Użytkownika nie zostały nałożone ograniczenia, Użytkownik może wyświetlić i pobrać wyciąg z konta PayPal po zalogowaniu się do swojego konta PayPal. Użytkownik wyraża zgodę na przeglądanie swoich transakcji w historii konta PayPal zamiast otrzymywania okresowych wyciągów pocztą elektroniczną.

Historia transakcji będzie także aktualizowana i będzie dostępna dla Użytkownika w każdej chwili po zalogowaniu się do konta. Użytkownik może również pobrać raport ze swojego konta PayPal. Będą w nim widoczne wszystkie poniesione opłaty oraz wszelkie pozostałe kwoty pobrane z konta PayPal Użytkownika w danym okresie. Raporty będą aktualizowane i udostępniane tylko w przypadku wykonania działań na koncie PayPal lub pobrania jakichkolwiek opłat w danym okresie. Forma, w jakiej informacje o transakcjach będą dostarczane Użytkownikowi, pozwoli mu na przechowywanie i kopiowanie tych informacji w formie niezmienionej, np. poprzez wydrukowanie kopii.

PayPal zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za udostępnienie Użytkownikowi dodatkowych informacji lub za dostarczenie historii transakcji i innych informacji na temat opłat w inny sposób. Użytkownikowi nie zostanie jednak naliczona opłata za udostępnienie mu dokumentów żądanych w związku z powziętym w dobrej wierze podejrzeniem błędu dotyczącego jego konta PayPal.

Opłaty

PayPal pobiera opłaty za korzystanie z usług określone na stronie Opłaty.

Podane opłaty zawierają wszystkie obowiązujące podatki, ale mogą obowiązywać też inne podatki lub koszty, które nie są opłacane za pośrednictwem firmy PayPal ani przez nią naliczane.

Odpowiedzialność za regulowanie opłat telefonicznych, wszelkich opłat naliczanych przez dostawcę usług internetowych Użytkownika oraz podobnych lub powiązanych opłat związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług PayPal ponosi Użytkownik.

PayPal może pobierać opłaty z salda konta PayPal należącego do Użytkownika. PayPal może pobierać opłaty związane z transakcjami od przesyłanych kwot, zanim środki te zostaną dodane do salda konta PayPal Użytkownika.

Szczegóły dotyczące odbieranych kwot i pobieranych przez nas opłat można znaleźć w wiadomości e-mail wysłanej z systemu PayPal lub w historii transakcji (dostępnej po zalogowaniu się do konta).

Jeśli płatność wymaga uiszczenia opłaty, firma PayPal (z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy z Użytkownikiem) poinformuje Użytkownika o opłacie po przekazaniu przez niego zlecenia płatności.

Użytkownik nie może potrącać ani odliczać żadnych kwot z należnych opłat.

PayPal może obciążyć Użytkownika opłatami za wszelkie świadczone mu dodatkowe usługi, które wykraczają poza zakres niniejszej Umowy z Użytkownikiem. Użytkownik zostanie poinformowany o tych opłatach podczas zamawiania danej usługi.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

Dokonywanie płatności

Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności

Zlecenie płatności od Użytkownika

PayPal może zezwalać Użytkownikowi na przekazywanie zleceń płatności na różne sposoby, o czym PayPal będzie każdorazowo zawiadamiać Użytkownika. Sposób przekazania zlecenia płatności przez Użytkownika zależy od typu dokonywanej płatności, na przykład:

 • Jeśli Użytkownik płaci za zakup lub przekazuje darowiznę, wielu sprzedawców lub organizacji zajmujących się zbieraniem funduszy umożliwia Użytkownikowi przekazanie zlecenia płatności firmie PayPal w swojej witrynie za pomocą specjalnego przycisku do realizacji transakcji w systemie PayPal lub innego zintegrowanego rozwiązania PayPal.
 • Aby wysłać komuś pieniądze, Użytkownik może użyć funkcji „Wyślij pieniądze” po zalogowaniu się do swojego konta PayPal.

Może być konieczne uwierzytelnienie zlecenia płatności (np. przekazanie nam informacji niezbędnych do potwierdzenia, że to Użytkownik przekazuje zlecenie, przykładowo przesłanie poprawnych danych do logowania, takich jak adres e-mail i hasło Użytkownika) oraz skuteczne zalogowanie się na swoje konto PayPal w celu przekazania zlecenia.

PayPal może zaproponować wybranie niektórych odbiorców do przyspieszonej realizacji płatności, dzięki czemu przy okazji przyszłych płatności na ich rzecz będą oni traktowani jako „zaufani beneficjenci”. Podczas realizowania takich płatności zazwyczaj nie będziemy wtedy prosić o zalogowanie się (za pomocą hasła, kodu PIN lub podobnego sposobu). W każdej chwili Użytkownik może uzyskać dostęp do listy zaufanych beneficjentów i edytować ją na swoim koncie PayPal.

Anulowanie zlecenia płatności

Po przekazaniu firmie PayPal zlecenia płatności Użytkownik nie może go anulować. Wyjątek stanowią płatności z tytułu umowy rozliczeniowej (więcej szczegółów poniżej).

Jak długo potrwa realizacja mojej płatności?

Płatność na rzecz innego użytkownika zostanie pobrana z konta Użytkownika w ciągu jednego Dnia roboczego po otrzymaniu przez firmę PayPal kompletnego zlecenia płatności. Zlecenie płatności uznaje się za otrzymane po otrzymaniu przez firmę PayPal kompletnych danych wymaganych do zrealizowania transakcji.

Płatność zostanie pobrana z konta Użytkownika w ciągu dwóch Dni roboczych, jeśli zlecenie płatności zostało przekazane firmie PayPal:

 • w dniu innym niż dzień roboczy lub
 • po godzinie 14:00 czasu polskiego w Dzień roboczy.

PayPal może zezwolić Użytkownikowi na dokonanie płatności w ustalonym późniejszym terminie i w takim przypadku płatność zostanie pobrana z konta w tym terminie.

Inne postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem mogą spowodować wydłużenie powyższych ram czasowych.

Kiedy PayPal może odmówić realizacji płatności

PayPal może uznać zlecenie płatności za niekompletne i może odmówić dokonania płatności, jeśli:

 • Użytkownik nie posiada wystarczających środków na saldzie konta PayPal;
 • istnieją podstawy, aby sądzić, że na powiązanych źródłach finansowania płatności nie ma wystarczających środków na pokrycie kwoty płatności;
 • Użytkownik nie przekazał firmie PayPal wszystkich informacji wymaganych w odpowiednim procesie realizacji płatności lub transakcji, którego używamy do odbierania zleceń płatności (np. wymaganych informacji dotyczących odbiorcy lub uwierzytelnienia zlecenia płatności);
 • kwota płatności przekracza ustalony limit wysyłania, o czym PayPal informuje Użytkownika podczas próby dokonania płatności, lub
 • istnieją podstawy, aby sądzić, że na koncie Użytkownika doszło do zabronionego działania lub Użytkownik w inny sposób naruszył postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Brak akceptacji płatności przez odbiorcę

Jeśli firma PayPal zezwoli Użytkownikowi na wysłanie płatności do osoby, która nie ma konta PayPal, odbiorca może odebrać pieniądze, zakładając konto PayPal.

Jeśli odbiorca ma już konto PayPal, może odmówić przyjęcia pieniędzy.

Jeśli odbiorca nie przyjmie płatności lub nie założy konta PayPal i nie odbierze pieniędzy w ciągu 30 dni od daty ich wysłania, pieniądze (w tym wszelkie opłaty naliczone Użytkownikowi) zostaną zwrócone na konto PayPal Użytkownika. Aby dowiedzieć się, co dzieje się w przypadku otrzymania zwrotu pieniędzy na konto PayPal, należy zapoznać się z punktem Zwroty pieniędzy na konto Użytkownika.

Limity wysyłania

PayPal może, według własnego uznania, nałożyć limity na kwoty i wartość płatności dokonywanych przez Użytkownika, w tym na wysyłane płatności za zakupy. Użytkownik może sprawdzić limity wysyłania, logując się do swojego konta PayPal. Aby podnieść limit wysyłania, należy wykonać czynności, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie opisu konta).

Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta

Płatności odroczone przez sprzedającego

Dokonując płatności na rzecz określonych sprzedających lub za określone zakupy (np. za zamówienia, które będą wysyłane do Użytkownika lub aktualizowane i finalizowane przez sprzedającego), Użytkownik przekazuje:

 • sprzedającemu upoważnienie do pobrania płatności w późniejszym terminie oraz
 • firmie PayPal polecenie automatycznego dokonania płatności na żądanie sprzedającego.

Autoryzacja taka jest zwykle ważna przez 30 dni, ale okres ważności może być dłuższy. Jeśli Użytkownik posiada środki na saldzie, firma PayPal może zablokować kwotę płatności i oznaczyć ją jako oczekującą, dopóki sprzedający nie pobierze płatności. Jeśli realizacja płatności wymaga przeliczenia waluty przez firmę PayPal, w momencie przetwarzania płatności zostanie określony i zastosowany detaliczny kurs wymiany (jak opisano w punkcie Przeliczanie walut).

Autoryzacja przez Użytkownika pozwala sprzedającemu na zaktualizowanie kwoty płatności przed jej pobraniem (w celu uwzględnienia w niej ustalonych ze sprzedającym zmian w zamówieniu, np. dodatkowych podatków, kosztów wysyłki lub zniżek). Firma PayPal nie jest zobowiązana do weryfikowania takich zmian (w tym w chwili dokonywania płatności). PayPal może przelać dowolną kwotę na podstawie autoryzacji udzielonej przez Użytkownika i polecenia otrzymanego od sprzedającego, które dotyczy ostatecznej kwoty płatności.

Płatności z tytułu umów rozliczeniowych

Użytkownik może zarządzać płatnościami dokonywanymi na rzecz tych samych odbiorców za pomocą umowy rozliczeniowej, na bieżąco i w sposób automatyczny. W momencie zawarcia umowy rozliczeniowej:

 1. Użytkownik upoważnia określonych odbiorców do pobierania płatności z konta Użytkownika zgodnie z ustaleniami z odbiorcami (ustalenia mogą dotyczyć wysokości kwot należnych odbiorcy za zakup towarów lub usług w ramach odrębnej umowy zawartej z odbiorcą) oraz
 2. Użytkownik zleca firmie PayPal dokonanie płatności na rzecz określonych odbiorców (lub innych wskazanych przez nich odbiorców), gdy PayPal otrzyma od nich takie żądanie płatności.

Powoduje to, że odbiorca zyskuje status „zaufanego beneficjenta” wszystkich płatności Użytkownika dokonywanych na jego rzecz, zatem zatwierdzanie kolejnych płatności dla tego odbiorcy nie będzie na ogół wymagać logowania (przy użyciu hasła, kodu PIN lub podobnego sposobu).

Płatności dokonywane na podstawie umowy rozliczeniowej mogą opiewać na różne kwoty i być realizowane w różnych terminach. PayPal jest tylko dostawcą usług płatniczych, nie może więc znać ustaleń między Użytkownikiem a odbiorcą ani przyczyn, dla których odbiorca decyduje się odebrać płatność. Przy przetwarzaniu płatności wynikającej z umowy rozliczeniowej PayPal nie ma obowiązku weryfikować ani potwierdzać kwot żądanych przez odbiorcę.

PayPal używa wielu określeń w odniesieniu do płatności, którymi można zarządzać na podstawie umowy rozliczeniowej, m.in. „płatności automatyczne”, „płatności subskrypcyjne”, „płatności cykliczne” „transakcje wzorcowe”, „wstępnie autoryzowane przelewy” lub „płatności wstępnie zatwierdzone”.

Użytkownik może anulować umowę rozliczeniową w dowolnym momencie na swoim koncie lub kontaktując się z PayPal. Jeśli Użytkownik poinformuje PayPal o anulowaniu umowy rozliczeniowej, a realizacja płatności z tytułu tej umowy jest zaplanowana przed końcem następnego dnia roboczego, PayPal może anulować tę umowę rozliczeniową po dokonaniu wspomnianej płatności. W razie anulowania umowy rozliczeniowej Użytkownik może nadal być winien odbiorcy pieniądze za otrzymane towary lub usługi, za które nie zapłacił.

Jeśli firma PayPal uzna, że w celu realizacji płatności z tytułu umowy rozliczeniowej konieczne jest przeliczenie waluty i dokona tego przeliczenia, zastosowany zostanie transakcyjny kurs wymiany obowiązujący w momencie przetwarzania płatności. Transakcyjny kurs wymiany może się różnić zależnie od transakcji płatności.

Zwroty pieniędzy na konto Użytkownika

W jakich sytuacjach może dochodzić do zwrotów pieniędzy

PayPal może zezwolić odbiorcy płatności od Użytkownika na:

 • odmówienie przyjęcia płatności lub
 • przyjęcie płatności, a następnie skorzystanie z usług PayPal w celu późniejszego zwrócenia całości lub części płatności Użytkownikowi.

PayPal zwróci kwotę wszelkich odrzuconych lub zwróconych płatności na saldo konta Użytkownika. Kwotę nieodebranej płatności PayPal zwróci na saldo konta Użytkownika w ciągu 30 dni od daty zainicjowania płatności. W przypadku zwrotu do Użytkownika jakiejkolwiek kwoty w sposób opisany powyżej PayPal może przeliczyć zwróconą kwotę na:

 • walutę salda PayPal użytego do dokonania pierwotnej płatności (przed ewentualnym przeliczeniem waluty na walutę otrzymaną przez odbiorcę);
 • pierwotną walutę, w jakiej otwarto konto Użytkownika lub
 • dolary amerykańskie (otwierając saldo w tej walucie, jeśli Użytkownik jeszcze go nie posiada).

Jeśli pierwotnie wysłana przez Użytkownika płatność obejmowała przeliczenie waluty, kwota zwracana zostanie przeliczona z waluty, w jakiej odbiorca otrzymał płatność, w następujący sposób:

 • Jeśli kwota zostanie zwrócona w ciągu jednego dnia od daty pierwotnej płatności, zastosowany zostanie detaliczny kurs wymiany obowiązujący w momencie pierwotnej płatności, a Użytkownik otrzyma pierwotną kwotę w walucie pierwotnej płatności.
 • Jeśli kwota zostanie zwrócona po upływie więcej niż jednego dnia od daty pierwotnej płatności, zastosowany zostanie detaliczny kurs wymiany obowiązujący w momencie przeliczania zwracanej kwoty, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Transakcyjny kurs wymiany może być zastosowany natychmiast, bez powiadamiania Użytkownika.

PayPal może także automatycznie wypłacić zwróconą kwotę z salda Użytkownika i przelać środki z powrotem na źródło finansowania płatności użyte do pierwotnej płatności. Wypłaty mogą także obejmować przeliczenie waluty — zobacz punkt Wypłacanie pieniędzy powyżej.

Ryzyko związane z otrzymywaniem zwrotów pieniędzy

Kwota zwrotu może być niższa niż pierwotna kwota płatności. Może to nastąpić w następujących przypadkach:

 • wysłanie przez odbiorcę zwrotu o wartości niższej niż kwota pierwotnej płatności — PayPal jest jedynie dostawcą usług płatniczych, zatem nie wiemy, jaka kwota zwrotu przysługuje Użytkownikowi ani dlaczego odbiorca przesłał zwrot w określonej kwocie lub
 • wahania transakcyjnego kursu wymiany.

PayPal nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku decyzji odbiorcy o odrzuceniu lub zwróceniu płatności, chyba że zwrot wysłany przez odbiorcę jest płatnością wykonaną nieprawidłowo przez system PayPal.

Nie ponosimy odpowiedzialności za różnicę pomiędzy wartością pierwotnej płatności a wartością należnego zwrotu, z wyjątkiem zwrotu za nieprawidłową płatność (zobacz punkt Rozwiązywanie problemów).

Finansowanie płatności

Wybieranie preferowanego źródła finansowania płatności

Użytkownik może wybrać preferowane źródło finansowania płatności po zalogowaniu się do swojego konta. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem preferowane źródło finansowania płatności będzie używane jako domyślne źródło finansowania płatności wysyłanych z konta Użytkownika.

Dla poszczególnych płatności z tytułu umów rozliczeniowych Użytkownik może wybrać osobne preferowane źródła finansowania płatności.

Specjalne źródła finansowania płatności

Niektóre płatności mogą być finansowane z powiązanych z kontem Użytkownika specjalnych źródeł finansowania płatności, takich jak saldo u handlowca, bon upominkowy lub inne promocyjne źródło finansowania płatności. Korzystanie z takich specjalnych źródeł finansowania płatności i ich priorytetyzacja podlegają oddzielnym ustaleniom pomiędzy Użytkownikiem a PayPal. Informacja o hipotetycznej kwocie dostępnej w ramach specjalnych źródeł finansowania płatności, z których w danym czasie mogą być finansowane określone płatności, może być wyświetlana w opisie konta. Kwota ta nie stanowi pieniądza elektronicznego, nie jest uważana za część salda konta PayPal Użytkownika i nie można jej wykorzystać jako gotówki. Stanowi ona jedynie wartość w pieniądzu elektronicznym, którą firma PayPal oferuje emitować (wydać) i uznać na koncie Użytkownika w chwili realizacji (i wyłącznie w celu natychmiastowego pokrycia) kwalifikującej się płatności, z zastrzeżeniem innych warunków dotyczących korzystania z takich specjalnych źródeł finansowania płatności (i jedynie w okresie określonym w tych warunkach). Jeśli dokonana przez Użytkownika płatność finansowana ze specjalnych źródeł zostanie cofnięta w późniejszym terminie, z dowolnej przyczyny, PayPal zachowa kwotę odpowiadającą części płatności, jaka została sfinansowana ze specjalnego źródła, oraz (o ile specjalne źródło finansowania płatności nie wygasło) przywróci specjalne źródło finansowania płatności.

Finansowanie płatności wysyłanych z konta

PayPal otrzymuje pieniądz elektroniczny na płatności wysyłane z konta Użytkownika z następujących źródeł, w następującej kolejności i w zależności od dostępności:

 1. Specjalne źródła finansowania płatności (jeśli są dostępne dla danej transakcji)
 2. Preferowane źródło finansowania płatności (jeśli zostało wybrane i jest dostępne)
 3. Aktualne saldo konta PayPal
 4. Rachunek bankowy (przelew błyskawiczny na mocy upoważnienia bankowego)
 5. PayPal Credit (jeśli jest dostępny)
 6. Karta debetowa PayPal (jeśli jest dostępna)
 7. Karta kredytowa PayPal (jeśli jest dostępna)
 8. Karta debetowa
 9. Karta kredytowa
 10. Rachunek bankowy (czek elektroniczny)

Program Ochrony kupujących w systemie PayPal

Gdy Użytkownik dokonuje zakupu od sprzedającego akceptującego płatności PayPal, Użytkownikowi może przysługiwać zwrot pieniędzy w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal. W określonych przypadkach program Ochrony kupujących w systemie PayPal uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu pełnej ceny zakupu przedmiotu wraz z pierwotnymi kosztami przesyłki, o ile zostały one poniesione. To, czy roszczenie kwalifikuje się do programu Ochrony kupujących w systemie PayPal, określa PayPal według własnego uznania. Pierwsza decyzja firmy PayPal jest uważana za ostateczną, ale Użytkownik może złożyć odwołanie w systemie PayPal, jeśli dysponuje nowymi lub rozstrzygającymi informacjami, które nie były dostępne w chwili podjęcia pierwszej decyzji, bądź uważa, że podczas procesu decyzyjnego wystąpił błąd.

Warunki programu są określone na stronie programu Ochrony kupujących w systemie PayPal i stanowią część niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

Otrzymywanie płatności

Ogólne postanowienia dotyczące otrzymywania płatności

PayPal może zezwolić dowolnej osobie (posiadającej konto PayPal lub nieposiadającej konta PayPal) na zlecenie płatności skutkującej wydaniem lub przelewem pieniędzy elektronicznych na konto Użytkownika.

W przypadku integrowania (w tym także poprzez uprzednie zintegrowanie) ze swoim rozwiązaniem online jakiejkolwiek funkcji umożliwiającej płatnikowi bez konta PayPal wysyłanie płatności na konto PayPal, Użytkownik zgadza się na wszystkie dodatkowe warunki użytkowania tej funkcji, które PayPal udostępni Użytkownikowi na dowolnej stronie witryny PayPal lub Braintree (w tym na każdej stronie dla programistów i na stronie Umowy prawne), lub na platformie online. Takie dodatkowe warunki obejmują Umowę dotyczącą alternatywnych form płatności w usłudze PayPal.

Odbiór płatności na koncie Użytkownika nie jest równoznaczny z otrzymaniem rozliczonych środków. Powiadomienie o wysłaniu płatności do Użytkownika nie jest równoznaczne z otrzymaniem pieniądza elektronicznego na koncie, chyba że Użytkownik zaakceptował płatność.

Każdorazowo PayPal może zezwolić Użytkownikowi na akceptowanie płatności w dowolnej walucie obsługiwanej przez naszą usługę.

Jeśli Użytkownik (a nie system PayPal) oferuje płatnikowi w punkcie sprzedaży przeliczenie walutowe kwoty otrzymanej za pośrednictwem systemu PayPal, Użytkownik poinformuje kupującego o kursie wymiany i wszelkich opłatach mających zastosowanie do danej transakcji płatniczej. PayPal nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego, którego Użytkownik nie poinformował o kursie wymiany i opłatach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niepoinformowanie kupującego o kursie wymiany i opłatach może stanowić przestępstwo.

Wszelkie płatności wysłane do Użytkownika mogą podlegać cofnięciu, analizie płatności, ograniczeniu, rezerwie lub blokadzie zgodnie z niniejszą Umową z Użytkownikiem.

Limity odbioru płatności

PayPal może wedle własnego uznania nałożyć limity na kwoty i wartość płatności otrzymywanych przez Użytkownika, w tym na otrzymywane płatności za zakupy. Aby znieść limit odbioru płatności, należy wykonać czynności, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie opisu konta).

Rozwiązanie do realizacji transakcji

Rozwiązanie do realizacji transakcji firmy PayPal składa się z:

 • wyspecjalizowanego pakietu funkcji realizacji transakcji dla rozwiązania online Użytkownika, który umożliwia kupującemu posiadającemu konto lub nieposiadającemu konta wysłanie płatności na konto Użytkownika, oraz
 • wspomagającego Narzędzia do ochrony przed oszustwami.

W ramach świadczenia tej nowej usługi firma PayPal może oferować Użytkownikowi nowe rozwiązanie do realizacji transakcji w całości lub w części. Jeśli Użytkownik skorzysta z nowego rozwiązania do realizacji transakcji, oprócz postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem akceptuje również następujące dodatkowe warunki korzystania z poniższych funkcji:

 • Umowę dotyczącą alternatywnych form płatności w usłudze PayPal, jeśli Użytkownik korzysta z funkcji alternatywnych form płatności w ramach nowego rozwiązania do realizacji transakcji, oraz
 • Umowę dotyczącą usług płatności online kartą w systemie PayPal, jeśli Użytkownik korzysta z:
  • naszej usługi zaawansowanych płatności kartami kredytowymi i debetowymi w ramach nowego pakietu rozwiązań do realizacji transakcji oraz
  • naszego programu ochrony przed oszustwami stanowiącego część nowego rozwiązania do realizacji transakcji.

PayPal nalicza opłaty za używanie nowego rozwiązania do realizacji transakcji.

Zasady dotyczące stosowania dopłat

PayPal odradza stosowanie dopłat, ponieważ taka praktyka handlowa może być odbierana przez klientów jako „kara” oraz powodować nieporozumienia, problemy czy nawet rezygnację z zakupów podczas realizacji transakcji.

Użytkownik może stosować dopłatę za korzystanie z usług PayPal wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego go prawa, a dopłata taka nie może przekroczyć dopłat pobieranych przez Użytkownika za korzystanie z innych form płatności.

Jeśli Użytkownik pobierze dopłatę od kupującego, obowiązkiem Użytkownika (a nie firmy PayPal) jest poinformować kupującego o żądanej opłacie. PayPal nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego kupującego w przypadkach, gdy Użytkownik nie poinformował kupującego o dopłacie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że stosowanie dopłat bez informowania o nich kupujących może stanowić przestępstwo.

Prezentacja PayPal

Użytkownik musi podjąć uzasadnione starania, aby traktować system PayPal jako formę płatności lub markę przynajmniej na równi z innymi formami płatności oferowanymi w jego punktach sprzedaży, w których są zintegrowane usługi oznaczone marką PayPal, w tym w witrynach internetowych lub aplikacjach mobilnych. Obejmuje to co najmniej następujące działania:

 • umieszczenie logo;
 • lokalizacja w punktach sprzedaży;
 • odpowiednie przetwarzanie usług lub posługiwanie się znakami towarowymi PayPal w kontekście:
  • przebiegu płatności;
  • warunków;
  • postanowień;
  • ograniczeń;
  • opłat;
  • wyeksponowania oraz
  • kolejności prezentacji form płatności klientom;

w porównaniu z innymi markami i formami płatności w punktach sprzedaży Użytkownika.

W oświadczeniach przedstawianych swoim klientom lub komunikatach ogólnych:

 • nie wolno opisywać błędnie żadnej usługi PayPal jako formy płatności oraz
 • należy dołożyć uzasadnionych starań, aby nie wskazywać preferencji dla form płatności innych niż usługa PayPal.

We wszystkich posiadanych punktach sprzedaży Użytkownik musi dołożyć uzasadnionych starań, aby:

 • nie zniechęcać klientów do ani nie zabraniać im korzystania z systemu PayPal oraz
 • nie zachęcać klientów do korzystania z alternatywnej formy płatności.

Jeśli Użytkownik umożliwia klientom dokonywanie płatności za pośrednictwem systemu PayPal, to ilekroć przedstawia akceptowane formy płatności (w dowolnym punkcie sprzedaży lub w materiałach marketingowych, reklamowych i innej formie komunikacji z klientem), dołoży uzasadnionych starań, aby oznaczenia usług płatności PayPal były co najmniej równie widoczne i wyeksponowane w równie dobry sposób co wszystkie inne formy płatności.

Bez uszczerbku dla innych swoich uprawnień PayPal może wycofać wszelkie zniżki od opłat i naliczać opłaty według pełnych stawek standardowych, jeśli:

 • Użytkownik nie zrealizuje w pełni podstawowych celów określonych w niniejszym punkcie „Prezentacja PayPal” lub
 • Użytkownik stosuje dopłatę za korzystanie z dowolnej usługi PayPal.

Podatki i obowiązek informacyjny

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie, jakie podatki obowiązują w odniesieniu do odbieranych lub dokonywanych przez niego płatności. Użytkownik ponosi także wyłączną odpowiedzialność za obliczenie, pobranie, zgłoszenie i odprowadzenie stosownych podatków do odpowiedniego urzędu skarbowego. PayPal nie odpowiada za ustalenie, czy dana transakcja podlega jakiemukolwiek opodatkowaniu, ani za obliczanie, pobieranie, zgłaszanie i odprowadzanie jakichkolwiek podatków wynikających z jakichkolwiek transakcji. Do usług firmy PayPal jako dostawcy usług bankowych na terenie UE nie mają zastosowania żadne podatki od sprzedaży.

Polityka zwrotów i zasady zachowania poufności

Użytkownik musi opublikować swoje zasady zwrotów i zasady zachowania poufności.

Sprzedający na platformach handlowych

Jeśli Użytkownik jest sprzedającym na platformie handlowej lub w aplikacji podmiotu zewnętrznego, w których dostępne są płatności PayPal, musi przestrzegać wszelkich zasad, które mają zastosowanie do programu ochrony kupujących obowiązującego na wspomnianej platformie lub w aplikacji w odniesieniu do prowadzonej tam sprzedaży. Każdy taki program ochrony może wymagać od Użytkownika podjęcia określonych działań i wpłynąć na sposób przetwarzania roszczeń.

PayPal może zezwolić Użytkownikowi na upoważnienie określonych platform handlowych do korzystania z jego konta w celu pobierania z niego kwot zobowiązań wobec platformy handlowej lub kupującego (w zależności od sytuacji) w związku z roszczeniem zgłoszonym zgodnie z obowiązującymi na danej platformie zasadami procedury rozstrzygania sporów („Należności na rzecz platformy handlowej”). Po udzieleniu takiej autoryzacji przez Użytkownika i po powiadomieniu firmy PayPal o roszczeniu przez platformę handlową Użytkownik upoważnia firmę PayPal do przetwarzania płatności z tytułu wszystkich kwot związanych z roszczeniem należnych platformie handlowej z jego konta PayPal na rzecz platformy handlowej lub kupującego (w zależności od sytuacji) zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez platformę handlową firmie PayPal. PayPal może uznać zlecenie płatności jakichkolwiek kwot należnych platformie handlowej za anulowane, jeśli zdecyduje, że gdyby roszczenie zostało zgłoszone w systemie PayPal, zostałoby rozstrzygnięte na korzyść Użytkownika. Użytkownik może również anulować niniejszą autoryzację, kontaktując się z firmą PayPal. Wszelkie roszczenia wniesione bezpośrednio na platformie handlowej podlegają wyłącznie zasadom tej platformy. Warunki Ochrony sprzedających w systemie PayPal nie chronią Użytkownika przed roszczeniami składanymi przez jego kupujących bezpośrednio na platformie handlowej.

Akceptowanie płatności z tytułu umowy rozliczeniowej

Jeśli PayPal zezwoli Użytkownikowi na przyjmowanie płatności na podstawie umowy rozliczeniowej, występując do PayPal z żądaniem płatności z tytułu tej umowy, Użytkownik:

 • gwarantuje firmie PayPal, że przedstawiane kwoty (w tym również zmiany tych kwot) zostały ustalone i zaakceptowane przez płatnika, z którego konta zostaną odliczone, oraz że Użytkownik powiadomi płatnika przed odliczeniem tych kwot, oraz
 • zgadza się powiadomić płatnika z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem o kwocie do pobrania, jeśli wzrośnie ona do wysokości, jakiej płatnik — biorąc pod uwagę jego dotychczasowe modele wydatków i okoliczności płatności — nie spodziewałby się w normalnych warunkach zapłacić; a także potwierdza, że ponosi odpowiedzialność względem PayPal za wszelkie zwroty takich płatności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Płatności zbiorcze PayPal

W przypadku korzystania z płatności zbiorczych PayPal Payouts (dawniej Mass Pay) obowiązują warunki Umowy o korzystanie z płatności zbiorczych PayPal Payouts.

Odpowiedzialność Użytkownika jako klienta korporacyjnego za powiadamianie firmy PayPal o błędach w cenach lub opłatach

Po uzyskaniu dostępu do jakichkolwiek wyciągów z konta lub innych informacji o działaniach na koncie przekazanych Użytkownikowi przez firmę PayPal w związku z kontami firmowymi Użytkownika Użytkownik ma 60 dni na powiadomienie firmy PayPal na piśmie o wszelkich błędach lub rozbieżnościach w cenach lub innych opłatach stosowanych przez PayPal. Jeśli Użytkownik nie powiadomi firmy PayPal w tym terminie, oznacza to, że uznaje takie informacje za poprawne i PayPal nie ma obowiązku wprowadzania żadnych korekt. Na potrzeby niniejszego postanowienia takie błędy lub rozbieżności w cenach lub opłatach różnią się od nieautoryzowanych transakcji i innych błędów w przelewach elektronicznych, z których każdy podlega różnym ramom czasowym powiadomienia określonym w niniejszym dokumencie.

Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności

Po otrzymaniu płatności może ona zostać zwrócona lub cofnięta. Firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na wysłanie zwrotu płatności do nadawcy. Firma PayPal może w pewnych okolicznościach dokonać cofnięcia płatności. Więcej informacji można znaleźć w dalszej części tego punktu.

Zwroty pieniędzy

Na Użytkowniku (a nie firmie PayPal) spoczywa wyłączna odpowiedzialność za:

 • wywiązywanie się z zobowiązań prawnych i umownych Użytkownika względem płatnika w odniesieniu do wszelkich kwot zwracanych płatnikowi oraz
 • wszelkie różnice pomiędzy kosztami poniesionymi przez płatnika w związku z dokonaniem pierwotnej płatności a kwotą zwróconą płatnikowi (na przykład w wyniku wahań transakcyjnego kursu wymiany), z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot pieniędzy następuje w związku z nieprawidłową płatnością (patrz punkt Rozwiązywanie problemów).

  Na stronie z informacjami na temat opłat znajdują się szczegóły opłat, które Użytkownik zapłacił firmie PayPal jako odbiorca pierwotnej płatności i które firma PayPal zatrzymuje, jeśli Użytkownik korzysta ze specjalnej funkcji zwrotu pieniędzy na swoim koncie PayPal (na co firma PayPal może od czasu do czasu zezwolić), z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot pieniędzy następuje w związku z nieprawidłową płatnością (patrz punkt Rozwiązywanie problemów).

Cofnięcia

Jeśli Użytkownik otrzyma płatność na swoje konto, będzie winien firmie PayPal pełną kwotę płatności powiększoną o wysokość strat wynikających z przetworzenia płatności (w tym Opłatę za obciążenie zwrotne lub Opłatę z tytułu sporów). Może to obejmować zobowiązania firmy PayPal (w tym wszelkie opłaty, obciążenia i kary) wobec podmiotów zewnętrznych (w tym płatnika i jego dostawcy źródła finansowania płatności).

Cofnięcie ma miejsce, gdy firma PayPal korzysta z przysługującego jej prawa do pobrania celem kompensaty wspomnianych wyżej kwot z konta Użytkownika na mocy postanowień zawartych w punkcie Zwrot kosztów związanych ze zobowiązaniami Użytkownika niniejszej Umowy z Użytkownikiem. Jeśli saldo PayPal Użytkownika w danej walucie jest niewystarczające do pokrycia kwoty, którą ponosi on w tej walucie, firma PayPal może dokonać przeliczenia waluty z salda PayPal w innej walucie, aby pokryć braki w stosunku do obowiązującego detalicznego kursu wymiany w momencie przetwarzania cofnięcia. Dla Użytkowników będących sprzedającymi oznacza to na przykład, że kwoty płatności otrzymanych na konto mogą zostać z niego pobrane po dostarczeniu przez Użytkownika sprzedanych towarów lub usług.

Do cofnięcia płatności może dojść, gdy:

 • PayPal zwraca płatnikowi środki w związku ze zgłoszonym przez niego roszczeniem w ramach programu ochrony kupujących w systemie PayPal;
 • Firma PayPal zwraca środki płatnikowi lub jego bankowi bądź wystawcy karty po otrzymaniu od którejkolwiek z tych stron roszczenia dotyczącego zwrotu płatności w ramach stosowanej przez ten bank lub wystawcę karty procedury cofnięcia. Obejmuje to wszelkie roszczenia dotyczące nieautoryzowanych lub nieprawidłowych płatności dokonanych na koncie Użytkownika.

Na przykład:

 • Jeśli płatnik użył karty do sfinansowania płatności, może wystąpić do wystawcy karty o obciążenie zwrotne. Wystawca karty (a nie firma PayPal) określa, czy płatnikowi przysługuje obciążenie zwrotne. Więcej informacji na temat obciążeń zwrotnych znajduje się w naszym Przewodniku po obciążeniach zwrotnych dostępnym na stronie Centrum bezpieczeństwa PayPal w sekcji „Bezpieczna sprzedaż”. Centrum bezpieczeństwa PayPal jest dostępne w witrynie PayPal. Użytkownik jest obciążany opłatą za roszczenie dotyczące obciążenia zwrotnego.
 • Jeśli płatnik skorzystał z rachunku bankowego do sfinansowania płatności, płatnik lub jego bank mogą wystąpić o cofnięcie takiej transakcji.

Kwota roszczenia może być wyższa niż pierwotna kwota otrzymana przez Użytkownika z powodu wahań kursów wymiany walut w okresie od dokonania płatności do zgłoszenia roszczenia.

 • Firma PayPal może być zobowiązana wypłacić płatnikowi rekompensatę, jeśli zgłosi on problem z płatnością (w tym płatność nieautoryzowaną lub nieprawidłową albo nieoczekiwaną płatność z tytułu umowy rozliczeniowej) — patrz punkt Rozwiązywanie problemów.

Opłaty z tytułu sporów

PayPal obciąży sprzedających Opłatą z tytułu sporów za udostępnienie procesu rozstrzygania sporów online w przypadku transakcji przetwarzanych za pośrednictwem konta PayPal kupującego lub za pośrednictwem usługi „Płatności bez posiadania konta PayPal”. Opłatę z tytułu sporów stosuje się w przypadku, gdy kupujący zgłasza roszczenie bezpośrednio w systemie PayPal bądź korzysta z obciążenia zwrotnego u wystawcy karty lub z cofnięcia płatności z banku. Opłata z tytułu sporów zostanie naliczona według stawki Standardowej opłaty z tytułu sporów lub stawki Opłaty z tytułu sporów dotyczących dużej liczby transakcji. Opłata z tytułu sporów zostanie naliczona w walucie wybranej do pierwotnej transakcji. Jeśli waluty transakcji nie ma w tabeli Opłaty z tytułu sporów, opłata zostanie pobrana w podstawowej walucie Użytkownika. Opłata z tytułu sporów zostanie pobrana z konta PayPal Użytkownika po podjęciu decyzji na temat roszczenia.

Kwota Opłaty z tytułu sporów zostanie ustalona po utworzeniu sprawy dotyczącej sporu. Opłata jest obliczana jako stosunek łącznej kwoty transakcji ujętych w otrzymanych przez Użytkownika roszczeniach z tytułu niedostarczenia przedmiotu i z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem, do łącznej kwoty sprzedaży za trzy poprzednie miesiące kalendarzowe (Współczynnik sporów). Łączna kwota roszczeń obejmuje wszystkie roszczenia z tytułu niedostarczenia przedmiotu i znaczącej niezgodności z opisem, zgłoszone bezpośrednio firmie PayPal lub jako spory przekształcone w roszczenie w systemie PayPal albo zgłoszone wystawcy karty lub bankowi kupującego. Łączna kwota roszczeń nie obejmuje roszczeń z tytułu Nieautoryzowanych transakcji. Przykładowo we wrześniu Współczynnik sporów zostanie obliczony z uwzględnieniem stosunku łącznej kwoty roszczeń do wartości sprzedaży za czerwiec, lipiec i sierpień. Od współczynnika roszczeń na wrzesień będzie zależeć opłata z tytułu sporów mająca zastosowanie do wszystkich roszczeń zgłoszonych w październiku.

Jeśli Współczynnik sporów wynosi co najmniej 1,5%, a w ciągu ostatnich trzech pełnych miesięcy kalendarzowych Użytkownik zrealizował ponad 100 transakcji sprzedaży, za każdy spór zostanie naliczona Opłata z tytułu sporów dotyczących dużej liczby transakcji. W przeciwnym razie za każdy spór zostanie naliczona Standardowa opłata z tytułu sporów.

Użytkownik nie zostanie obciążony Standardową opłatą z tytułu sporów w przypadku sporów, które:

 • stanowią zapytania w Centrum rozstrzygania firmy PayPal, które nie zostały przekształcone w roszczenia w systemie PayPal;
 • zostały rozstrzygnięte bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a kupującym i nie zostały przekształcone w roszczenia w systemie PayPal;
 • zostały zgłoszone przez kupującego bezpośrednio firmie PayPal jako Nieautoryzowane transakcje;
 • zostały uznane przez PayPal według własnego uznania za spełniające wszystkie wymogi programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal;
 • dotyczą roszczenia o wartości transakcji mniejszej niż dwukrotność Standardowej opłaty z tytułu sporów;
 • zostały rozstrzygnięte na korzyść Użytkownika przez firmę PayPal lub wystawcę karty.

Użytkownik nie zostanie obciążony Opłatą z tytułu sporów dotyczących dużej liczby transakcji w przypadku sporów, które:

 • stanowią zapytania w Centrum rozstrzygania firmy PayPal i nie zostały przekształcone w roszczenia w systemie PayPal;
 • zostały rozstrzygnięte bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a kupującym i nie zostały przekształcone w roszczenia w systemie PayPal;
 • zostały zgłoszone przez kupującego bezpośrednio firmie PayPal jako Nieautoryzowane transakcje.

Sprzedający obciążeni Opłatami z tytułu sporów dotyczących dużej liczby transakcji mogą być zobowiązani do dostarczenia nam dodatkowych informacji, w tym o przyczynie dużego odsetka zakwestionowanych transakcji.

Powyższe spory mogą zostać zwolnione ze Standardowej opłaty z tytułu sporów lub Opłaty z tytułu sporów dotyczących dużej liczby transakcji, ale samo roszczenie może być nadal uwzględniane w całościowej kalkulacji Współczynnika sporów Użytkownika.

Opłaty za obciążenie zwrotne

W przypadku transakcji, które nie są przetwarzane za pośrednictwem konta PayPal kupującego ani za pośrednictwem usługi płatności bez konta PayPal, oraz w przypadku gdy kupujący występuje o obciążenie zwrotne za transakcję u wystawcy karty, PayPal obciąży Użytkownika Opłatą za obciążenie zwrotne w ramach procesu obciążenia zwrotnego. Ta opłata będzie miała zastosowanie niezależnie od tego, czy wystawca karty zaakceptował obciążenie zwrotne, o które ubiegał się kupujący.

Obowiązująca Opłata za obciążenie zwrotne zostanie pobrana z konta PayPal Użytkownika. Opłata za obciążenie zwrotne jest naliczana zgodnie z Tabelą opłat za obciążenie zwrotne i zostanie naliczona w walucie wybranej dla pierwotnej transakcji. Jeśli waluty transakcji nie ma w tabeli Opłat za obciążenie zwrotne, opłata zostanie pobrana w podstawowej walucie Użytkownika.

Wpływ programu Ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

Użytkownik powinien zapoznać się z programem Ochrony kupujących w systemie PayPal, a jeśli sprzedaje towary i usługi kupującym posiadającym konta PayPal w regionach innych niż jego region zamieszkania, powinien także zapoznać się z programami ochrony kupujących udostępnianymi przez PayPal kupującym w każdym z tych regionów, ponieważ wynikające z nich prawa kupujących mogą mieć wpływ na jego działalność jako sprzedającego. Informacje na temat programu Ochrony kupujących w systemie PayPal można znaleźć na stronie Umowy prawne, wybierając lokalizację kupującego u góry strony i zapoznając się z odpowiednimi zasadami programu Ochrony kupujących w systemie PayPal wymienionymi w odpowiedniej Umowie z Użytkownikiem.

W przypadku gdy roszczenie Użytkownika w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal zostanie odrzucone w jakimkolwiek kraju:

 • Użytkownik traci pełną cenę zakupu przedmiotu lub transakcji wraz z wszelkimi pierwotnymi kosztami przesyłki. Ma to zastosowanie, gdy Użytkownik jest pierwotnym lub wtórnym sprzedającym towary bądź usługi. Przykładowo pełną kwotę zakupu uiszczoną przez kupującego stracą biura sprzedaży biletów na wydarzenia lub biura podróży online. W niektórych przypadkach Użytkownik może nie otrzymać przedmiotu z powrotem.
 • Roszczenie w ramach Ochrony kupujących zostanie uznane za całkowicie rozstrzygnięte tylko wtedy, gdy:
  • zwrot pieniędzy na rzecz kupującego zostanie przetworzony w systemie PayPal lub
  • Użytkownik dostarczy akceptowane przez firmę PayPal (wedle jej wyłącznego uznania) potwierdzenie zgody kupującego na alternatywne rozstrzygnięcie.
 • Użytkownik nie otrzyma zwrotu opłat w systemie PayPal, które uiścił w związku ze sprzedażą.
 • W przypadku roszczenia z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem Użytkownik może nie otrzymać przedmiotu z powrotem lub może być zobowiązany do przyjęcia przedmiotu z powrotem i poniesienia kosztu odesłania przedmiotu.
 • W przypadku roszczenia z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem, które dotyczy podrobionego przedmiotu sprzedanego przez Użytkownika, Użytkownik musi dokonać na rzecz kupującego zwrotu pieniędzy w pełnej kwocie i może nie otrzymać przedmiotu z powrotem.

Program Ochrony sprzedających w systemie PayPal

Co się kwalifikuje

Jeśli Użytkownik dokonał sprzedaży na rzecz kupującego i wysłał już fizyczny przedmiot lub dostarczył artykuł niematerialny, a następnie transakcja została zakwestionowana lub cofnięta zgodnie z zasadami dotyczącymi Cofnięć, roszczeń lub obciążeń zwrotnych, Użytkownikowi może przysługiwać zwrot pieniędzy w ramach programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal. W stosownych przypadkach program Ochrony sprzedających w systemie PayPal uprawnia Użytkownika do zachowania pełnej kwoty zakupu. Liczba płatności, z tytułu których można uzyskać zwrot, nie podlega limitom. To, czy transakcja kwalifikuje się do ochrony w ramach tego programu, Użytkownik może ustalić po zalogowaniu się na stronie ze szczegółami transakcji na swoim koncie PayPal.

Warunki programu są określone na stronie programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal i stanowią część niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

DZIAŁANIA ZABRONIONE, BLOKADY I ODSZKODOWANIA

Zabronione działania

W związku z korzystaniem z witryny PayPal, swojego konta PayPal lub usług PayPal oraz w ramach komunikacji z PayPal, innymi klientami PayPal lub podmiotami zewnętrznymi Użytkownikowi nie wolno:

 • naruszać postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem, Zasad dopuszczalnego użytkowania, Umów z podmiotem handlowym (jeśli mają zastosowanie) ani żadnych innych umów zawartych pomiędzy PayPal a Użytkownikiem;
 • naruszać żadnych przepisów prawa, ustaw, zarządzeń lub regulacji (np. dotyczących usług finansowych, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zakazu dyskryminacji i nieuczciwej reklamy);
 • naruszać praw autorskich, patentowych, praw do znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej albo praw do reklamowania się lub zachowania prywatności należących do PayPal lub podmiotu zewnętrznego;
 • sprzedawać podrabianych towarów;
 • dopuszczać się szkalowania, zniesławienia konkurencji, gróźb lub nękania;
 • dostarczać fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji;
 • wysyłać lub odbierać środków finansowych, które można zasadnie uznać za nieautoryzowane lub pochodzące z oszustwa;
 • odmawiać udziału w toczącym się postępowaniu wyjaśniającym lub potwierdzenia swojej tożsamości bądź informacji przekazanej firmie PayPal przez Użytkownika;
 • podejmować prób czerpania zysków z dwóch źródeł w trakcie trwania sporu poprzez odebranie lub próbę odebrania środków za tę samą transakcję zarówno od firmy PayPal, jak i od sprzedającego, banku lub wystawcy karty;
 • sprawować kontroli nad kontem powiązanym z innym kontem wykorzystywanym do któregokolwiek z takich działań zabronionych;
 • prowadzić swojej działalności ani wykorzystywać usług PayPal w sposób, który może skutkować:
  • skargami;
  • żądaniem przez kupujących unieważnienia płatności dokonanych przez Użytkownika (przesłanym do PayPal lub wystawców kart);
  • opłatami, karami i innymi obciążeniami lub stratami dla PayPal, innych klientów PayPal, podmiotów zewnętrznych, lub Użytkownika;
 • korzystać z konta PayPal lub usług PayPal w sposób, który może zostać zasadnie uznany przez firmy PayPal, Visa, MasterCard, American Express, Discover lub inną sieć przelewów elektronicznych za nadużycie systemu kart lub naruszenie zasad stowarzyszenia lub sieci kart płatniczych;
 • dopuszczać, aby na jego koncie PayPal wykazywana była kwota należna firmie PayPal;
 • podejmować lub zezwalać innym na podejmowanie gotówki ze swojej karty kredytowej;
 • uzyskiwać dostępu do usług PayPal z kraju, który nie figuruje na liście dozwolonych krajów;
 • podejmować działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie usług, witryn, oprogramowania i systemów PayPal (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia dowolnych usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
 • rozpowszechniać wirusów, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub innych mechanizmów programistycznych, które próbują lub mogą uszkodzić, zakłócać, zniekształcać, fałszować, ukradkiem przechwytywać lub przywłaszczać jakiekolwiek systemy, dane, informacje lub usługi PayPal lub ingerować w nie i umożliwiać ich niewłaściwe użycie czy uzyskiwanie do nich nieupoważnionego dostępu;
 • korzystać z serwera proxy umożliwiającego anonimowy dostęp; używać robotów, pająków, innych mechanizmów automatycznych ani procesów manualnych do monitorowania lub kopiowania zawartości witryny PayPal bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody; używać jakichkolwiek urządzeń, programów czy procedur w celu obejścia nagłówków służących do wykluczania robotów;
 • zakłócać ani podejmować prób zakłócania działania usług, witryn, oprogramowania lub systemów PayPal (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia dowolnych usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu czy też korzystania z usług PayPal przez innych użytkowników;
 • podejmować żadnych działań, które mogłyby spowodować utratę przez firmę PayPal dostępu do usług jej dostawców Internetu, podmiotów przetwarzających płatności lub innych dostawców bądź usługodawców;
 • wykorzystywać usług PayPal do testowania działania kart kredytowych;
 • obchodzić jakichkolwiek zasad lub procedur PayPal dotyczących konta PayPal Użytkownika, takich jak tymczasowe lub nieokreślone zawieszenie i inne blokady lub nałożone ograniczenia konta, w tym, między innymi, angażować się w następujące działania: próby założenia nowego lub dodatkowego konta PayPal, jeśli konto pierwotne wykazuje saldo należności, zostało zawieszone lub w jakikolwiek sposób ograniczone; zakładanie nowego lub dodatkowego konta PayPal przy użyciu danych należących do innej osoby (np. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail itd.) lub używania konta PayPal innego użytkownika lub
 • nękać pracowników i przedstawicieli PayPal lub innych użytkowników ani ich zastraszać;
 • nadużywać naszego procesu rozstrzygania sporów online, programu Ochrony kupujących w systemie PayPal ani programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal;
 • przyczyniać się do otrzymywania przez firmę PayPal znacznie większej liczby roszczeń zamkniętych na korzyść osoby występującej z roszczeniem i dotyczących konta lub firmy Użytkownika;
 • posiadać oceny zdolności kredytowej od agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące kredytów, która wskazuje na wysoki poziom ryzyka związanego z korzystaniem z usług PayPal przez Użytkownika;
 • korzystać z karty kredytowej w połączeniu ze swoim kontem PayPal w celu podejmowania gotówki (lub pomagać innym w takim działaniu);
 • ujawniać informacji dotyczących innego użytkownika systemu PayPal podmiotom zewnętrznym ani rozpowszechniać takich informacji w celach marketingowych bez otrzymania wyraźnej zgody takiego użytkownika;
 • wysyłać niechcianych wiadomości e-mail do innych użytkowników lub wykorzystywać usług PayPal w celu odbierania płatności za wysyłanie lub pomoc w wysyłaniu niechcianych wiadomości e-mail osobom trzecim;
 • kopiować, powielać, przekazywać osobom trzecim, zmieniać, modyfikować, prezentować publicznie czy oprawiać jakichkolwiek treści dostępnych w witrynach PayPal ani tworzyć na ich podstawie prac pochodnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal lub odpowiedniej osoby trzeciej;
 • ujawniać haseł do konta innym osobom ani używać haseł innych użytkowników — firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku niewłaściwego użycia haseł, w tym między innymi związane z używaniem konta przez jakąkolwiek inną osobę poza Użytkownikiem;
 • wykonywać ani podejmować prób wykonania bądź wstrzymywać się od wykonywania określonych działań albo czynności, jeśli może to zakłócić prawidłowe działanie usług PayPal lub czynności podejmowanych w ramach usług PayPal lub jest to niezgodne z niniejszą Umową z Użytkownikiem;
 • żądać ani wysyłać płatności w ramach transakcji prywatnej, jeśli płatność dotyczy transakcji komercyjnej;
 • dopuszczać, aby korzystanie z usługi PayPal stwarzało dla firmy PayPal ryzyko niedotrzymania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zapobiegania finansowaniu działalności terrorystycznej oraz naruszenia przepisów prawnych dotyczących podobnych kwestii (w tym, między innymi, w przypadkach gdy PayPal nie może zweryfikować tożsamości Użytkownika lub Użytkownik nie wykona niezbędnych działań w celu usunięcia limitu wysyłania, otrzymywania lub wypłat, lub gdy Użytkownik naraża firmę PayPal na ryzyko nałożenia na nią jakichkolwiek kar administracyjnych za przetwarzanie transakcji Użytkownika przez władze w krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych lub inne władze);
 • integrować ani używać usług PayPal w sposób niezgodny z obowiązującymi wymogami przekazanymi Użytkownikowi w podręcznikach programowania i integracji lub innych dokumentach publikowanych okresowo przez firmę PayPal;
 • reklamować, promować, przedstawiać lub opisywać swoim klientom usługi PayPal Credit lub jakiegokolwiek kredytowego instrumentu płatniczego oferowanego przez PayPal w ramach partnerstwa z innym podmiotem bez: (1) wcześniejszego uzyskania niezbędnego zezwolenia regulacyjnego oraz (2) wcześniejszej pisemnej zgody PayPal i podmiotu przyznającego kredyt (jeśli nie jest nim PayPal);
 • naruszać (lub podejmować działań stanowiących podstawę uznania przez PayPal, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo naruszenia) bezpieczeństwa witryny lub systemów Użytkownika, które może skutkować nieupoważnionym ujawnieniem informacji klientów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że angażowanie się w powyższe zabronione działania obniża poziom bezpieczeństwa dostępu Użytkownika i innych klientów PayPal do konta i usług PayPal lub korzystania z nich.

Kroki, które firma PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika zabronionych działań

Jeśli firma PayPal uzna, że Użytkownik zaangażował się w którekolwiek z tych działań, może w dowolnym momencie i według własnego uznania podjąć szereg działań w celu ochrony firmy PayPal, jej klientów i innych podmiotów. PayPal może, między innymi:

 • rozwiązać niniejszą Umowę z Użytkownikiem, nałożyć ograniczenia na konto Użytkownika lub zamknąć bądź zawiesić je w trybie natychmiastowym i bez ponoszenia żadnych kar z tego tytułu;
 • odmówić świadczenia usług PayPal Użytkownikowi w przyszłości;
 • w dowolnym momencie i bez ponoszenia odpowiedzialności zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia dowolnych usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, konta PayPal Użytkownika lub dowolnych usług PayPal, m.in. poprzez ograniczenie Użytkownikowi możliwości płacenia lub wysyłania pieniędzy za pomocą form płatności powiązanych z kontem PayPal Użytkownika oraz ograniczenie możliwości wysyłania pieniędzy i dokonywania wypłat;
 • zablokować środki na saldzie Użytkownika w wysokości oraz przez okres tak długi, jak będzie to konieczne, na uzasadnionych podstawach, aby zapewnić ochronę przed ryzykiem z tytułu odpowiedzialności — Użytkownik przyjmuje do wiadomości wskazówki zawarte na poniższej, niewyczerpującej liście:
 • ryzyko z tytułu odpowiedzialności firmy PayPal związanej z otrzymywanymi przez Użytkownika płatnościami pokrywanymi kartą kredytową lub debetową może trwać aż do ustania ryzyka zamknięcia obciążenia zwrotnego na korzyść płatnika/kupującego (zgodnie z zasadami dotyczącymi kart bankowych) — zależy to od określonych czynników, m.in.:
  1. rodzaju zakupionych artykułów lub usług, za które Użytkownik otrzymał płatność, lub
  2. ram czasowych dostawy artykułów lub realizacji usług, za które Użytkownik otrzymał płatność (np. sprzedaż biletów na wydarzenia z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem może powodować wyższe i trwalsze ryzyko obciążenia zwrotnego niż sprzedaż większości innych artykułów czy usług);
 • ryzyko z tytułu odpowiedzialności ponoszone przez PayPal w związku z roszczeniem lub sporem związanym z płatnością otrzymaną przez Użytkownika może trwać przez okres potrzebny stronom do zamknięcia roszczenia lub sporu i rozstrzygnięcia ewentualnych odwołań zgodnie z programem ochrony kupujących w systemie PayPal;
 • ryzyko z tytułu odpowiedzialności ponoszone przez PayPal w związku z jakąkolwiek formą niewypłacalności Użytkownika może trwać, dopóki przepisy o niewypłacalności dotyczące Użytkownika uniemożliwiają firmie PayPal podjęcie działań prawnych przeciwko Użytkownikowi, oraz
 • jeśli Użytkownik dopuści, by na jego koncie PayPal wykazywana była kwota należna firmie PayPal, ryzyko z tytułu odpowiedzialności ponoszone przez PayPal może trwać, dopóki dana należność nie zostanie uregulowana;
 • zablokować konto PayPal Użytkownika lub nałożyć blokady na środki znajdujące się na koncie rezerw (w tym między innymi przez okres przekraczający 180 dni, jeśli firma PayPal uzna to za konieczne, a jej uprawnienia wynikają z udziału Użytkownika w zabronionych działaniach);
 • odmówić realizacji dowolnej transakcji płatniczej, w dowolnej chwili i z jakiegokolwiek powodu, przy czym firma PayPal będzie zobowiązana jedynie do przekazania informacji o odmowie, powodach odmowy oraz, jeśli to możliwe, sposobach rozwiązania problemu na życzenie klienta, o ile nie zabraniają tego przepisy prawa;
 • cofnąć płatność (w tym na źródło finansowania płatności nadawcy, jeśli zajdzie taka potrzeba);
 • podjąć działania prawne przeciwko Użytkownikowi;
 • zawiesić uprawnienia Użytkownika do korzystania z programu Ochrony kupujących w systemie PayPal lub Ochrony sprzedających w systemie PayPal (w tym z mocą wsteczną);
 • skontaktować się z podmiotami zewnętrznymi i ujawnić im szczegóły dotyczące zabronionych działań w trybie określonym w naszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych;
 • zażądać podania informacji lub zaktualizować niedokładne informacje przekazane przez Użytkownika;
 • zażądać od Użytkownika informacji lub dokumentów w celu zweryfikowania jego tożsamości lub dotyczących towarów lub usług świadczonych przez Użytkownika w związku z transakcją;
 • W przypadku naruszenia przez Użytkownika Zasad dopuszczalnego użytkowania Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za szkody poniesione przez PayPal z powodu takiego naruszenia owych zasad.

Jeśli Użytkownik korzysta ze swojego konta PayPal przede wszystkim do celów handlowych, biznesowych, rzemieślniczych lub zawodowych i narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania, wówczas:

 • poza tym, że Użytkownik podlega powyższym sankcjom, ponosi on wobec firmy PayPal odpowiedzialność za szkody poniesione przez PayPal spowodowane naruszeniem przez Użytkownika Zasad dopuszczalnego użytkowania;
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że kwota 2500,00 USD (lub jej równowartość w walucie kraju, w którym mieszka) za każde naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania jest:
  • uzasadnionym minimalnym szacunkiem rzeczywistych szkód poniesionych przez PayPal, w tym wewnętrznych kosztów administracyjnych poniesionych przez PayPal w celu monitorowania i śledzenia naruszeń, szkód dla marki i reputacji firmy PayPal, a także kar nałożonych na firmę PayPal przez jej partnerów biznesowych w wyniku naruszeń Zasad przez Użytkownika, z uwzględnieniem wszystkich aktualnych okoliczności, w tym stosunku sumy do zakresu szkód poniesionych przez PayPal, które można było racjonalnie przewidzieć;
  • zasadna i proporcjonalna w odniesieniu do świadczonych usług oraz
  • konieczna, ale co najwyżej wystarczająca, aby chronić uzasadniony interes firmy PayPal związany z przestrzeganiem przez Użytkownika Zasad dopuszczalnego użytkowania, oraz
 • PayPal może obciążyć kwotą za takie szkody saldo dowolnego konta PayPal kontrolowanego przez Użytkownika.

Prosimy także zapoznać się z poniższym punktem dotyczącym Odpowiedzialności Użytkownika.

Jeśli PayPal nie wyda innego zalecenia, Użytkownik nie może korzystać ani podejmować prób korzystania ze swojego konta w momencie, gdy jest ono zawieszone lub zostało zamknięte. Użytkownik musi dopilnować, by wszystkie umowy ze sprzedającymi lub innymi podmiotami zewnętrznymi, które obejmują płatności inicjowane przez podmioty zewnętrzne (w tym umowy rozliczeniowe), skonfigurowane na koncie Użytkownika zostały anulowane natychmiast po rozwiązaniu umowy albo zawieszeniu lub zamknięciu konta. Bez względu na rozwiązanie Umowy, zawieszenie czy zamknięcie konta Użytkownik ponosi odpowiedzialność na podstawie niniejszej Umowy z Użytkownikiem za wszystkie opłaty i inne kwoty naliczone w dowolnym momencie w związku z użytkowaniem konta PayPal.

Blokady, ograniczenia i rezerwy

Czym są blokady, ograniczenia i rezerwy?

W określonych okolicznościach, w celu zapewnienia ochrony systemu PayPal oraz bezpieczeństwa i integralności sieci kupujących i sprzedających, którzy korzystają z usług PayPal, firma PayPal może podejmować działania na poziomie konta lub transakcji. PayPal zazwyczaj powiadomi Użytkownika o podjęciu któregokolwiek z opisanych tu działań. Jednak w uzasadnionych przypadkach (na przykład jeśli Użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem lub gdy jest to wskazane ze względów bezpieczeństwa) PayPal może podjąć działanie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi ograniczeń, blokad i rezerw na koncie, należy przejść do Centrum rozstrzygania lub postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanej od firmy PayPal wiadomości e-mail dotyczącej takiego ograniczenia, blokady lub rezerwy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie środki zablokowane zgodnie z niniejszą Umową z Użytkownikiem mogą zostać umieszczone na koncie rezerw. Użytkownik zgadza się także przekazywać firmie PayPal wszelkie informacje, które są z uzasadnionych przyczyn potrzebne do ustalenia, czy określone ryzyko minęło.

Blokady

Blokada oznacza działanie, które PayPal może podjąć w określonych okolicznościach na poziomie transakcji lub konta. Gdy PayPal zablokuje kwotę płatności, pieniądze nie będą dostępne ani dla nadawcy, ani dla odbiorcy. Przed zablokowaniem płatności PayPal analizuje wiele czynników, w tym: stan konta, działania związane z transakcjami, rodzaj działalności, wcześniejsze spory z klientami i ogólne zadowolenie klienta. Typowe sytuacje, w których PayPal blokuje płatności, obejmują okoliczności dające podstawy sądzić, że:

 • transakcje obarczone są wyższym ryzykiem, na przykład gdy transakcja obejmuje sprzedaż towarów lub usług z kategorii podwyższonego ryzyka albo gdy zaistnieją inne okoliczności, które zazwyczaj prowadzą do zwiększonej liczby obciążeń zwrotnych, innych roszczeń lub sporów bądź często wiążą się z oszustwem lub nielegalną działalnością;
 • nastąpiła nagła i nietypowa zmiana w działalności sprzedażowej posiadacza konta PayPal, w tym zwiększenie liczby obciążeń zwrotnych, cofnięć lub reklamacji kupujących otrzymanych w związku z takim kontem PayPal;
 • konto PayPal jest używane w związku z zabronionymi działaniami;
 • bezpieczeństwo konta PayPal uczestniczącego w transakcji mogło zostać naruszone lub do dokonania płatności wykorzystano skradzione dane finansowe (dotyczące rachunku bankowego lub karty kredytowej), lub transakcja nie została prawidłowo autoryzowana;
 • Użytkownik usiłuje wysłać lub wypłacić środki otrzymane w sposób nieuczciwy;
 • Użytkownik nie dostarczył firmie PayPal wystarczających informacji potrzebnych do zweryfikowania jego tożsamości lub tożsamości jego firmy bądź Użytkownik ma ograniczoną historię sprzedaży w systemie PayPal;
 • płatność wysłana do Użytkownika jako sprzedającego została zakwestionowana jako płatność, którą należy unieważnić lub cofnąć;
 • kupujący złożył wniosek o obciążenie zwrotne, cofnięcie zakupu lub roszczenie w ramach programu ochrony kupujących w systemie PayPal w odniesieniu do płatności otrzymanej przez Użytkownika;
 • kupujący zgłosił roszczenie w ramach procesu rozstrzygania sporów na platformie handlowej;
 • istnieje ryzyko cofnięcia środków na koncie Użytkownika do źródła finansowania płatności;
 • istnieje ryzyko odpowiedzialności (niewyczerpującą listę przykładów takiego ryzyka podano w punkcie Kroki, które PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych powyżej).

Analiza płatności

W przypadku wykrycia transakcji potencjalnie obarczonej wysokim ryzykiem PayPal wnikliwie ją analizuje, zanim zezwoli na jej przetworzenie. Może to wynikać z uzasadnionego podejrzenia, że konto PayPal płatnika jest używane w związku z zabronionymi działaniami, lub z innych przyczyn określonych według własnego uznania firmy PayPal. Może to obejmować okoliczności, w których zachodzi ryzyko odpowiedzialności (niewyczerpującą listę przykładów takiego ryzyka podano w punkcie Kroki, które PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych powyżej).

W przypadku poddania płatności analizie PayPal może:

 • wykonać polecenie płatności zainicjowane przez kupującego;
 • według własnego uznania, natychmiast po wykonaniu takiego polecenia płatności nałożyć ograniczenie na konto płatnika;
 • zablokować płatność lub
 • powiadomić odbiorcę płatności, aby ten opóźnił dostawę opłaconego zakupu.

Może to opóźnić otrzymanie zakupionego przedmiotu przez kupującego. W przypadku zatwierdzenia transakcji PayPal powiadomi o tym sprzedającego i poprosi go o wysłanie przedmiotu.

Jeżeli PayPal nie zatwierdzi transakcji, może anulować ją i zwrócić środki na konto Użytkownika, o ile przepisy prawa nie wymagają podjęcia innego działania.

Wszystkie przeanalizowane płatności nadal mogą zostać cofnięte na podstawie postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem, ale jeśli spełnią warunki programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal, zostaną nim objęte. PayPal będzie wysyłać powiadomienia do Użytkownika w wiadomościach e-mail lub przez zakładkę Historia transakcji na koncie PayPal Użytkownika. W procesie analizy płatności analizowana jest wyłącznie konkretna płatność. Ma on na celu ograniczenie ryzyka uczestnictwa użytkowników systemu PayPal w transakcjach o podwyższonym ryzyku. Poddanie płatności analizie nie oznacza sprawdzania ani opiniowania przez firmę PayPal działalności handlowej czy też charakteru ani reputacji żadnej ze stron transakcji płatności i nie powinno być rozumiane jako naruszające czyjekolwiek dobre imię.

Blokady zlecone przez Użytkownika

Niektóre funkcje systemu PayPal mogą umożliwiać Użytkownikowi (zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem podmiotu upoważnionego przez Użytkownika do działania w jego imieniu, takiego jak internetowa platforma handlowa, na której Użytkownik zawiera transakcje jako sprzedawca) zlecanie firmie PayPal zablokowania środków (także tych pochodzących z płatności otrzymywanych za pośrednictwem systemu PayPal) na koncie rezerw Użytkownika.

W takim przypadku status dostępności tych środków będzie widoczny na saldzie konta Użytkownika, a opisy statusu mogą się różnić w zależności od funkcji użytej przez Użytkownika do zlecenia firmie PayPal zablokowania środków. PayPal zwolni blokadę środków zgodnie z poleceniem otrzymanym od Użytkownika (lub podmiotu upoważnionego do podejmowania działań w imieniu Użytkownika) z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Ograniczenia konta

PayPal nakłada ograniczenia, aby chronić siebie oraz kupujących i sprzedających w przypadku wykrycia zabronionych działań, zwiększonego ryzyka finansowego lub działań, które wydają się nietypowe lub podejrzane. Ograniczenia pomagają też firmie PayPal zbierać informacje niezbędne do utrzymywania aktywnego konta PayPal Użytkownika.

Ograniczenia mogą zostać nałożone na konto PayPal Użytkownika z różnych powodów, m.in. gdy zachodzi podstawa, aby sądzić, że:

 • ktoś może korzystać z konta PayPal Użytkownika bez jego wiedzy — firma PayPal nałoży wtedy ograniczenia na konto Użytkownika dla jego bezpieczeństwa i zweryfikuje takie nieuczciwe działania;
 • ktoś użył karty lub rachunku bankowego Użytkownika bez jego zgody — o czym powiadomił nas np. wystawca karty debetowej lub kredytowej albo bank Użytkownika;
 • Użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem lub Zasady dopuszczalnego użytkowania;
 • działania sprzedażowe Użytkownika wskazują, że jego konto PayPal jest obarczone podwyższonym ryzykiem, na przykład gdy wyniki sprzedaży są słabe ze względu na niespodziewanie dużą liczbę roszczeń i obciążeń zwrotnych, gdy Użytkownik sprzedaje nowy typ produktów lub produkty wiążące się z wysokimi kosztami albo w przypadku wystąpienia szybkiego wzrostu typowej sprzedaży;
 • istnieje ryzyko odpowiedzialności (niewyczerpującą listę przykładów takiego ryzyka podano w punkcie Kroki, które PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych powyżej).

Firma PayPal może również nałożyć ograniczenia na konto PayPal Użytkownika, aby nie naruszyć obowiązującego prawa.

Zanim możliwe będzie zniesienie ograniczeń, Użytkownik musi rozwiązać wszelkie problemy z kontem. Zwykle wymaga to przekazania firmie PayPal żądanych informacji. Jednak jeśli po przekazaniu tych informacji firmie PayPal istnieje uzasadniona obawa dalszego występowania ryzyka, PayPal może podjąć działania w celu ochrony systemu PayPal i jego użytkowników, podmiotów zewnętrznych lub Użytkownika przed skutkami cofnięć, opłat, grzywien, kar, ryzyka prawnego i regulacyjnego oraz wszelkiej innej odpowiedzialności.

Rezerwy

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji firma PayPal może w dowolnym momencie ustanowić rezerwę na koncie PayPal Użytkownika, jeśli uzna, że ryzyko związane z Użytkownikiem, jego kontem PayPal, modelem biznesowym lub transakcjami może być wysokie. Kiedy firma PayPal ustanawia rezerwę na koncie PayPal Użytkownika, oznacza to, że całość lub część środków na jego koncie PayPal zostaje zablokowana i nie można jej wypłacić. Rezerwę ustanawia się w celu ochrony konta przed ryzykiem cofnięcia lub unieważnienia transakcji lub przed innym ryzykiem związanym z kontem PayPal Użytkownika lub korzystaniem przez Użytkownika z usług PayPal. Firma PayPal podejmuje decyzję o ustanowieniu rezerwy na koncie na podstawie wielu czynników, w tym informacji uzyskanych ze źródeł wewnętrznych i od podmiotów zewnętrznych.

Firma PayPal bierze pod uwagę listę niewyłącznych czynników oraz to, czy i jak zmieniały się one w czasie, w tym:

 • okres prowadzenia działalności przez Użytkownika;
 • prawdopodobieństwo wystąpienia w danej branży obciążeń zwrotnych;
 • historię przetwarzania płatności w systemie PayPal i u innych dostawców usług;
 • historię kredytową firmy i Użytkownika;
 • ramy czasowe dostaw stosowane przez Użytkownika;
 • prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby zwrotów, obciążeń zwrotnych, roszczeń lub sporów.

Istnieją dwie kategorie rezerw, które firma PayPal może ustanowić na koncie Użytkownika, przy czym w tym samym czasie mogą zostać zastosowane obie lub jedna z nich:

 • Rezerwa odnawialna to rezerwa, w przypadku której procent wartości każdej zawieranej transakcji jest blokowany, a następnie zwalniany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przykładowo rezerwa odnawialna może być ustalona na poziomie 10% i blokowana na 90-dniowy okres odnowienia. Oznacza to, że 10% pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży w 1. dniu jest blokowane, a następnie w 91. dniu zwalniane; 10% pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży w 2. dniu jest blokowane, a następnie w 92. dniu zwalniane itd. Rezerwy odnawialne to najczęstszy typ rezerw.
 • Rezerwa minimalna to określona minimalna kwota, która musi być przez cały czas dostępna na saldzie Użytkownika. Rezerwa minimalna może zostać pobrana z góry w całości (wtedy jest nazywana Rezerwą początkową) lub być ustanawiana stopniowo, jako procent kwot sprzedaży, do momentu osiągnięcia wymaganej kwoty rezerwy minimalnej, podobnie jak w przypadku rezerwy odnawialnej.

Jeśli PayPal ustanawia rezerwę, blokując środki na koncie PayPal Użytkownika, pieniądze są przenoszone na konto rezerw i oznaczane jako „oczekujące”, a PayPal powiadamia Użytkownika o tym fakcie.

Jeśli kwota rezerwy ulegnie zmianie z powodu zmiany oceny ryzyka, PayPal powiadomi o tym Użytkownika.

Użytkownik podejmie na własny koszt wszelkie dalsze działania wymagane do ustanowienia rezerwy lub innej formy zabezpieczenia w sposób określony przez PayPal. Może się to wiązać z koniecznością podpisania niezbędnych dokumentów i rejestracji dokumentu wymaganego przez PayPal w celu wzmocnienia poszczególnych form zabezpieczeń.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PayPal zaleca Użytkownikowi regularne monitorowanie konta.

W przypadku wystąpienia problemu...

Jeśli zachodzi podejrzenie wystąpienia problemu z kontem lub usługą, Użytkownik powinien wykonać następujące kroki:

Krok 1: Zidentyfikowanie problemu:

 • Nieoczekiwana płatność z tytułu umowy rozliczeniowej

  Użytkownik zawarł umowę rozliczeniową, a płatność w ramach tej umowy została wysłana z jego konta na inne konto PayPal, przy czym:

  • Użytkownik nie uzgodnił wcześniej z odbiorcą dokładnej kwoty płatności oraz
  • kwota płatności okazała się wyższa, niż Użytkownik mógłby oczekiwać na podstawie poprzednich opłat i biorąc pod uwagę inne okoliczności.
 • Nieprawidłowa płatność

  Płatność wysłana z konta Użytkownika na inne konto PayPal nie została wysłana zgodnie z poleceniem przekazanym firmie PayPal przez Użytkownika (np. opiewa na nieprawidłową kwotę, została wysłana z opóźnieniem lub do niewłaściwego odbiorcy) lub Użytkownik otrzymał taką płatność.

 • Problem dotyczący bezpieczeństwa/oszustwa
  • Nieautoryzowana płatność

   Płatność wysłana z konta Użytkownika nie została autoryzowana przez Użytkownika (ani przez osobę upoważnioną do dokonywania płatności w jego imieniu).

  • Inny problem dotyczący bezpieczeństwa/oszustwa

   Wystąpił inny problem związany z bezpieczeństwem lub oszustwem, na przykład:

   • doszło do innego nieautoryzowanego dostępu do konta Użytkownika;
   • doszło do ujawnienia hasła lub kodu PIN Użytkownika;
   • urządzenie, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do usług PayPal, zostało zgubione, skradzione lub zdezaktywowane.
 • Inny problem

  Wystąpił inny problem związany z kontem lub usługą, który nie został wymieniony powyżej. Na przykład podczas dodawania lub wypłacania środków w systemie PayPal doszło do faktycznego, obliczeniowego lub matematycznego błędu związanego z kontem PayPal Użytkownika.

  Jeśli zakup, za który Użytkownik zapłacił w systemie PayPal, nie jest zgodny z opisem lub nie został dostarczony, może on podlegać programowi Ochrony kupujących w systemie PayPal, a nie postanowieniom zawartym w tym punkcie. Aby dowiedzieć się, jak postępować w razie wystąpienia takich problemów, należy zapoznać się z informacjami o programie Ochrony kupujących w systemie PayPal.

Krok 2: Przekazanie informacji o problemie firmie PayPal

Użytkownik powinien skontaktować się z firmą PayPal tak szybko, jak to możliwe, aby poinformować ją o problemie (w tym o rodzaju problemu, w sprawie którego Użytkownik się kontaktuje, tak aby firma PayPal mogła jak najszybciej mu pomóc). Użytkownik może zgłosić problem, zainicjować spór lub odpowiedzieć na spór zgłoszony przez innego użytkownika w Centrum rozstrzygania.

Użytkownik musi przekazać firmie PayPal wszystkie wymagane informacje dotyczące okoliczności wystąpienia problemu i podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby pomóc firmie PayPal w jego zbadaniu.

Jeśli Użytkownik zgłosi swój problem w formie ustnej, PayPal może wymagać dostarczenia pisemnego zgłoszenia w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia ustnego.

PayPal może przekazywać podmiotom zewnętrznym informacje, które uważa za istotne w takich okolicznościach, zgodnie z Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych.

W jaki sposób PayPal może pomóc...

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem PayPal stara się zbadać problem i podjąć współpracę z Użytkownikiem w celu rozwiązania problemu w ciągu 60 dni. Ponadto jeśli problem dotyczy:

 • nieoczekiwanej płatności z tytułu umowy rozliczeniowej, w ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia firma PayPal:
  • zwróci Użytkownikowi kwotę płatności lub
  • wyjaśni, dlaczego nie może dokonać takiego zwrotu.
 • nieprawidłowej płatności przesłanej na inne konto PayPal, firma PayPal:
  • dołoży wszelkich starań, aby zlokalizować płatność, i powiadomi Użytkownika o swoich ustaleniach bez obciążania go opłatami;
  • jak najszybciej zwróci Użytkownikowi środki (w każdym przypadku nie później niż do końca dnia roboczego następującego po otrzymaniu zgłoszenia o problemie), przywracając konto do stanu, w jakim byłoby, gdyby nieprawidłowa płatność została wysłana zgodnie z poleceniem nadawcy. Oznacza to, że:
   • Jeśli z powodu nieprawidłowej płatności Użytkownik ma mniej pieniędzy, niż gdyby płatność została dokonana w sposób prawidłowy, PayPal uzna konto Użytkownika na kwotę powstałej różnicy.
   • Jeśli z powodu nieprawidłowej płatności Użytkownik ma więcej pieniędzy, niż gdyby płatność została dokonana w sposób prawidłowy, PayPal może pobrać kwotę nadwyżki z konta Użytkownika.
  • zwróci na konto Użytkownika kwotę bezpośrednich i przewidywalnych strat lub szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej płatności.
 • nieautoryzowanej płatności przesłanej na inne konto PayPal, firma PayPal jak najszybciej (i w każdym przypadku nie później niż do końca Dnia roboczego następującego po otrzymaniu zgłoszenia o problemie) przywróci konto do stanu, w jakim byłoby, gdyby płatność nie została dokonana. Może to obejmować zwrot płatności dokonanej przez Użytkownika.

Jeśli PayPal nie może przyznać Użytkownikowi rekompensaty...

Jak wspomniano powyżej, Użytkownikowi nie przysługuje żadna finansowa rekompensata od PayPal, a dodatkowo wszelkie rekompensaty uprzednio przyznane Użytkownikowi będą stanowić należność wobec PayPal (która może zostać cofnięta z konta Użytkownika), jeśli:

 • Użytkownik nie przekaże firmie PayPal wszystkich wymaganych informacji dotyczących okoliczności wystąpienia problemu (w tym jeśli Użytkownik zgłosi problem ustnie, a następnie nie dostarczy wymaganego pisemnego zgłoszenia w ciągu 10 dni roboczych);
 • Użytkownik nie podejmie wszystkich uzasadnionych kroków wymaganych przez PayPal, aby pomóc w zbadaniu problemu;
 • PayPal może wykazać, że Użytkownik działał w sposób nieuczciwy;
 • firma PayPal może wykazać, że problem został spowodowany przez okoliczności poza jej kontrolą (np. pożar, powódź lub utratę połączenia internetowego), pomimo powzięcia wszelkich uzasadnionych środków ostrożności;
 • istnieją podstawy, aby sądzić, że nie istnieje problem uprawniający Użytkownika do rekompensaty lub
 • w odniesieniu do następujących kwestii:

Nieoczekiwana płatność z tytułu umowy rozliczeniowej

Nieprawidłowa płatność

Nieautoryzowana płatność

Użytkownik poinformuje PayPal o zaistniałym problemie po upływie 8 tygodni od daty realizacji płatności lub

Użytkownik zezwolił PayPal na realizację płatności, a o jej szczegółach został poinformowany przez PayPal lub handlowca z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.

Użytkownik poinformuje PayPal o zaistniałym problemie po upływie 13 miesięcy od daty realizacji płatności lub

PayPal może wykazać, że Użytkownik podał niewłaściwe szczegóły płatności, lub

PayPal może wykazać, że płatność została wysłana zgodnie z wytycznymi przekazanymi firmie PayPal przez płatnika w momencie zlecania płatności, lub

Użytkownik nie posiadał na saldzie konta PayPal wystarczających środków do przeprowadzenia transakcji z przyczyn innych niż błąd systemu PayPal, lub

PayPal może wykazać, że system PayPal nie działał poprawnie, a Użytkownik wiedział o awarii przed rozpoczęciem transakcji, lub

Użytkownik twierdzi, że do nieprawidłowej płatności doszło wskutek opóźnienia, które w rzeczywistości było wynikiem nałożenia na konto Użytkownika blokady, ograniczenia lub rezerwy na mocy niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Użytkownik poinformuje PayPal o zaistniałym problemie po upływie 13 miesięcy od daty realizacji płatności lub

PayPal może wykazać, że płatność została zrealizowana, ponieważ Użytkownik nie zachował bezpieczeństwa konta, celowo lub na skutek rażącego zaniedbania (na przykład nierozważnie udostępnił swoją nazwę użytkownika lub hasło/kod PIN innej osobie), lub

Wystąpił inny problem dotyczący bezpieczeństwa lub oszustwa, a Użytkownik nie poinformował o tym firmy PayPal. PayPal nie wypłaci Użytkownikowi rekompensaty za żadne nieautoryzowane płatności dokonane z jego konta, dopóki Użytkownik nie powiadomi PayPal o wystąpieniu problemu.

Niekiedy firma PayPal może dostrzec problem jako pierwsza. W razie potrzeby PayPal powiadomi Użytkownika o problemie, zazwyczaj za pośrednictwem Centrum bezpiecznej komunikacji, do którego dostęp można uzyskać po zalogowaniu się do konta. Jeśli wymagane jest podjęcie natychmiastowego działania, PayPal może poprosić o to Użytkownika w inny sposób, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Jeśli firma PayPal pomyłkowo dokonała płatności na źródło finansowania płatności Użytkownika, może naprawić ten błąd obciążając lub uznając (w zależności od sytuacji) odpowiednie lub źródła finansowania płatności Użytkownika stosowną kwotą.

Skargi

Zgłaszanie sporów między Użytkownikiem a PayPal dotyczących usług PayPal

Aby zgłosić spór pomiędzy Użytkownikiem a PayPal dotyczący usług PayPal, należy skontaktować się z firmą PayPal.

W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a PayPal celem firmy PayPal jest poznanie problemów Użytkownika i zajęcie się nimi, a jeśli nie będzie możliwe rozwiązanie ich w sposób dla Użytkownika zadowalający, znalezienie neutralnego i opłacalnego sposobu rozwiązania sporu w szybkim czasie.

Firma PayPal dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiadać na skargi Użytkowników. Jeśli skarga dotyczy usług płatniczych oferowanych Użytkownikowi, firma PayPal spodziewa się odpowiedzieć w ciągu 15 dni roboczych, ale ten termin może zostać przedłużony do 35 dni roboczych, jeśli firma PayPal nie może udzielić odpowiedzi z przyczyn pozostających poza jej kontrolą. W przypadku skarg niezwiązanych z usługami płatniczymi firma PayPal odpowie Użytkownikowi tak szybko, jak to będzie możliwe, z zachowaniem terminu określonego w przepisach prawa. W przypadku wystąpienia opóźnienia w odpowiadaniu na skargę Użytkownika firma PayPal wyśle mu informację o terminie, w jakim może się spodziewać odpowiedzi. Firma PayPal rozpatruje skargi Użytkowników bezpłatnie.

Jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany wynikiem rozpatrzenia skargi...

Jeśli po zakończeniu procesu eskalacji skargi dotyczącej usług PayPal wynik jej rozpatrzenia nadal nie jest satysfakcjonujący dla Użytkownika, Użytkownik może zwrócić się o pomoc do następujących niezależnych podmiotów:

Firma PayPal nie pobiera opłat za eskalowanie skarg dotyczących świadczenia usług płatniczych do któregokolwiek z wyżej wymienionych niezależnych podmiotów.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

Pozostałe warunki

Komunikacja między Użytkownikiem a firmą PayPal

Kontakt z nami

Użytkownik może kontaktować się z firmą PayPal:

 • Wysyłając list na adres naszej siedziby głównej: PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg;
 • odwiedzając stronę Skontaktuj się z nami, gdzie można:
  • klikając łącze „Napisz do nas” w celu skontaktowania się z nami online;
  • zadzwonić do PayPal, klikając łącze „Zadzwoń do nas”, aby wyświetlić numer kontaktowy.
 • wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres enquiry@paypal.com.

Wszelkie powiadomienia prawne związane z niniejszą Umową z Użytkownikiem muszą być przesyłane pocztą.

Powiadomienia wysyłane do Użytkownika

Użytkownik zgadza się na przekazywanie mu powiadomień lub innych informacji przez PayPal poprzez umieszczanie ich w witrynach PayPal (dotyczy to również informacji dostępnych jedynie dla Użytkownika po zalogowaniu się do konta), przesyłanie ich pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w danych jego konta, przesyłanie ich na adres pocztowy Użytkownika podany w danych jego konta, przekazywanie ich w trakcie rozmowy telefonicznej lub przesyłanie ich w postaci wiadomości tekstowej SMS. Aby móc otrzymywać powiadomienia i informacje dotyczące usług PayPal, Użytkownik musi mieć dostęp do Internetu i konto e-mail. Z wyjątkiem zmian w niniejszej Umowie z Użytkownikiem powiadomienie uważa się za odebrane przez Użytkownika po upływie 24 godzin od chwili jego umieszczenia w witrynach PayPal lub wysłania pocztą elektroniczną. Jeśli powiadomienie jest wysyłane pocztą tradycyjną, uważa się je za odebrane po upływie trzech dni roboczych od jego wysłania. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta PayPal Użytkownika, jeśli ten wycofa swoją zgody na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną.

Ujawnianie przyczyn działań podejmowanych przez PayPal

Decyzje podejmowane przez firmę PayPal dotyczące blokad, ograniczeń i rezerw oraz wszelkie inne działania zgodne z niniejszą Umową z Użytkownikiem, bez względu na to, czy ograniczają czy rozszerzają dostęp Użytkownika do usługi, infrastruktury, witryn, oprogramowania lub systemów PayPal (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia dowolnych usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu (w tym blokady, ograniczenia, zawieszenia, zamknięcia, wstrzymania i rezerwy) mogą być oparte na kryteriach poufnych, które stanowią podstawę mechanizmu zarządzania ryzykiem i ochrony systemu PayPal, naszych klientów i dostawców usług. Do oceny ryzyka związanego z kontem PayPal Użytkownika firma PayPal może korzystać z własnego systemu analizy oszustw i ryzyka. Ponadto odmowa podania pewnych informacji dotyczących takich decyzji może wynikać z ograniczeń prawnych i rozporządzeń wydanych przez organy administracji państwowej. PayPal nie ma obowiązku ujawniania Użytkownikowi szczegółów procedur zabezpieczających ani procedur zarządzania ryzykiem.

Nasze prawa

Zabezpieczenie spłaty

Aby zagwarantować wywiązanie się z niniejszej Umowy z Użytkownikiem, Użytkownik potwierdza, że PayPal może wnieść roszczenie względem środków zgromadzonych na koncie PayPal użytkownika, które stanowią zabezpieczenie wszelkich kwot, jakie Użytkownik może być winny firmie PayPal. W terminologii prawniczej określane jest to jako „prawo retencji” lub „zabezpieczenie spłaty” na koncie PayPal Użytkownika.

Nieaktywne konta

Jeśli konto PayPal Użytkownika pozostanie nieaktywne przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, możemy naliczyć roczną opłatę za brak aktywności. Brak aktywności oznacza nielogowanie się na konto PayPal lub nieużywanie konta PayPal do wysyłania, otrzymywania lub wypłacania pieniędzy.

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik odpowiada za wszelkie cofnięcia, obciążenia zwrotne, roszczenia, opłaty, grzywny, kary i inne zobowiązania poniesione przez PayPal, któregokolwiek z użytkowników systemu PayPal lub przez podmiot zewnętrzny, wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem lub sposobu korzystania przez Użytkownika z usług PayPal, niezależnie od rozwiązania lub zawieszenia umowy bądź zamknięcia konta. Użytkownik zgadza się zrekompensować firmie PayPal, innemu użytkownikowi lub podmiotowi zewnętrznemu wszelkie takie koszty.

Zwrot kosztów związanych z zobowiązaniami Użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na potrącanie ze środków zgromadzonych na dowolnym koncie należącym do Użytkownika lub przez niego kontrolowanym wszelkich opłat, należności i innych kwot należnych od Użytkownika firmie PayPal i jej podmiotom stowarzyszonym na podstawie postanowień punktu „Zwolnienie z odpowiedzialności i jej ograniczenie” poniżej (w tym w odniesieniu do wszelkich usług świadczonych przez taki podmiot stowarzyszony). Innymi słowy, nasze prawo do potrąceń oznacza, że PayPal może potrącić takie opłaty, należności i inne kwoty, o których mowa w niniejszym punkcie, z salda konta PayPal należącego do Użytkownika lub przez niego kontrolowanego.

Jeśli na saldzie konta Użytkownika nie ma wystarczających środków do pokrycia jego zobowiązań, PayPal zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty nam należnej poprzez odliczenie takiej kwoty (lub jej części) od otrzymywanych płatności lub środków dodanych do konta PayPal Użytkownika. W przeciwnym razie Użytkownik zgadza się pokryć swoje zobowiązania wobec firmy PayPal w inny sposób. Firma PayPal może również ściągać należności od Użytkownika, korzystając ze środków prawnych, m.in. przekazując sprawę firmie windykacyjnej.

Przeniesienie praw

W przypadku unieważnienia i cofnięcia przez PayPal płatności dokonanej przez Użytkownika na rzecz odbiorcy (na wniosek Użytkownika lub z innego powodu) Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie przez PayPal uprawnień Użytkownika związanych z płatnością wobec odbiorcy i podmiotów zewnętrznych. Użytkownik zezwala także firmie PayPal na dochodzenie tych praw, bezpośrednio lub w jego imieniu, według uznania PayPal. W terminologii prawniczej określane jest to jako „nabycie praw” lub „przeniesienie” na firmę PayPal praw przysługujących Użytkownikowi wobec odbiorcy i podmiotów zewnętrznych związanych z płatnością.

Brak zrzeczenia praw

Brak reakcji ze strony PayPal na naruszenia postanowień Umowy przez Użytkownika lub inne osoby nie oznacza zrzeczenia się przez PayPal prawa do podjęcia działań w przypadku kolejnych lub podobnych naruszeń umowy.

Informacje o Użytkowniku

PayPal może żądać od Użytkownika podania uzasadnionych informacji wymaganych do realizacji naszych działań opisanych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem w celu ograniczenia ryzyka oszustwa lub zapewnienia zgodności z przepisami (w tym dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy). Użytkownik musi zastosować się do takich wymogów w odpowiednim terminie. Użytkownik może zostać poproszony o przesłanie na własny koszt dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz informacji dotyczących jego sytuacji finansowej i działalności (na przykład ostatnich sprawozdań finansowych lub wyciągów transakcji handlowca) za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub w inny sposób.

Zwolnienie z odpowiedzialności i jej ograniczenie

W tym punkcie oraz w punkcie „Własność intelektualna” termin „PayPal” oznacza naszą firmę (PayPal (Europe) S. à r.l. et cie, S.C.A.), firmę macierzystą PayPal Holdings, Inc., nasze podmioty stowarzyszone oraz osoby pracujące dla PayPal lub takich podmiotów bądź upoważnione do podejmowania działań w imieniu wspomnianych podmiotów lub naszym. Podmioty stowarzyszone oznaczają każdy podmiot znajdujący się pod kontrolą firmy PayPal, sprawujący nad nią kontrolę lub znajdujący się z nią pod wspólną kontrolą. Do osób pracujących na rzecz firmy PayPal lub jej podmiotów stowarzyszonych albo upoważnionych do podejmowania działań w imieniu firmy PayPal lub jej podmiotów stowarzyszonych zalicza się odpowiednich dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli, wspólników, usługodawców oraz dostawców firmy PayPal lub podmiotów stowarzyszonych.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zwalnia PayPal z odpowiedzialności w zakresie działań związanych z kontem PayPal Użytkownika i korzystaniem przez niego z usług PayPal.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę PayPal z odpowiedzialności i chronić ją w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub żądań (w tym zobowiązań z tytułu kosztów obsługi prawnej) ze strony podmiotów zewnętrznych w związku z:

 • naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem;
 • niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z usług PayPal;
 • naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa lub praw podmiotu zewnętrznego lub
 • działaniami lub zaniechaniami podmiotu zewnętrznego, któremu Użytkownik udzielił uprawnień do korzystania, w jego imieniu, z konta PayPal Użytkownika lub do uzyskiwania dostępu do witryny, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, lub dowolnych usług PayPal.

Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność firmy PayPal w odniesieniu do konta PayPal Użytkownika i jego korzystania z usług PayPal jest ograniczona.W żadnym przypadku PayPal nie ponosi odpowiedzialności za:

 • bezpośrednie lub pośrednie utracone zyski ani za
 • żadne szkody szczególne, uboczne lub wtórne (w tym szkody spowodowane utratą danych lub utratą możliwości prowadzenia działalności);

szkody bezpośrednio lub pośrednio związane z witryną, oprogramowaniem, systemami (w tym wszelkimi sieciami i serwerami używanymi do świadczenia jakichkolwiek usług PayPal) obsługiwanymi przez firmę PayPal lub w jej imieniu, jakimikolwiek usługami PayPal bądź wynikające z niniejszej Umowy z Użytkownikiem (niezależnie od ich przyczyny, w tym z powodu zaniedbania), w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Odpowiedzialność PayPal wobec:

 • Użytkownika lub
 • wszelkich podmiotów zewnętrznych

w każdych okolicznościach ogranicza się do faktycznej kwoty szkód bezpośrednich (z wyjątkiem bezpośredniej utraty zysków), w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Ponadto, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, PayPal nie ponosi odpowiedzialności (a Użytkownik zgadza się nie obarczać PayPal odpowiedzialnością) za żadne szkody lub straty (w tym utratę pieniędzy, reputacji lub renomy, zysków lub inne straty niematerialne bądź jakiekolwiek szkody szczególne, uboczne lub wtórne), które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z:

 • korzystania lub niemożności korzystania przez Użytkownika z dowolnych usług, witryn, oprogramowania lub systemów PayPal (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
 • opóźnień lub zakłóceń w działaniu dowolnych usług, witryn, oprogramowania, systemów (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
 • wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania otrzymanego w wyniku uzyskiwania dostępu do witryn, oprogramowania, systemów (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu bądź dowolnych usług PayPal lub dowolnej witryny lub usługi powiązanej z witrynami, oprogramowaniem lub dowolnymi usługami PayPal;
 • dowolnych usterek, błędów lub nieścisłości występujących w dowolnych usługach, witrynie, oprogramowaniu, systemach (w tym wszelkich sieciach i na wszelkich serwerach wykorzystywanych do świadczenia dowolnych usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu bądź w informacjach i grafikach uzyskanych z powyższych źródeł;
 • materiałów, działań lub zaniechań osób trzecich;
 • zawieszenia lub innego działania podjętego w odniesieniu do konta PayPal Użytkownika lub
 • konieczności zmodyfikowania praktyk, materiałów lub działania bądź utraty lub niemożności prowadzenia działalności przez Użytkownika w wyniku zmian w niniejszej Umowie z Użytkownikiem lub w politykach i procedurach PayPal.

Brak gwarancji

Usługi PayPal są dostarczane „w takim stanie, w jakim się znajdują” (ang. as-is) i bez żadnych gwarancji — wyraźnych, dorozumianych ani ustawowych. PayPal w szczególności wyłącza wszelkie dorozumiane gwarancje dotyczące:

 • tytułu prawnego;
 • przydatności handlowej;
 • przydatności do określonego celu oraz
 • braku naruszeń.

PayPal nie ma żadnej kontroli nad produktami lub usługami dostarczanymi przez sprzedających, którzy akceptują płatności PayPal, ani nie może zapewnić, że kupujący lub sprzedający, z którym Użytkownik zawiera transakcję, faktycznie ją zrealizuje oraz że będzie uprawniony do jej realizacji.

PayPal nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do żadnej ze swoich usług.

Działanie witryn, oprogramowania lub systemów (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia dowolnych usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu może być zakłócane przez liczne czynniki pozostające poza naszą kontrolą.

PayPal dołoży wszelkich starań, aby zapewnić terminową obsługę elektronicznych obciążeń i uznań na rachunkach bankowych lub kartach debetowych i kredytowych oraz czekach, jednak PayPal nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji co do czasu potrzebnego na zrealizowanie płatności, ponieważ działanie usług PayPal zależy od wielu czynników będących poza kontrolą firmy PayPal, takich jak opóźnienia w systemie bankowym lub w dostarczaniu zagranicznych przesyłek pocztowych.

Prawo niektórych krajów zabrania wyłączenia gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenia odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania w przypadku Użytkownika.

Niemniej PayPal nie może zagwarantować dokładności wszystkich informacji podawanych w korespondencji, raportach, witrynach czy przekazywanych ustnie przez swoich dyrektorów, członków kadry kierowniczej i pracowników w każdych okolicznościach i w każdym kontekście, a Użytkownik nie powinien opierać na nich swoich decyzji.

Użytkownik ma obowiązek uważnie czytać korespondencję otrzymywaną od firmy PayPal i powiadomić nas niezwłocznie, jeśli pojawi się w niej coś, co wydaje się błędne lub wydaje się działaniem dokonanym bez polecenia ze strony Użytkownika.

Zwolnienie firmy PayPal

W przypadku sporu z innym posiadaczem konta PayPal Użytkownik zwalnia firmę PayPal ze wszelkich:

 • roszczeń;
 • żądań oraz
 • szkód (faktycznych i wtórnych);

wszelkiego rodzaju, znanych i nieznanych, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych.

Wraz z tym zwolnieniem Użytkownik wyraźnie zrzeka się wszelkich zabezpieczeń, które w przeciwnym razie ograniczałyby zakres tego zwolnienia, aby uwzględnić tylko te roszczenia, o których Użytkownik wie, lub podejrzewa, że są na jego korzyść w momencie wyrażenia zgody na to zwolnienie.

Użytkownik (nie firma PayPal) ponosi wyłączną odpowiedzialność za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w jurysdykcji, której Użytkownik podlega, a które mogą obowiązywać w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika z usług PayPal (na przykład przepisów związane z działalnością regulowaną, licencjonowaną, eksportem i importem, podatkami i transakcjami walutowymi).

Własność intelektualna

Znaki towarowe firmy PayPal

„PayPal.com”, „PayPal” oraz wszystkie logo związane z usługami PayPal są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PayPal lub jej licencjodawców. Użytkownik nie może kopiować, imitować, modyfikować ani używać ich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal. Ponadto wszystkie nagłówki stron, elementy graficzne, ikony przycisków oraz skrypty stanowią znaki usługowe, towarowe lub wzornictwo użytkowe firmy PayPal. Użytkownik nie może kopiować, imitować, modyfikować ani używać ich bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik może korzystać z logo udostępnionych przez PayPal w formie kodu HTML w celu kierowania ruchu sieciowego do usług PayPal. Niedozwolone jest jakiekolwiek przerabianie, modyfikowanie lub zmiana logo udostępnionego w formie kodu HTML, wykorzystywanie ich w sposób przedstawiający firmę PayPal lub usługi PayPal w fałszywym świetle oraz prezentowanie ich w sposób, który sugerowałby sponsorowanie lub promowanie przez firmę PayPal. Wszelkie prawa i tytułu prawne do witryn PayPal, ich zawartości, usług PayPal, technologii związanej z usługami PayPal oraz wszelkich technologii i treści utworzonych lub pochodzących z wyżej wymienionych witryn stanowią wyłączną własność firmy PayPal i jej licencjodawców.

Przyznawanie licencji — informacje ogólne

Jeśli Użytkownik korzysta z oprogramowania PayPal, takiego jak interfejs API, zestaw narzędzi dla programistów lub inne aplikacje, które mogą obejmować oprogramowanie dostarczone przez naszych dostawców usług lub zintegrowane z ich oprogramowaniem, systemami lub usługami, które Użytkownik pobrał lub do których uzyskał dostęp za pośrednictwem platformy internetowej lub mobilnej, firma PayPal przyzna Użytkownikowi odwołalną, niewyłączną, niepodlegającą przeniesieniu, ograniczoną i wolną od opłat licencję (bez prawa udzielania sublicencji) na korzystanie z oprogramowania PayPal lub uzyskiwanie do niego dostępu zgodnie z dołączoną do niego dokumentacją. Licencja ta dotyczy oprogramowania oraz wszystkich jego aktualizacji, rozszerzeń, nowych wersji i oprogramowania zastępczego. Oprogramowania nie wolno wynajmować, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać praw do niego podmiotom zewnętrznym. Użytkownik musi przestrzegać wymogów dotyczących implementacji oprogramowania, dostępu do niego i korzystania z niego zawartych w dokumentacji usług PayPal. W przypadku nieprzestrzegania wymogów dotyczących implementacji oprogramowania, dostępu do niego i korzystania z niego Użytkownik będzie odpowiadał za wszelkie wynikłe szkody poniesione przez siebie, firmę PayPal oraz podmioty zewnętrzne. PayPal może zaktualizować lub wyłączyć dowolne oprogramowanie po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika. Podczas, gdy PayPal może (1) mieć w swoich witrynach lub aplikacjach, w tym w oprogramowaniu, zintegrowane materiały i technologie podmiotów zewnętrznych lub (2) korzystać z określonych materiałów i technologii podmiotów zewnętrznych do świadczenia usług PayPal, Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do takich materiałów i technologii. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie zmieniać, nie naprawiać, nie kopiować, nie reprodukować, nie dostosowywać, nie rozprowadzać, nie wyświetlać, nie publikować, nie odtwarzać, nie tłumaczyć, nie dezasemblować, nie dekompilować ani nie próbować w żaden inny sposób utworzyć nowego kodu źródłowego na podstawie kodu źródłowego oprogramowania lub jakichkolwiek innych materiałów i technologii podmiotów zewnętrznych, jak również nie ingerować w ten kod ani tworzyć żadnych prac pochodnych na podstawie oprogramowania, technologii lub materiałów podmiotów zewnętrznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa i tytuły prawne do oprogramowania PayPal, a także wszelkie korzyści płynące z praw własności intelektualnej do tego oprogramowania stanowią własność firmy PayPal, a zintegrowane materiały należą do podmiotów zewnętrznych będących dostawcami usług na rzecz firmy PayPal. Wszelkie inne oprogramowanie podmiotów zewnętrznych używane przez Użytkownika w witrynach firmy PayPal podlega zaakceptowanym przez Użytkownika warunkom licencji firmy udostępniającej to oprogramowanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PayPal nie posiada prawa własności do jakiegokolwiek oprogramowanie innej firmy, którego Użytkownik postanowi używać w jakichkolwiek witrynach lub programach PayPal bądź w związku z korzystaniem z usług PayPal, a także nie sprawuje nad takim oprogramowaniem żadnej kontroli i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Przyznawanie licencji firmie PayPal przez Użytkownika, gwarancje dotyczące własności intelektualnej

PayPal nie rości sobie praw własności do treści, które Użytkownik udostępnia, przekazuje lub przesyła firmie PayPal. PayPal nie rości sobie również praw własności do treści hostowanych przez Użytkownika na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych lub w aplikacjach korzystających z usług PayPal do świadczenia usług płatności związanych z treściami Użytkownika. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w następnym akapicie, dostarczając treści firmie PayPal lub publikując treści za pośrednictwem usług PayPal, Użytkownik udziela firmie PayPal (i podmiotom, z którymi PayPal współpracuje) niewyłącznej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, przenoszalnej i ogólnoświatowej licencji na korzystanie z treści Użytkownika oraz powiązanych praw własności intelektualnej i praw do wizerunku w celu wspierania firmy PayPal w ulepszaniu, obsługiwaniu i promowaniu świadczonych obecnie usług oraz w rozwoju nowych. PayPal nie wypłaci Użytkownikowi wynagrodzenia za żadne treści Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez PayPal z jego treści nie narusza praw własności intelektualnej ani praw do wizerunku. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zaręcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do treści, które udostępnia, a także zrzeka się swoich autorskich praw osobistych i zobowiązuje się nie dochodzić tych praw od firmy PayPal.

Przyznawanie licencji firmie PayPal przez sprzedających

Niezależnie od postanowień poprzedniego akapitu Użytkownik, który jest sprzedającym i korzysta z usług PayPal do przyjmowania płatności za towary i usługi, niniejszym udziela firmie PayPal ogólnoświatowego, niewyłącznego, podlegającego przeniesieniu i sublicencjonowaniu (na wielu poziomach) oraz wolnego od opłat i w pełni opłaconego prawa do korzystania (w czasie obowiązywania niniejszej Umowy z Użytkownikiem) z jego znaków towarowych (w tym między innymi zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, logo, nazw domen oraz innych oznaczeń posiadanych, licencjonowanych lub używanych przez Użytkownika) oraz wyświetlania ich w celu (1) identyfikowania Użytkownika jako handlowca, który akceptuje usługę PayPal jako formę płatności, oraz (2) innego rodzaju wykorzystania, na które Użytkownik udzielił wyraźnej zgody.

Postanowienia różne

Cesja

Użytkownik nie może scedować ani przenieść żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z Użytkownikiem bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal. PayPal może w dowolnym momencie przenieść lub scedować niniejszą Umowę z Użytkownikiem lub dowolne wynikające z niej prawa lub obowiązki.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem oraz stosunki między Użytkownikiem a firmą PayPal podlegają prawu Anglii i Walii.

Jeśli roszczenie zostanie zgłoszone w sądzie, Użytkownik podlega niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich. Jeśli Użytkownik zawiera z firmą PayPal umowę jako konsument, nie ogranicza to jego praw wynikających z regulacji ustawowych, takich jak prawa ochrony konsumentów ani prawa do wszczęcia postępowania prawnego w sądzie dopuszczonym na mocy przepisów prawa, takim jak sąd właściwy do miejsca zamieszkania Użytkownika.

Ocena Twojej witryny internetowej

Jeśli integrujesz usługi PayPal lub dodajesz do nich odniesienia w swojej witrynie internetowej, firma PayPal może korzystać z technologii automatycznych (np. indeksowania witryny internetowej) w celu oceny Twojej witryny internetowej i gromadzenia wszelkich ogólnodostępnych danych, aby zapewnić jej zgodność z niniejszą umową oraz w celu zwalczania oszustw.

Firma PayPal nie gromadzi żadnych danych osobowych klientów, korzystając z takich technologii. Możemy jednak gromadzić dane na Twój temat, które publikujesz w swoich witrynach internetowych. Takie dane osobowe są przetwarzane w celach opisanych w tym punkcie i podlegają Informacjom dotyczącym zasad ochrony danych.

Ochrona danych

Ochrona danych użytkowników jest dla PayPal priorytetem. Aby lepiej poznać działania podejmowane przez PayPal w zakresie ochrony prywatności Użytkownika, a także zasady ujawniania i korzystania z informacji Użytkownika, należy zapoznać się z Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych.

Języki i tłumaczenie umowy

PayPal będzie komunikować się z Użytkownikiem w językach angielskim i polskim.

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim. Tłumaczenie niniejszej Umowy z Użytkownikiem jest udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie ma na celu wprowadzania do niej żadnych zmian.

Korzystanie (jako sprzedający) z danych osobowych; przepisy dotyczące ochrony danych

Jeśli Użytkownik (jako sprzedający) otrzymuje dane osobowe innego klienta PayPal, musi zachować ich poufność i korzystać z nich wyłącznie w związku z usługami PayPal. Użytkownik nie może rozpowszechniać żadnych danych osobowych klientów PayPal wśród podmiotów zewnętrznych ani ich ujawniać wspomnianym podmiotom, nie może też używać takich danych osobowych do celów marketingowych, o ile nie uzyskał wyraźnej zgody klienta na takie działania. Użytkownik nie może wysyłać niechcianych wiadomości e-mail do klientów PayPal ani wykorzystywać usług PayPal w celu odbierania płatności za wysyłanie lub pomoc w wysyłaniu niechcianych wiadomości e-mail do podmiotów zewnętrznych.

W zakresie, w jakim Użytkownik przetwarza wszelkie dane osobowe dotyczące klienta PayPal zgodnie z niniejszą Umową z Użytkownikiem, Użytkownik i PayPal są niezależnymi administratorami danych (nie pełnią tej funkcji wspólnie), co oznacza, że zarówno Użytkownik, jak i PayPal osobno określają cele i sposoby przetwarzania takich danych osobowych. Użytkownik i PayPal zgadzają się przestrzegać wymagań wszelkich mających zastosowanie przepisów ochrony prywatności i danych, w tym obowiązujących regulacji, dyrektyw, kodeksów postępowania i wymogów prawnych odnoszących się do administratorów danych w związku z tą umową. Użytkownik i PayPal posiadają własne, niezależnie opracowane informacje dotyczące zasad ochrony danych, powiadomienia, zasady i procedury powiązane z wszelkimi danymi osobowymi przetwarzanymi przez siebie w związku z tą umową, a także będą ich przestrzegać.

W celu zachowania zgodności z mającymi zastosowanie przepisami ochrony danych PayPal i Użytkownik:

 • wdrożą i będą utrzymywać wszystkie stosowne środki bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem takich danych osobowych; oraz
 • rejestrować i przechowywać informacje o wszystkich działaniach podejmowanych w związku z przetwarzaniem danych na mocy niniejszej Umowy z Użytkownikiem oraz
 • świadomie ani celowo nie podejmą żadnych działań, a także świadomie ani celowo nie zezwolą na podjęcie żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów ochrony danych przez drugą ze stron.

Wszelkie dane osobowe zbierane przez Użytkownika w związku z usługami PayPal (które nie zostały w inny sposób wygenerowane, zebrane lub uzyskane przez Użytkownika w ramach osobnych relacji z klientem, niezwiązanych z korzystaniem z usług PayPal) będą używane przez Użytkownika tylko w ograniczonym zakresie, który jest niezbędny w przypadku usług PayPal i jest z nimi związany, i nie będą używane w żadnym innym celu, chyba że uprzednio uzyskano na to wyraźną zgodę klienta.

Naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja

Ten punkt ma zastosowanie tylko w przypadku Użytkowników, którzy mają konta firmowe w systemie PayPal. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że niezależnie od postanowień określonych w innych umowach lub ustaleniach między nami wszelka odpowiedzialność, jaką firma PayPal może ponosić w związku z kontem PayPal Użytkownika oraz produktami i usługami PayPal udostępnianymi Użytkownikowi od czasu do czasu, może podlegać umorzeniu i konwersji przez właściwy organ regulacyjny, który sprawuje nadzór nad firmą PayPal. Wynika to z wymogu dyrektywy Unii Europejskiej (2014/59/UE) (przetransponowanego na właściwe przepisy prawa krajowego), który daje organom regulacyjnym takie uprawnienia w zakresie zarządzania restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją odpowiednich instytucji finansowych, takich jak PayPal. Celem tych uprawnień jest uniknięcie lub ograniczenie konieczności ratowania odpowiednich upadających instytucji finansowych przez instytucje państwowe i podatników.

Korzystając z Konta oraz dowolnych produktów i usług PayPal, Użytkownik uznaje takie uprawnienia do umorzenia i konwersji oraz zgadza się poddać ich skutkom, które obejmują (między innymi) (a) zmniejszenie w całości lub części wszelkich kwot, które mogą być należne Użytkownikowi od firmy PayPal; (b) konwersję całości lub części takich zobowiązań na udziały w firmie PayPal; (c) anulowanie takich zobowiązań; oraz (d) zmianę dowolnego postanowienia naszych odpowiednich umów dotyczących Konta PayPal Użytkownika oraz wszelkich produktów i usług PayPal mającą na celu umożliwienia skutecznego wykonania tych uprawnień. Na przykład pieniądze, które mogą być należne od firmy PayPal Użytkownikowi, zamiast wypłacenia ich w gotówce mogą zostać przekonwertowane na udziały w firmie PayPal.

Całość Umowy z Użytkownikiem oraz prawa podmiotów zewnętrznych

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem reguluje całość stosunków między Użytkownikiem a firmą PayPal w zakresie naszych usług.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono skreślone i nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Osoba, która nie jest stroną niniejszej Umowy z Użytkownikiem, nie posiada praw wynikających z ustawy o kontraktach (prawa podmiotów zewnętrznych) z 1999 r. w zakresie stosowania lub egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem (z wyjątkiem podmiotów zewnętrznych objętych definicją „PayPal” w punkcie Zwolnienie z odpowiedzialności i jej ograniczenie w zakresie przysługujących im praw określonych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem), ale nie ma to wpływu na jakiekolwiek prawa lub środki prawne przysługujące podmiotom zewnętrznym na podstawach innych niż wspomniana ustawa.

PayPal jako metoda logowania

Firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na uwierzytelnianie swojej tożsamości za pomocą systemu PayPal podczas logowania do określonych zewnętrznych witryn lub aplikacji mobilnych. W takim przypadku PayPal może udostępnić podmiotowi zewnętrznemu status logowania Użytkownika, umożliwiając Użytkownikowi logowanie się w ten sposób. Ponadto PayPal może udostępnić dane osobowe i inne informacje o koncie, na których ujawnienie Użytkownik wyraził zgodę, aby taki podmiot zewnętrzny mógł rozpoznać Użytkownika. PayPal nie udzieli podmiotowi zewnętrznemu dostępu do konta Użytkownika, a jedynie będzie dokonywać płatności z tego konta na rzecz danego podmiotu zewnętrznego na polecenie Użytkownika i po uzyskaniu jego autoryzacji.

Jeśli Użytkownik umożliwia odwiedzającym uwierzytelnianie się za pomocą systemu PayPal podczas logowania w witrynie lub aplikacji Użytkownika lub do konta klienta, Użytkownik musi wyrazić zgodę na wszelkie szczególne postanowienia mające zastosowanie w przypadku udostępnienia mu tej funkcji, a także stosować się do wszelkich wymagań technicznych określonych w podręcznikach lub instrukcjach dotyczących integracji. PayPal nie gwarantuje ani w inny sposób nie potwierdza tożsamości użytkowników korzystających z tej metody logowania. PayPal nie udostępnia Użytkownikowi posiadanych przez siebie danych osobowych użytkownika ani innych informacji o jego koncie (w tym o statusie logowania), chyba że wyrazi on na to zgodę.

Klienci korporacyjni

Stosowany tu termin „PSD2” oznacza drugą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych ((EU)2015/2366).

Użytkownika uważa się za „Klienta korporacyjnego”, jeśli w dniu zawarcia niniejszej Umowy z Użytkownikiem nie jest on:

 • konsumentem (czyli osobą fizyczną, która działa w celach innych niż prowadzenie działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej) ani
 • mikroprzedsiębiorstwem (czyli przedsiębiorstwem, w którym zatrudnionych jest mniej niż 10 osób i którego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro).

Firma PayPal i Użytkownik mogą uzgodnić, że niektóre postanowienia dyrektywy PSD2 (wdrożone przez przepisy prawa miejscowego) nie mają zastosowania do korzystania przez Użytkownika z usług PayPal, jeśli Użytkownik jest Klientem korporacyjnym. Jeśli Użytkownik jest Klientem korporacyjnym, wyraża zgodę na:

 • nie przysługuje mu prawo do zwrotu płatności z tytułu umowy rozliczeniowej;
 • zauważony problem musi zgłosić w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty jego wystąpienia — po upływie tego okresu PayPal nie ma obowiązku podejmowania się wyjaśnienia tej sprawy ani przyznania Użytkownikowi zwrotu pieniędzy; firma PayPal nie jest zobowiązana przestrzegać wymagań dotyczących informacji określonych w Tytule III Dyrektywy PSD2 i odpowiedników tych wymogów ustanowionych w procesie wdrażania PSD2 w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą dotyczyć Użytkownika („Transpozycje PSD2”), oraz
 • artykuły 72 i 89 PSD2, jak również postanowienia równoważne w transpozycjach PSD2 nie dotyczą korzystania przez Użytkownika z usługi PayPal, co oznacza, że niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem PayPal nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody poniesione przez Użytkownika w świetle wspomnianych przepisów.

Numery punktów i zdefiniowane terminy

W przypadku gdy inne dokumenty (np. warunki) zawierają odniesienia do numerów punktów lub zdefiniowanych terminów w niniejszej Umowie z Użytkownikiem, należy zapoznać się z Uwagami do Umowy z użytkownikiem, aby znaleźć właściwe postanowienie lub zdefiniowany termin.