Zasady zachowania poufności

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

 

Zasady zachowania poufności

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

 

 1. Omówienie
 2. Jakie Dane osobowe zbiera firma PayPal?
 3. Dlaczego firma PayPal przechowuje Dane osobowe?
 4. W jaki sposób firma PayPal przetwarza Dane osobowe? 
 5. Czy firma PayPal udostępnia Dane osobowe? 
 6. W jaki sposób firma PayPal zapewnia współpracę z innymi usługami i platformami?
 7. Przekazywanie danych za granicę 
 8. W jaki sposób firma PayPal używa plików cookie i technologii służących do śledzenia?
 9. Jakie możliwości wyboru w zakresie zachowania poufności są dostępne dla Użytkownika?
 10. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?   
 11. W jaki sposób firma PayPal zapewnia ochronę Danych osobowych Użytkownika?
 12. Czy dzieci mogą korzystać z Usług PayPal? 
 13. Co jeszcze Użytkownik powinien wiedzieć?
 14. Kontakt z nami
 15. Definicje

Powiadomienie dla klientów z EOG dotyczące przepisów prawa bankowego

 1. Zasady świadczenia usług przez banki w Luksemburgu
 2. Oświadczenie dotyczące ustaw FATCA i CRS 

 

1. Omówienie

Firma PayPal opracowała niniejsze Zasady zachowania poufności w celu wyjaśnienia sposobu, w jaki może zbierać, przechowywać, przetwarzać, udostępniać i przekazywać Dane osobowe Użytkownika uzyskiwane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryn lub Usług PayPal.  Wspomniane Zasady zachowania poufności mają zastosowanie do Danych osobowych Użytkownika uzyskiwanych w związku z korzystaniem przez niego z Witryn lub Usług PayPal, nie dotyczą natomiast witryn ani usług nieznajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą firmy PayPal, w tym witryn i usług innych Użytkowników systemu PayPal.

Niniejsze Zasady zachowania poufności nie stanowią „umowy ramowej” w rozumieniu unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE) ani implementacji tej dyrektywy w ustawodawstwie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mają natomiast ułatwić Użytkownikowi poznanie i zrozumienie stosowanych przez firmę PayPal praktyk w zakresie ochrony poufności na potrzeby wyborów dotyczących zachowania poufności, dokonywanych przez Użytkownika podczas korzystania z Witryn i Usług PayPal. Oferta Usług świadczonych przez firmę PayPal może się różnić w zależności od regionu. W zależności od Witryny lub Usługi niniejsze Zasady zachowania poufności mogą zostać uzupełnione o dodatkowe powiadomienia.  Informacje uzupełniające można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie i technologii służących do śledzenia oraz Powiadomieniu dotyczącym przepisów prawa bankowego.

Wybrane terminy stosowane w niniejszych Zasadach zachowania poufności mają określone definicje.  Znaczenie tych terminów (pisanych wielkimi literami) można znaleźć w punkcie zatytułowanym Definicje.

W razie pytań dotyczących stosowanych przez firmę PayPal praktyk w zakresie ochrony poufności nieujętych w niniejszych Zasadach zachowania poufności prosimy o kontakt.

 

2. Jakie Dane osobowe zbiera firma PayPal?

Firma PayPal zbiera Dane osobowe Użytkownika, ilekroć Użytkownik korzysta z jej Witryn lub Usług. Dane te obejmują m.in.:

 • Informacje na temat rejestracji w Usługach i używania ich – Jeśli na potrzeby korzystania z Usług PayPal Użytkownik zakłada stosowne Konto, firma PayPal zbierze Dane osobowe niezbędne do udostępnienia i realizacji zamawianych przez Użytkownika Usług.  W zależności od wybranych przez Użytkownika Usług firma PayPal może wymagać od niego podania imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail i informacji pozwalających na identyfikację potrzebnych do założenia Konta. W toku korzystania przez Użytkownika z Usług firma PayPal może go prosić o podawanie dodatkowych Danych osobowych.

 • Informacje na temat transakcji i sposobów korzystania z instrumentów finansowania – Gdy Użytkownik korzysta z Usług lub Witryn PayPal w celu dokonywania zakupów u handlowców, odbierania pieniędzy, przetwarzania płatności lub wysyłania pieniędzy do znajomych i rodziny, firma PayPal zbiera wówczas informacje o transakcji, a także inne informacje związane z transakcją, w tym m.in. informacje dotyczące wysłanej lub żądanej kwoty, kwoty zapłaconej za produkty lub usługi, a także informacje o handlowcu, informacje o instrumentach finansowania użytych do sfinalizowania transakcji, Informacje o urządzeniu, Dane techniczne dotyczące użytkowania i Informacje geolokalizacyjne.
 • Dane osobowe uczestnika transakcji Gdy Użytkownik korzysta z Usług lub Witryn PayPal, firma PayPal zbiera udostępniane nam przez niego Dane osobowe o pozostałych uczestnikach transakcji.
 • Wysłanie pieniędzy lub żądanie zapłaty:  Gdy Użytkownik wyśle pieniądze lub zażąda zapłaty za pośrednictwem Usług, firma PayPal zbiera Dane osobowe uczestnika transakcji, który otrzymał pieniądze od Użytkownika lub wysłał je do niego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i informacje finansowe o koncie.  Zakres wymaganych Danych osobowych dotyczących uczestnika transakcji może się różnić w zależności od Usług, z których Użytkownik korzysta do wysyłania pieniędzy lub żądania zapłaty.  
 • Opłacenie rachunku lub żądanie jego zapłaty od innej osoby:  Jeśli Użytkownik korzysta z Usług PayPal do płacenia rachunków innych osób lub jeśli zażąda od innych Użytkowników zapłaty własnych rachunków, firma PayPal zbiera od Użytkownika Dane osobowe dotyczące posiadacza konta, takie jak jego imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i numer konta wskazanego na rachunku, który Użytkownik zamierza zapłacić albo którego zapłaty żąda od innego Użytkownika.
 • Dodanie środków do kont Użytkownika:  Jeśli Użytkownik korzysta z Usług PayPal na potrzeby dodania środków do swojego Konta lub do dowolnego innego posiadanego przez siebie konta, lub jeśli prosi innego Użytkownika o dodanie środków do któregokolwiek z takich kont, firma PayPal może w celu realizacji takiego żądania zebrać od Użytkownika Dane osobowe dotyczące drugiej strony albo zebrać od drugiej strony Dane osobowe dotyczące Użytkownika.  Jeśli zatem Użytkownik korzysta z Usług PayPal w celu doładowania konta telefonu komórkowego lub zażądania dodania środków do konta telefonu komórkowego, firma PayPal może zebrać od drugiego uczestnika transakcji Dane osobowe oraz inne informacje, w tym numer konta telefonu komórkowego.
 • Dane osobowe dotyczące znajomych i osób z listy kontaktów – Przeprowadzanie transakcji ze znajomymi i osobami z listy kontaktów może być jeszcze prostsze, jeśli Użytkownik podczas korzystania z Usług poda firmie PayPal Dane osobowe tych znajomych i osób z listy kontaktów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, lub powiąże swoją listę znajomych lub kontaktów ze swoim Kontem.  Jeśli Użytkownik powiąże listę kontaktów z urządzenia ze swoim Kontem lub powiąże swoje Konto z kontem w serwisie społecznościowym, firma PayPal zbierze informacje z listy kontaktów lub znajomych i użyje ich do ulepszenia Usług świadczonych Użytkownikowi.
 • Dane osobowe, które Użytkownik zdecyduje się udostępnić firmie PayPal w celu uzyskania dostępu do dodatkowych Usług lub określonych Usług online – Jeśli Użytkownik używa lub zażąda dostępu do opcjonalnych funkcji Witryny lub jeśli zażąda dostępu do rozszerzonych Usług lub innej opcjonalnej funkcjonalności, firma PayPal może zebrać od Użytkownika stosowne dodatkowe informacje. Jeśli zakres użycia tych Danych osobowych będzie różnić się od zakresu opisanego w niniejszych Zasadach zachowania poufności, Użytkownik otrzyma od firmy PayPal oddzielne powiadomienie w momencie zbierania przez nią tych informacji.  
 • Dane osobowe dotyczące Użytkownika przeprowadzającego transakcję jako gość – Niektóre Usługi o ograniczonym zakresie są udostępniane bez konieczności logowania się w nich lub zakładania na ich potrzeby Konta (tzw. Transakcje gościnne).  Firma PayPal będzie zbierać Dane osobowe, informacje o źródle finansowania płatności użytym do zrealizowania Transakcji gościnnej, Informacje o urządzeniu, Dane techniczne dotyczące używania oraz Informacje geolokalizacyjne niezbędne do zrealizowania żądanej Transakcji gościnnej.  Jeśli Użytkownik jest Posiadaczem konta i wybierze opcję Transakcji gościnnej, firma PayPal zbierze informacje na temat tej transakcji i powiąże je z Kontem Użytkownika w ramach stosownych działań analitycznych oraz w celu zapewnienia zgodności z przepisami.  Jeśli Użytkownik nie jest Posiadaczem konta i wybierze opcję realizacji Transakcji gościnnej, firma PayPal zbierze i przechowa wszystkie informacje przekazane przez Użytkownika, a także użyje ich i udostępni je zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności. 
 • Dane osobowe dotyczące Użytkownika uzyskane ze źródeł zewnętrznych – Firma PayPal uzyskuje informacje ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. od handlowców, dostawców danych oraz biur informacji kredytowej, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
 • Inne informacje zbierane przez firmę PayPal w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryn lub Usług PayPal – Firma PayPal może zbierać dodatkowe informacje od Użytkownika lub o Użytkowniku, gdy Użytkownik komunikuje się z firmą PayPal, kontaktuje się z Działem Obsługi Klienta PayPal lub bierze udział w ankiecie.

 

3. Dlaczego firma PayPal przechowuje Dane osobowe?

Firma PayPal przechowuje Dane osobowe w formacie umożliwiającym identyfikację Użytkowników przez najkrótszy wymagany przepisami prawa czas potrzebny do wypełnienia swoich zobowiązań prawnych oraz realizacji swoich celów biznesowych.  Może jednak przechowywać Dane osobowe przez czas dłuższy niż wymagany przepisami prawa, jeśli jest to podyktowane ochroną zasadnych interesów handlowych firmy PayPal oraz nie jest zakazane przez przepisy prawa.  Jeśli Konto Użytkownika zostało zamknięte, firma PayPal może podjąć kroki, aby zamaskować Dane osobowe i inne informacje, zastrzega sobie jednak możliwość przechowywania takich danych i uzyskiwania do nich dostępu przez okres niezbędny do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Firma PayPal będzie natomiast dalej używać takich Danych osobowych oraz ujawniać je zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności.

Pliki cookie, którymi posługuje się firma PayPal, mają zdefiniowane daty ważności. Jeśli Użytkownik w okresie ważności plików cookie nie korzysta z Witryn lub Usług PayPal, pliki te są automatycznie wyłączane, a przechowywane dane – usuwane.  Więcej informacji na ten temat zawiera Oświadczenie dotyczące plików cookie i technologii służących do śledzenia.

 

4. W jaki sposób firma PayPal przetwarza Dane osobowe?

Firma PayPal może dokonywać Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika z różnych powodów, o ile są one uzasadnione przepisami w zakresie ochrony danych obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz Szwajcarii. Przetwarzanie może zatem odbywać się na potrzeby m.in.: 

 • Obsługi Witryn i świadczenia Usług, w tym:

  • inicjowania płatności, wysyłania pieniędzy lub żądania zapłaty, dodawania środków do konta lub opłacania rachunków
  • uwierzytelniania dostępu Użytkownika do Konta
  • komunikowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z Kontem Użytkownika, Witrynami, Usługami lub firmą PayPal
  • tworzenia powiązania między Kontem Użytkownika a kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego
  • przeprowadzania kontroli zdolności kredytowej i kondycji finansowej, dokonywania oceny wniosków i porównywania informacji na potrzeby sprawdzenia ich poprawności oraz innego rodzaju weryfikacji
 • Wykonywania rutynowych czynności biznesowych, takich jak monitorowanie, analizowanie i udoskonalanie działania Usług i Witryn.  Na przykład firma PayPal analizuje zachowanie Użytkownika i bada sposób, w jaki korzysta on z jej Usług.
 • Zarządzania ryzykiem i zabezpieczania Witryn, Usług i Użytkownika przed oszustwami poprzez weryfikowanie tożsamości Użytkownika, a także świadczenia pomocy w wykrywaniu przypadków i zapobieganiu przypadkom oszustw i naruszeń dotyczących Witryn lub Usług.  
 • Wywiązywania się przez firmę PayPal z jej zobowiązań oraz egzekwowania warunków dotyczących Witryn i Usług PayPal, w tym zapewniania zgodności ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zabezpieczania uzasadnionych interesów firmy PayPal, w tym:
  • egzekwowania warunków dotyczących Witryn i Usług PayPal;
  • wykonywania rutynowych czynności biznesowych, w tym monitorowania i analizowania; oraz
  • anonimizacji Danych osobowych na potrzeby udostępniania podmiotom zewnętrznym, w tym innym firmom i członkom społeczeństwa, zagregowanych danych statystycznych na temat sposobu, ram czasowych i powodu korzystania przez Użytkownika z Witryn i Usług PayPal. 
 • Natomiast za zgodą Użytkownika m.in. na potrzeby:
  • Kierowania do Użytkownika działań marketingowych, w tym dostarczania mu materiałów marketingowych dotyczących produktów i Usług online PayPal, a także produktów i usług niestowarzyszonych firm. Firma PayPal może również dokonywać Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w celu dostosowania określonych Usług lub Witryn do zidentyfikowanych przez firmę PayPal zainteresowań Użytkownika.
  • Świadczenia spersonalizowanych Usług oferowanych przez firmę PayPal za pośrednictwem witryn i usług online podmiotów zewnętrznych.  Firma PayPal może korzystać z Danych osobowych Użytkownika i innych informacji zebranych zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności na potrzeby udostępnienia Użytkownikowi dopasowanych do potrzeb Użytkownika prezentacji, funkcji i ofert w witrynach podmiotów zewnętrznych.  Firma PayPal może korzystać z plików cookie i innych technologii służących do śledzenia, aby świadczyć wspomniane usługi online lub współpracować z podmiotami zewnętrznymi (np. agencjami reklamowymi lub firmami świadczącymi usługi analityczne) na potrzeby świadczenia takich usług.
  • Udostępniania Użytkownikowi określonych, uzależnionych od jego lokalizacji opcji, funkcji lub ofert, jeśli Użytkownik wybierze opcję udostępniania za pośrednictwem Usług jego Informacji geolokalizacyjnych.  Firma PayPal użyje wówczas tych informacji do poprawy bezpieczeństwa w Witrynach i Usługach oraz udostępniania Użytkownikowi Usług dopasowanych do jego lokalizacji, w tym reklam, wyników wyszukiwania i innych spersonalizowanych treści.
  • Ułatwiania Użytkownikowi znajdowania innych osób i nawiązywania z nimi kontaktów. Firma PayPal może korzystać z informacji udostępnionych przez Użytkownika w ramach Usługi w celu sugerowania mu możliwości kontaktu z osobami, które może znać. Może na przykład powiązać informacje na temat Użytkownika, które uzyskała w toku korzystania z Usług przez niego oraz osoby z jego listy kontaktów, z informacjami podawanymi przez Użytkownika oraz przez inne osoby, aby wskazać Użytkownikowi osoby, które może on znać lub z którymi może chcieć realizować transakcje w Usługach PayPal.  Funkcje społecznościowe opracowane na potrzeby ułatwienia korzystania z Usług wspólnego z innymi różnią się w zależności od danej Usługi. 
  • Reagowania na prośby Użytkownika, na przykład prośby dotyczące skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z pytaniem skierowanym przez niego do Działu Obsługi Klienta.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w każdej chwili i bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat.  Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w punkcie zatytułowanym „Możliwości wyboru dotyczące zachowania poufności”.

 

5.  Czy firma PayPal udostępnia Dane osobowe? 

Firma PaPal może udostępniać Dane osobowe Użytkownika lub inne informacje na jego temat innym osobom i podmiotom oraz na różne sposoby, jak opisano w tym punkcie Zasad zachowania poufności. Firma PayPal może udostępniać Dane osobowe Użytkownika lub inne informacje w następujących celach:

Innym podmiotom należącym do grupy przedsiębiorstw PayPal: Firma PayPal może udostępniać Dane osobowe Użytkownika innym podmiotom należącym do grupy przedsiębiorstw PayPal m.in. w celu świadczenia Usług zamawianych lub autoryzowanych przez Użytkownika; zarządzania ryzykiem; wykrywania czynów potencjalnie niezgodnych z prawem i oszustw oraz innych naruszeń zasad obowiązujących w systemie PayPal oraz zawartych z firmą PayPal umów oraz w celu zapobiegania takim czynom, oszustwom i naruszeniom, a także w celu ułatwiania firmie PayPal zarządzania dostępnością i obsługą produktów i Usług PayPal oraz kierowaną do Użytkownika komunikacją.

Innym firmom, które świadczą usługi na rzecz firmy PayPal: Firma PayPal udostępnia Dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą swoje usługi w imieniu firmy PayPal oraz zgodnie z otrzymanymi od niej wytycznymi.  Wspomniani zewnętrzni dostawcy usług mogą na przykład świadczyć na rzecz Użytkownika Usługi, weryfikować jego tożsamość, asystować podczas przetwarzania transakcji, przesyłać Użytkownikowi reklamy produktów i usług oferowanych przez firmę PayPal, a także świadczyć usługi w ramach Działu Obsługi Klienta. 

Innym instytucjom finansowym, z którymi firma PayPal nawiązała współpracę na potrzeby wspólnego stworzenia i oferowania produktu lub usługi: Firma PayPal udostępnia Dane osobowe innym instytucjom finansowym, z którymi nawiązała współpracę na potrzeby wspólnego stworzenia i oferowania produktu.  O ile Użytkownik nie wyraził zgody na inne rodzaje użycia informacji, wspomniane instytucje finansowe mogą korzystać z tych informacji wyłącznie na potrzeby prowadzenia działań marketingowych i oferowania produktów powiązanych z firmą PayPal.

Innym stronom transakcji, gdy Użytkownik korzysta z Usług, w tym na przykład innym Użytkownikom, handlowcom i ich dostawcom usług: Firma PayPal może udostępniać informacje innym uczestnikom transakcji dotyczących Użytkownika, w tym innym Użytkownikom, którym Użytkownik wysyła środki lub od których je otrzymuje, a także handlowcom lub ich dostawcom usług, gdy Użytkownik korzysta z Usług w celu uiszczenia płatności za towary lub usługi.  Informacje te obejmują:

 • Dane osobowe niezbędne do realizacji transakcji;
 • Dane osobowe umożliwiające innym uczestnikom transakcji rozstrzyganie sporów oraz wykrywanie oszustw i zapobieganie im;
 • Anonimowe dane i analizy dotyczące działania Usług mające na celu pomóc handlowcom w lepszym zrozumieniu korzystania z Usług oraz w ulepszeniu doświadczenia Użytkownika. 

Innym podmiotom zewnętrznym w celach biznesowych lub w zakresie dozwolonym lub wymaganym przepisami prawa: Firma PayPal może udostępniać informacje o Użytkowniku podmiotom zewnętrznym do celów biznesowych firmy PayPal lub w zakresie dozwolonym lub wymaganym przepisami prawa, w tym:

 • stosownie do potrzeb, by przestrzegać przepisów prawa oraz stosować się do otrzymanych pism sądowych i innego rodzaju zarządzeń;
 • przedstawicielom organów ścigania lub innym urzędnikom administracji państwowej, lub innym podmiotom zewnętrznym na podstawie wezwania sądowego, nakazu sądowego lub innego dokumentu sądowego, lub innego rodzaju wymogu mającego zastosowanie do firmy PayPal lub jednostek należących do grupy przedsiębiorstw PayPal;
 • jeśli firma PayPal stwierdzi według własnego uznania, że ujawnianie Danych osobowych jest konieczne lub właściwe w celu zapobieżenia fizycznej szkodzie lub stracie finansowej lub w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym podejrzanych lub faktycznie nielegalnych działań;
 • w celu ochrony istotnych interesów określonej osoby;
 • agencjom kredytowym i podmiotom przetwarzającym dane na potrzeby kontroli zdolności kredytowej oraz w celu zapobiegania oszustwom i zapewniania zgodności z przepisami;
 • w celu zbadania naruszeń lub egzekwowania warunków Umowy z Użytkownikiem lub innych obowiązujących warunków mających zastosowanie do dowolnej Usługi;
 • w celu ochrony własności, Usług i praw firmy PayPal;
 • w celu ułatwienia zakupu lub sprzedaży całości lub części firmy PayPal;
 • w związku z wysyłką i powiązanymi usługami dotyczącymi zakupów zrealizowanych za pomocą Usługi;
 • aby pomóc w ocenie ryzyka dotyczącego oszustw przeciwko firmie PayPal i jej Użytkownikom oraz oszustw związanych z Witrynami lub z korzystaniem z Usług, m.in. oszustw, które mają miejsce u partnerów biznesowych, partnerów strategicznych oraz innych osób, w tym fizycznych, oraz handlowców, takich jak eBay, Inc., lub osób które są z tymi podmiotami powiązane, oraz aby pomóc w zarządzaniu takim ryzykiem i w zapobieganiu oszustwom;
 • partnerom bankowym zgodnie z wymogami zasad stowarzyszeń wystawców kart dotyczącymi umieszczania podmiotów na czarnej liście handlowców;
 • agencjom badającym zdolność kredytową oraz firmom windykacyjnym;
 • firmom, z którymi firma PayPal planuje się połączyć w drodze fuzji lub przejęcia;
 • na potrzeby przeprowadzania audytów, zapewniania zgodności z przepisami i realizowania nadzoru korporacyjnego w firmie PayPal.

Za zgodą Użytkownika: Firma PayPal będzie też udostępniać Dane osobowe Użytkownika i inne informacje za zgodą Użytkownika lub zgodnie z instrukcjami od niego otrzymanymi, w tym na przykład jeśli Użytkownik autoryzuje połączenie swojego Konta z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego.

Ponadto firma PayPal może udostępniać podmiotom zewnętrznym, w tym innym firmom i członkom społeczeństwa, zagregowane dane statystyczne dotyczące sposobu, ram czasowych i powodów korzystania przez Użytkowników z Witryn i Usług PayPal.  Dane te nie umożliwią osobowej identyfikacji Użytkownika ani nie będzie można na ich podstawie uzyskać informacji na temat korzystania przez Użytkownika z Witryn lub Usług.  Firma PayPal nie udostępnia Danych osobowych Użytkownika podmiotom zewnętrznym do celów marketingowych bez zgody Użytkownika.

 

6. W jaki sposób firma PayPal zapewnia współpracę z innymi usługami i platformami? 

Niezaprzeczalną korzyścią i innowacyjną funkcją Usług PayPal jest możliwość powiązania Konta Użytkownika z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego. Na potrzeby niniejszych Zasad zachowania poufności „powiązanie konta” w odniesieniu do takiego podmiotu zewnętrznego oznacza autoryzowane lub umożliwione przez Użytkownika powiązanie Konta Użytkownika z kontem, instrumentem płatniczym lub platformą firmy innej niż PayPal, które znajduje się zgodnie z prawem w posiadaniu lub pod kontrolą Użytkownika.  Gdy Użytkownik autoryzuje takie powiązanie, firma PayPal i podmiot zewnętrzny dokonają między sobą bezpośredniej wymiany Danych osobowych Użytkownika oraz innych informacji.  Przykłady powiązania kont:

 • powiązanie Konta z kontem w mediach społecznościowych lub z komunikatorem w serwisie społecznościowym;
 • powiązanie Konta z usługami agregowania danych lub usługami finansowymi świadczonymi przez podmiot zewnętrzny, jeśli Użytkownik udostępni takiemu podmiotowi zewnętrznemu dane uwierzytelniające swojego Konta;
 • korzystanie z Konta w celu dokonywania płatności na rzecz handlowca lub zezwalanie handlowcowi na obciążanie Konta.

Jeśli Użytkownik skorzysta z opcji powiązania konta, firma PayPal może otrzymać od podmiotu zewnętrznego informacje na temat Użytkownika oraz korzystania przez niego z usługi danego podmiotu zewnętrznego.  Jeśli Użytkownik powiąże swoje Konto z kontem w mediach społecznościowych, firma PayPal w ramach takiego powiązania otrzyma od dostawcy mediów społecznościowych Dane osobowe.  Jeśli Użytkownik powiąże swoje Konto z innymi kontami w usługach finansowych (bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług), firma PayPal może uzyskać dostęp do salda konta Użytkownika oraz informacji o przeprowadzonych na nim transakcjach, np. o dokonanych zakupach lub przelanych środkach.  Firma PayPal będzie posługiwać się wszelkimi uzyskanymi w ten sposób od podmiotu zewnętrznego informacjami zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności. 

Informacje, które firma PayPal udostępnia podmiotom zewnętrznym w ramach powiązania kont, będą używane i ujawniane zgodnie ze stosowanymi przez dany podmiot zewnętrzny praktykami w zakresie ochrony poufności.  Zanim Użytkownik autoryzuje powiązanie kont, powinien zapoznać się z zasadami ochrony poufności obowiązującymi u podmiotu zewnętrznego, który wskutek takiej autoryzacji uzyska dostęp do Danych osobowych Użytkownika.  Jest to wskazane, ponieważ Dane osobowe, które firma PayPal udostępnia w ramach powiązania Konta z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego (np. kontem w mediach społecznościowych), mogą potem być z kolei udostępniane określonym podmiotom zewnętrznym, w tym udostępniane publicznie, w zależności od stosowanych w ramach danego konta lub danej platformy praktyk w zakresie ochrony poufności. 

 

7. Przekazywanie danych za granicę

Operacje wykonywane przez firmę PayPal są realizowane z wykorzystaniem sieci komputerowych, serwerów chmurowych oraz innych technologii informatycznych i infrastruktur, w tym przy udziale zewnętrznych dostawców usług. 

Wspomniani dostawcy mogą mieć swoje siedziby w krajach innych niż kraj Użytkownika oraz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią.  Ustawodawstwo obowiązujące w takich krajach nie zawsze zapewnia równoważny poziom ochrony poufności danych.Firma PayPal podjęła zatem określone działania zgodnie z obowiązującymi w EOG przepisami prawa ochrony danych osobowych, aby chronić Dane osobowe Użytkownika.  W przypadku Danych osobowych przekazywanych w ramach firm powiązanych z firmą PayPal firma PayPal stosuje się do Wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez stosowne organy nadzoru (zob. tutaj).  Innego rodzaju przekazania danych mogą podlegać ochronie zapewnianej na mocy stosownej umowy. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z firmą PayPal.

Jeśli Użytkownik realizuje transakcje ze stronami spoza EOG lub Szwajcarii lub dokonuje powiązania Usługi PayPal z innymi platformami, np. mediami społecznościowymi, spoza EOG lub Szwajcarii, firma PayPal musi przekazywać Dane osobowe Użytkownika takim stronom w celu świadczenia na rzecz Użytkownika zamówionej przez niego Usługi.

 

8. W jaki sposób firma PayPal używa plików cookie i technologii służących do śledzenia?

Gdy Użytkownik korzysta z Witryn lub Usług PayPal lub korzysta z witryn podmiotów zewnętrznych, którym firma PayPal udostępnia swoje usługi online, firma PayPal lub jej partnerzy biznesowi i dostawcy mogą stosować pliki cookie i inne technologie służące do śledzenia (zbiorczo „Pliki cookie”), aby rozpoznać go jako Użytkownika oraz odpowiednio dostosować usługi online, Usługi oraz wyświetlane online treści i reklamy; zmierzyć skuteczność promocji i wykonać stosowne analizy; a także ograniczyć ryzyko, zapobiegać potencjalnym oszustwom oraz promować zasady zaufania i bezpieczeństwa w Witrynach i Usługach PayPal.  Niektóre funkcje Usług i Witryn PayPal są dostępne tylko przy użyciu Plików cookie. Jeśli zatem Użytkownik wyłączy lub zablokuje obsługę Plików cookie, korzystanie przez niego z Witryn i Usług może mieć ograniczony zakres lub stać się w ogóle niemożliwe.

DNT (ang. Do Not Track) to opcjonalne ustawienie przeglądarki, które umożliwia Użytkownikowi określenie preferencji dotyczących śledzenia przez reklamodawców i inne podmioty zewnętrzne.  Firma PayPal nie odpowiada na sygnały DNT.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki firma PayPal stosuje Pliki cookie można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie i technologii służących do śledzenia.

 

9. Jakie możliwości wyboru w zakresie zachowania poufności są dostępne dla Użytkownika?

W przypadku praktyk w zakresie ochrony prywatności i komunikacji opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności Użytkownik ma różne możliwości.  Wiele z nich może zostać wyjaśnionych Użytkownikowi w momencie rejestrowania się w Usłudze lub rozpoczęcia korzystania z Usługi, lub w kontekście korzystania przez niego z Witryny.  Użytkownikowi podczas korzystania z Usług mogą zatem wyświetlać się stosowne instrukcje.

 • Możliwości wyboru w zakresie zbieranych przez firmę PayPal Danych osobowych
  • Dane osobowe.  Użytkownik może odmówić podania Danych osobowych w momencie otrzymania od firmy PayPal prośby o ich podanie, odmowa ta może jednak wiązać się z utratą przez Użytkownika dostępu do części lub wszystkich Usług.
  • Informacje o lokalizacji oraz inne informacje z poziomu urządzenia.  Urządzenie, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub Usług, może zbierać informacje o Użytkowniku, w tym Informacje geolokalizacyjne i dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z urządzenia, które następnie mogą być zbierane i używane przez firmę PayPal.  Aby sprawdzić możliwość ograniczenia zbierania i używania takich informacji, należy zapoznać się z ustawieniami danego urządzenia. 
 • Możliwości wyboru w zakresie korzystania przez firmę PayPal z Danych osobowych Użytkownika
  • Śledzenie online i reklamy oparte na zainteresowaniach.  Firma PayPal współpracuje z partnerami i zewnętrznymi dostawcami usług w celu oferowania Użytkownikowi reklam za pomocą odpowiednich plików cookie i sygnalizatorów www.  Użytkownik może zrezygnować z korzystania z plików cookie i sygnalizatorów WWW związanych z treściami reklamowymi podmiotów zewnętrznych, dzięki czemu reklamy firmy PayPal nie powinny być więcej kierowane do Użytkownika.  Użytkownikowi nadal jednak wyświetlane będą reklamy firmy PayPal w witrynach podmiotów zewnętrznych.
   • Więcej informacji na temat plików cookie związanych z treściami reklamowymi podmiotów zewnętrznych oraz reklam dostosowanych do zainteresowań, a także sposobu rezygnowania ze wspomnianych wyżej praktyk można znaleźć w sekcji Możliwości wyboru podczas korzystania z Internetu.
  • Wyszukiwanie innych osób i nawiązywanie z nimi kontaktu.  Jeśli taka opcja jest dostępna, Użytkownik może zarządzać preferencjami swojego konta w Usłudze na potrzeby wyszukiwania innych osób i nawiązywania z nimi kontaktu.
 • Możliwości wyboru w zakresie powiązywania kont
  • Jeśli Użytkownik autoryzuje powiązanie Konta z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego, na przykład kontem w mediach społecznościowych, może mieć możliwość zarządzania preferencjami takiego powiązania za pośrednictwem Konta lub konta lub platformy podmiotu zewnętrznego.  Więcej informacji na temat dostępnych opcji można znaleźć w zasadach ochrony prywatności mających zastosowanie do platformy podmiotu zewnętrznego.
 • Możliwości wyboru w zakresie plików cookie
  • Użytkownik może mieć różne opcje zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie.  Na przykład przeglądarka lub urządzenie z dostępem do Internetu mogą umożliwiać Użytkownikowi usunięcie, wyłączenie lub zablokowanie określonych plików cookie lub innych technologii służących do śledzenia.  Więcej informacji na ten temat zamieszczono w witrynie AboutCookies.org.  Użytkownik może włączyć te opcje, może to jednak skutkować brakiem możliwości korzystania z wielu podstawowych funkcji Usługi lub Witryny.
  • Użytkownikowi może zostać przedstawiona opcja dotycząca korzystania z plików cookie i innych technologii służących do śledzenia, gdy korzysta on z Usługi lub określonych części Witryny.  Może na przykład zostać spytany, czy chce, aby Usługa lub Witryna „zapamiętały” niektóre informacje o nim, a firma PayPal będzie wówczas stosować pliki cookie i inne technologie służące do śledzenia w zakresie uzyskanego od Użytkownika pozwolenia.
  • Więcej informacji na temat stosowanych przez firmę PayPal plików cookie i technologii służących do śledzenia można znaleźć na stronie Oświadczenia dotyczącego plików cookie i technologii służących do śledzenia.
 • Możliwości wyboru w zakresie informacji dotyczących rejestracji i Konta
  • Użytkownik posiadający Konto może przeglądać i edytować swoje Dane osobowe, logując się na swoje Konto i bezpośrednio aktualizując dane lub kontaktując się z firmą PayPal. W razie braku Konta lub w przypadku pytań dotyczących informacji o Koncie lub innych Danych osobowych należy skontaktować się z firmą PayPal.
 • Możliwości wyboru dotyczące komunikacji
 • Powiadomienia, alerty i aktualizacje od firmy PayPal:  
  • O charakterze marketingowym: Firma PayPal może przesyłać Użytkownikowi treści marketingowe dotyczące Witryn, Usług i produktów PayPal, produktów oferowanych przez firmę PayPal wspólnie z instytucjami finansowymi oraz produktów i usług niestowarzyszonych podmiotów zewnętrznych oraz jednostek należących do grupy przedsiębiorstw PayPal za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym np. w wiadomościach e-mail, SMS, wyskakujących okienkach, powiadomieniach push i za pośrednictwem komunikatorów.  Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od firmy PayPal takich informacji marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w stosownej korespondencji.  Jeśli Użytkownik ma założone Konto, może dostosować swoje preferencje dotyczące komunikacji w ustawieniach tego Konta. W przypadku powiadomień push stosowne preferencje ustawia się z poziomu urządzenia.
  • O charakterze informacyjnym i innym: Firma PayPal będzie wysyłać Użytkownikowi korespondencję potrzebną lub niezbędną Użytkownikom Usług PayPal, ważne powiadomienia oraz innego rodzaju korespondencję wymaganą przez Użytkownika.  Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.  Może jednak dostosować media, za pośrednictwem których otrzymuje te informacje, oraz format powiadomień.

 

10.Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

Z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych przez przyjęte przez EOG przepisy prawa ochrony danych Użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do jego Danych osobowych.  W szczególności Użytkownik ma prawo dostępu do danych, a także do ich korygowania, ograniczenia do nich dostępu, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich usunięcia i przenoszenia.   Jeśli Użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw, powinien skontaktować się z firmą PayPal.  Jeśli Użytkownik zamierza złożyć wniosek o dostęp do wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkownika, które znajdują się w posiadaniu firmy PayPal, będzie musiał przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Jeśli Użytkownik posiada Konto powiązane z dowolną z Usług PayPal, zazwyczaj może przeglądać i edytować swoje Dane osobowe, aktualizując je bezpośrednio na Koncie po zalogowaniu się do niego.  Firma PayPal może podejmować decyzje w sposób automatyczny w przypadku decyzji dotyczących kredytu za zgodą Użytkownika lub w przypadku, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy lub gdy zezwalają na to przepisy prawa unijnego lub prawa krajowego państwa członkowskiego UE.

Wszelkie pytania dotyczące podejmowania decyzji w sposób automatyczny należy kierować do firmy PayPal.

 

11. W jaki sposób firma PayPal zapewnia ochronę Danych osobowych Użytkownika?

Firma PayPal stosuje odpowiednie techniczne, fizyczne i administracyjne środki zabezpieczające mające zapewnić należytą ochronę Danych osobowych Użytkownika przed ich utratą, niewłaściwym użyciem, a także przed nieupoważnionym do nich dostępem, ich ujawnieniem oraz zmianą.  Wspomniane zabezpieczenia obejmują zapory, szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji.  Firma PayPal dokłada starań, aby należycie zabezpieczać swoje systemy i Usługi, Użytkownik ponosi natomiast odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł oraz informacji podanych podczas rejestrowania Konta lub profilu, a także za weryfikowanie, czy Dane osobowe Użytkownika przechowywane przez firmę PayPal są dokładne i aktualne.  Firma PayPal nie ponosi jednak odpowiedzialności za ochronę Danych osobowych udostępnionych podmiotom zewnętrznym na podstawie powiązania kont autoryzowanego przez Użytkownika. 

 

12. Czy dzieci mogą korzystać z Usług PayPal?

Witryny i Usługi nie są skierowane do dzieci ani żadnych osób, które nie osiągnęły pełnoletności.  Firma PayPal nie zbiera świadomie informacji, w tym Danych osobowych, od dzieci lub innych osób, które nie są według przepisów prawa zdolne do korzystania z Witryny i Usług PayPal.  Jeśli firma PayPal uzyska rzeczywistą wiedzę, że zebrała Dane osobowe od dziecka, które nie osiągnęło pełnoletności, niezwłocznie takie dane usunie, o ile nie będzie prawnie zobowiązana do zachowania takich danych. Jeśli Użytkownik uważa, że firma PayPal omyłkowo lub nieumyślnie zebrała informacje od dziecka, które nie osiągnęło pełnoletności, powinien skontaktować się z firmą PayPal.

 

13. Co jeszcze Użytkownik powinien wiedzieć?

Zmiany w niniejszych Zasadach zachowania poufności. 

Firma PayPal może wprowadzać zmiany do niniejszych Zasad zachowania poufności w celu odzwierciedlenia zmian w prowadzonej działalności, Witrynach lub Usługach lub przepisach prawa właściwego.  Zmienione Zasady zachowania poufności wejdą w życie z opublikowaną datą ich wejścia w życie. 

Jeśli taka zmieniona wersja Zasad zawiera istotną zmianę, firma PayPal powiadomi Użytkownika o tej zmianie z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Aktualizacja zasad w witrynie PayPal.   Może również poinformować Użytkowników o takiej zmianie za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób. 

 

14. Kontakt z nami

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Zasad zachowania poufności, uzupełniających uwag lub sposobu, w jaki firma PayPal obsługuje Dane osobowe Użytkownika, należy kierować bezpośrednio do firmy PayPal. 

Firma PayPal chce mieć pewność, że ewentualne pytania Użytkownika trafią do właściwego adresata.

 • W sprawie konta PayPal należy kliknąć tutaj

 • W sprawie konta w usłudze Xoom należy kliknąć tutaj

Jeśli Użytkownik będzie miał zastrzeżenia co do sposobu, w jaki firma PayPal odpowiada na jego wątpliwości, przysługuje mu prawo do złożenia skargi przed stosownym organem kontrolnym ds. ochrony danych znajdującym się w jego kraju.

Kierownik ds. Ochrony Danych (Data Protection Officer) w firmie PayPal dostępny jest pod adresem: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxembourg.

 

15. Definicje

 • Konto oznacza konto PayPal lub konto w usłudze Xoom.

 • Informacje o urządzeniu to dane, które mogę być automatycznie zbierane z dowolnego urządzenia używanego na potrzeby uzyskania dostępu do Witryny lub Usług. Mogą one obejmować m.in. typ urządzenia; informacje o połączeniach sieciowych nawiązanych przez urządzenie; nazwę urządzenia; adres IP urządzenia; informacje o przeglądarce i połączeniu internetowym używanych przez Użytkownika na potrzeby uzyskania dostępu do Witryn lub Usług; Informacje geolokalizacyjne; informacje o aplikacjach pobranych na urządzenie oraz dane biometryczne (np. identyfikator Touch ID lub odcisk palca do zweryfikowania tożsamości Użytkownika).

 • Informacje geolokalizacyjne to informacje, które umożliwiają w miarę dokładne określenie lokalizacji Użytkownika przez wykorzystanie współrzędnych geograficznych uzyskanych za pośrednictwem sieci GPS lub Wi-Fi, lub metody triangulacji z wykorzystaniem sieci komórkowej. 

 • Transakcja gościnna to forma Korzystania z Usług przez osobę fizyczną, która nie wymaga logowania się ani zakładania Konta.

 • Firma PayPal oznacza PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone. W niniejszych Zasadach zachowania poufności firma PayPal jest czasami określana mianem PayPal w zależności od kontekstu.

 • Dane osobowe to informacje, które mogą być powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osobą fizyczną.  Mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, adres pocztowy (w tym adres rozliczeniowy i wysyłkowy), numer telefonu, adres e-mail, numer karty płatniczej, inne informacje finansowe dotyczące konta, numer konta, datę urodzenia lub wystawione przez organ administracji państwowej dane uwierzytelniające (np. numer prawa jazdy, numer dowodu osobistego, numer paszportu). 

 • Przetwarzanie oznacza dowolną metodę lub dowolny sposób obsługi przez firmę PayPal Danych osobowych lub zestawów Danych osobowych, zarówno przy użyciu technik zautomatyzowanych, jak i tradycyjnych, takich jak zbieranie, nagrywanie, porządkowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptacja, modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych osobowych.

 • Usługi to wszelkie produkty, usługi, treści, funkcje lub technologie, a także wszelkie powiązane z nimi witryny, aplikacje i usługi oferowane Użytkownikowi przez firmę PayPal w ramach Konta lub Transakcji gościnnej.

 • Witryny to witryny, aplikacje na urządzenia przenośne, oficjalne platformy społecznościowe lub inne zasoby online, za pośrednictwem których firma PayPal oferuje Usługi oraz które zostały wymienione lub do których zamieszczono łącze w niniejszych Zasadach zachowania poufności.

 • Dane techniczne dotyczące używania to informacje zbierane przez firmę PayPal z telefonu, komputera lub innego urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Usług lub Witryn lub uzyskuje do nich dostęp.  Dane techniczne dotyczące używania pozwalają firmie PayPal ustalić, jak Użytkownik korzysta z Witryn i Usług, w szczególności to, czego szukał oraz co wyświetlał w Witrynach, oraz jak korzystał z Usług, i obejmują m.in. adres IP, statystyki dotyczące sposobu ładowania lub wyświetlania stron, informacje o witrynach odwiedzonych przed rozpoczęciem korzystania z Witryn, a także inne informacje dotyczące używania oraz przeglądania zebrane za pośrednictwem Plików cookie.

 • Użytkownik to osoba fizyczna, która korzysta z Usług lub uzyskuje dostęp do Witryny i nawiązała relacje z firmą PayPal (np. przez otwarcie Konta i wyrażenie zgody na warunki Umowy z Użytkownikiem usług PayPal lub Xoom) lub korzysta z Usług jako kupujący, sprzedający lub inny typ uczestnika transakcji, w tym z Transakcji gościnnych.

 

Powiadomienie dla klientów z EOG dotyczące przepisów prawa bankowego

1. Zasady świadczenia usług przez banki w Luksemburgu

Ogólnie rzecz ujmując, prawa luksemburskie, którym podlega obsługa danych użytkownika przez firmę PayPal (dotyczące ochrony danych i tajemnicy bankowej) wymagają większej przejrzystości niż większość praw w Unii Europejskiej. Z tego względu, w odróżnieniu od większości dostawców usług internetowych i usług finansowych w Unii Europejskiej, firma PayPal wyszczególnia w swoich Zasadach zachowania poufności wszystkich zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych, którym może ujawnić dane użytkowników, wraz z celem ujawnienia oraz rodzajem ujawnionych danych. Łącze do informacji o tych podmiotach zewnętrznych znajduje się tutaj.  Akceptując niniejsze Zasady zachowania poufności i utrzymując konto w systemie PayPal, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych tym podmiotom w wymienionych celach.

PayPal może co kwartał uaktualniać listę wspomnianych podmiotów zewnętrznych (tzn. 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października). PayPal rozpocznie przekazywanie danych nowemu podmiotowi lub w nowych celach lub nowych typów danych opisanych w poszczególnych aktualizacjach po upływie 30 dni od daty opublikowania listy w niniejszych Zasadach zachowania poufności. Zalecamy zapoznanie się w dniach wymienionych powyżej ze zaktualizowaną listą w witrynie PayPal. Niezgłoszenie zastrzeżeń do zmian w ujawnianiu danych w ciągu 30 dni od daty opublikowania uaktualnionej listy podmiotów zewnętrznych jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian na liście i w niniejszych Zasadach zachowania poufności. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, ma prawo do zamknięcia konta i zaprzestania korzystania z usług PayPal.

2. Oświadczenie dotyczące Ustaw FATCA i CRS

W celu świadczenia Usług PayPal może być konieczne przekazywanie niektórych zbieranych przez firmę PayPal informacji (jak określono w niniejszych Zasadach zachowania poufności) innym przedsiębiorstwom powiązanym z firmą PayPal lub innym podmiotom, w tym wymienionym w tym punkcie jako dostawcy usług płatniczych, centra rozliczeniowe kart płatniczych lub posiadacze kont. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami lokalnymi, takie podmioty mogą podlegać przepisom, rozporządzeniom, dochodzeniom, zapytaniom lub zamówieniom, na mocy których może być konieczne ujawnienie informacji odpowiednim władzom poszczególnych krajów. Korzystanie z Usług PayPal jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie takich informacji na potrzeby świadczenia Usług PayPal.

W szczególności Użytkownik zleca firmie PayPal i zgadza się na następujące działania związane z jego informacjami:

 1. Ujawnianie wymaganych informacji policji i innym organom ścigania, służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, uprawnionym instytucjom rządowym, międzyrządowym oraz ponadnarodowym, uprawnionym agencjom, regulatorom rynku oraz branżowym organizacjom regulującym rynek i innym organizacjom (w tym agencjom określonym w punkcie „Agencje” na liście Zewnętrznych dostawców usług tutaj) oraz innym podmiotom zewnętrznym, w tym przedsiębiorstwom z Grupy PayPal, (i) jeśli firma PayPal jest do tego zobligowana prawnie i spełnia warunki objęcia m.in. luksemburską ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. dotyczącą amerykańskiej ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych („Ustawa FATCA”) oraz luksemburską ustawą z dnia 18 grudnia 2015 r. o wspólnych normach sprawozdawczości w OECD („Ustawa CRS”); (ii) co do których firma PayPal ma podstawę wierzyć, że są odpowiednie do współpracy przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego oszustwa lub innej działalności nielegalnej albo potencjalnie nielegalnej lub (iii) przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego naruszenia Umowy z Użytkownikiem (w tym m.in. dotyczącego źródła finansowania i wystawcy karty kredytowej lub debetowej).

  PayPal ma obowiązek informowania Użytkowników podlegających ustawom FATCA lub CRS o informacjach ich dotyczących, które możemy przekazywać różnym instytucjom. Prosimy zapoznać się z informacjami o zobowiązaniach firmy PayPal wynikających z ustaw FATCA i CRS oraz o tym, jak przepisy tych ustaw mogą dotyczyć Użytkownika i ujawniania informacji przez firmę PayPal.

  Firma PayPal oraz inne organizacje, w tym strony, które akceptują system PayPal, mogą udostępniać wymagane informacje (w tym między innymi informacje zebrane przez agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej) oraz uzyskiwać dostęp do takich informacji i wykorzystywać je (w tym informacje z innych krajów), aby pomóc firmie PayPal i tym organizacjom w ocenie ryzyka i zarządzaniu nim (w tym między innymi, aby zapobiegać oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej). Więcej informacji na temat odpowiednich agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej można uzyskać, kontaktując się z firmą PayPal. Więcej informacji na temat tych Agencji, agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej i innych podmiotów zewnętrznych można znaleźć tutaj.

 2. Ujawnienie informacji o koncie właścicielowi praw intelektualnych, jeżeli powołując się na stosowne prawo kraju członkowskiego UE, zgłosi roszczenie względem firmy PayPal o pozasądowe ujawnienie informacji ze względu na naruszenie jego praw własności intelektualnej, do którego została użyta Usługa PayPal (np. punkt 19, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej ustawy o znakach towarowych lub punkt 101, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej ustawy o prawach autorskich).

 3. Ujawnianie wymaganych informacji, do ujawnienia których jesteśmy zobowiązani w związku z wymaganiami stowarzyszeń kart kredytowych lub toczącym się postępowaniem cywilnym lub karnym.

 4. Jeśli Użytkownik będący handlowcem korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu uzyskania dostępu do Usług PayPal lub ich integracji, firma PayPal może ujawnić takiemu partnerowi wymagane informacje w celu ułatwienia zawarcia i wywiązania się z takiej umowy (w tym między innymi o statusie takiej integracji Usług PayPal, o tym, czy Użytkownik posiada aktywne konto PayPal, oraz o współpracy Użytkownika z innym partnerem integracji Usług PayPal).

 5. Ujawnienie wymaganych informacji podmiotom obsługującym płatności, audytorom, dostawcom usług obsługi klienta, biurom informacji kredytowej i agencjom ds. zwalczania przestępczości finansowej, dostawcom produktów finansowych, partnerom komercyjnym, firmom świadczącym usługi marketingowe i public relations, dostawom usług operacyjnych, firmom grupy, agencjom, serwisom handlowym i innym podmiotom zewnętrznym wymienionym tutaj. Celem takiego ujawnienia jest umożliwienie firmie PayPal świadczenia Usług PayPal na rzecz Użytkownika. Na liście podmiotów zewnętrznych dla każdej kategorii podano otwartą listę przykładowych podmiotów zewnętrznych (w tym ich cesjonariuszy i następców prawnych), którym w chwili obecnej firma PayPal ujawnia informacje lub może rozważać ujawnienie Informacji o koncie Użytkownika, wraz z celami tego ujawnienia oraz rodzajem ujawnianych informacji. O ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej, podmioty te na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów nie mogą korzystać z tych informacji w celach innych niż cele, dla których informacje te zostały im udostępnione.

 6. Ujawnianie wymaganych informacji przedstawicielom prawnym Użytkownika (pełnomocnikowi lub opiekunowi).

 7. Udostępnianie ogólnych danych statystycznych partnerom biznesowym lub na potrzeby public relations. Możemy na przykład ujawnić, że określony procent naszych użytkowników mieszka w Warszawie. Takie informacje ogólne nie są jednak powiązane z danymi osobowymi.

 8. Udostępnianie wymaganych Informacji o koncie niestowarzyszonym podmiotom zewnętrznym (wymienionym tutaj) w następujących celach:

  1. Zarządzanie ryzykiem i ochrona przed oszustwami: aby pomóc w zapobieganiu oszustwom lub ocenie ryzyka i zarządzaniu nim. Jeśli na przykład Użytkownik korzysta z Usług PayPal, aby kupować lub sprzedawać towary za pośrednictwem serwisu eBay Inc. lub podmiotów stowarzyszonych eBay Inc. („eBay”), firma PayPal może udostępniać firmie eBay Informacje o koncie, aby chronić konta Użytkownika przed nieuczciwymi działaniami, ostrzec Użytkownika w przypadku wykrycie takich działań na jego kontach lub aby ocenić ryzyko kredytowe.

   W ramach podejmowanych przez firmę PayPal działań mających na celu zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem firma PayPal może również udostępnić firmie eBay wymagane Informacje o koncie w przypadkach, w których firma PayPal nałożyła na konto Użytkownika blokadę lub inne ograniczenie w wyniku sporu, roszczenia, obciążenia zwrotnego lub innego problemu związanego ze sprzedażą lub zakupem towarów. Ponadto w ramach podejmowanych przez firmę PayPal działań mających na celu zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem firma PayPal może udostępniać firmie eBay Informacje o koncie na potrzeby obsługi przez firmę eBay odpowiednich programów oceny kupujących i sprzedających.

  2. Usługi Działu Obsługi Klienta: w celach świadczenia usług przez Dział Obsługi Klienta, w tym pomocy przy obsłudze konta Użytkownika lub rozstrzyganiu sporów (np. związanych z rozliczeniami lub transakcjami).

  3. Wysyłka: w związku z wysyłką i powiązanymi usługami dotyczącymi zakupów zrealizowanych z wykorzystaniem Usług PayPal.

  4. Zgodność z prawem: aby pomóc w zachowaniu zgodności z przepisami w zakresie prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej.

  5. Dostawcy usług: aby umożliwić dostawcom usług na mocy zawartych z firmą PayPal umów obsługę naszej działalności biznesowej, np. w celu zapobiegania oszustwom, prowadzenia windykacji, realizacji działań marketingowych, obsługi klienta i świadczenia usług technologicznych. Zgodnie z naszymi umowami tacy dostawcy usług korzystają z informacji Użytkownika wyłącznie w powiązaniu z usługami, które dla nas wykonują, a nie dla własnych korzyści.