W niniejszych Ogólnych warunkach użytkowania („OWU”) przedstawiono warunki usługi zwrotu kosztów odesłania przedmiotu świadczonej przez firmę PayPal Pte. Ltd. („Usługa zwrotu kosztów odesłania przedmiotu świadczona przez firmę PayPal” lub „Usługa zwrotu kosztów odsyłki” lub „Usługa”). Firma PayPal Pte. Ltd. („firma PayPal”) jest podmiotem zarejestrowanym w Singapurze pod numerem 200509725E, a jej siedziba mieści się pod adresem 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore.

Usługa zwrotu kosztów odesłania przedmiotu świadczona przez firmę PayPal jest dostarczana przez firmę CallPoint New Europe AD (działającą pod nazwą Telus International Europe, zwaną dalej „Dostawca Usługi”) w imieniu firmy PayPal. Firma CallPoint New Europe AD jest podmiotem zarejestrowanym w Bułgarii pod numerem 9829/2004, VAT BG175138361, a jej siedziba mieści się pod adresem Alabin Street 1-3, 1000 Sofia, Bulgaria.

Usługa zwrotu kosztów odesłania przedmiotu świadczona przez firmę PayPal jest dostępna (bezpłatnie) wyłącznie dla właścicieli kont PayPal, którzy ją uaktywnili, wprowadzając w tym celu swój adres e-mail po kliknięciu łącza aktywacji na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/refunded-returns („Użytkownicy” w OWU). Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się na warunki określone w OWU. OWU stanowią warunki umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą PayPal i odnoszą się do korzystania z Usługi przez Użytkownika.

OWU zawierają opis Usługi zwrotu kosztów odesłania przedmiotu świadczonej przez firmę PayPal obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. OWU zastępują wszelkie poprzednie wersje otrzymane lub posiadane przez Użytkownika.

Rejestrując się w Usłudze, Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi warunkami zawartymi w OWU, wyrazić na nie zgodę i zaakceptować je. OWU zostały sporządzone w języku polskim. Użytkownik zgadza się, że każde użycie przez niego Usługi oznacza zaakceptowanie przez niego OWU. Zalecamy zachowanie lub wydrukowanie kopii OWU (w tym wszelkich innych zasad).

Ochrona poufności danych Użytkowników jest dla firmy PayPal bardzo ważna. Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami zachowania poufności firmy PayPal, aby dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w zachowanie poufności danych osobowych Użytkowników, a także o sposobach ich wykorzystania i okolicznościach ujawniania. Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (podmiot, który świadczy usługi płatnicze PayPal użytkownikom w Unii Europejskiej) i firma PayPal przekazują sobie wzajemnie, podmiotom i spółkom zależnym PayPal Inc. (z siedzibą w Delaware) („Firmy grupy PayPal”) oraz Dostawcy Usługi adres e-mail Użytkownika i inne informacje niezbędne do ogólnego funkcjonowania Usługi (w tym między innymi umożliwienia zwrotu kosztów wysyłki zwracanego przedmiotu).

Kto może korzystać z Usługi zwrotu kosztów odesłania przedmiotu świadczonej przez firmę PayPal?

Zgodnie z warunkami OWU zwrot kosztów w ramach Usługi przysługuje tylko tym Użytkownikom, którzy spełniają wszystkie poniższe wymogi:Użytkownik jest zarejestrowanym właścicielem konta PayPal (nieobjętego ograniczeniami ani limitami) zamieszkałym w Polsce. Użytkownik dokonał zakupu przedmiotu online i użył swojego konta PayPal jako wyłącznej formy płatności całej kwoty zakupu. Użytkownik aktywował Usługę na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/refunded-returns. Użytkownik rozpoczął procedurę zwrotu danego przedmiotu w przewidzianym umową okresie zwrotu i zgodnie z warunkami zwrotu zatwierdzonymi przez sprzedającego (osoba lub podmiot zajmujące się sprzedażą towarów w serwisie aukcyjnym, np. sprzedawca w serwisie eBay; określane dalej jako „sprzedający”) lub handlowca (inna osoba lub podmiot zajmujące się sprzedażą towarów poza serwisami aukcyjnymi, np. w sklepach internetowych; zwane dalej „handlowcem”). Użytkownik odesłał ten przedmiot do sprzedającego lub handlowca pocztą, korzystając z usług zwykłej poczty polskiej, kuriera albo innych standardowych opcji lub usług wysyłki. Użytkownik przesłał żądanie zwrotu pieniędzy tytułem zwrotu kosztów wysyłki („Żądanie zwrotu pieniędzy”) w związku ze zwrotem tego przedmiotu w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty odesłania pocztą zwracanego przedmiotu zgodnie z warunkami OWU oraz procedurami publikowanymi przez firmę PayPal. Firma PayPal zatwierdziła Żądanie zwrotu pieniędzy przesłane przez Użytkownika.

Kiedy nie można korzystać z Usługi?

Usługa nie przysługuje w przypadku: zakupów dokonanych z naruszeniem Zasad dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal lub Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zakupów dóbr i artykułów niematerialnych, zakupów kuponów (np. Groupon), licencji na treści i usługi cyfrowe; przedmiotów, których zwrot zwykłą pocztą polską, kurierem albo za pomocą innych standardowych opcji lub usług wysyłki został już opłacony przez sprzedającego lub handlowca; gotówki, czeków podróżnych, biletów, kart kredytowych lub debetowych oraz innych instrumentów zbywalnych; przedmiotów, których nie można zwracać zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży określonymi przez sprzedającego lub handlowca (np. ze względu na przekroczenie terminu zwrotu ustalonego przez sprzedającego lub handlowca); kosztów związanych z utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem zwracanego przedmiotu; przedmiotów, których zakup został opłacony w całości lub częściowo gotówką albo za pomocą formy płatności innej niż płatności PayPal (w ramach Usługi zwrot pieniędzy dotyczy wyłącznie kosztów związanych z odesłaniem przedmiotu, za który w całości zapłacono przy użyciu usługi PayPal); przedmiotów, które kwalifikują się do zwrotu kosztów wysyłki w ramach innego podobnego programu (niezależnie od tego, czy jest on prowadzony przez firmę PayPal czy inną firmę). zakupów dokonanych ponad sto pięćdziesiąt (150) dni przed złożeniem żądania zwrotu pieniędzy.

Czy można skorzystać z Usługi zwrotu kosztów odesłania przedmiotu świadczonej przez firmę PayPal w przypadku, gdy sprzedający lub handlowiec oferuje już podobną usługę?

Nie. Z Usługi można skorzystać wyłącznie wówczas, gdy sprzedający lub handlowiec, u którego Użytkownik dokonał zakupu, nie oferuje żadnej bezpłatnej lub refundowanej usługi zwrotu kosztów odesłania przedmiotu za pośrednictwem zwykłej poczty polskiej, kuriera lub innych standardowych opcji lub usług wysyłki. Jeżeli sprzedający lub handlowiec, u którego Użytkownik dokonał zakupu, oferuje bezpłatną lub refundowaną usługę zwrotu kosztów odesłania przedmiotu za pośrednictwem zwykłej poczty polskiej, kuriera albo innych standardowych opcji lub usług wysyłki, Użytkownik powinien skorzystać z takiej usługi.

Czy określono limit zwrotu pieniędzy w ramach Usługi?

Tak. Limit kwoty w ramach jednego żądania zwrotu pieniędzy wynosi 120 PLN.

Jeśli Użytkownik zwróci kilka egzemplarzy tego samego przedmiotu naraz, jest to uznawane za pojedynczy zwrot przedmiotu i podlega wspomnianemu limitowi zwrotu pieniędzy w wysokości 120 PLN.

Ile razy można uzyskać zwrot pieniędzy w ramach Usługi?

W ramach Usługi jedna osoba może uzyskać do 12 zwrotów pieniędzy w ciągu roku kalendarzowego.
Dla każdego identyfikatora transakcji w systemie PayPal przysługują trzy (3) zwroty pieniędzy.
Jeśli użytkownik zwróci kilka przedmiotów z tej samej transakcji w trzech oddzielnych wysyłkach zwrotnych, będą one traktowane jako trzy zwroty, co będzie odpowiadać obowiązującemu limitowi zwrotów pieniędzy.

Z kim należy się kontaktować w celu zadania pytań dotyczących Usługi?

Wszelkie pytania dotyczące Usługi należy kierować na adres paypalzwroty@telusinternational.com

Czy Usługa zwrotu kosztów odesłania przedmiotu świadczona przez firmę PayPal jest płatna?

Nie. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne. Należy jednak pamiętać, że Użytkownik odpowiada za wszelkie koszty wypełnienia własnych zobowiązań (w tym między innymi za spełnienie wymienionych wyżej wymogów niezbędnych do otrzymania zwrotu kosztów w ramach Usługi).

Jak zgłosić Żądanie zwrotu pieniędzy w ramach Usługi zwrotu kosztów odesłania przedmiotu świadczonej przez firmę PayPal?

Zaloguj się do swojego konta PayPal i wybierz transakcję dotyczącą zwracanego przedmiotu. Na stronie szczegółów transakcji kliknij łącze Odzyskaj koszty odesłania przedmiotu i zgromadź dokumenty pomocnicze wymienione w formularzu.
Jeśli pewnych dokumentów brakuje, masz 14 dni kalendarzowych od daty wysłania oryginalnego wniosku o zwrot pieniędzy aby je uzupełnić.
Aby zmodyfikować swój wniosek, wystarczy zalogować się do swojego konta, wybrać transakcję dotyczącą zwracanego przedmiotu i kliknąć łącze Odzyskaj koszty odesłania przedmiotu.

Co należy przesłać razem z Żądaniem zwrotu pieniędzy?

1.Wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie przez Użytkownika transakcji w systemie PayPal lub zrzut ekranu jego konta PayPal, na którym widać numer identyfikacyjny transakcji i płatność pełnej kwoty przy użyciu konta PayPal.

2.Użytkownik musi dokonać zwrotu, korzystając z usług zwykłej poczty polskiej, kuriera albo innych standardowych opcji lub usług wysyłki. W zależności od tego, jak Użytkownik opłacił koszty zwrotu, powinien przesłać następujące dokumenty:

a.Jeśli Użytkownik zwrócił przedmiot, korzystając z ekspresowej przesyłki pocztowej lub kurierskiej z opcją monitorowania przesyłki, powinien załączyć kopię lub zdjęcie rachunku, na którym widoczna jest zapłacona kwota oraz adres wysyłkowy sprzedającego lub handlowca.
b. Jeżeli Użytkownik zwrócił przedmiot za pomocą zwykłej przesyłki pocztowej (bez opcji monitorowania przesyłki), musi załączyć kopię lub zdjęcie rachunku z kosztami wysyłki oraz zdjęcie opakowania przedstawiające adres wysyłkowy sprzedającego lub handlowca.
c. Jeśli koszty zwrotu zostały odliczone od kwoty zwrotu pieniędzy za przedmiot, należy przesłać dwa następujące dokumenty:
kopię wiadomości e-mail otrzymanej od handlowca lub z systemu PayPal, zawierającej początkową cenę przedmiotu zwróconego przez Użytkownika;

kopię wiadomości e-mail od handlowca lub z systemu PayPal, zawierającej kwotę zwróconą Użytkownikowi.

Kopie, zdjęcia lub skany oryginalnych dokumentów są akceptowane tylko wówczas, gdy są one zgodne z wymaganiami. Wymienione dokumenty należy przesyłać za pośrednictwem formularza wniosku o zwrot pieniędzy dostępnego na stronie szczegółów transakcji. Użytkownik zawsze musi się upewnić, że ma oryginalne dokumenty, ponieważ jeśli przesłane kopie nie będą wystarczająco czytelne, wówczas podczas procesu weryfikacji wniosku o zwrot pieniędzy może zostać poproszony o przesłanie oryginałów.

Jak wygląda zwrot pieniędzy?

Jeśli Żądanie zwrotu pieniędzy zostanie zaakceptowane przez firmę PayPal, Użytkownik otrzyma zwrot stosownej kwoty bezpośrednio na konto PayPal.

Jak można się dowiedzieć, czy Żądanie zwrotu pieniędzy zostało zaakceptowane?

Na każdym etapie przetwarzania Żądania zwrotu pieniędzy Użytkownik będzie informowany pocztą e-mail:

Potwierdzenie otrzymania Żądania zwrotu pieniędzy: tego samego dnia (lub pierwszego dnia roboczego po przesłaniu Żądania zwrotu pieniędzy, jeśli zostało otrzymane po godzinie 18:00 CET lub w dzień niebędący dniem roboczym).

Informacja o zatwierdzeniu albo odrzuceniu Żądania zwrotu pieniędzy: 5 dni roboczych po otrzymaniu pełnej dokumentacji.

Zwrot pieniędzy: 5 dni roboczych od daty przesłania informacji o zatwierdzeniu Żądania zwrotu pieniędzy.

Dodatkowe postanowienia dotyczące świadczenia Usługi

Korzystając z Usługi, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, co następuje: Wszystkie Żądania zwrotu pieniędzy muszą być kompletne, dokładne i zgodne z prawdąUżytkownik zna postanowienia OWU i bezwarunkowo je akceptuje.

Użytkownik musi powiadomić firmę PayPal, jeśli uważa, że nastąpił lub nastąpi błąd albo nieautoryzowana transakcja, przywłaszczenie lub nieuprawnione skorzystanie z Usługi. Wszelkie Żądania zwrotu pieniędzy, które z dowolnych przyczyn nie są zgodne z warunkami i procedurami opisanymi w OWU, zostaną automatycznie odrzucone i nie będą kwalifikować się do uzyskania jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy.

Wszelkie Żądania zwrotu pieniędzy zawierające błędne lub fałszywe informacje lub dokumenty również zostaną odrzucone. W takiej sytuacji może zostać wykluczona możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi, a wszystkie należne mu korzyści związane z Usługą mogą zostać anulowane. O zawieszeniu lub anulowaniu zawieszenia uprawnień do korzystania z Usługi firma PayPal powiadomi Użytkownika pocztą e-mail.

Firma PayPal lub Dostawca Usługi będzie komunikować się z Użytkownikiem pocztą e-mail. Użytkownik musi zatem systematycznie sprawdzać swoją skrzynkę pocztową, aby odbierać takie wiadomości wysłane przez firmę PayPal lub jej Dostawców Usługi.

Firma PayPal (i Dostawca Usługi) dołożą wszelkich starań, aby zapewnić stałą dostępność Usługi w maksymalnym możliwym zakresie i świadczenie jej na najwyższym możliwym poziomie jakości.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma PayPal, Firmy grupy PayPal i Dostawca Usługi:ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za straty bądź szkody w rozsądnym stopniu dające się przewidzieć i wynikające bezpośrednio z naruszenia przez nich warunków OWU; niezależnie od powyższego stwierdzenia nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: jakiekolwiek opóźnienia w świadczeniu Usługi; którekolwiek z następujących typów strat lub szkód powstałych w związku z OWU, z nich wynikających (bez względu na to, czy powstały z tytułu odpowiedzialności kontraktowej czy deliktowej, w tym między innymi zaniedbania) lub innych: wszelka utrata zysków, wartości firmy, możliwości prowadzenia działalności, kontraktów, przychodów lub spodziewanych oszczędności, nawet w przypadku powiadomienia firmy PayPal o możliwości wystąpienia takich szkód, utraty zysków, wartości firmy, możliwości prowadzenia działalności, kontraktów, przychodów lub spodziewanych oszczędności; wszelka utrata lub uszkodzenie danych; wszelka strata lub szkoda dowolnego rodzaju niewynikająca bezpośrednio z naruszenia przez firmę PayPal warunków OWU; oraz wszelka strata lub szkoda dowolnego rodzaju wykraczająca poza bezpośrednie skutki naruszenia przez firmę PayPal warunków OWU (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest w stanie udowodnić taką stratę lub szkodę).

Firma PayPal może w każdej chwili modyfikować, usuwać lub dodawać informacje w OWU („Zmiana”), umieszczając ich zmienioną wersję w witrynie (witrynach) firmy PayPal. Zmiana jest dokonywana jednostronnie przez firmę PayPal i przyjmuje się, że Użytkownik ją akceptuje, jeśli nie wyrazi sprzeciwu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia o Zmianie. Zasada miesięcznego powiadomienia nie będzie stosowana w sytuacjach, gdy Zmiana wymagana jest na mocy obowiązujących przepisów prawa lub gdy wiąże się z dodaniem nowej usługi, dodatkowymi funkcjami istniejącej Usługi lub inną zmianą, która według uzasadnionej oceny firmy PayPal nie ogranicza praw Użytkownika ani nie rozszerza zakresu jego odpowiedzialności. W takich przypadkach Zmiana może zostać wprowadzona bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika i wejdzie w życie natychmiast. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na którąkolwiek ze Zmian, powinien zaprzestać korzystania z Usługi.

Opisana tu Usługa zwrotu kosztów odesłania przedmiotu świadczona przez firmę PayPal obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Firma PayPal może w każdej chwili i z dowolnej przyczyny zmienić, zawiesić lub zakończyć świadczenie Usługi (lub dowolnej jej części) bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Użytkownika lub osoby trzeciej z tego tytułu. W możliwym zakresie Użytkownik będzie informowany o wspomnianych działaniach pocztą e-mail z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

W ramach Usługi korzysta się z języka polskiego.

Usługa i OWU podlegają przepisom prawa angielskiego. Wszelkie ewentualne spory wynikające z wdrożenia Usługi podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Krótko mówiąc, „niewyłączna jurysdykcja sądów angielskich”, oznacza, że Użytkownik może wnieść roszczenie wynikające z tej Umowy przeciwko firmie PayPal w sądzie angielskim, ale także w sądzie innego kraju. We wszystkich przypadkach obowiązuje prawo angielskie.

Wszelkie ogólne pytania dotyczące Usługi należy kierować na adres
paypalzwroty@telusinternational.com. Zwrot kosztów odesłania przedmiotu to usługa świadczona przez firmę PayPal Pte. Ltd., zarejestrowaną w Singapurze pod numerem 200509725E, z siedzibą pod adresem 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore (Singapur).

Dostawcą Usługi jest firma CallPoint New Europe AD (działająca pod nazwą Telus International Europe), działająca w imieniu firmy PayPal Pte Ltd.