Co to jest FATCA?

Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) to przyjęta w Stanach Zjednoczonych ustawa, której celem jest zwalczanie procederu uchylania się od opodatkowania przez osoby ze Stanów Zjednoczonych (zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne), które nie zgłaszają dochodów związanych z rachunkami prowadzonymi poza Stanami Zjednoczonymi. Ustawa FATCA nakłada na niektóre podmioty zależne PayPal spoza Stanów Zjednoczonych obowiązek zbierania informacji o posiadaczach kont w celu określenia, czy są oni osobami ze Stanów Zjednoczonych (zgodnie z definicją podaną w ustawie FATCA).

Wymiana informacji o posiadaczach kont jest regulowana postanowieniami umów zawartych między Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami. Umowy te uwzględniają krajowe przepisy dotyczące tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych, których mogą dotyczyć wymagania wynikające z ustawy FATCA. Informacje przekazywane do IRS lub do krajowego organu skarbowego w związku z ustawą FATCA są również objęte postanowieniami przyjętych przez PayPal Informacji dotyczących zasad ochrony danych.