PayPal.Me của tôi

Điều khoản và điều kiện của PayPal.Me

Dịch vụ PayPal.Me (“Dịch vụ”) do PayPal Inc. (“PayPal”) cung cấp và cho phép bạn tạo URL PayPal.Me (”Liên kết PPM”) và trang PayPal.Me của riêng mình giúp người khác tìm, nhận diện và giao dịch với bạn (“Trang PPM”). Trang PPM của bạn sẽ hiển thị Liên kết PPM, tên hoặc tên doanh nghiệp, ảnh hồ sơ hoặc logo và thành phố gắn liền với tài khoản PayPal của bạn (“Chi tiết PPM”). Chi tiết PPM của bạn sẽ hiển thị cho bất kỳ ai truy cập Trang PPM của bạn để họ có thể dễ dàng xác minh rằng họ đang gửi tiền đến đúng người nhận.

Bạn có thể sử dụng Liên kết PPM cá nhân hoặc cho doanh nghiệp để yêu cầu, thu tiền và nhận thanh toán từ người khác bằng PayPal. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện PayPal này, các điều khoản của Thoả thuận Người dùng PayPal, Chính sách sử dụng được chấp nhận, Chính sách quyền riêng tư, và tất cả các thỏa thuận khác hiện hành hoặc do bạn và PayPal ban hành (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Chia sẻ thông tin cá nhân thông qua Dịch vụ

PayPal.Me là một tính năng mạng xã hội cho phép bạn giao dịch với các đồng nghiệp dễ dàng hơn. Liên kết PPM của bạn có thể hiển thị cho những người dùng PayPal khác nếu người dùng đó đồng bộ hóa sổ danh bạ và bạn nằm trong danh bạ của người dùng đó hoặc nếu người dùng đó gửi tiền cho bạn trong PayPal bằng cách tìm kiếm Chi tiết PPM hoặc Liên kết PPM của bạn.

KHI ĐĂNG KÝ VÀO DỊCH VỤ, BẠN CHO PHÉP PAYPAL HIỂN THỊ CÔNG KHAI CHI TIẾT PPM, LIÊN KẾT PPM VÀ TRANG PPM VÀ HIỂU RẰNG BẤT CỨ AI TRUY CẬP CHI TIẾT PPM TƯƠNG ỨNG CŨNG SẼ THẤY THÔNG TIN ĐÓ.

Bạn có thể cập nhật tùy chọn và tắt Liên kết PPM bất cứ lúc nào bằng cách điều chỉnh thiết đặt trong tài khoản PayPal trực tuyến hoặc trong Ứng dụng PayPal. Nếu bạn tắt Liên kết PPM, người dùng khác sẽ không thể tìm kiếm Liên kết PPM, Trang PPM và Chi tiết PPM của bạn, đồng thời bạn không thể sử dụng Liên kết PPM của mình để nhận tiền thông qua PayPal.

Mục đích cá nhân hoặc thương mại

Khi bạn đăng ký Dịch vụ và thiết lập Liên kết PPM, bạn sẽ phải nêu rõ mục đích sử dụng chính của Liên kết PPM là giao dịch với bạn bè và gia đình (mục đích “Cá nhân”) hay nhận thanh toán hàng hóa và dịch vụ từ khách hàng (mục đích “Thương mại”). Mặc dù bạn có thể phân loại lại Liên kết PPM cá nhân để sử dụng cho mục đích Thương mại và có thể phân loại lại một số Liên kết PPM thương mại nhất định để sử dụng cho mục đích Cá nhân, NHƯNG BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG LIÊN KẾT PPM CÁ NHÂN ĐỂ NHẬN THANH TOÁN CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI, CŨNG KHÔNG THỂ SỬ DỤNG LIÊN KẾT PPP THƯƠNG MẠI CHO CÁC GIAO DỊCH CÁ NHÂN.

Nếu bạn có Tài khoản doanh nghiệp PayPal, mọi Liên kết PPM gắn với tài khoản đó sẽ được coi là Liên kết PPM thương mại. Nếu PayPal xác định rằng bạn đã nhận các khoản thanh toán hàng hóa và dịch vụ trên Liên kết PPM cá nhân, PayPal có thể truy thu các khoản phí phù hợp và phân loại lại Liên kết PPM cho mục đích Thương mại. Vui lòng xem lại Thỏa thuận người dùng PayPal để biết thông tin về cách tính phí.

Nguyên tắc sử dụng PayPal.Me

Ngoài việc tuân thủ các Thỏa thuận, chúng tôi đưa ra một số quy tắc cơ bản để bạn tuân theo khi sử dụng Dịch vụ.

Bạn KHÔNG ĐƯỢC cung cấp mật khẩu PayPal hoặc thông tin đăng nhập khác cho bất kỳ ai khác để cho phép người đó quản lý (các) Liên kết PPM của bạn, bạn cũng không được sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bất kỳ chủ tài khoản nào khác để thực hiện hành vi tương tự.

Ngoài ra, bạn KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA vào bất kỳ hoạt động nào, đăng bất kỳ nội dung nào hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng URL để thiết lập Liên kết PPM có hoặc chứa nội dung:

  • xúc phạm, lạm dụng, phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa hoặc tục tĩu;
  • bất hợp pháp hoặc nhằm mục đích thúc đẩy hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu của PayPal, bất kỳ người dùng PayPal nào khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
  • bao gồm mật khẩu của bạn hoặc cố tình bao gồm mật khẩu của bất kỳ người dùng nào khác hoặc cố tình bao gồm dữ liệu cá nhân của bên thứ ba hoặc nhằm mục đích quảng cáo dữ liệu cá nhân đó;
  • mạo danh hoặc xuyên tạc mối liên kết của bạn với người dùng, người hoặc tổ chức khác, hoặc gian lận, cung cấp thông tin sai lệch, lừa đảo hoặc gây hiểu lầm; hoặc
  • vi phạm hoặc xung đột với các Thỏa thuận theo xác định của PayPal.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc vi phạm bất kỳ điều nào ở trên có thể dẫn đến việc chấm dứt hoặc tạm ngưng ngay lập tức (các) Liên kết PPM và hoặc tài khoản PayPal của bạn. Bạn cũng đồng ý rằng PayPal có thể lấy lại Liên kết PPM vì bất kỳ lý do gì.

PayPal có quyền cập nhật các điều khoản và điều kiện này vì bất kỳ lý do gì, bằng cách đăng phiên bản cập nhật của các điều khoản và điều kiện này tại https://www.paypal.me/pages/terms. Các điều khoản cập nhật sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng và khi tiếp tục sử dụng bất kỳ Liên kết PPM nào tức là bạn chấp nhận các điều khoản cập nhật.