Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdateringer av retningslinjer

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 28. februar 2018 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

Det er enkelt

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene

 

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for ikrafttredelse: 28. februar 2018

 

1. Varsel om nytt rammeverk for foretrukket betalingsmetode for brukere med registrerte adresser i Norge

Dette varselet er gjort i henhold til punkt 3.6 i PayPal-brukeravtalen.

Med virkning fra og med 28. februar 2018 hvis du er en bruker med registrert adresse i Norge, kan PayPal fravike punkt 3.6.c. og bruke den foretrukne betalingsmetoden din for å innhente e-penger til å dekke enkelte betalingsoppdrag selv om du har eksisterende saldo, med videre forbehold for vilkårene i PayPal-brukeravtalen.  Punkt 3.6 i PayPal-brukeravtalen er endret tilsvarende.


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for ikrafttredelse: 25. mai 2018

 

Du kan finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen ved å klikke her, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 

1. Kontroll og beskyttelse av personopplysninger

Når du bruker PayPals tjenester til å motta betalinger fra kundene dine, vil både du og PayPal bruke de personlige dataene til de kundene.Vi har endret punkt 5.7 for å oppsummere PayPals og dine avtalte respektive stillingene ved lov (og forpliktelsene dine) om bruken av personopplysninger om kundene dine og andre personer i forbindelse med din bruk av PayPals tjenester. Punkt 5.7 lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

«5.7 Retningslinjer for refusjon, databeskyttelse, retningslinjer for personvern og sikkerhet. Dersom du selger varer eller tjenester, anbefaler vi at du publiserer retningslinjer for retur og retningslinjer for personvern på nettstedet ditt.

Retningslinjene dine for personvern må tydelig og uttrykkelig indikere at alle PayPal-transaksjoner er underlagt PayPals retningslinjer for personvern.  Du må anvende rimelige administrative, tekniske og fysiske tiltak for å opprettholde sikkerheten og taushetsplikten omkring alt og ethvert av PayPal-data og -informasjon, inkludert data og informasjon om PayPal-brukere og PayPal.

Overholdelse av databeskyttelseslover.  Når det gjelder eventuelle personopplysninger som behandles av PayPal og Forhandleren i forbindelse med denne Avtalen, skal både PayPal og Forhandleren være en behandlingsansvarlig når det gjelder slik behandling. PayPal og Forhandleren samtykker i å overholde kravene i loven om databeskyttelse som gjelder for behandlingsansvarlige med tanke på levering av deres respektive tjenester og ellers i tilknytning til denne Avtalen. For å unngå tvil har både PayPal og Forhandleren sine egne, uavhengig bestemte retningslinjer for personvern, varsler og prosedyrer for personopplysningene de innehar, og hver er en behandlingsansvarlig (og ikke felles behandlingsansvarlige).

PayPal og Forhandleren skal, i overholdelse av lovgivning om databeskyttelse, uten begrensning:

a. til enhver tid implementere og opprettholde alle nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med behandling av personopplysninger;

b. opprettholde en oversikt over alle behandlingsaktiviteter som er utført i henhold til denne Avtalen; og

c. ikke bevisst foreta seg noe eller tillate at noe gjøres som kan føre til at den andre parten bryter lovgivning om databeskyttelse.

I tillegg til rettighetene våre under punkt 10.2, der vi fastslår at det har vært eller er rimelig sannsynlighet for et sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller systemene dine som kan resultere i uautorisert deling av kundeinformasjon, kan vi foreta eventuelle andre handlinger vi anser som nødvendig, og/eller kreve at du gir oss informasjon relatert til ethvert slikt brudd.»


2. Reservasjoner i tråd med dine instruksjoner

Vi har lagt til et nytt punkt 5.9 med overskriften «Reservasjoner i henhold til dine instruksjoner» for å skissere hva som skjer når du bruker PayPal-funksjoner som lar deg (enten direkte eller via noen du gir tillatelse til å handle på dine vegne, som for eksempel en elektronisk markedsplattform der du utfører transaksjoner som selger) instruere PayPal til å reservere pengene dine i en bestemt tidsperiode.  Nytt punkt 5.9 lyder som følger: 

«5.9 Reservasjoner i henhold til dine instruksjoner. Visse PayPal-funksjoner kan la deg (enten direkte eller via noen du gir tillatelse til å handle på dine vegne, i henhold til punkt 15.9a, som for eksempel en elektronisk markedsplattform der du utfører transaksjoner som selger) instruere PayPal om å reservere pengene dine (inkludert inntekter av betalinger du mottar ved hjelp av PayPal) i den reserverte kontoen din. I slike tilfeller vil vi vise deg tilgjengelighetsstatusen av pengene i PayPal-saldoen din – statusbeskrivelsene kan variere i henhold til funksjonen du brukte til å instruere oss om å sette inn reservasjonen.  PayPal frigir pengene i henhold til instruksjonene som du (eller enheten som du har tillatelse til å handle på dine vegne, i henhold til punkt 15.9a) gir til PayPal, underlagt resten av denne avtalen.»


3. Eksempler på elementer/transaksjoner/saker som ikke er kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse

Vi har endret punkt 11.10c (roten av punkt 11.10 med overskriften «Hva er eksempler på varer/transaksjoner/saker som ikke er kvalifisert for selgerbeskyttelse for PayPal?») for å klargjøre at alle transaksjoner som behandles på andre måter enn gjennom kjøperens PayPal-konto eller som en PayPal-gjestetransaksjon, ikke er kvalifisert for dekning under PayPal-selgerbeskyttelse.  Punkt 11.10c (presentert i sammenheng med bestemmelsens hovedparagraf) lyder nå som følger (med tilføyelser / endret ordlyd understreket):

«11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse?

c. Transaksjoner behandlet på andre måter enn gjennom kjøperens PayPal-konto eller som en PayPal-gjestetransaksjon. Hvis for eksempel betalingen ble mottatt som en direkte kortbetaling (inkludert  gjennom Zong eller Website Payment Pro (PayPal Direktebetaling og Virtuell terminal)), er den ikke kvalifisert for dekning. »


4. Gebyrer – Personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Vi har gjort endringer i:

 • Punkt A1 i vedlegg 1, som skisserer hvordan gebyrene som er knyttet til personlige betalingstransaksjoner, beregnes; og
 • Punkt A4 i vedlegg 1 (ordliste), 

som:

 1. oppsummerer at bare avsenderen (ikke mottakeren) nå betaler betalingsgebyrene for personlige transaksjoner;
 2. klargjøre gebyrer for å sende en innenlands personlig betaling fra saldoen som er innhentet automatisk fra et forhåndsbetalt kort;
 3. klargjøre hvordan vi beregner og innhenter gebyrer fra deg i forskjellige valutaer når du sender en betaling; og
 4. innføre et nytt avgiftsrammeverk for å sende internasjonale personlige betalinger, der du vil betale til PayPal:
 • et fast personlig transaksjonsgebyr, avhengig av landet mottakerens PayPal-konto tilhører; og
 • for den delen av betalingsbeløpet som overføres fra saldoen som er automatisk innhentet for betaling fra alle andre betalingsmetoder enn bankkonto, gjelder et tilleggsgebyr for personlige betalinger på 3,4 % pluss et fast gebyr (i valutaen som betalingen din er mottatt i).

 

Punkt A1 og A4 i vedlegg 1 lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

«A1. Personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Vær oppmerksom på at avsenderen betaler gebyret. Les gjennom A4.2.3 i vedlegg 1 for å få ytterligere informasjon.

Betalingsgebyret for personlige transaksjoner vises på betalingstidspunktet. 

Der det står at det er et prosentbasert gebyr og/eller en fastgebyrkomponent, kan du se A4.5, A4.6 og A4.7 i vedlegg 1 for mer informasjon.


A1.1 Innenlands personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Aktivitet

Gebyr for delen av betalingsbeløpet som overføres fra:
– eksisterende saldo; eller
– Saldoen som ble automatisk innhentet for det aktuelle beløpet fra bankkontoen
.

Gebyr for den delen av betalingsbeløpet som overføres fra saldoen som er innhentet automatisk for det aktuelle beløpet fra alle andre betalingsmetoder.

Sende en innenlands personlig betaling fra saldoen din

Gratis (når det ikke omfatter valutakonvertering)

 

 

3,4 % + fast gebyr

 

 

A1.2 Internasjonal personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Hvis du vil finne gebyret som påløper ved en betaling via en internasjonal personlig transaksjon til en bruker i et bestemt land, følger du trinnene nedenfor.

Trinn 1. Finn landet mottakeren har registrert adresse i. Les gjennom punkt A4.4 i vedlegg 1 for å få mer informasjon om dette. Spør mottakeren hvis du ikke er sikker (andre kolonne).

Trinn 2. Finn det gjeldende gebyret for personlige betalinger (og, der det er aktuelt, tilleggsgebyret for personlige betalinger) (tredje og fjerde kolonne).

Aktivitet

Land for mottakerens PayPal-konto

Gebyr for personlige betalinger

^

^^^

Tilleggsgebyr for personlige betalinger for den delen av betalingsbeløpet som er sendt fra saldoen som er automatisk innhentet for betalingen fra alle andre betalingsmetoder enn bankkontoen ^

Internasjonale personlige transaksjoner

USA, Canada, Nord-Europa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

 

 

3,4 % + fast gebyr (i valutaen som betalingen din er mottatt i)

 

Alle andre land^^

 

3,99 EUR

 

Merknad: Gebyrer for internasjonale betalinger i euro eller svenske kroner mellom kontoer registrert i EU eller EØS er de samme som for innenlandske transaksjoner.

^^ Avhengig av tilgjengelighet til tjenesten for mottakeren som er registrert i det bestemte landet.

^^^ Hvis betalingen mottas i en annen valuta, blir dette gebyret konvertert til og skal betales i mottaksvalutaen (som valutakonverteringsgebyret gjelder for) i henhold til A4.7 i vedlegg 1 nedenfor.

 

A4. Ordliste

A4.1 A Med en «kommersiell transaksjon» menes kjøp og salg av varer eller tjenester, andre kommersielle transaksjoner eller mottak av betalinger når du «ber om penger» via PayPal.

A4.2 A Med en «personlig transaksjon» mener vi overføring av penger (innledet fra «Venner og familie»-fanen i «Betal/overfør penger»-flyten) til, og det å motta penger inn på PayPal-kontoen din fra, venner og familie uten at det finnes en underliggende kommersiell transaksjon (betalingen er med andre ord ikke for kjøp av varer eller tjenester eller tilknyttet noen annen kommersiell transaksjon).

Hvis du foretar en kommersiell transaksjon (du selger f.eks. varer eller tjenester), har du ikke lov til å be kjøperen om å sende deg en personlig transaksjonsbetaling for kjøpet. Hvis du gjør det, kan PayPal fjerne muligheten til å godta alle eller noen av betalingene for personlige transaksjoner. Legg også merke til følgende:

A4.2.1 Fra visse land, inkludert Kina og (i noen tilfeller) Tyskland, kan du ikke betale/overføre penger for en personlig transaksjon.

A4.2.2 Kontoer som er registrert i India eller Brasil, kan verken overføre eller motta personlige betalingstransaksjoner. Dette betyr at du ikke kan overføre personlige transaksjonsbetalinger til kontoer registrert i India eller Brasil, og

A4.2.3 avsenderen betaler gebyret.

A4.3 A Vi kaller det en «innenlandsbetaling» når både avsender og mottaker er registrert hos PayPal som hjemmehørende i samme land.

A4.4 A Vi kaller det en «internasjonal betaling» når avsender og mottaker er registrert hos PayPal som hjemmehørende i ulike land.  Visse land grupperes sammen på følgende måte, slik at de lettere kan referes til ved beregning av gebyrer for internasjonale betalinger:

 

Gruppenavn

Land

Nord-Europa

Åland, Danmark, Færøyene, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige.

Europa I

Belgia, Estland, Frankrike (herunder Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Reunion og Mayotte), Gibraltar, Hellas, Irland, Isle of Man, Kanaløyene, Kypros, Italia, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Tyskland, Vatikanstaten og Østerrike.

Europa II

Albania, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Georgia, Hviterussland, Kosovo, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Makedonia, Moldova, Polen, Romania, Russland, Serbia, Sveits, Tsjekkia, Ukraina, Ungarn.

 

A4.5 Prosentbaserte gebyrer (f.eks. 3,4 %) viser til et beløp som tilsvarer denne prosentandelen av betalingsbeløpet, som (med mindre annet er oppgitt) er belastet i valutaen som betalingen mottas i.

A4.6 Faste gebyrer for kommersielle transaksjoner og personlige transaksjoner er (med mindre annet er oppgitt) basert på valutaen som betalingen mottas i, som følger:

 

Valuta:

Gebyr:

Valuta:

Gebyr:

Australske dollar:

0,30 AUD

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Norske kroner:

2,80 NOK

Kanadiske dollar:

0,30 CAD

Filippinske peso:

15 PHP

Tsjekkiske koruna:

10 CZK

Polske zloty:

1,35 PLN

Danske kroner:

2,60 DKK

Russiske rubel:

10 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporske dollar:

0,50 SGD

Hongkong-dollar:

2,35 HKD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Ungarske forinter:

90 HUF

Sveitsiske franc:

0,55 CHF

Nye israelske shekel:

1,20 ILS

Nye taiwanske dollar:

10 TWD

Japanske yen:

40 JPY

Thailandske baht:

11 THB

Malaysiske ringgit:

2 MYR

Britiske pund:

0,20 GBP

Meksikanske peso:

4 MXN

Amerikanske dollar:

0,30 USD

A4.7 Gebyrer belastet i forskjellige valutaer for å sende betalinger: Noen gebyrer skal betales av deg til PayPal i andre valutaer enn valutaen for saldoen(e) som du sender betalingsbeløpet fra. I slike tilfeller utfører vi en valutakonvertering (i henhold til punkt 8.2, som vi belaster deg et valutakonverteringsgebyr for, som fastsatt i punkt A3.1 i vedlegg 1) fra valutaen for hver relevante innledende saldo til valutaen som det betales et gebyr for, og vi vil samle inn gebyrene fra den konverterte saldoen.»

 

5. Andre endringer

Deler av PayPal-brukeravtalen er endret:

 • for å klargjøre og omorganisere formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

 

Punkt

Endring

 • 4.10 Overføring av e-penger i flere valutaer.

Dette punktet er nå kalt «Overføre e-penger i forskjellige valutaer», og er endret for å klargjøre ytterligere hvordan betalinger kan overføres i forskjellige valutaer.

 • 5.5 Mottakelse av penger i flere valutaer.

Dette punktet er nå kalt «Mottak av penger i forskjellige valutaer».

 • 16  Definisjoner

Dette punktet er endret for å:

 

 • klargjøre definisjonen av «Betalingsmetode» (herunder en klargjøring om at et forhåndsbetalt kort kan telle som betalingsmetode i enkelte tilfeller) og «EØS-området» / «EØS»; og
 • introdusere følgende nye definerte begreper: behandlingsansvarlig, behandlingsansvarlig, databehandler, databehandler, behandler, den registrerte, lover om databeskyttelse, personopplysninger og behandling.

og

 • korrigere mindre typografiske feil.

 

Varsel om endring i PayPals retningslinjer for personvern

Dato for ikrafttredelse: 25. mai 2018

 

Du kan finne de endrede retningslinjene for personvern for PayPal ved å klikke her, eller du kan få tilgang til dem via koblingen øverst på de gjeldende retningslinjene for personvern, som du finner ved å klikke på «Personvern» nederst på de fleste PayPal-sider eller ved å klikke her.

Vi har oppdatert vår deling av retningslinjene for personvern i en oppdatert versjon av retningslinjene for personvern og skrevet om på noe av innholdet for å gjøre det enklere å forstå praksisen vår.  Disse oppdaterte retningslinjene for personvern vil erstatte våre gjeldende retningslinjer for personvern for PayPal-Tjenestene og forklarer personopplysningene vi samler inn, hvordan vi bruker dem, og valgene og kontrollene du har på tvers av de ulike tjenestene våre. De oppdaterte retningslinjene for personvern bringer PayPals personvernpraksis i tråd med EUs generelle regelverk for databeskyttelse.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med de oppdaterte retningslinjene for personvern. Hvis du motsetter deg disse oppdaterte retningslinjene for personvern, kan du avslutte kontoen din før 25 mai 2018.