PayPal Mobile Application License Agreement

>> Skatīt visus juridiskos līgumus

PayPal mobilās lietotnes licences līgums

Pēdējais atjauninājums: 2013. gada 25. februāris

 

Izmantojot PayPal mobilo lietotni (turpmāk “Lietotne”), jūs piekrītat uzņemties PayPal mobilās lietotnes licences līguma (turpmāk “Licences līgums”) saistības.

Šis līgums tiek noslēgts tikai starp jums un PayPal.

PayPal ir atbildīgs par šo Lietotni un tās saturu.

Noteiktu šīs Lietotnes iespēju izmantošanai jums var būt nepieciešams kļūt par PayPal lietotāju vai sniegt personas datus.

Šo iespēju un Lietotnes izmantošanu nosaka Privātuma politika un Lietotāja līgums, kas pieejami www.paypal.com.

 

Līgumslēdzējas puses

Līgumslēdzēja puse un datu pārzinis ir “PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A.”, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburga. (“PayPal”).

 

Atinstalēšana

Lai atinstalētu šo Lietotni, lūdzu, izmantojiet lietotņu pārvaldnieku, kas tiek nodrošināts kopā ar ierīci, vai citādi meklējiet palīdzību ierīces rokasgrāmatā.

 

Lietotnes lietošana

PayPal piešķir jums tiesības izmantot šo Lietotni tikai jūsu personīgās lietošanas nolūkos mobilajā produktā, kas jums pieder vai ko jūs kontrolējat, un saskaņā ar jebkādiem lietošanas noteikumiem, ko pieprasa puse, kas nodrošina app veikalu, kur jūs lejupielādējat šo Lietotni. Izmantojot lietotni, lai atvieglotu darījumus vai maksājumus, kas saistīti ar jūsu uzņēmumu un PayPal klientiem, jums vienmēr ir skaidri jāparāda cena PayPal klientam pirms prasāt samaksu.

Jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, publicēt, licencēt, pārdot vai citādi komercializēt šo Lietotni vai jebkādu ar šo Lietotni saistītu informāciju vai programmatūru. Jums ir regulāri jāpārbauda un, ja tas ir pieejams, jāatjaunina Lietotnes programmatūra.

Jūs nedrīkstat nomāt, iznomāt vai citādi nodot tiesības uz šo Lietotni.

Jūs nedrīkstat izmantot šo Lietotni jebkādā veidā, kas varētu kaitēt jebkurai PayPal vietnei jebkādā veidā vai traucēt jebkurai pusei lietot vai izmantot jebkuru PayPal vietni.

Jums ir jāizmanto Lietotne saskaņā ar visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem.

Izmantojot šo Lietotni, jums ir jāievēro piemērojamie trešo personu līgumu noteikumi (piemēram, bezvadu datu pakalpojumu līgumi vai citi trešo personu pakalpojumi, uz kuriem jūs balstāties, lai izmantotu šo Lietotni).

Jūsu tiesības izmantot šo Lietotni tiek nekavējoties pārtrauktas, ja jūs pārkāpjat kādu no šī Licences līguma nosacījumiem. PayPal patur tiesības bloķēt piekļuvi šai Lietotnei vai tās izmantošanu.

Pusei, kas nodrošina jūsu mobilo operētājsistēmu, nav nekāda pienākuma sniegt jebkādus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus saistībā ar šo Lietotni.

 

Intelektuālais īpašums

PayPal pieder vai ir visu tiesību, īpašumtiesību un šīs Lietotnes licenciāts, tostarp visas tiesības saskaņā ar patentu, autortiesībām, komercnoslēpumu, preču zīmi vai negodīgas konkurences tiesībām, un jebkuras un visas citas īpašuma tiesības, tostarp visas tā lietotnes, atjaunināšanas, pagarinājumi un atjaunošanas.

Citi šajā Lietotnē minētie uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

Jūs nedrīkstat modificēt, pielāgot, tulkot, sagatavot atvasinātus darbus un dekompilēt, dekonstruēt, izjaukt vai citādi mēģināt iegūt pirmkodu no šīs Lietotnes, un jūs nedrīkstat noņemt, aizsegt vai izmainīt PayPal autortiesību paziņojumu, preču zīmes vai citus īpašumtiesību paziņojumus, kas piestiprināti, ietverti vai kuriem var piekļūt saistībā ar vai izmantojot šo Lietotni.

 

Garantiju atruna

Šī Lietotne un pakalpojums(-mi), kuriem tā piekļūst, tiek nodrošināti, “kā ir” un “kā tie ir pieejami”.

PayPal skaidri un pilnībā atsakās no tiesību aktos atļautajām tiešajām, netiešajām un ar likumu noteiktajām garantijām, tostarp, bet ne tikai no garantijām par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim un īpašumtiesību nepārkāpšanai, kā arī jebkādām garantijām attiecībā uz šīs Lietotnes drošību, uzticamību, savlaicīgumu un veiktspēju.

Jūs lejupielādējat un izmantojat šo Lietotni pēc saviem ieskatiem un riska, un jūs esat pilnībā atbildīgs(-ga) par jebkādiem aparatūras ierīces(-ču) bojājumiem vai datu zudumu, kas rodas, lejupielādējot vai izmantojot šo Lietotni.


 

Juridiskās atbildības ierobežojums

Ja vien šajā Licences līgumā nav noteikts citādi, PayPal nav atbildīgs par jums nodarīto kaitējumu, kas rodas šīs Lietotnes izmantošanas vai tās nepareizas lietošanas rezultātā.

Šāds atbildības ierobežojums: a) ietver tiešus, netiešus, nejaušus, izrietošus, īpašus, tipiskus un represīvus zaudējumus neatkarīgi no tā, vai šāda prasība ir balstīta uz līgumu, neatļautu darbību vai citādi (pat ja PayPal ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību); b) to piemēro, ja zaudējumi rodas, lietojot vai nepareizi izmantojot un paļaujoties uz šo Lietotni, no nespējas izmantot šo Lietotni vai no šīs Lietotnes pārtraukšanas, apturēšanas vai izbeigšanas (ieskaitot jebkādus zaudējumus, kas radušies trešām personām); un c) to piemēro neatkarīgi no jebkāda ierobežota tiesiskās aizsardzības līdzekļa būtiskā mērķa neveiksmes un ciktāl to pieļauj tiesību akti. Nekas šajā Licences līgumā neierobežo mūsu atbildību pret jums saistībā ar prasībām par nāvi vai miesas bojājumiem, vai zaudējumiem, ko izraisījusi mūsu, mūsu likumīgo pārstāvju vai aģentu tīša nelikumība vai rupja nolaidība. Šajā Licences līgumā radušos būtisku saistību pārkāpuma gadījumā, ko izraisījusi nolaidība, mēs esam atbildīgi tikai par jūsu tiešajiem un izrietošajiem zaudējumiem, ja vien prasība nav par nāvi vai miesas bojājumiem, un tādā gadījumā mūsu atbildība pret jums ir neierobežota.

 

Zaudējumu atlīdzināšana

Jūs atlīdzināt un nenodarāt kaitējumu PayPal un tā mātesuzņēmumiem, meitasuzņēmumiem, amatpersonām, direktoriem, akcionāriem, aģentiem un darbiniekiem par jebkādām trešo personu prasībām, kas radušās saistībā ar šī Licences līguma pārkāpumu, par kuru jūs esat atbildīgs.

PayPal patur tiesības par saviem līdzekļiem uzņemties īpašu aizsardzību un kontroli pār jebkuru jautājumu, uz kuru attiecas atlīdzināšana no jūsu puses, bet, to darot, tas neattaisnos jūsu izdevumu kompensācijas saistības.

 

Lietotāja līgums un Privātuma politika

Piekļūstot PayPal, izmantojot mobilo ierīci, mēs varam apkopot un glabāt pierakstīšanās datus saistībā ar šo ierīci (tostarp ierīces ID) un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu. Jūs saprotat un piekrītat, ka PayPal apkopo un apstrādā jūsu personas datus, tostarp jūsu identitāti un atrašanās vietu kā daļu no šī pakalpojuma. Jūsu personas dati tiek pieprasīti un apstrādāti arī tad, ja jūs cenšaties reģistrēt savu PayPal kontu, izmantojot šo Lietotni.

Jūs piekrītat pakļauties un ievērot PayPal lietotāja līgumu un Privātuma politiku, izmantojot lietotni, lai iekasētu no PayPal lietotājiem par jebkādiem jūsu uzņēmuma telpās iegādātiem vai pārdotiem izstrādājumiem.

PayPal lietotāja līguma un Privātuma politikas noteikumi, tostarp visi ar atsauci iekļautie līgumi, attiecas arī uz šīs Lietotnes izmantošanu. Lai nodrošinātu skaidrību, šī Lietotne ir daļa no PayPal pakalpojumiem, ko jūs saņemat no PayPal.

PayPal patur tiesības laiku pa laikam veikt izmaiņas šajā Lietotnē vai Licences līgumā.

Izmaiņas šajā līgumā stājas spēkā divus mēnešus pēc paziņojuma, ja vien izmaiņas nav saistītas ar izmaiņām, kuras, mūsuprāt, saskaņā ar mūsu saprātīgu viedokli nesamazina jūsu tiesības un nepalielina jūsu pienākumus. Šādas izmaiņas veic bez iepriekšēja paziņojuma jums.

Ja turpināt izmantot Lietotni pēc paziņojuma perioda beigām, ja tāds ir, tiek uzskatīts, ka esat piekritis(-usi) izmaiņām. Ja nepiekrītat jebkādām izmaiņām, lūdzu, atinstalējiet un pārtrauciet izmantot Lietotni.


 

Eksporta ierobežojumi

Šo Lietotni vai tās pamatā esošo tehnoloģiju nedrīkst lejupielādēt, eksportēt vai reeksportēt: a) Kubā, Irānā, Ziemeļkorejā, Sudānā, Sīrijā vai jebkurā citā valstī, uz kuru attiecas Amerikas Savienoto Valstu embargo vai ANO sankcijas (vai to rezidentu vai pilsoņu lietošanai); b) ikviens, kas iekļauts OFAC sarakstā, ASV Valsts kases departamenta Īpaši izraudzīto pilsoņu sarakstā vai ASV Tirdzniecības departamenta Atteikto personu vai organizāciju sarakstā, un c) jebkura aizliegtā valsts, persona, galalietotājs vai organizācija, kas noteikta ASV eksporta tiesību aktos vai citā līdzīgā likumdošanā.

 

Trešo personu patiesā labuma guvējs

Jūsu mobilā operētājsistēma ir šī Licences līguma trešās personas labuma guvējs, un pēc jūsu piekrišanas šādam trešās personas labuma guvējam ir tiesības (un tiek uzskatīts, ka tas ir piekritis tiesībām) izmantot šo līgumu pret jums.