>> Skatīt visus juridiskos līgumus

PayPal licenču programma

Pēdējo reizi atjaunināta 2009. gada 19. jūlijā

 

“PayPal Inc.”
Lietojumprogrammu saskarnes (API) licences līgums

SVARĪGI! IZLASIET RŪPĪGI! Šis API licences līgums (“Līgums”) ir noslēgts starp jums kā Licences ņēmēju (“jūs” vai “Licences ņēmējs”) un “PayPal, Inc.” un nosaka, kā jūs drīkstat izmantot PayPal™ maksājumu pakalpojumu un visus vietnē www.paypal.com pieejamos saistītos produktus un pakalpojumus (kopā saukti “Pakalpojums”). Ja jūs nepiekrītat atzīt šī Līguma noteikumus un nosacījumus par sev saistošiem, lūdzam neizmantot mūsu Pakalpojumus un nepiekļūt tiem. Šajā Līgumā “jūs” vai “jūsu” nozīmē ikvienu personu vai struktūru, kas izmanto Pakalpojumu (“Lietotāji”). Ja vien nav norādīts citādi, “PayPal”, “mēs” vai “mūsu” kopā apzīmē “PayPal, Inc.” un tā meitasuzņēmumus, tostarp “PayPal Asset Management, Inc.”. Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad pirmo reizi piekļuvāt API, lejupielādējāt vai izmantojāt to, vai noklikšķinājāt uz tālāk redzamās pogas Piekrist (“Spēkā stāšanās datums”), un būs spēkā, kamēr netiks izbeigts vai nu pēc PayPal, vai pēc jūsu iniciatīvas. Šis Līgums ietver arī tajā pieminēto PayPal Lietotāja līgumu, kura noteikumi arī attiecas uz PayPal pakalpojuma lietošanu.

INSTALĒJOT,KOPĒJOT VAI KĀ CITĀDI IZMANTOJOT PAYPAL API, JŪS AR ŠĀDU RĪCĪBU ATZĪSTAT SEV VISUS ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMUS PAR SAISTOŠIEM. JA JŪS NEPIEKRĪTAT PILNĪGI VISIEM NOTEIKUMIEM, JUMS NAV TIESĪBU IZMANTOT, LEJUPIELĀDĒT VAI INSTALĒT PAYPAL API.

 

LĪGUMS

 1. Licences un ierobežojumi

  1.1. API licence. Ievērojot šī Līguma noteikumus un nosacījumus, PayPal ar šo piešķir jums neekskluzīvu, ierobežotu licenci lietojumprogrammu saskarnes lietošanai (“API licence”) tikai un vienīgi saskaņā ar šo Līgumu, kuru nedrīkst nodot vai apakšlicencēt citiem. Saskaņā ar šo API licenci varat veikt tālāk norādītās darbības:

  1. piekļūt PayPal darījumu datubāzei (“Datubāze”) un izmantot API sertifikātu, taču vienīgi PayPal paredzētajā veidā;

  2. lietot API tik bieži, cik vien nepieciešams jūsu saimnieciskajai darbībai;

  3. veikt meklēšanu Datubāzē, veikt darījumus un izgūt nepieciešamo informāciju par darījumiem, lai atvieglotu šajā sadaļā paredzēto Atļauto lietošanu vai vēl kādu citu lietošanu saskaņā ar abu līgumslēdzēju savstarpēju vienošanos, kas pievienota Līgumam kā pielikums; Datubāzē glabātā un/vai no tās izgūtā informācija (izņemot jūsu informāciju, kam API nav piekļuvusi) tiek saukta par “PayPal saturu” vai “Saturu”;

  4. kopēt PayPal saturu, bet vienīgi ierobežotā apjomā (piemēram, darījuma summa, informācija par nosūtīšanu u.c.), kāds nepieciešams, lai veiktu darbības, kas saskaņā ar šo Līgumu uzskatāmas par Atļauto lietošanu; tomēr ar nosacījumu, ka pēc attiecīgo saistību izpildes (piemēram, PayPal darījuma izpildīšanas) jūs iznīcināsiet šādas kopijas; un

  5. ievērot PayPal lietotāja līguma, Atļautās lietošanas politikas un Privātuma politikas noteikumus.

  Jebkāda apakšsadaļās no a) līdz e) minēto darbību kombinācija, ievērojot visus šeit norādītos ierobežojumus, tiks uzskatīta par “Atļauto lietošanu”. Lai jūs varētu lietot API, PayPal izsniegs jums unikālu konfidenciālu identifikācijas kodu, Sertifikātu un Lietotāja ID. Lietotāja ID ir PayPal īpašums, un PayPal var to nekavējoties atsaukt vai anulēt, ja būsiet to nodevis kādai trešai personai (izņemot Trešo personu pakalpojumu sniedzējus), ja kādas trešās personas rīcības dēļ tas ir apdraudēts vai ja jūs lietojāt Programmu, Saturu vai Datubāzi vai piekļuvāt tiem veidā, kas nav nepārprotami atļauts vai paredzēts šajā Līgumā. “Trešās personas pakalpojumu sniedzējs” ir jebkurš trešās personas pakalpojumu sniedzējs, kura pakalpojumi ir pamatoti nepieciešami, lai veiktu šajā Līgumā paredzēto Atļauto lietošanu, un kuram jāievēro visi šeit minētie ierobežojumi, tostarp konfidencialitātes noteikumi, kas ir vismaz tikpat strikti kā tie, kas aprakstīti 10. sadaļā (“Konfidenciāla informācija”).

  1.2. Vispārīgie Licences nosacījumi un ierobežojumi. Jūs nedrīkstat nedz lietot Datubāzi vai Programmu veidā, kas nav nepārprotami atļauts vai paredzēts šajā Līgumā, nedz arī izmantot jebkādus alternatīvus paņēmienus, piemēram, robotprogrammas, rāpuļprogrammas, rasmošanu vai citas tehnoloģijas, lai piekļūtu www.paypal.com, izmantotu to vai veiktu tajā meklēšanu nolūkā iegūt tādu informāciju, ko PayPal nav jums jānodrošina saskaņā ar šo Līgumu, un tāds pats aizliegums attiecas arī uz visām citām tīmekļa vietnēm, kuras pieder PayPal vai kādam no tā saistītajiem uzņēmumiem vai meitasuzņēmumiem, tostarp “eBay Inc.”, vai kuras tie pārvalda (“PayPal vietne”), kā arī uz Datubāzi, Saturu vai Programmu. Lai dalītu, atvieglotu, iespējotu vai atļautu piekļuvi vai pieslēgšanos PayPal saturam vai Datubāzei, jūs drīkstat izmantot tikai un vienīgi savu Vietni. Jūs nedrīkstat atļaut vai dot iespēju trešām personām kopēt vai iegūt PayPal saturu no jūsu Vietnes neatļautā veidā, tostarp, bet ne tikai, izmantojot robotprogrammas, rāpuļprogrammas, rasmošanu vai kādas citas tehnoloģijas. Pēc šī Līguma termiņa beigām vai pēc Līguma izbeigšanas jūs nedrīkstat izmantot nekādus alternatīvus paņēmienus, piemēram, robotprogrammas, rāpuļprogrammas, rasmošanu vai citas tehnoloģijas (nedz arī atvieglot to izmantošanu), lai piekļūtu PayPal vietnei, Datubāzei, Saturam vai Programmai, veiktu tur meklēšanu vai izmantotu tās jebkādas informācijas iegūšanai.

  1.3. Lietošanas ierobežojumi un nosacījumi. Jūs piekrītat, ka nedrīkstat izmantot Programmu, Datubāzi vai PayPal saturu, nedz arī ļaut tos tieši vai netieši izmantot jebkādā veidā, kas (i) padarītu iespējamu Programmas, Datubāzes vai PayPal satura izpaušanu (izņemot šajā Līgumā paredzēto Publiskošanai atļauto PayPal saturu saskaņā ar tālāk minēto definīciju) personām, kuras nav ne jūsu darbinieki, ne Trešo personu pakalpojumu sniedzēji, vai dotu iespēju šādām citām personām lietot Programmu, Datubāzi vai PayPal saturu, vai (ii) padarītu iespējamu Programmas lietošanu kur citur, nevis jūsu Vietnē (ja vien PayPal nav devis iepriekšēju rakstisku piekrišanu šādai rīcībai). “PayPal lietotājs” ir jebkura persona, kurai ir PayPal dalībnieka konts.

  1. Stingri aizliegtas darbības: Neatkarīgi no nosacījumiem ar pretēju saturu, kas var būt ietverti šajā Līgumā, jums ir stingri jāievēro tālāk aprakstītie aizliegumi:

   1. jūs nedrīkstat pārdot, nodot, apakšlicencēt vai izpaust savu Lietotāja ID trešām personām (izņemot Trešo personu pakalpojumu sniedzējus);

   2. jūs nedrīkstat pārdot, nodot, apakšlicencēt un/vai cedēt nekādas īpašumtiesības uz PayPal saturu;

   3. jūs nedrīkstat vākt personu identificējošu informāciju ne par vienu PayPal lietotāju, nesaņemot šī Lietotāja nepārprotamu piekrišanu vai pārkāpjot PayPal lietotāja līgumu, Pieļaujamās lietošanas politiku un Privātuma politiku;

   4. jūs nedrīkstat pārsūtīt PayPal saturu vai Programmu tādām trešām personām, kuru tiesības tos izmantot nav nepārprotami paredzētas šajā Līgumā, nedz arī atvieglot vai dot tām iespēju iegūt iepriekšminēto vai nodrošināt tās ar to kādā citā veidā;

   5. jūs nedrīkstat modificēt, dekompilēt vai citādi mainīt Programmu; un

   6. Jūs nedrīkstat komercializēt, t.i., pārdot, izīrēt vai iznomāt, kopēt, uzglabāt vai saglabāt PayPal saturu, izņemot šajā Līgumā atļautos gadījumos, kā arī izmantot vai piekļūt Datubāzei, Saturam vai Programmai tādā veidā, kas neatbilst šī Līguma noteikumiem.

  2. Sertifikācija.  Jūsu PayPal satura izmantošana un dalība Programmā ir atkarīga no PayPal sertifikācijas vai neatkarīgas trešās personas, ko pēc jūsu tehnoloģijas izraudzījies PayPal saskaņā ar drošības un stabilitātes vadlīnijām, Programmas un PayPal satura atklāšanu un izmantošanu, un šo Līgumu. (“Sertifikāciju”). Jūs būsiet atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar Sertifikāciju, kā arī par visām izmaiņām, kas nepieciešamas, lai atbilstu Sertifikācijas kritērijiem. Jūsu Vietnes turpmākie grozījumi, PayPal satura vai Programmas izmantošana vai atklāšana tiek pakļauta atkārtotai Sertifikācijai. Ja jūs neiegūstat un neuzturat Sertifikāciju, tas ir iemesls tūlītējai šī Līguma izbeigšanai.

  1.4. PayPal satura atklāšana 

  PayPal saturu drīkst atklāt tikai saskaņā ar šādām vadlīnijām:

  1. visi noteikumi, kas piemērojami PayPal saturam ir publiskoti PayPal lietotāja Līgumā, un attiecas uz jūsu PayPal satura lietošanu un atklāšanu;

  2. jūs nekādā gadījumā nedrīkstat atklāt vai likt citiem atklāt konkrētu PayPal Lietotāja informāciju Publiskai apskatei, tomēr, ja informācija ir pieejama, varat sniegt konkrētu PayPal lietotāja informāciju PayPal lietotājam Privātai apskatei. Ar terminu “Publiska apskate” saprotams PayPal satura attēlojums jebkuram citam, kas nav šāda Satura īpašnieks, sastādītājs, veidotājs vai izstrādātājs. Ar terminu “Privāta apskate” jāsaprot PayPal satura attēlojums konkrētam PayPal lietotājam, kas saistītas tikai ar šī PayPal lietotāja PayPal darbībām.

  1.5. Aizliegtās funkcijas. Visas jaunās PayPal lietotāju vienību reģistrācijas notiek PayPal vietnē un tās nevar tikt veiktas izmantojot API, ja vien nav norādīts savādāk. Turklāt visas PayPal lietotāja preferences, reģistrācijas preferences un privātuma preferences PayPal Lietotājs iestata tieši PayPal vietnē; jūs nedrīkstat iespējot atļauju PayPal lietotājiem iestatīt preferences savā Vietnē.

 2. Lietotāja dati

  2.1. Apkopošanas ierobežojumi. Jūs piekrītat, ka jebkura Klienta informācija (definēta zemāk), ko jūs apkopojat attiecas tikai uz informācija, kas pamatoti nepieciešama, lai izpildītu jūsu saistības saskaņā ar šo Līgumu vai darbības, kas atļautas saskaņā ar šo Līgumu. Jūs nedrīkstat ne izmantot, ne atļaut trešajām personām izmantot (izņemot Trešās personas pakalpojuma sniedzēju) Klienta informāciju jebkādiem nolūkiem, izņemot tos, kas ir atrunāti šajā Līgumā. Jūs nedrīkstat apkopot un/vai saglabāt: (i) jebkādu informāciju (automātiski vai manuāli) no PayPal lietotājiem bez viņu skaidri izteiktas atļaujas, un jums jānodrošina atteikšanās metode visiem PayPal lietotājiem, ja tie vēlas pārtraukt jūsu tiesības izmantot šādu Klienta informāciju vai (ii) lietotāja ID un paroles vai citus datus no PayPal lietotājiem. Jūs piekrītat, ka jūs būsiet juridiski atbildīgs un atbildīgs pret PayPal, un jūs piekrītat atlīdzināt PayPal par jebkuru šīs Sadaļas 2. punkta pārkāpumu, ko veicis jebkurš Trešās personas pakalpojumu sniedzējs. “Klienta informācija” ir definēta kā jebkura PayPal lietotāja vai klienta informācija, kas ir iekļauta PayPal saturā attiecībā uz PayPal lietotājiem un to darbībām, vai PayPal lietotāja informācija, ko jūs apkopojat no PayPal lietotāja vai saņemat no PayPal saskaņā ar PayPal lietotājiem un to darbībām.

  2.2. Lietošana saskaņā ar Paziņojumu par konfidencialitāti. Jūs nedrīkstat izmantot Datubāzi, Saturu, Programmu vai Klienta informāciju, lai sazinātos ar PayPal lietotājiem, nosūtītu vai atvieglotu jebkāda veida nesaskaņotas saziņas sūtīšanu. Jūs nedrīkstat lūgt vai veicināt jebkāda veida trešo personu PayPal lietotāju lūgumu mainīt to PayPal lietotāja vai dalībnieka statusu. Neaprobežojoties ar iepriekš minēto, jums ir jāizmanto arī Datubāze, Programma un Klientu informācija tādā veidā, kas atbilst jūsu Paziņojumam par konfidencialitāti, kuram ir jāatbilst nozares praksei un jābūt vismaz tikpat drošam kā PayPal paziņojumam par konfidencialitāti, kas ir pieejams PayPal tīmekļa vietnē www.paypal.com.

  2.3. Noteiktas informācijas izpaušana nav atļauta. Jūs nedrīkstat pārdot, izīrēt, iznomāt vai citādi atklāt Klienta informāciju.

 3. Satura un Intelektuālā īpašuma licences

  3.1. Saturs un IĪ tiesības. Ja vien šajā Līgumā nav noteikts citādi, starp PayPal un Jums, PayPal saglabā visas tiesības, īpašumtiesības un tiesības uz visām intelektuālā īpašuma tiesībām (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visiem patentiem, preču zīmēm, autortiesībām, noformējumu, komercnoslēpumiem, datubāzes tiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām), kas ietvertas vai saistītas ar Programmu, PayPal saturu, PayPal vietni un jebkuru citu PayPal pakalpojumu, tehnoloģiju un jebkuru saturu, kas izveidots vai iegūts no tiem. Saskaņā ar šo Līgumu netiek piešķirtas tiešas licences un jebkuras tiesības, kas jums nav skaidri piešķirtas, patur PayPal vai tā piegādātāji. Jūs nedrīkstat veikt nekādas nekonsekventas darbības, kas ietekmētu PayPal īpašumtiesības uz Programmu un/vai PayPal saturu. Jūs nedrīkstat pārsniegt šeit piešķirto licenču darbības jomu.

  3.2 Apakšlicencēšanas ierobežojumi. Visas šeit piešķirtās licenču tiesības (saskaņā ar jebkādām piemērojamām intelektuālā īpašuma tiesībām) nav apakšlicencējamas, nododamas vai piešķiramas citam, ja vien šeit nav noteikts citādi.

  3.3 Logotipa īpašumtiesības PayPal pieder visas savas preču zīmes. PayPal logotipa izmantošanu pārvalda PayPal lietotāja līgums.

 4. Darbspējas laiks. PayPal negarantē, ka PayPal vietne vai PayPal saturs ir pieejams divdesmit četras stundas diennaktī.
 5. Līguma termiņš un tā izbeigšana.

  5.1 PayPal var pārtraukt šo Līgumu jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot, pamatojoties uz sapratīgu rīcības brīvību.

  5.2. Pēc Līguma izbeigšanas paliek spēkā. Šādas Līguma sadaļas ir spēkā pēc jebkura šī Līguma punkta izbeigšanas: 1.2. sadaļā minētās sadaļas “Vispārīgie licences nosacījumi un ierobežojumi”, 1.3. sadaļa “Lietošanas ierobežojumi un nosacījumi”, 2. sadaļa “Lietotāja datu vākšanas ierobežojumi”, 3. sadaļa “Saturs un intelektuālā īpašuma licence”, 5.2. sadaļa “Pēc Līguma izbeigšanas paliek spēkā”, 8. sadaļa “Apliecinājumi un galvojumi”, 9. sadaļa “Konfidenciāla informācija”, 10. sadaļa “Atbildības ierobežojumi”, 11. sadaļa “Zaudējumu atlīdzināšana” un 12. sadaļa “Vispārīgi”.

  8.4. Izbeigšanas sekas. Pēc šī Līguma izbeigšanas jūsu Lietotāja ID tiek atcelts un visas licences, kas piešķirtas saskaņā ar šo Līgumu, tiek izbeigtas, ja vien šādās licencēs nav skaidri norādīts, ka tās paliek spēkā; tālāk nosakot, ka 3 (trīs) dienu laikā pēc šāda termiņa beigām vai darbības izbeigšanas, jums jāiesniedz PayPal pierādījums par jebkāda PayPal satura vai Klienta informācijas iznīcināšanu.

 6. Drošība un Stabilitāte Jūs atzīstat, ka abu pušu interesēs ietilpst tas, ka PayPal uztur drošu un stabilu vidi. Šim nolūkam, PayPal patur tiesības jebkurā laikā mainīt piekļuves metodi Programmai, Datubāzei un/vai PayPal saturam. Jūs arī piekrītat, ka PayPal sistēmas nolietošanās vai nestabilitātes, vai ārkārtas situācijas gadījumā, PayPal pēc saviem ieskatiem var uz laiku apturēt jūsu piekļuvi Programmai, Datubāzei un/vai PayPal saturam saskaņā ar šo Līgumu, lai samazinātu draudus un aizsargātu PayPal sistēmas darbības stabilitāti un drošību. Jūsu pastāvīgā piekļuve Programmai, Datubāzei un PayPal saturam ir atkarīga no jūsu atbilstības Drošības Standartiem, kas pievienots kā Lietiskais pierādījums A.
 7. PayPal garantiju saistību atruna. PIEKĻUVE DATUBĀZEI UN API IZMANTOŠANA ŠEIT TIEK NODROŠINĀTA “KĀ IR” BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS. IZŅEMOT ŠEIT SKAIDRI NORĀDĪTOS GADĪJUMUS, PAYPAL ATSAKĀS NO VISĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, TOSTARP NETIEŠĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM PAR NOSAUKUMU, NEPĀRKĀPŠANU, PĀRDODAMĪBU UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEM. PAYPAL NEPĀRSTĀV VAI NEGARANTĒ, KA PAYPAL VIETNE DARBOSIES DROŠI VAI BEZ PĀRTRAUKUMA. Jūs atzīstat, ka jūs neesat noslēdzis šo Līgumu, paļaujoties uz jebkādām garantijām vai pārstāvībām.
 8. Pārstāvības un garantijas. Jūs pārstāvat un garantējat, ka jūs vienmēr ievērosiet visus likumus un noteikumus, kas attiecas uz jūsu produktiem un/vai pakalpojumiem, saistītajām reklāmas darbībām un to izpildi saskaņā ar šo Līgumu.
 9. Konfidenciāla informācija

  9.1. Konfidenciāla informācija. Konfidenciālas informācijas skaidrojums. PayPal ar terminu “konfidenciālā informācija” saprot jebkuru konfidenciālu vai patentētu informāciju, kas jums tiek izpausta ar rakstisku apzīmējumu “Konfidenciāls”, vai izmantojot API. Ja informācija tiek atklāta mutiski, tā par konfidenciālu uzskatāma tās izpaušanas laikā un vienai līgumslēdzējpusei 10 (desmit) dienu laikā no šādas izpaušanas jāpiegādā rakstisks apstiprinājums ar apzīmējumu “Konfidenciāls” otrai līgumslēdzējpusei. Šī Līguma, PayPal satura, Datubāzes, Pakalpojumu, Tehnoloģijas, Programmas, jūsu Lietotāja ID un Klienta Informācijas (tostarp lietotāja ID, paroles un jebkāda konta informācijas) noteikumi tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju, neatkarīgi no tā, vai tie ir atzīmēti kā “Konfidenciāls”.

  9.2. Licences turētāja Pienākumi. Jūs glabāsiet PayPal konfidenciālo informāciju, un jūs neizpaudīsiet šādu konfidenciālo informāciju trešajām personām, kā arī neizmantosiet PayPal konfidenciālo informāciju jebkādiem citiem mērķiem, izņemot tos, kas nepieciešami šī Līguma izpildei. Ja konfidenciāla informācijas izpaušanu nosaka tiesa, valsts iestāde, tiesību akti vai līdzīgas prasības, jums nekavējoties jāinformē PayPal, uzzinot par šādas prasības esamību vai iespējamo esamību, un jāpieliek saprātīgas pūles, lai izvairītos no šādas informācijas izpaušanas, un, ja nepieciešams, jāpieliek saprātīgas pūles, lai iegūtu konfidenciālu attieksmi vai aizsardzību ar rīkojumu par jebkādu atklātu konfidenciālo informāciju. Neskatoties uz jebkādiem pretējiem noteikumiem 12.6. sadaļā (“Paziņojums”), paziņojums PayPal saskaņā ar šo 10.2. sadaļu jānodrošina personīgi tajā pašā dienā vai diennakts laikā, izmantojot diennakts kurjera pakalpojumus, nosūtot pa faksimilsakariem vai šifrētu e-pastu. Jūsu saistības saskaņā ar šo Līgumu ir spēkā trīs (3) gadus pēc šī Līguma izbeigšanas.

  9.3. Konfidenciālas informācijas atgriešana pēc izbeigšanas. Pēc šī Līguma izbeigšanas jūs trīs (3) dienu laikā atgriezīsiet PayPal visu konfidenciālo informāciju un visus dokumentus vai plašsaziņas līdzekļus, kuros ir šāda konfidenciāla informācija, kā arī visas tās kopijas vai izrakstus.

  9.4. Konkurētspējīgi vai līdzīgi materiāli. Neatkarīgi no iepriekšminētā, PayPal nekādā gadījumā nedrīkst liegt apspriest, pārskatīt, attīstīt pašiem, izstrādāt, iegādāties, licencēt vai attīstīt trešajām personām, kā arī tirgot un/vai izplatīt materiālus, kas ir konkurētspējīgi ar jūsu produktiem un/vai pakalpojumiem (kopā – “jūsu produkti”) neatkarīgi no to līdzības ar pašreizējiem produktiem vai jūsu izstrādājumiem, kas tiks izstrādāti turpmāk.

 10. Juridiskās atbildības ierobežojums.

  PAYPAL NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI ZAUDĒTU PEĻŅU (KAS TOMĒR RADUŠIES, TOSTARP NOLAIDĪBAS, LĪGUMA LAUŠANAS, GARANTIJAS PĀRKĀPUMU VAI JEBKĀDA CITA VEIDA RĪCĪBU REZULTĀTĀ), KAS IZRIET NO VAI IR SAISTĪBĀ AR ŠO LĪGUMU, PAT JA PAYPAL IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.
 11. Zaudējumu atlīdzināšana. Par jebkuru un visām pretenzijām, zaudējumiem, saistībām, izmaksām un izdevumiem, tostarp saprātīgām advokātu atlīdzībām (kopīgi “Pretenzijas”), kas PayPal var rasties trešo personu darbību rezultātā, kas izriet no: (1) jūsu vai trešās personas Pakalpojumu sniedzēja programmas, PayPal satura, Datubāzes, Pakalpojumu vai Tehnoloģijas izmantošanas, kas pārsniedz šajā Līgumu piešķirtās tiesības vai (2) Saturu, Datubāzi, Tehnoloģiju vai Pakalpojumiem, ko nodrošināt jūs vai citi jūsu vārdā, jums ir jāatlīdzina PayPal.
 12. Vispārīgi.

  12.1. Piemērojamie tiesību akti, vieta. Šo Līgumu interpretē saskaņā ar un to reglamentē vienīgi ar Kalifornijas štata tiesību aktiem, ko piemēro līgumiem, kas noslēgti starp Kalifornijas iedzīvotājiem, un, kas pilnībā izpildāmi šīs jurisdikcijas ietvaros, neatkarīgi no pušu faktiskās dzīvesvietas. Jūs piekrītat, ka jebkurš pamats lietas ierosināšanai, kas rodas saskaņā ar šo Līgumu, tiks iesniegts vienīgi Santaklāras apgabala tiesā, Kalifornijā.

  12.2. Publicēšana. Jūs nedrīkstat sniegt publiskus paziņojumus par šī Līguma noteikumiem, jebkuru tā aspektu vai Programmu bez PayPal iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ko var ieturēt pēc saviem ieskatiem.

  12.3. Neatkarīgi darbuzņēmēji. Šis Līgums nerada, un šajā Līgumā nekas nav uzskatāms par tādu, kas nodibinātu kopuzņēmumu starp pusēm vai darba devēja un darbinieka attiecības, partneru, principāla un pārstāvja vai tamlīdzīgas.

  12.4 Tiesību pārņemšana. Jūs nedrīkstat piešķirt no šī Līguma izrietošās tiesības vai deleģēt pienākumus bez PayPal iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, kuru pēc saviem ieskatiem var arī atteikt.

  12.5. Nodalāmība. Ja kāds no šeit minētajiem nosacījumiem jebkāda iemesla dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie nosacījumi paliek spēkā pilnībā, tos neietekmējot vai nepadarot par spēkā neesošiem.

  12.6. Paziņojums. Jebkurš paziņojums saskaņā ar šo Līgumu ir rakstisks un piegādāts ar personisku piegādi, diennakts kurjeru, apstiprinātu faksu, apstiprinātu e-pastu, ierakstītu vai reģistrētu pasta sūtījumu, sūtījuma saņemšanas apstiprinājumu, un tas tiek uzskatīts par izsniegtu personīgi piegādājot vienu (1) dienu pēc iemaksas diennakts kurjeram, piecas (5) dienas pēc norēķina pastā, vai pēc faksa vai e-pasta saņemšanas apstiprinājuma. Paziņojumus pusei nosūta uz iepriekš norādīto adresi vai uz citu adresi, ko šī puse var norādīt rakstiski saskaņā ar šīs sadaļas 13.6. punktu, vai uz jūsu norādīto e-pasta adresi (“Paziņojums”).

  12.7. Viss Līgums, Atteikšanās. Šis Līgums nosaka visu pušu izpratni un vienošanos attiecībā uz Programmu un aizstāj visas mutiskās vai rakstiskās piekrišanas vai vienošanās starp pusēm attiecībā uz Programmu, izņemot gadījumus, kad tas ietver PayPal lietotāja Līgumu, Privātuma un Pieņemamās lietošanas politikas, kā tas ir te aprakstīts. Atteikšanās no jebkura šī Līguma noteikuma nav uzskatāma vai interpretēta kā atteikšanās no jebkura cita vai sekojoša pārkāpuma.

 

A PIEMĒRS

DROŠĪBAS STANDARTI

 1. Drošības incidenti un Pretapelācijas sūdzība.

  1.1. Drošības pārkāpums. Šajā piemērā “Drošības pārkāpums” ir definēts kā jūsu sistēmu vai vietnes drošības pārkāpums, kurā PayPal datus vai materiālus, kas satur Personu identificējošu informāciju, tostarp, bet neaprobežojoties ar PayPal lietotāju ID vai paroles (kopīgi “PII”), kuras ir ieguvusi nepilnvarota persona vai jūs vai PayPal pamatoti uzskata, ka šāds drošības pārkāpums var būt noticis.

  1.2. Paziņojums un laika noteikšana. Neatkarīgi no jūsu jebkādām citām juridiskām saistībām, jūs piekrītat nekavējoties rakstiski paziņot PayPal pēc tam, kad atklājat Drošības pārkāpumu. Saskaņā ar jūsu pienākumiem šajā Sadaļā, jūs pieliksiet komerciāli pamatotus centienus, lai informētu PayPal par Drošības pārkāpumu ne vēlāk kā trīsdesmit (30) minūtes pēc konstatēšanas. No brīža, kad jūs atklājat Drošības pārkāpumu un paziņojat par to PayPal, nekādā gadījumā nedrīkst būt vairāk kā vienas (1) stundas starpība.

  1.3. Paziņojuma formāts. Atbilstoši šim Pielikumam, jūsu paziņojums par Drošības pārkāpumu jānosūta e-pasta veidā uz privacybreach@ebay.com, kurā jūs sniegsiet šādu informāciju: problēmas pārskats, paredzamais risinājuma laiks un pārstāvja kontaktinformācija, ar kuru PayPal var sazināties, lai iegūtu incidenta atjauninājumus.

  1.4. PayPal vides izolācija. Jūs vai nu nekavējoties atslēgsiet pieteikuma funkcionalitāti vai izolēsiet un aizsargāsiet PayPal datus, ja drošības problēma ir identificēta saskaņā ar šo piemēru. PayPal patur tiesības pieprasīt, lai jūs izolētu tās datu bāzes, serverus un/vai sistēmas, ja šķiet, ka PayPal klientu informācija tiek apdraudēta kā Drošības pārkāpums.

  1.5. Audits pēc incidenta. Ja notiek Drošības pārkāpums, kurā iesaistīts jūsu aprīkojums vai sistēmas, PayPal var pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi PayPal un var veikt drošības auditu, izmantojot infrastruktūru un ar to saistītās drošības pārbaudes, ko jūs esat norādījis, lai, saskaņā ar Līgumu, varētu nodrošināt Pakalpojumus.

  1.6. PayPal rezultāti un jūsu atbilde. PayPal sniegs jums detalizētu rezultātu skaidrojumu par jebkuru auditu, ko PayPal veic saskaņā ar šo Sadaļu. Jums tiks piešķirtas trīsdesmit (30) dienas, lai atrisinātu visas problēmas, kuras PayPal ir identificējis, veicot auditu. Kad konstatētās problēmas ir atrisinātas, PayPal var veikt drošības revīziju, lai nodrošinātu rezolūcijas izpildi. Ja nespējat atrisināt problēmas, kas konstatētas, veicot iepriekš minētos auditus, PayPal var šādu rīcību uzskatīt par būtisku Līguma pārkāpumu, kā rezultātā PayPal izbeidz Līgumu bez soda naudas vai citas PayPal noteiktas izbeigšanas maksas.

 2. Drošības prasības.

  2.1 Fiziskā drošība. Jūs izmantosiet tikai to infrastruktūru, ko esat norādījis, lai jūs varētu nodrošināt Pakalpojumus fiziski drošā telpā, saskaņā ar Līgumu.

  2.2 Ugunsmūri. Jūs izmantosiet saprātīgi atbilstošu ugunsmūra tehnoloģiju jūsu vietnes darbībai.

  2.3. PayPal datu pārsūtīšana un glabāšana. Saskaņā ar Līgumu, kad PayPal PII Dati tiek pārsūtīti starp tīkliem, tie tiek šifrēti.

  2.4. Sankcionētā piekļuve. Līguma darbības laikā PayPal PII datus apstrādās tikai noteikta un jūsu personāla pilnvarota grupa.

  2.5. Pasākumu uzraudzība. Jebkurai no jūsu sistēmām, kas sazinās ar PayPal API vai uzglabā PayPal saturu, ir jāreģistrē piekļuve notikumiem, t.i., pieteikšanās un atteikšanās, līdz ar diennakts laiku un saistītā Lietotāja ID. Šie žurnāli jāsaglabā vismaz sešdesmit (60) dienas. Gadījumā, ja, izmantojot jūsu sistēmas notiek nesankcionēta piekļuve PayPal sistēmām, PayPal patur tiesības pārbaudīt šos notikumu žurnālus kā daļu no izmeklēšanas.

  2.6. Datu dzēšana un iznīcināšana. Kad Līgums tiek izbeigts vai beidzas, vai PayPal dati Līguma vajadzībām vairs nav nepieciešami, PayPal dati tiks nekavējoties dzēsti no jūsu vides. Pirms iznīcināšanas vai atkārtotas izmantošanas visi informācijas nesēji, kas tiek izmantoti PayPal datu glabāšanai, tiks iztīrīti, izmantojot nozares labāko praksi vai iznīcināti.

 3. Kriptogrāfija.

  3.1. Patentēta šifrēšana. Šifrējot saskaņā ar šo Pielikumu, jūs izmantosiet tikai nozares atzītus šifrēšanas algoritmus. Šifrēšanas algoritmi būs pietiekami jaudīgi, lai būtu pielīdzināmi 128 bitu TripleDES. Jaukšanas algoritmi būs vai nu SHA-1 vai MD‑5.

  3.2. Kriptogrāfiskās tehnoloģijas. Savienojumi ar jūsu vietni, izmantojot internetu, tiks aizsargāti, izmantojot jebkuru no šīm kriptogrāfiskām tehnoloģijām: IPSec, TLS, SSH/SCP, PGP vai citas tehnoloģijas, kas nodrošina būtiski līdzīgu drošības līmeni, kā jūs esat noteicis.