>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

Pranešimas dėl FATCA įstatymo ir CRS įstatymo

 

Atsisiųsti PDF

Pranešimas dėl FATCA įstatymo ir CRS įstatymo

Pagal 2015 m. liepos 24 d. Liuksemburgo įstatymą dėl JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA įstatymas) ir 2015 m. gruodžio 18 d. įstatymą dėl EBPO bendro ataskaitų teikimo standarto (CRS įstatymas), kurie priimti atitinkamai siekiant įgyvendinti Jungtinių Valstijų (JAV) ir Liuksemburgo vyriausybių susitarimą dėl tarptautinio mokestinių prievolių vykdymo ir ES direktyvą dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų (2014/107/ES), mes, kaip duomenų valdytojai, informuojame, kad bus renkami toliau nurodyti Jūsų duomenys ir kad jais gali būti dalijamasi arba jie gali būti kitaip tvarkomi įgyvendinant minėtus įstatymus (vadovaujamasi prielaida, kad jie taikomi) ir laikantis jų nuostatų: 

  • vardas;
  • adresas;
  • (numanoma) rezidavimo šalis (arba šalys) mokesčių tikslais;
  • rezidavimo šalies arba šalių išduotas (-i) mokesčių mokėtojo kodas (-ai) ir, jei taikoma, JAV mokesčių mokėtojo kodas (JAV TIN);
  • gimimo vieta ir data;
  • sąskaitos numeris (arba pakaitinis sąskaitos numeris, pagal kurį identifikuojamos Jūsų lėšos);
  • sąskaitos likutis arba vertė bet kurių metų, kuriais laikoma sąskaita, gruodžio 31 d.

Jeigu esate laikytinas atitinkamu JAV asmeniu pagal FATCA įstatymą ir (arba) praneštinu asmeniu pagal CRS įstatymą ir darant prielaidą, kad FATCA įstatyme ir CRS įstatyme nustatyti įsipareigojimai „PayPal“ (bet kuriuo atveju esate laikomas praneštinu paskyros turėtoju), „PayPal“, kaip pagal minėtus įstatymus ataskaitas teikiančioji finansų įstaiga, automatiškai pateikia informaciją Liuksemburgo mokesčių administratoriui. Jis dalysis šia informacija su JAV vidaus mokesčių tarnyba, jei bus taikomas FATCA įstatymas ir (arba) jei taikomas CRS įstatymas, su savo atitinkamos šalies ar šalių, kuriose yra rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir kurios dalyvauja jurisdikcijose pagal CRS įstatymą, kompetentingąja institucija ar institucijomis. 

Pirmiau nurodyta informacija bus pateikiame Liuksemburgo mokesčių administratoriui bet kuriais kalendoriniais metais, kuriais esate arba tapote praneštinu paskyros turėtoju (ne vėliau kaip kitų kalendorinių metų birželio 30 d.). Todėl tokius duomenis ir toliau tvarkysime, kol jie nebebus reikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo tvarkomi.

Pagal FATCA ir CRS įstatymus privalote pateikti bet kokią papildomą informaciją, kurios mums gali tam tikru metu prireikti, kad galėtume taikyti šiuos įstatymus. Laiku nepateikus informacijos, jūsų informaciją galime perduoti Liuksemburgo mokesčių administratoriui, o jis šią informaciją pateiks minėtoms institucijoms. Turite teisę susipažinti su Liuksemburgo mokesčių administratoriui pateikta informacija ir prireikus – teisę šią informaciją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis turėtumėte atlikti Privatumo politikos 11 skyriuje numatytus veiksmus.

Nuorodos į FATCA įstatymą ir CRS įstatymą apima nuorodas į visas taisykles, pagrįstas susitarimais dėl bendrų duomenų teikimo standartų, kurie gali būti taikomi pagal Liuksemburgo teisę, taip pat į visus teisės aktus, kuriais šios taisyklės, įstatymai ir susitarimai gali būti iš dalies arba visiškai pakeisti.