>> සියලුම නෛතික ගිවිසුම් පෙන්වන්න

>> පසුගිය ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන පෙන්වන්න

ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල

 

ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු PayPal ගිවිසුම(ම්)වෙත කරන ලද සංශෝධන(ය) පිළිබඳ දැන්වීම

නිකුත් කළේ: 2022 සැප්තැම්බර් 26

 

මෙම පිටුව

මෙම පිටුවෙන් ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු රටවල්වල PayPal පරිශීලක ගිවිසුම් හෝ අනෙකුත් මාර්ගගත ගිවිසුම්, හෝ සැලකිල්ල යොමු කළ යුතු ප්‍රකාශ සම්බන්ධව සිදුවන වෙනස්කම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම් PayPal පරිශීලිකයන් වෙත විස්තර කිරීම සහ/හෝ පෙරදසුන් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. ඔබට අතීත ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල දැන්වීම් සමාලෝචනය ද කළ හැකි ය. අදාළ දැනුම්දීම් අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නම්, ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රියාත්මක වන දිනයන්හිදී හෝ ඊට පෙර පෙරදසුන් කළ ගිවිසුම්වලට අමතර වෙනස්කම් සිදු කළ හැකි බව සලකන්න. 

 

ඉදිරියට එන වෙනස්කම්

PayPal සමග ඔබේ සම්බන්ධතාවය පාලනය කරන ඇතැම් ගිවිසුම්වල (පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති) අපි වෙනස්කම් සිදු කරන්නෙමු. මෙම වෙනස්කම් පහත දැක්වෙන අනුරූපී බලාත්මක වන දින(ය) මත ස්වයංක්‍රීයව සිදුවනු ඇත.

 

අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග

කරුණාකර පහත දැක්වෙන දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කර ඉදිරියට එන වෙනස්කම් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. වෙනස්කම් බලපැවැත්වීමෙන් පසු අපගේ සේවාවන් අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමෙන්, එම වෙනස්කම් වලට බැඳී සිටීමට ඔබ එකඟ වේ. නැතහොත්, එවැනි වෙනස්කම් පිළිගැනීම සඳහා තවත් යමක් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට මනාප නම් පරිශීලක ගිවිසුමේ විස්තර කර ඇති පරිදි අදාළ බලාත්මක දිනයට පෙර ඔබගේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය යුතු වේ.

 

PayPal පරිශීලක ගිවිසුම වෙත සංශෝධන

2022 ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා සිට බලපැවැත්වේ (චීන ප්‍රධාන භූමියේ පදිංචිකරුවන්ට 2022 නොවැම්බර් 10 දින සිට බලපැවැත්වෙනු ඇත):

  • ඔබ අවශ්‍ය බදු සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා නොදෙන්නේ නම්, PayPal හට ඔබේ ගිණුමට සීමාවන් පැනවීමට සහ/හෝ ලැබුණු ඇතැම් දළ ගෙවීම් අත්හිටුවීමට අවශ්‍ය විය හැකි බව අපි පැහැදිලි කරන්නෙමු.

යාවත්කාලීන කළ PayPal පරිශීලක ගිවිසුම සමාලෝචනය කරන්න

 

PayPal පිළිගත හැකි භාවිත පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියෙහි සංශෝධන

2022 ඔක්තෝබර් 31 දින සිට බලපැවැත්වෙ (චීන ප්‍රධාන භූමියේ පදිංචිකරුවන්ට 2022 නොවැම්බර් 10 දින සිට බලපැවැත්වෙනු ඇත):

  • නිශ්චිත නිර්ණායක සපුරාලන පණිවිඩ, අන්තර්ගතය හෝ ද්‍රව්‍ය යැවීම, පළ කිරීම හෝ ප්‍රකාශනය ඇතුළත් කිරීමට අපි දැනට පවතින තහනම් ක්‍රියාකාරකම් ලැයිස්තුව පුළුල් කරන්නෙමු. 

යාවත්කාලීන කරන ලද PayPal පිළිගත හැකි භාවිත ප්‍රතිපත්තිය සමාලෝචනය කරන්න