ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල

>> සියලුම නෛතික ගිවිසුම් පෙන්වන්න

>> ඉදිරි ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල පෙන්වන්න

පසුගිය ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල

 

මෙම පිටුව PayPal සේවයන්ට, එහි පරිශීලක ගිවිසුම්වලට හෝ වෙනත් ප්‍රතිපත්තිවලට සිදු කළ වැදගත් වෙනස්කම් පෙන්වයි.

*2014 මාර්තුවලට පෙර ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල සඳහා කරුණාකර මෙම PDF බලන්න.

*2014 අප්‍රේල් සහ 2018 දෙසැම්බර් අතර පසුගිය ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල සඳහා කරුණාකර මෙම PDF බලන්න.

 

ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු PayPal ගිවිසුම(ම්) වෙත කරන ලද සංශෝධන(ය) පිළිබඳ දැන්වීම

නිකුත් කරන ලද්දේ: 2022 අගෝස්තු 9

 

මෙම පිටුව

මෙම පිටුවෙන් ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු රටවල්වල PayPal පරිශීලක ගිවිසුම් හෝ අනෙකුත් මාර්ගගත ගිවිසුම්, හෝ සැලකිල්ල යොමු කළ යුතු ප්‍රකාශ සම්බන්ධව සිදුවන වෙනස්කම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම් PayPal පරිශීලිකයන් වෙත විස්තර කිරීම සහ/හෝ පෙරදසුන් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. ඔබට අතීත ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල දැන්වීම් සමාලෝචනය ද කළ හැකි ය. අදාළ දැනුම්දීමේ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නම්, පහත දක්වා ඇති බලාත්මක වන දිනයන්හිදී හෝ ඊට පෙර අනුරූපී එකඟතාවන්ට සිදු කෙරෙන අමතර වෙනස්කම් කෙරෙහි මෙහි දක්වා ඇති කිසිදු පෙරදසුනක් විසින් තහනම් කරනු නොලබයි.

 

ඉදිරියට එන වෙනස්කම්

PayPal සමග ඔබේ සම්බන්ධතාවය පාලනය කරන ඇතැම් ගිවිසුම්වල (පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති) අපි වෙනස්කම් සිදු කරන්නෙමු. මෙම වෙනස්කම් පහත දැක්වෙන අනුරූපී බලාත්මක වන දින(ය) මත ස්වයංක්‍රීයව සිදුවනු ඇත.

 

අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග

කරුණාකර පහත දැක්වෙන දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කර ඉදිරියට එන වෙනස්කම් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. වෙනස්කම් බලපැවැත්වීමෙන් පසු අපගේ සේවාවන් අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමෙන්, එම වෙනස්කම් වලට බැඳී සිටීමට ඔබ එකඟ වේ. නැතහොත්, එවැනි වෙනස්කම් පිළිගැනීම සඳහා තවත් යමක් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට මනාප නම් පරිශීලක ගිවිසුමේ විස්තර කර ඇති පරිදි අදාළ බලාත්මක දිනයට පෙර ඔබගේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය යුතු වේ.

 

PayPal පරිශීලක ගිවිසුම වෙත සංශෝධන

2022 සැප්තැම්බර් 7 වෙනිදා සිට බලපැවැත්වේ (චීන ප්‍රධාන භූමියේ පදිංචිකරුවන්ට 2022 සැප්තැම්බර් 26 දින සිට බලපැවැත්වෙනු ඇත):

 • 2022 ඔක්තෝබර් 31 සිට ව්‍යාපාරික ගිණුම්වලට පුද්ගලික ගනුදෙනු ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත.
 • PayPal ගිණුම්වලට 2022 ඔක්තෝබර් 31 සිට ව්‍යාපාරික ගිණුම් වෙත පුද්ගලික ගනුදෙනු යැවීමට නොහැකි වනු ඇත.
 • ඔබ ඔබේ වෙබ් අඩවියේ PayPal සේවාවන් ඒකාබද්ධ කරන්නේ නම් හෝ යොමු කරන්නේ නම්, පරිශීලක ගිවිසුමට අනුකූල බව සහතික කිරීමට සහ වංචාවට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට ඔබේ වෙබ් අඩවිය ඇගයීමට PayPal ස්වයංක්‍රීය තාක්ෂණයන් (උදා: වෙබ් අඩවි ක්‍රෝලිං) භාවිතා කළ හැකි බව අපි පැහැදිලි කරන්නෙමු.

යාවත්කාලීන කළ PayPal පරිශීලක ගිවිසුම සමාලෝචනය කරන්න

 

කොරියානු පරිශීලකයන්

PayPal රහස්‍යතා ප්‍රකාශය වෙත යාවත්කාලීන

 • 2022 සැප්තැම්බර් 7 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි, අපි ඔබේ පුද්ගලික දත්ත හෙළිදරව් කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්ව සේවා සපයන්නන්, හෙළිදරව් කිරීමේ අරමුණ, හෙළිදරව් කරන ලද තොරතුරු වර්ග ආදිය සමග යාවත්කාලීන කරන්නෙමු.

යාවත්කාලීන කළ රහස්‍යතා ප්‍රකාශය සමාලෝචනය කරන්න.

අප විසින් ඔබේ පුද්ගලික දත්ත හෙළි කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්ව ලැයිස්තුව සමාලෝචනය කරන්න.

 

ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු PayPal ගිවිසුම (ම්) වෙත කරන සංශෝධන (ය) පිළිබඳ දැන්වීම

නිකුත් කළේ: 2022 මැයි 10

 

මෙම පිටුව

මෙම පිටුවෙන් ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු රටවල්වල PayPal පරිශීලක ගිවිසුම් හෝ අනෙකුත් මාර්ගගත ගිවිසුම්, හෝ සැලකිල්ල යොමු කළ යුතු ප්‍රකාශ සම්බන්ධව සිදුවන වෙනස්කම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම් PayPal පරිශීලිකයන් වෙත විස්තර කිරීම සහ/හෝ පෙරදසුන් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. ඔබට අතීත ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල දැන්වීම් සමාලෝචනය ද කළ හැකි ය.

 

ඉදිරියට එන වෙනස්කම්

PayPal සමග ඔබේ සම්බන්ධතාවය පාලනය කරන ඇතැම් ගිවිසුම්වල (පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති) අපි වෙනස්කම් සිදු කරන්නෙමු. මෙම වෙනස්කම් පහත දැක්වෙන අනුරූපී බලාත්මක වන දින(ය) මත ස්වයංක්‍රීයව සිදුවනු ඇත.

 

අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග

කරුණාකර පහත දැක්වෙන දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කර ඉදිරියට එන වෙනස්කම් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. වෙනස්කම් බලපැවැත්වීමෙන් පසු අපගේ සේවාවන් අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමෙන්, එම වෙනස්කම් වලට බැඳී සිටීමට ඔබ එකඟ වේ. නැතහොත්, එවැනි වෙනස්කම් පිළිගැනීම සඳහා තවත් යමක් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට මනාප නම් පරිශීලක ගිවිසුමේ විස්තර කර ඇති පරිදි අදාළ බලාත්මක දිනයට පෙර ඔබගේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය යුතු වේ.

 

PayPal පරිශීලක ගිවිසුම වෙත සංශෝධන

2022 ජූනි 8 වෙනිදා සිට බලපැවැත්වේ (චීන ප්‍රධාන භූමියේ පදිංචිකරුවන්ට 2022 ජූනි 24 දින සිට බලපැවැත්වෙනු ඇත):

 • ඇතැම් රටවල්/කලාප සඳහා, අපි පරිශීලක ගිවිසුමෙන් ගාස්තු වගුව ඉවත් කරන්නෙමු. ඔබට අපගේ පාරිභෝගික ගාස්තු සහ ව්‍යාපාරික ගාස්තු පිටු වල අදාළ ගාස්තු සොයා ගත හැක.

යාවත්කාලීන කරන ලද පරිශීලක ගිවිසුම සමාලෝචනය කරන්න.

පාරිභෝගික ගාස්තු සමාලෝචනය කරන්න.

ව්‍යාපාරික ගාස්තු සමාලෝචනය කරන්න.

 

මොනාකෝ සහ සැන් මැරිනෝ පරිශීලකයින්

ඔබගේ SEPA ඍජු හර මැන්ඩේටයට යාවත් කිරීම්

බලාත්මක වන දිනය: 2022 මැයි 31

 • "ගෙවීම් වර්ගය" ලෙස හඳුන්වන ක්ෂේත්‍රයක් ඇතුළත් කිරීමෙන් සහ "පුනරාවර්තන" ලෙස ලැයිස්තුගත කිරීමෙන් අපි ඔබේ SEPA ඍජු හර මැන්ඩේටය යාවත්කාලීන කරන්නෙමු, එය ඔබේ PayPal ගිණුමේ අරමුදල් මූලාශ්‍රය ලෙස බැංකු ගිණුමක් සම්බන්ධ කිරීමේදී ඔබ අපට අඛණ්ඩ අධිකාරිය සහිතව ලබා දෙන පරිශීලක ගිවිසුමට අනුකූල වේ. අපි ඔබේ ලිපිනය ඇතුළත් කිරීමෙන් ද ඔබේ SEPA ඍජු හර මැන්ඩේටය යාවත්කාලීන කරන්නෙමු.
 • සාමාන්‍ය පරිදි SEPA ඍජු හර මැන්ඩේටය භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිලාභ ඔබ දිගටම භුක්ති විඳිනු ඇත. මෙම යාවත්කාලීනය ඔබට ලැබෙන සේවාවට කිසිම ආකාරයකින් බලපාන්නේ නැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

 

ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු PayPal ගිවිසුම (ම්) වෙත කරන සංශෝධන (ය) පිළිබඳ දැන්වීම

නිකුත් කළේ: 2022 පෙබරවාරි 11

 

මෙම පිටුව

මෙම පිටුවෙන් ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු රටවල්වල PayPal පරිශීලක ගිවිසුම් හෝ අනෙකුත් මාර්ගගත ගිවිසුම්, හෝ සැලකිල්ල යොමු කළ යුතු ප්‍රකාශ සම්බන්ධව සිදුවන වෙනස්කම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම් PayPal පරිශීලිකයන් වෙත විස්තර කිරීම සහ/හෝ පෙරදසුන් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. ඔබට අතීත ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල දැන්වීම් සමාලෝචනය ද කළ හැකි ය.

 

ඉදිරියට එන වෙනස්කම්

PayPal සමග ඔබේ සම්බන්ධතාවය පාලනය කරන ඇතැම් ගිවිසුම්වල (පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති) අපි වෙනස්කම් සිදු කරන්නෙමු. මෙම වෙනස්කම් පහත දැක්වෙන අනුරූපී බලාත්මක වන දින(ය) මත ස්වයංක්‍රීයව සිදුවනු ඇත.

 

අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග

කරුණාකර පහත දැක්වෙන දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කර ඉදිරියට එන වෙනස්කම් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. නැතහොත්, එවැනි වෙනස්කම් පිළිගැනීම සඳහා තවත් යමක් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට මනාප නම් පරිශීලක ගිවිසුමේ විස්තර කර ඇති පරිදි අදාළ බලාත්මක දිනයට පෙර ඔබගේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය යුතු වේ.

 

අපගේ දැනුම්දීමේ පරිචයන් වෙත වෙනස්කම්

ආචාරදීලී වීමක් ලෙස තෝරා ගන්නේ නම් මිස, අප තවදුරටත් ඔබට හෝ ඔබේ වෙළඳපොලේ සිටින අනෙකුත් පරිශීලකයින්ට අපගේ නීතිමය ගිවිසුම්වල වෙනස්කම් පිළිබඳ ඊමේල් එවන්නේ නැත. අපගේ PayPal පරිශීලක ගිවිසුමට අනුකූලව, ඔබගේ අයිතිවාසිකම් අඩු කරන හෝ ඔබේ වගකීම් වැඩි කරන වෙනස්කම් ඇත්නම් ඒවා බලාත්මක වීමට අවම වශයෙන් දින 14කට පෙර අපගේ ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන පිටුවේ ඒ පිළිබඳ දැනුම්දීම අපි දිගටම පළ කරන්නෙමු. එවැනි දැනුම්දීම් සඳහා කරුණාකර අපගේ ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන පිටුව පරීක්ෂා කරන්න. වෙනස්කම් බලපැවැත්වීමෙන් පසු අපගේ සේවාවන් අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමෙන්, එම වෙනස්කම් වලට බැඳී සිටීමට ඔබ එකඟ වේ.

 

PayPal පරිශීලක ගිවිසුම වෙත සංශෝධන

2022 මාර්තු 16 දින සිට බලාත්මක වේ (තායිලන්තයේ සහ චීන ප්‍රධාන භූමි ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්ට 2022 අප්‍රේල් 1 දින සිට බලාත්මක වේ), අපි:

 • $10,000 USD ට වැඩි ගනුදෙනු මුදලක් සහිත ඇතැම් ප්‍රතිමෝජ්‍ය නොවන ටෝකන (NFT) ඇතුළත් කිරීමට නුසුදුසු අයිතම ලැයිස්තුව පුළුල් කිරීම සඳහා PayPal හි විකුණුම්කරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන සංශෝධනය කරන්නෙමු.
 • විකුණුම්කරු යම් සීමිත ක්‍රියාකාරීත්වයක නිරත වුවහොත් ඒ සඳහා අප විසින් ගනු ලැබිය හැකි ක්‍රියාමාර්ග සහ අප විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි මතභේද ගාස්තු ඇතුළත් කිරීම සඳහා මතභේද ගාස්තු සහ සීමිත ක්‍රියාකාරීත්වයන් පිළිබඳ නියම යාවත්කාලීන කරන්නෙමු.

යාවත්කාලීන කරන ලද පරිශීලක ගිවිසුම සමාලෝචනය කරන්න

 

සියලුම අදාළ නෛතික ගිවිසුම් සඳහා වන සංශෝධන

බලාත්මක වන දිනය: 2022 මාර්තු 16 (තායිලන්තයේ සහ චීන ප්‍රධාන භූමියෙහි පදිංචිකරුවන්ට 2022 අප්‍රේල් 1 දින සිට බලාත්මක වේ), අපි:

 • පහත ගිවිසුම අත්හිටුවීම ද ඇතුළුව, තවදුරටත් අදාළ නොවන eBay වෙත වන යොමු කිරීම් ඉවත් කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම සිදු කරන්නමු:
  • eBay බිල් කිරීමේ ගිවිසුම
 • ආර්ජන්ටිනාව, කොස්ටාරිකාව, ඩොමිනිකන් ජනරජය සහ පේරු හි පදිංචිකරුවන් සඳහා PayPal Partner Fundraising Program හි නියම සහ කොන්දේසි එක් කිරීම.

 

ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු PayPal ගිවිසුම (ම්) වෙත කරන සංශෝධන (ය) පිළිබඳ දැන්වීම

නිකුත් කරන ලද්දේ: 2021 ඔක්තෝබර් 29

 

මෙම පිටුව

මෙම පිටුවෙහි විස්තර ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු PayPal පරිශීලක ගිවිසුම් හෝ අනෙකුත් මාර්ගගත ගිවිසුම්, හෝ සැලකිල්ල අවශ්‍ය ප්‍රකාශ සඳහා වන වෙනස්කම් PayPal පරිශීලිකයන් වෙත යාවත්කාලීන කරයි. ඔබට අතීත ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල දැන්වීම්ද සමාලෝචනය කළ හැකිය.

 

ඉදිරියට එන වෙනස්කම්

PayPal සමග ඔබේ සම්බන්ධතාවය පාලනය කරන ඇතැම් ගිවිසුම්වල (පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති) අපි වෙනස්කම් සිදු කරන්නෙමු. මෙම වෙනස්කම් පහත දැක්වෙන අනුරූපී බලාත්මක වන දින(ය) මත ස්වයංක්‍රීයව සිදුවනු ඇත.

 

අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග

කරුණාකර පහත දැක්වෙන දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කර ඉදිරියට එන වෙනස්කම් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. නැතහොත්, එවැනි වෙනස්කම් පිළිගැනීම සඳහා තවත් යමක් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට මනාප නම් පරිශීලක ගිවිසුමේ විස්තර කර ඇති පරිදි අදාළ බලාත්මක දිනයට පෙර ඔබගේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය යුතු වේ.

 

PayPal පරිශීලක ගිවිසුම වෙත සංශෝධන

2021 දෙසැම්බර් 1 සිට බලාත්මක වන පරිදි ( මැලේසියාව, තායිලන්තය සහ චීන ප්‍රධාන භූමියේ පදිංචිකරුවන්ගේ බලාත්මක දිනය 2021 දෙසැම්බර් 17 වේ), අපි:

 • වෙබ් පිටු වෙන් කිරීම සඳහා PayPalහි ගැනුම්කරු ආරක්ෂාව වැඩසටහන සහ PayPalහි අලෙවිකරුගේ ආරක්ෂාව වැඩසටහන නියම ප්‍රතිනිශ්චයනය කරන්නෙමු. මෙම වැඩසටහන් නියම ඔබ පරිශීලක ගිවිසුමට එකඟ වන අවස්ථාවේදී පිළිගැනෙන අතර පරිශීලක ගිවිසුමේ කොටසක් ලෙස පවතියි. ප්‍රතිනිශ්චයනය කිරීමේ අරමුණ වන්නේ නියම සොයාගැනීමට සහ සැරිසැරීමට පහසු කරවීමයි.
 • ප්‍රවාහනගත කිරීමේ සාක්ෂි හෝ භාර දුන් බවට සාක්ෂි සඳහා ද මාර්ගගතව සත්‍යාපනය කළ හැකි නිරික්සුම් අංකයක් ඇතුළත් විය යුතු බව පැහැදිලි කිරීමට PayPalහි අලෙවිකරුගේ ආරක්ෂාව වැඩසටහන ප්‍රතිශෝධනය කරන්නෙමු.
 • අපගේ මාර්ගගත මතභේද නිරාකරණ ක්‍රියාවලිය, PayPal ගැනුම්කරු ආරක්ෂාව වැඩසටහන, සහ/හෝ PayPal අලෙවිකරුගේ ආරක්ෂාව වැඩසටහන, අපගේ පරිශීලක ගිවිසුමේ නිර්වචනය කර ඇති පරිදි සීමිත ක්‍රියාකාරකම් බව පැහැදිලි කරන්නෙමු.

යාවත්කාලීන කරන ලද පරිශීලක ගිවිසුම සමාලෝචනය කරන්න

 

ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම

බලාත්මකයි: 2022 ජනවාරි 28 අපි

 • අපි ඇන්ඩෝරා, ඇල්බේනියා, බොස්නියා & හර්සගොවීනා, ජෝරජියාව, ක්‍රොයේෂියාව, අයිස්ලන්තය, මොනාකෝ, මොල්දෝවා, සර්බියාව, ෆාරෝ දූපත්වල සිටින පරිශීලකයින් සඳහා PayPal ගෙවා දැමීම් මඟින් කරන යැවීම් සහ විදේශීය ක්ෂුද්‍ර ගෙවීම් ලැබීම් සඳහා ගාස්තු ලිහිල් කරන්නෙමු.
 • ඔබේ කාඩ්පතට ඔබ ලබා ගන්නා මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා වෙනත් මුදල් වර්ග සහ අදාළ ගාස්තු එකතු කිරීමෙන් අපි අපේ අතිරේක ගාස්තු යාවත්කාලීන කරන්නෙමු (මුල් ණය මාරු කිරීම් ලෙස ද හැඳින්වේ).

පාරිභෝගික ගාස්තු පිටුව සහ ව්‍යාපාරික ගාස්තු පිටුව සඳහා සංශෝධන

 

කාඩ්පත් සැකසුම් නිෂ්පාදන සඳහා වන දත්ත ආරක්ෂණ පරිශිෂ්ටය වෙත කරන සංශෝධන

බලාත්මක දිනය 2021 දෙසැම්බර් 1, අපි

 • 2021 ජූනි යුරෝපීය කොමිසම මගින් සම්මත කරගත් නව සම්මත ගිවිසුම් වගන්ති සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා කාඩ්පත් සැකසුම් නිෂ්පාදන සඳහා අපගේ දත්ත ආරක්ෂණ පරිශිෂ්ටය යාවත්කාලීන කරන්නෙමු.

කාඩ්පත් සැකසුම් නිෂ්පාදන සඳහා යාවත්කාලීන කරන ලද දත්ත ආරක්ෂණ පරිශිෂ්ටය පරික්ෂා කරන්න

 

ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු ගිවිසුම (ම්) වෙත කරන සංශෝධන (ය) පිළිබඳ දැන්වීම

නිකුත් කරන ලද්දේ: 2021 අගෝස්තු 11

 

මෙම පිටුව

මෙම පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ PayPal ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැදපෙරදිග සහ අප්‍රිකානු පරිශීලක ගිවිසුම් හෝ වෙනත් මාර්ගගත ගිවිසුම්, ප්‍රතිපත්ති හෝ ප්‍රකාශයන්හි සිදුවන වැදගත් වෙනස්කම් පිළිබඳ පරිශීලකයින්ට දැනුම් දීම සඳහා වන ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල කිරීම් වේ. පෙර ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල බැලීමට කරුණාකර “අතීත ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල” වෙත යන්න.

 

ඉදිරියට එන වෙනස්කම්

PayPal සමග ඔබේ සම්බන්ධතාවය පාලනය කරන ඇතැම් ගිවිසුම්වල (පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති) අපි වෙනස්කම් සිදු කරන්නෙමු. මෙම වෙනස්කම් පහත දැක්වෙන අනුරූපී බලාත්මක වන දින(ය) මත ස්වයංක්‍රීයව සිදුවනු ඇත.

 

අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග

කරුණාකර පහත දැක්වෙන දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කර ඉදිරියට එන වෙනස්කම් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. වෙනස්කම් බලපැවැත්වීමෙන් පසු අපගේ සේවාවන් අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමෙන්, එම වෙනස්කම් වලට බැඳී සිටීමට ඔබ එකඟ වේ. එය හැර ඔබෙන් තවත් ක්‍රියාමාර්ගයක් අවශ්‍ය නොවේ. එවැනි වෙනස්කම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඔබ කැමති නම්, අදාළ බලාත්මක වන දිනයට පෙර ඔබේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය යුතුය.

 

PayPal පරිශීලක ගිවිසුම වෙත සංශෝධන

බලාත්මක වන දිනය: 2021 සැප්තැම්බර් 10 (මැලේසියාවේ සහ තායිලන්තයේ පදිංචිකරුවන්ට 2021 සැප්තැම්බර් 27 දින සිට බලපැවැත්වේ. චීන ප්‍රධාන භූමියේ පදිංචිකරුවන්ට මෙය බලාත්මක වන දිනය වන්නේ 2021 ඔක්තෝබර් 14 වේ.)

 • සංචාරක වාහකයා විසින් විකුණනු ලබන සංචාරක ටිකට්පත් සම්බන්ධ ඇතැම් හිමිකම් පෑම් සඳහා වන යෝග්‍යතා පැහැදිලි කිරීම සඳහා අපි PayPal හි අලෙවිකරුගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ වැඩසටහන සංශෝධනය කරමින් සිටිමු.
 • විකුණන්නන්ට කිසියම් මිලකරණ දෝෂයක් හෝ විෂමතාවයක් ඇත්නම්, ඒවා පිළිබඳ තම ගිණුම් ප්‍රකාශ(ය) හෝ වෙනත් ගිණුම් ක්‍රියාකාරීත්ව තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීමෙන් දින හැටක් (60) ඇතුළත අප වෙත දැනුම් දෙන ලෙස අපි ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.
 • අපි පැහැදිලි කරමින් සිටින්නේ, ඔබ කිසියම් සීමා කර ඇති කටයුත්තක නිරත වුවහොත් අප විසින් අයකර ගත හැකි සාධාරණ අවම ඇස්තමේන්තුව ගණනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පිරිවැය වර්ග වේ.
 • අදාළ සිංගප්පූරු රෙගුලාසි/අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වීම සඳහා අපි සිංගප්පූරුව සඳහා රට/කලාප-නිශ්චිත කොන්දේසි යාවත්කාලීන කරමින් සිටිමු.

යාවත්කාලීන කළ පරිශීලක ගිවිසුම සමාලෝචනය කිරීමට, කරුණාකර මෙතැන ක්ලික් කරන්න.

 

පරිශීලක ගිවිසුම් ගාස්තුවලට සංශෝධන

බලාත්මක දිනය: 2021 නොවැම්බර් 10 (ඇන්ඩෝරා, ඇල්බේනියාව, බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනා, ජෝර්ජියාව, ක්‍රොඒෂියාව, අයිස්ලන්තය, මොනාකෝ, මෝල්ඩෝවා, සර්බියා සහ ෆාරෝ දූපත් වල පදිංචිකරුවන්.)

 • යුරෝපා ආර්ථික කලාපය (EEA) සහ එක්සත් රාජධානිය අතර ගනුදෙනු සඳහා අපි 1.29% ක අතිරේක සේවා ගාස්තුවක් හඳුන්වා දෙන්නෙමු.
 • ජාත්‍යන්තර වාණිජ ගනුදෙනු සඳහා වන අතිරේක ප්‍රතිශත පදනම් කරගත් ගාස්තු අපි වෙනස් කරන අතර මෙම ගාස්තු සඳහා අපේ වෙළඳපොළ/කලාපීය රට වර්ගීකරණ සරල කරන්නෙමු. වර්තමාන පරිශීලක ගිවිසුමේ දක්වා ඇති ගාස්තු වල සිට 2021 නොවැම්බර් 10 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙහිඇති යාවත්කාලීන කරන ලද ව්‍යාපාරික ගාස්තු පිටුවේ දැක්වෙන නව ගාස්තු දක්වා ගාස්තු වෙනස් වේ.

 

PayPal පිළිගත හැකි භාවිත පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියෙහි සංශෝධන

 • ප්‍රතිපත්තිය උල්ලංඝනය කිරීම් වලින් ඔබට සිදුවීමට ඉඩ ඇති හානි පැහැදිලි කිරීම සඳහා අපි ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධනය කරමින් සිටිමු. අපි දැනට පවත්නා තහනම් ක්‍රියාකාරකම් ලැයිස්තුව පුළුල් කරමින් සිටින අතරම, පූර්ව අනුමැතිය අවශ්‍ය වාණිජ ක්‍රියාකාරකම් පැහැදිලි කරමින් සිටිමු.

 

PayPal විකල්ප ගෙවීමේ ක්‍රම ගිවිසුමට සංශෝධන
 • සමහර භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෙවීම් පිළිගැනීම තහනම් කිරීම සඳහා අපි ගිවිසුම සංශෝධනය කරමින් සිටිමු.

 

ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු ගිවිසුම (ම්) වෙත කරන සංශෝධන (ය) පිළිබඳ දැන්වීම

නිකුත් කරන ලද්දේ: 2021 අප්‍රේල් 29

 

මෙම පිටුව

PayPal ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැදපෙරදිග සහ අප්‍රිකානු පරිශීලක ගිවිසුම හෝ වෙනත් මාර්ගගත ගිවිසුම්, ප්‍රතිපත්ති හෝ ප්‍රකාශයන්හි වැදගත් වෙනස්කම් පරිශීලකයින්ට දැනුම් දෙන ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන කිරීම් මෙම පිටුවෙහි දැක්වේ. පෙර ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල බැලීමට කරුණාකර “අතීත ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල” වෙත යන්න.

 

ඉදිරියට එන වෙනස්කම්

PayPal සමග ඔබේ සම්බන්ධතාවය පාලනය කරන ඇතැම් ගිවිසුම්වල (පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති) අපි වෙනස්කම් සිදු කරන්නෙමු. මෙම වෙනස්කම් පහත දැක්වෙන අනුරූපී බලාත්මක වන දින(ය) මත ස්වයංක්‍රීයව සිදුවනු ඇත.

 

අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග

කරුණාකර පහත දැක්වෙන දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කර ඉදිරියට එන වෙනස්කම් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. එය හැර ඔබෙන් තවත් ක්‍රියාමාර්ගයක් අවශ්‍ය නොවේ. එවැනි වෙනස්කම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඔබ කැමති නම්, අදාළ බලාත්මක වන දිනයට පෙර ඔබේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය යුතුය.

 

PayPal පරිශීලක ගිවිසුම වෙත සංශෝධන

බලාත්මක වන දිනය: 2021 මැයි 31 (චීන ප්‍රධාන භූමිය, මැලේසියාව සහ තායිලන්තයේ පදිංචිකරුවන්ට 2021 ජුනි 16 දින සිට බලපැවැත්වේ.)

 • PayPal හි ගැනුම්කරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ අලෙවිකරුගේ ආරක්ෂාව, ගෝලීය වශයෙන් අනුකූල වීමටත්, ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ කුමන ගනුදෙනුද යන්න තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීම සඳහාත් අපි තවදුරටත් සංශෝධනය කරමින් සිටිමු.
 • පරිත්‍යාග යැවීම හෝ ලැබීම සලකන්නේ කෙසේද යන්න අපි පැහැදිලි කරමින් සිටිමු.

 

ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම

බලාත්මක වන දිනය: 2021 මැයි 31 (චීන ප්‍රධාන භූමිය, මැලේසියාව සහ තායිලන්තයේ පදිංචිකරුවන්ට 2021 ජුනි 16 දින සිට බලපැවැත්වේ.)

 • PayPal ගිණුමක් විවෘත කර PayPal සේවාවන් භාවිතා කරන චීනප්‍රධාන භූමියේ පදිංචිකරුවන් සඳහා අපි මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ගාස්තුව වෙනස් කර ඇත්තෙමු. ඔබ ගැනුම්කරුවෙකුට ගනුදෙනුවක් ආපසු ගෙවන්නේ නම්, අපගේ ගාස්තු පිටුවේ දක්වා ඇති පරිදි ඔබ ගෙවූ ගාස්තු අපි රඳවා ගන්නෙමු.
 • එක්සත් ජනපද බැංකු ගිණුමට ශේෂය ආපසු ගැනීම සඳහා ඇතැම් රටවලට හෝ කලාපවලට අදාළ වන ගාස්තුව අපි වෙනස් කර ඇත්තෙමු. ඉහත බලාත්මක දිනයේ සිට පිලිපීනය, ඉන්දුනීසියාව, ජපානය, දකුණු කොරියානු ජනරජය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පරිශීලකයින් විසින් එක්සත් ජනපද බැංකු ගිණුමට ශේෂය ආපසු ගැනීම 3.00% ක ගාස්තුවකට යටත් වන අතර ආර්ජන්ටිනාවේ සහ කොලොම්බියාවේ පරිශීලකයින් විසින් එක්සත් ජනපද බැංකු ගිණුමට ශේෂය ආපසු ලබා ගැනීම 3.50% ක ගාස්තුවකට යටත් වේ.

 

PayPal උසස් ණය සහ හර කාඩ්පත් ගිවිසුමට සංශෝධන

බලාත්මක වන දිනය: 2021 මැයි 31

 • අපි PayPal උසස් ණය සහ හර කාඩ්පත් ගිවිසුමේ නම වෙනස් කර ඇත්තෙමු. මෙම ගිවිසුමේ නව නම PayPal මාර්ගගත ගෙවීම් සේවා ගිවිසුමයි.
 • ගිවිසුමෙන් ආවරණය වන සේවාවන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර PayPal මාර්ගගත ගෙවීම් සේවා ආරම්භයේ “මෙම ගිවිසුම පිළිබඳව” කොටස බලන්න.
 • PayPal ගෙවීම් බොත්තම භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කිරීම සඳහා අපි කොන්දේසි එකතු කර ඇති අතර, පුනරාවර්තන බිල්පත් සහ පුනරාවර්තන ගෙවීම් විශේෂාංග භාවිතා කිරීම පැහැදිලි කිරීම සඳහා අපි කොන්දේසි එකතු කර ඇත්තෙමු.
 • අපි අපගේ හිමිකාරීත්ව අයිතිවාසිකම් නියමයන් යාවත්කාලීන කරමින් සිටිමු.

යාවත්කාලීන පරිශීලක ගිවිසුම සමාලෝචනය කිරීමට, කරුණාකර මෙතැන ක්ලික් කරන්න.

 

PayPal නෛතික ගිවිසුමට සිදුකෙරෙන සංශෝධන දැන්වීම

නිකුත් කරන ලද්දේ: 2021 ජනවාරි 29

 

කරුණාකර මෙම ලේඛනය කියවන්න.

PayPal සමඟ ඔබගේ සම්බන්ධතාව පාලනය කරනු ලබන නෛතික ගිවිසුමට අපි වෙනස්කම් සිදු කරන්නෙමු.

ඉදිරියේදී සිදු කෙරෙන වෙනස්කම් සම්බන්ධව වඩා හුරුපුරුදුවීම පිණිස පහත සඳහන් දැන්වීම් පරීක්ෂාවෙන් සමාලෝචනය කරන මෙන් අපි ඔබට දිරි දෙන්නෙමු.

මෙම වෙනස්කම් පහත දක්වා ඇති දිනයේ දී ස්වයංක්‍රීයව ම සිදු වනු ඇති බැවින් වෙනත් කිසිවක් කළ යුතු වන්නේ නැත. මෙම වෙනස්කම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඔබ කැමති නම්, බලාත්මක දිනයට පෙර ඔබේ PayPal ගිණුම වසා දැමිය යුතු ය.

 

බලාත්මක වන දිනය: 2021 පෙබරවාරි 26

(චීන ප්‍රධාන භූමියේ පදිංචිකරුවන්ට 2021 මාර්තු 29 දින සිට බලපැවැත්වේ. මැලේසියාවේ පදිංචිකරුවන්ට 2021 මාර්තු 5 දින සිට බලපැවැත්වේ.)

ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපා සහ ලතින් ඇමෙරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකාව සඳහා වන PayPal පරිශීලක ගිවිසුම සඳහා වන යාවත් කිරීම්

අපි, අපගේ නියමයන්ට පහත වෙනස්කම් සිදු කරන්නෙමු:

 • අපි ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ කුමන ගනුදෙනු ද යන්න පැහැදිලි කිරීම සඳහා ලැයිස්තුගත බැහැර කිරීම් PayPalහි ගැනුම්කරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ අලෙවිකරුගේ ආරක්ෂාව වෙත ගෝලීයව අනුකූල වන පරිදි සංශෝධනය කරමින් සිටිමු.
 • ගනුදෙනුව මතභේදයක්, ආපසු හැරවීමක් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් අනවසර එකක් බව PayPal විසින් දැනුම් දීමෙන් දින දෙකකට වඩා වැඩි කාලයකට පසු වෙළෙන්දෙකු භෞතික භාණ්ඩයක් ප්‍රවාහනගත කරන විට හෝ මිල දී ගැනීමේ ඇණවුමක් සම්පූර්ණ කරන විට එය අදාළ නොවන පරිදි, අපි PayPalහි අලෙවිකරුගේ ආරක්ෂාව සංශෝධනය කරමින් සිටිමු.
 • අපි අපගේ PayPal ගෙවා දැමීම් සහ බහු ගෙවීම් සේවා නියම පැහැදිලි කරමින් සිටිමු, ඒවා භාවිතා කළ හැක්කේ තනි හෝ වෙනත් නුසුදුසු ගෙවීම් සඳහා නොව, බහු හෝ තොග ගෙවීම් සඳහා පමණක් වන අතර සිය ගෙවීම් ලබන්නන්ගෙන් අදාළ කැමැත්ත ලබා ගැනීම සඳහා වෙළඳුන් වගකිව යුතු ය.
 • ඔබ සහ PayPal අතර සන්නිවේදනය පාලනය කරන කොන්දේසි අපි පැහැදිලි කරමින් සිටිමු.
 • PayPal සේවාවන් භාවිතා කරමින් පුද්ගලික දත්ත සැකසීමට අදාළව අපි PayPalහි දත්ත ආරක්ෂණ භූමිකාවන් සහ වගකීම් පැහැදිලි කරමින් සිටිමු.

ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම

 • PayPal ගිණුමක් ඇති සහ PayPal සේවාවන් භාවිතා කරන මැලේසියාවේ පදිංචිකරුවන්ට ආරවුල් ගාස්තු සහ අදාළ නියම සහ කොන්දේසි දැන් අදාළ වේ.

යාවත්කාලීන කළ පරිශීලක ගිවිසුම සමාලෝචනය කිරීමට, කරුණාකර මෙතැන ක්ලික් කරන්න.