උපකාර මධ්‍යස්ථානය - පුද්ගලික ගිණුම

Why did I get API error code 10626?

Issue
PayPal returned API error code 10626 - Transaction refused due to internal security systems.

Cause
Internal Security systems rejected an attempted Direct Payment transaction.

Solution
Ask the customer to provide a different payment method.

Note: PayPal doesn't give merchants specific reasons for payment declines. If more information is required, have the buyer contact PayPal Business Support.

Note: See the Developer Portal for a complete list of NVP/SOAP API error codes.

අපට උදව් කළ හැකි තවත් ක්‍රම

ඔබ දිගටම ගවේෂණය කරන්නේ නම් ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ අභිරුචිකරණය කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරන්නෙමු. අපි ඔබට පුද්ගලික දැන්වීම් පෙන්වීමට කුකීස් භාවිතා කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව ගැටළුවක් නොමැතිද? වැඩිදුර ඉගෙන ගෙන ඔබේ කුකී කළමනාකරණය කරන්න