הגנת מוכר PayPal‏

 

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

'הגנת המוכר' של PayPal למוכרים בישראל

עדכון אחרון: 29 ביוני 2017

 

'הגנת המוכר' של PayPal עומדת לרשותם של:

מקבלי תשלום עם חשבונות PayPal הרשומים בישראל, המקבלים תשלום באמצעות PayPal מקונים המבצעים קניות זכאיות.

אם אתה מוכר או משווק לקונים במדינות אחרות, עליך לקרוא את מדיניות 'הגנת הקונה' של PayPal עבור המדינות שבהן נמצאים לקוחות היעד שלך (מדיניות 'הגנת הקונה' הרלוונטית של PayPal זמינה כאן), משום שמדיניות זו תחול עליך כמקבל תשלום או כמוכר.

'הגנת המוכר' של PayPal לא חלה על תביעות, הכחשות עסקה ו/או ביטולים הנובעים מכך שהקנייה הייתה 'שונה משמעותית מהתיאור' וגם לא על פריטים שאתה מוסר או שנאספים באופן אישי.


מה היקף 'הגנת המוכר' של PayPal בישראל?

אם אתה מקבל הזכאי לתשלום שבוצע על-ידי קונה, PayPal עשויה להחזיר לך סכום בגין תביעות, הכחשות עסקה או ביטולים שהוגשו נגדך על סמך הסיבות הבאות:

 1. הכחשת עסקה או ביטול עסקה הוגשו נגדך עקב 'עסקה בלתי-מורשה' או
 2. הכחשת עסקה או תביעה הוגשו נגדך עקב 'הפריט לא התקבל',


בהם PayPal מקבלת ממך הוכחה על כך שהפריט נשלח או סופק בהתאם לדרישות שבהמשך.

PayPal תשלם לך את מלוא הסכום של תשלום זכאי נשוא התביעה, הכחשת העסקה או הביטול ותוותר על עמלת הכחשת העסקה, אם רלוונטית.

 

מה קורה כאשר קונה מגיש תביעה, הכחשת עסקה או ביטול?

PayPal תציב עיכבון זמני על הכסף בחשבון שלך כדי לכסות את הסכום המלא של התביעה, הכחשת העסקה או הביטול.

אם התשלום לא מכוסה על-ידי 'הגנת המוכר' של PayPal‏, PayPal תסיר את הכסף מהחשבון שלך ותחזיר את התשלום לקונה. בנוסף, תהיה אחראי על עמלת הכחשת העסקה של PayPal, אם רלוונטי.

 

מהן דרישות הזכאות ל'הגנת המוכר' של PayPal בישראל?

 1. אם קיבלת יותר מ-100,000 אירו בחודש לפחות פעם אחת בתקופה רציפה של 6 חודשים בחשבון ה-PayPal שלך ו/או אם אתה גובה חיוב נוסף עבור השימוש ב-PayPal (כשהחוק החל עליך מתיר לך לגבות תשלום כזה), לא תהיה זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal, אלא אם הוסכם אחרת בינך לבין PayPal‏. PayPal תבחן את זכאותך ל'הגנת המוכר' בחודשים אוקטובר ואפריל של כל שנה קלנדרית.
 2. כדי להיות זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal, עליך לעמוד בכל הדרישות הבאות:
  1. עליך לכבד את הדרישות המפורטות לעיל ביחס לחשבון ה-PayPal שלך.
  2. על העסקה להיות מסומנת על-ידי PayPal כזכאית ל'הגנת המוכר' של PayPal בדף 'פרטי עסקה' בחשבון שלך. אם היא מסומנת כזכאית, תחול ההגנה גם עבור 'תשלומים בלתי-מורשים' ו'הפריט לא התקבל'.
  3. עבור פריטים מוחשיים שניתן לשלוח, יש לשלוח את הפריט אל הכתובת למשלוח המופיעה בדף 'פרטי עסקה'. אם הפריט נמסר באופן אישי או אם מקבל התשלום שולח את הפריט לכתובת אחרת (לדוגמה, אם הקונה מבקש שתשלח לכתובת אחרת מכיוון שזוהי 'כתובת בעבודה' או כתובת למשלוח 'מתנה'), לא תהיה זכאי להחזר במסגרת תנאי 'הגנת המוכר' של PayPal‏.
  4. מלא אחר דרישות המשלוח המפורטות למטה.
  5. עליך לקבל תשלום יחיד מחשבון PayPal יחיד עבור הקנייה (תשלום חלקי ו/או תשלום המחולק לתשלומים לא נכללים).
  6. הגב לבקשות של PayPal לתיעוד ופרטים אחרים, הנדרשים באופן סביר על-מנת לחקור את הנושא ללא דיחוי.

 

מהן דרישות המשלוח החלות על מוכרים בישראל?

סוג המשלוח

הגנה עבור 'תשלום בלתי-מורשה'

הגנה עבור 'הפריט לא התקבל'

מקומי/בינלאומי

עבור פריטים לא מוחשיים או שירותים: הוכחת מסירה

עבור כל יתר העסקאות: הוכחת משלוח

הוכחת מסירה

אם התשלום הוא עבור מוצרים שהוזמנו מראש או מוצרים בהזמנה אישית, נדרש משלוח במסגרת הזמן המצוינת במדיניות המשלוחים או בפירוט אחר שמופיע באתר של בעל העסק. עבור כל יתר שירותי המשלוח המקומיים (והמשלוח הבינלאומי), PayPal דורשת הוכחת מסירה ללא קשר לערך הפריט.

 

מהי 'הוכחת משלוח' עבור מוכרים בישראל?

תיעוד באינטרנט או תיעוד פיזי מחברת שילוח, שכולל את כל הפרטים הבאים:

 1. מצב 'נשלח' (או שווה ערך) ותאריך המשלוח.
 2. כתובת המקבל, הכוללת לפחות את העיר/מדינה או המיקוד (או המקבילה הבינלאומית).
 3. לחילופין, אם יש בידך 'הוכחת מסירה', אינך זקוק ל'הוכחת משלוח'.

 

מהי 'הוכחת מסירה' עבור מוכרים בישראל?

'הוכחת מסירה' (עבור פריטים מוחשיים) היא תיעוד באינטרנט מחברת השילוח (או שחברת השילוח מתחייבת שהיא קיבלה), הכולל את כל הפרטים הבאים:

 1. מצב 'נמסר' (או מקביל) ותאריך המסירה.
 2. כתובת המקבל, הכוללת לפחות את העיר/מדינה או המיקוד (או המקבילה הבינלאומית).

'הוכחת מסירה' (עבור פריטים לא מוחשיים או שירותים) היא הוכחה מספקת (כפי שנקבע על-ידי PayPal) המראה שההזמנה או השירות סופקו וכוללת את כל הפרטים הבאים:

 1. תאריך אספקת הפריט או השירות;
 2. כתובת המקבל (כתובת אימייל, IP וכדומה), אם רלוונטי.

 

מהן דוגמאות לפריטים/עסקאות/מקרים שאינם זכאים ל'הגנת מוכר' עבור מוכרים בטורקיה ובישראל?

 1. מוצרים דיגיטליים ורישיונות עבור תוכן דיגיטלי.
 2. מטילי זהב.
 3. פריטים שאתה מספק (או אוסף) בעצמך.
 4. עסקאות שבוצעו באמצעות PayPal Buy with Mobile או 'מסוף וירטואלי' (אם זמין).
 5. תביעות, הכחשות עסקה וביטולים בגין 'שונה משמעותית מהתיאור'.
 6. פריטים שווי-ערך למזומנים (כולל, אך לא מוגבל לכרטיסי מתנה או שוברים).
 7. תרומות.
 8. מוצרים פיננסיים והשקעות.
 9. תשלומים המוניים


השעיית זכאות ל'הגנת המוכר' של PayPal

ייתכן שנשעה את זכאותך ל'הגנת המוכר' של PayPal אם יש לדעתנו יסוד סביר להניח שקיים סיכון מוגבר הקשור לחשבון שלך. במסגרת הערכת הסיכון, נביא בחשבון את הגורמים הבאים:

 • הסכום הכולל ו/או מספר הביטולים שהוגשו כנגד חשבון ה-PayPal שלך;
 • סיכון סביר של החשבון שלך לתקינות של PayPal ושל המערכת שלנו; וכן
 • אובדן פוטנציאלי הנגרם לנו או למשתמשים שלנו.

ייתכן שנשעה את זכאותך ל'הגנת המוכר' של PayPal אם הוא קשור או משויך לחשבון אחר שהושעה.

אנו נסיר את ההשעיה אם כבר לא נהיה סבורים שישנו סיכון מוגבר הקשור לחשבונך.

אם נהיה סבורים שעדיין קיים סיכון, ייתכן, על-פי שיקול דעתנו הבלעדי, שנדרוש ממך לנקוט פעולה מסוימת על-מנת להסיר את ההשעיה של זכאותך ל'הגנת המוכר' של PayPal‏. עליך לבצע את ההנחיות שלנו כפי שנדרש באופן סביר על-ידי PayPal במסגרת הזמן שצוינה.

אנו נודיע לך בהודעת אימייל אם נשעה את הזכאות שלך ל'הגנת המוכר' של PayPal או נסיר אותה.