הסכם ישות מסחרית עבור שירותי עיבוד של PayPal לתשלום באמצעות כרטיסים

 

הסכם ישות מסחרית זה עבור שירותי עיבוד של PayPal לתשלום באמצעות כרטיסים ("הסכם ישות מסחרית" או "CEA") הוסכם עם כל משתמשי PayPal שהם ישויות מסחריות (כמוגדר על ידי Visa Europe,‏ Visa Inc, ‏Visa International, ‏MasterCard Worldwide, ‏UK Maestro, ‏Solo ו/או International Maestro (ביחד "איגודים")). כל משתמש PayPal כזה מכונה "בעל עסק" וההתייחסות אליו עשויה להיות כאל "אתה" או "שלך". CEA זה מהווה החוזה המחייב שלך עבור עיבוד כרטיסי אשראי בעסקאות PayPal בינך לבין Acquirer (כמוגדר להלן).

למטרות CEA זה, Acquirer הנה (א) Worldpay (UK) Limited, אם בעל העסק ממוקם באירופה; ו/או (ב) Worldpay PTE. Ltd, אם בעל העסק ממוקם בסינגפור; ו/או (ג) Worldpay (HK) Limited, אם בעל העסק ממוקם בהונג קונג; ו/או (ד) Citizens Bank, N.A, אם בעל העסק ממוקם בארה"ב ו/או (ה) Worldpay PTY.‎ Ltd, אם בעל העסק ממוקם באוסטרליה. ב-CEA זה "אנו", "אנחנו" ו"שלנו" מתייחסים ל-Acquirer.

בהתאם לתקנות של CEA זה, Acquirer תוכל לסיים את אספקת שירותי עיבוד כרטיסי האשראי וכרטיסי החיוב ולבדש מ-PayPal לאכוף כל אחת מההוראות בהסכמים של בעל העסק עם PayPal ("הסכם PayPal"), כפי שהוסכם בין בעל העסק ובין PayPal.

בעל העסק מסכים לתנאים וההתניות של CEA זה. בעל העסק גם מסכים ש-CEA זה יוצר חוזה מחייב משפטית בין בעל העסק ו-Acquirer; ‏PayPal אינה מהווה צד זה בחוזה ופועלת רק כנציגה של Acquirer בהקשר של חוזה זה. אם נציע לשנות את CEA זה באופן משמעותי, PayPal תודיע לך על כך בשמנו לפחות 30 יום (או פרק זמן מינימלי דומה, כנדרש על פי חוק) לפני ביצוע שינוי כגון זה. בתום תקופת מתן ההודעה המוקדמת, ייחשב הדבר כהסכמה שלך לכל התיקונים שבוצעו ב-CEA. כדי לתקן את CEA זה באופן שאינו משמעותי, PayPal תפרסם בשמנו גרסה מתוקנת של ה-CEA באתרי האינטרנט של PayPal והגירסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה על ידי PayPal.  אם אינך מסכים עם כל אחד מהתיקונים המוצעים, תוכל לסגור את חשבון ה-PayPal שלך לפני פקיעת תוקפה של ההודעה המוקדמת שנמסרה לך ובהתאם לתנאי הסכם PayPal. עם סגירת חשבונך, CEA זה יסתיים. שינוי ב-CEA זה ייחשב ככזה המהווה 'שינוי משמעותי' אם הנו קשור לצמצום זכויותיך או להרחבת תחומי האחריות שלך.

 1. מטרת CEA זה. כשלקוחותיך משלמים לך באמצעות PayPal, יש להם אפשרות לשלם לך באמצעות מקור כספי הנתמך על-ידי PayPal, כולל כרטיס. ברוב המקרים, לא תדע באיזה מקור כספי בחר הלקוח. מכיוון שאתה עשוי להיות במקבל של תשלום שבוצע באמצעות כרטיס, בהתאם לדרישת האיגודים, הנך נכנס ליחסים חוזיים ישירים עם רוכש שהוא חבר באיגודים. על ידי כניסה ל-CEA זה, אתה ממלא דרישות כגון אלה של האיגוד והנך מסכים לציית לכללי האיגוד הנוגעים לתשלום שאתה מקבל באמצעות שירות PayPal.
 2. החובות של Acquirer. 
  1. החובות של Acquirer במסגרת CEA זה מוגבלות באופן בלעדי לעיבוד העסקאות של בעל העסק המתבצעות בכרטיסים בטריטוריה שבה ממוקם בעל העסק וקבלת תשלום או כספים קשורים עבור PayPal, לטובת בעל העסק ("רכישת שירותים').  כל התחייבויות אחרות הקשורות באספקת שירותים במסגרת הסכם PayPal הנן באחריותה של PayPal וכל בעיה, אי שביעות רצון, מחלוקת ו/או מחלוקת לגבי שירות של בעל העסק הקשורות לשירותים שסופקו לבעל העסק צריכה להיות מצוינת ומובאת כנגד PayPal במקרה הראשון.
  2. בכפוף לתנאי CEA זה ולהסכם PayPal, ‏Acquirer תיזום תשלום אל החשבון המיועד (כפי שנמסר ל-Acquirer על ידי PayPal) של סכום שווה ערך לעסקה שבוצעה באמצעות כרטיס ועובדה על ידי Acquirer עבור בעל העסק במסגרת CEA זה (בקיזוז החזרים, קנסות, ניכויים, הכחשות עסקה, עלויות, עמלות וחבויות אחרות של Acquirer (בין אם בפועל או בין אם צפויות), בהתאם להסכם PayPal או ל-CEA זה).  כל חבות של Acquirer להעביר כספים בהתאם ל-CEA כפופה לכל זכות של Acquirer בהתאם להסכם שלה עם PayPal.
  3. בעל העסק מסכים כי כל תשלום שיבוצע ל-PayPal על ידי Acquirer בהתאם ל-CEA זה ייחשב קבלה על ידי בעל העסק של הסכומים שמגיעים לבעל העסק מ-Acquirer בקשר לחבותה של Acquirer לבעל העסק בהתאם ל-CEA זה. בעל העסק ישפה את Acquirer וימשיך לשפותה בגין כל הפסד, עלות, תביעות, דרישות, הוצאות (כולל הוצאות משפטיות) וחבויות מכל סוג (כולל כל התחייבות בשל הסדר, בהתאם לכללי האיגוד) הנובעים או הקשורים לתשלום כספים על ידי Acquirer לחשבון בשמה של PayPal ובהתאם לתנאי CEA זה.
  4. במהלך תקופת CEA זה ולאחר סיומו מכל סיבה שהיא, Acquirer תהיה זכאית לדחות (לפרק זמן שבהתאם לשיקול דעתה ייחשב לסביר) את התאריך שבו תשלום הכספים הקשורים לעסקאות שבוצעו בכרטיס (אך למטרות סעיף זה) יידרש כדי להגן על מעמדה בהקשר להכחשות עסקה, קנסות, הערכות, החזרים, עלויות הכחשת עסקה, עמלות, הונאה, פעילות בלתי-חוקית או כל חבות אחרת, בפועל או צפויה, של בעל העסק או שיהיו קשורים לכל עסקה שבוצעה בכרטיס או במסגרת CEA או PPA, בין אם בפועל ובין אם צפויה.  הסכומים שיידחו עשויים להיות מקוזזים כנגד כל הכחשת עסקה, קנסות, הערכות, החזרים, עלויות הכחשת עסקה, עמלות או כל חבות אחרת בפועל של בעל העסק.   בעל העסק מבין ומקבל שבמהלך תקופת CEA זה ולאחר סיומו, מכל סיבה שהיא, הוא ימשיך לשאת באחריות הבלעדית לכל הכחשת עסקה, עלויות הכחשת עסקה, החזרים, קנסות, הערכות, עמלות, הונאה ושימוש בלתי-חוקי שהנם תוצאה, בכל דרך שהיא, של עיבוד עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיס, בהתאם ל-CEA זה ולכל הסכומים שיגיעו לו בשלב זה או שיהפכו לכאלה לאחר מכן, בהתאם ל-CEA או להסכם PayPal.
 3. כללי האיגוד.
  1. הפקדה עסקאות. בעל העסק מסכים לקבל תשלום רק באמצעות שירותי העיבוד של PayPal עבור עסקאות בתום לב המבוצעות בינו ובין לקוחותיו אשר טיבן הוא מכירה של מוצרים או שירותים. בעל העסק לא יגיש עסקה למטרת מימון חוזר או העברה של חבות קיימת שהייתה בלתי ניתנת לגילוי. בעל העסק מכיר בכך שעבור פעולת תשלום באמצעות כרטיסי ויזה ומאסטרקארד תידרש PayPal לקבל אישור עבור סכום העסקה לפני השלמתה.
  2. עסקאות מפוצלות. בעל העסק מסכים לא לפצל את המכירה לשני סכומים נפרדים (או יותר) כדי למנוע קבלת אישור עבור הסכום המלא. עם זאת, במקרה שבו בעל העסק ובעל הכרטיס מסכימים על משלוח חלקי של המוצר או במקרה שהעסקה עומדת בתנאים לעיכוב במסירה או להפקדות עבור הזמנה מיוחדת (כגון משלוחים חלקיים על סמך מלאי קיים), ניתן לפצל את המכירה למספר עסקאות.
  3. מינימום או מקסימום/חיובים נוספים. בעל העסק מסכים לא להגדיר סכומי מינימום או מקסימום לעסקאות. זאת כדי להמנע מהטלת חיובים נוספים על משתמשי כרטיסי ויזה ומאסטרקארד, אלא אם קיבל לכך היתר בתחום סמכות השיפוט שבו מבוצעת העסקה.
  4. סימוני ויזה ומאסטרקארד. בעל העסק מורשה ומחויב להשתמש בסימולי הלוגו או בסימונים של ויזה ומאסטרקארד בחומרים השיווקיים ובאתר האינטרנט שלו כדי לציין שהוא מקבל תשלום באמצעות כרטיסי ויזה ומאסטרקארד עבור עסקאות PayPal.
  5. הפליה. בעל העסק מסכים כי הוא אינו שותף לפעולות שמפלות כנגד או מעודדות אי שימוש בוויזה או במאסטרקארד לטובת כרטיסים אחרים כלשהם, אלא אם קיבל על כך היתר בתחום סמכות השיפוט שבו מבוצעת העסקה.
  6. גישה לנתוני בעל הכרטיס. בעל העסק מכיר בכך שכאשר יש לו גישה לנתוני בעל הכרטיס (המוגדרים כמספר הכרטיס של בעל הכרטיס, תאריך פקיעת התוקף ומספר האבטחה CVV2) היא תהיה כפופה לכל תקני האבטחה של מועצת תקני האבטחה של תעשיית כרטיסי התשלום (או כל גוף החלופי), לוויזה או למאסטרקארד, כולל תקני SSC של תעשיית כרטיסי התשלום. כמו כן, אתה מסכים לעמוד בתקני אבטחת הנתונים הנדרשים על ידי PayPal, בכפוף ל'הסכם PayPal', שעשויים להשתנות מעת לעת.  . במקרה שבעל עסק מקבל נתוני בעל כרטיס בהקשר עם שירותי העיבוד של PayPal, הוא מסכים כי לא ישתמש בנתוני בעל הכרטיס לכל מטרה שעל פי ידיעתו עשויה להוות הונאה או הפרה של כללי איגוד כלשהם. בעל העסק גם מסכים כי הוא לא ימכור, יקנה, יספק, יחליף בכל דרך או יחשוף נתוני בעל כרטיס לכל או עם כל גורם שהוא, למעט Acquirer, ויזה, מאסטרקארד (בהתאם לרלוונטיות) או בתגובה לבקשה מגורם ממשל.
  7. מזהה בעל עסק. בעל העסק מסכים לספק לבעל הכרטיס באופן חד משמעי ובולט את מזהה בעל העסק בכל נקודות האינטראקציה, כולל המיקום (כתובת פיזית) של בעל העסק, כדי לאפשר לבעל הכרטיס לקבוע בקלות אם העסקה תיחשב פנים-ארצי או בינלאומית.
  8. הכחשות עסקה. בעל העסק ישתמש בכל בשיטות בסבירות כדי ליישב מחלוקות עם בעל הכרטיס. אם חלה מחלוקת שעניינה הכחשת עסקה, בעל העסק מחויב לציית ללא דיחוי לכל הבקשות קבלת הפרטים של PayPal. בעל העסק לא ינסה לחייב שוב בעל כרטיס עבור פריט שהוא כבר זוכה בגינו, אלא אם בעל הכרטיס אישר פעולות כאלה.
 4. מדיניות ההחזר של בעל העסק צריכה להיות מפורסמת באתר של בעל העסק. אם בעל העסק מגביל את תנאי ההחזר/ההחלפה או תנאים ספציפיים אחרים עבור מכירות בכרטיסים, עליו לספק את המדיניות שלו באופן מפורש לבעל הכרטיס לפני ביצוע המכירה ועל בעל העסק גם לפעול בהתאם לחוקים החלים ולכללי האיגוד.
 5. ביקורת.  בהתאם לבקשה של Acquirer, על בעל העסק לחשוף ללא דיחוי בפני Acquirer פרטים כגון אלה שנדרשים באופן סביר על ידה כדי לאפשר ל-Acquirer לבצע את התחייבויותיה ו/או לבצע הערכה של הסיכונים הפיננסיים והביטוחיים שלה בהקשר לשירותים המסופקים ו/או לבצע הערכה של רמת ציות בעל העסק לתנאי CEA ו/או הכללי האיגוד.
 6. משך וסיום. ‏CEA זה נכנס לתוקף החל מתאריך כניסתו לתוקף של הסכם PayPal בין בעל העסק ו-PayPal ונותר תקף כל עוד נאכף הסכם PayPal בין בעל העסק ו-PayPal, אך יסתיים באופן אוטומטי וללא כל הודעה מוקדמת בעת סיומו של הסכם PayPal מכל סיבה שהיא, בתנאי שהתנאים שנועדו לשרוד את סיום ההסכם (כולל, ללא הגבלה, חבות שיפוי ומגבלות חבות) ייוותרו בתוקף. CEA זו עשוי להסתיים על ידי Acquirer בכל עת במקרה של הפרה של כל אחת מהתחייבויות בעל העסק במסגרת CEA זה או הסכם PayPal או על ידי בעל העסק במקרה של הפרה של כל אחת מהתחייבויות Acquirer במסגרת CEA זה או על ידי Acquirer במקרה של סיום הסכם שירותי הרכישה שנחתם עם PayPal (או עם קבוצת החברות שלה) ולאחר ש-Acquirer מסרה הודעה על כך לבעל העסק.
 7. שיפוי. בעל העסק מסכים לשפות ולשחרר את Acquirer מכל הפסד, התחייבות, נזקים והוצאות: (א) הנובעים מכל הפרה של כל אחריות, אמנה או הסכם או כל ייצוג שווא על ידי בעל העסק במסגרת CEA זה; (ב) הנובעים מרשלנות של בעל העסק או של מי מעובדיו או בשל התנהגות בלתי הולמת; (ג) הנובעים מעסקאות בכרטיסים או מאספקת מוצרים ושירותים על ידי בעל העסק לבעלי כרטיסים או ללקוחות; (ד) הנובעים משימוש של בעל העסק בשירות של PayPal; או (ה) הנובעים מקנסות או מכל שיפוי לצד שלישי שיחייבו את Acquirer כתוצאה מפעולות של בעל העסק (כולל שיפוי של איגוד או בנק המנפיק כרטיסים).
 8. הקצאה/תיקונים. בעל עסק אינו יכול להקצות CEA זה ללא הסכמה מראש ובכתב של Acquirer. Acquirer עשויה להקצות את זכויותיה במסגרת CEA זה ללא קבלת הסכמתו של בעל העסק.
 9. תניית פטור אחריות. ‏CEA זה הוא הסכם שירות. Acquirer מסירה מעצמה כל חבות לייצוג או לאחריות, מפורשת או משתמעת, שבוצעו בעל העסק או על ידי כל אדם אחר, כולל, ללא הגבלה, כל אחריות בנוגע לאיכות, תאימות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אחרת של כל מוצרים או שירותים שסופקו לשירותים המסופקים במסגרת CEA זה במידה המותרת על פי חוק.
 10. הגבלת החבות. על אף כל האמור ב-CEA שעשוי לסתור זאת, Acquirer או מי ממנהליה, עובדיה, נציגיה או קבלני המשנה שלה לא יהיו אחראים לכל עוולה או תיאוריה חוקית בשל אובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן הזדמנויות עסקיות, נזקים מופתיים, נזקים ברי ענישה, נזקים מיוחדים, נזקים מקריים, נזקים עקיפים או תוצאתיים, אשר כל אחד מהם אינו נכלל בזאת בהסכם בין הצדדים, ללא תלות אם הייתה יכולת לחזות נזקים כגון אלה או אם Acquirer קבלה הודעה לגבי אפשרות לנזקים כגון אלה. על אף כל האמור ב-CEA שעשוי לסתור זאת, Acquirer לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל עיכובים או שגיאות בביצועי השירותים שנגרמו על ידי ספקי השירות שלה או על ידי גורמים אחרים או מסיבות אינן בשליטתה של Acquirer, כולל PayPal. על אף כל האמור ב-CEA שעשוי לסתור זאת, החבות המצטברת של Acquirer עבור כל הפסד, תביעות, תביעות משפטיות, מחלוקות או נזקים מכל סיבה שהיא שנובעים מ-CEA זה או קשורים אליו וללא כל תלות בפעולות שננקטו או בתיאוריה חוקית או בשל הסכמים או עוולות, בין אם קיימים כאלה ובין אם לאו (כולל רשלנות), לא תעלה על ההיקף של כל העסקאות, בדולר אמריקאי, שבוצעו על ידי בעל העסק באמצעות PayPal, במסגרת CEA זה. שום סעיף ב-CEA זה לא יוציא מהכלל או יגביל כל חבות של כל צד בגין מוות או פציעה גופנית שנגרמו כתוצאה מרשלנות, הונאה או מצג מטעה, בכל אופן בו נגרמו.
 11. ויתור. כשל של מי מהצדדים ב-CEA זה להצהיר על זכויותיו במסגרת CEA זה, כולל, אך לא מוגבל לזכויות לסיים את CEA זה במקרה של הפרה או מחדל של הצד השני, לא ייחשב ויתור של אותו צד על זכויותיו לאכוף כל הוראה הנכללת ב-CEA, בהתאם לתנאיו.
 12. הקשר בין הצדדים. לא ייווצרו כל יחסים של סוכנות, שותפות, יוזמה משותפת יחסי עובד-מעביד בין בעל העסק ובין Acquirer במסגרת CEA זה. במסגרת מילוי התחייבויותיהם בהתאמה, הצדדים הנם ויהיו קבלנים עצמאיים. אף סעיף ב-CEA לא יתפרש כמתיר לכל אחד מהצדדים להיות נציגו של הצד השני לכל מטרה שהיא. אף אחד מהצדדים לא יחייב או ינסה לחייב את הצד האחר במסגרת חוזה כלשהו או חבות כלשהי ואף אחד מהצדדים לא יציג בפני צדדים שלשיים כלשהם את זכותו להיכנס להסכם מחייב או ליטול חבות כלשהי בשמו של הצד האחר.
 13. ללא שימוש בלתי חוקי בשירותים. בעל העסק לא ייגש לשירותים של Acquirer ו/או ינצלם למטרות בלתי חוקיות ואף לא יתערב או ישבש רשתות הקשורות לשירותים של Acquirer.
 14. הפרדה. במידת האפשר, כל הוראה ב-CEA זה תפורש באופן יעיל ותקף במסגרת החוק החל, אך אם כל הוראה שהיא תהא אסורה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית, הוראה זו תחשב בלתי אפקטיבית במקרה עד היקף של איסור או הנכות כגון אלה, מבלי לפסול את יתרת ההוראה או את שאר ההוראות ב-CEA זה.
 15. החוק החל. ‏CEA זה (והקשר בין הצדדים הנזכר או המתועד בו) יחול ויפורש בהתאם לחוק האנגלי והצדדים יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט באנגליה ובוויילס בכל הנוגע למחלוקת כלשהי.

 

תאריך:     יולי, 2017