תנאי שימוש כלליים

שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal

תנאי שימוש כלליים אלה (להלן "תנאי השימוש") מתארים את התנאים וההתניות אשר במסגרתם PayPal Pte. Ltd.‎ מנגישה את שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal (להלן: "שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal" או ה"שירות") למשתמשים מסוימים בשירות התשלומים של PayPal‏. PayPal Pte. Ltd.‎‏ ("PayPal") היא חברה הרשומה בסינגפור תחת מס' ‎200509725E, ומשרדיה הראשיים נמצאים בכתובת ‎5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore‏.

שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal מסופק על-ידי CallPoint New Europe AD (הנסחרת כ-Telus International Europe, להלן "ספק השירותים") בשם CallPoint New Europe AD שהיא חברה הרשומה בבולגריה תחת מס' ‎9829/2004, VAT BG175138361‎, ומשרדיה הראשיים נמצאים בכתובת ‎Alabin Street 1-3, 1000 Sofia, Bulgaria‏.

שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal ניתן בלעדית, ללא עלות נוספת, לבעלי חשבון PayPal המתגוררים בישראל אשר הפעילו את השירות בכתובת https://paypal.com/il/refunded-returns (להלן: "אתה" בתנאי השימוש האלה). משתמשים אלו כעת יכלו ליהנות מהשירות  ולהחזיר את המוצר חזרה לבית העסק, בכפוף למדיניות החזרת המוצרים של בית העסק שממנו נרכש המוצר. בקשות ההחזר מוגבלות עד לסך 120 ₪. ניתן לקבל עד שנים עשר החזרים ללקוח בשנה קלנדרית. מותרים שלושה (3) החזרים בלבד לכל מזהה עסקה.

בעצם השימוש בשירות, אתה מאשר ומקבל על עצמך במפורש את תנאי השימוש האלה. השימוש שלך בשירות כפוף לתנאים ולהתניות של הסכם המשתמש של PayPal.

תנאי שימוש אלה מתארים את שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal כפי שייכנס לתוקף מה-1 בדצמבר 2016. תנאי שימוש אלה מחליפים כל גרסה קודמת שנשלחה אליך או שנמצאת ברשותך.

בעת הרישום לשירות, עליך לקרוא, לאשר ולקבל את תנאי שימוש אלה. תנאי השימוש מסופקים לך בשפה העברית. כל שימוש מצדך בשירות יהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש. מומלץ לשמור או להדפיס עותק של תנאי השימוש (בכלל זה כל שאר פריטי המדיניות) לעיונך.

אנו מייחסים חשיבות רבה לפרטיות שלך. אנא עיין במדיניות הפרטיות של PayPal על מנת להבין טוב יותר את המחויבות שלנו לשמירה על פרטיותך, כמו גם את השימוש והגילוי מצדנו מבחינת הפרטים האישיים שלך. אתה נותן את אישורך והסכמתך לכך ש-PayPal Pte. Ltd.‎ (הישות המספקת את שירות התשלומים של PayPal למשתמשים המתגוררים בישראל) ו-PayPal יגלו זו בפני זו, בפני חברות בנות אחרות ובפני מערכים של חברות בנות של PayPal Inc.‎ (תאגיד הרשום בדלאוור) ("קבוצת חברות PayPal") ובפני ספק השירותים את כתובת האימייל שלך ומידע נוסף שלך הנחוץ לתפעול הכללי של השירות (בכלל זה בין השאר על מנת לאפשר החזר של עלויות המשלוח בגין הפריט המוחזר).

מתי אוכל להשתמש בשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal‏?

בכפוף לתנאים וההתניות של תנאי שימוש אלה, תוכל לקבל החזר במסגרת שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal רק אם מולאו כל הדרישות שלהלן:אתה רשום ב-PayPal כבעל חשבון PayPal המתגורר בישראל, וחשבון ה-PayPal שלך אינו מושעה או מוגבל; קנית באינטרנט פריט והשתמשת בחשבון ה-PayPal שלעיל בתור אמצעי התשלום היחיד לסכום הקנייה המלא; הקנייה בוצעה בין התאריכים המפורטים לעיל. הפעלת את השירות בכתובת https://paypal.com/il/refunded-returns. הפעלת השירות הנה חד פעמית. החזר הפריט שנזכר לעיל בוצע בהתאם למדיניות הביטולים וההחזרים של המוכר, לדוגמא במסגרת תקופת ההחזר של המוכר(אדם או ישות המוכרים מוצרים דרך אתר מסחר, למשל מוכר eBay, להלן ה"מוכר") או על-ידי בעל העסק (אנשים או ישויות אחרים המוכרים מוצרים מחוץ לאתרי מסחר, למשל חנויות אלקטרוניות, להלן ה"מוכר");

החזר המוצר בשירות 'יש דרך חזרה' בפועל כפוף למדיניות הביטולים וההחזרות של המוכר שממנו רכשת את המוצר. PayPal אינה אחראית בגין פעילות ו/או מדיניות המוכר בהקשר זה, לרבות במקרה בו תחויב בעלויות נוספות בהחזרת המוצר. מומלץ להתעדכן במדיניות הספציפית של כל מוכר טרם שליחת בקשת החזר ושימוש בשירות 'יש דרך חזרה
שלחת את הפריט הרלוונטי בחזרה אל המוכר או בעל העסק בדואר ישראלי רגיל, באמצעות שליח או באמצעות כל אפשרות או שירות משלוח רגילים אחרים. שלחת בקשת החזר בגין עלויות המשלוח (להלן "בקשת ההחזר") בנוגע לאותה החזרה תוך 30 ימים קלנדריים ממועד שליחת הפריט המוחזר בדואר בהתאם לתנאי השימוש ולתהליכים אשר PayPal מפרסמת מעת לעת.PayPal אישרה את בקשת ההחזר שלך.

מה לא מכוסה בשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal‏?

שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal לא חל על: קניות הכרוכות בהפרה של מדיניות השימוש הנאות של PayPal או הסכם המשתמש עבור שירות PayPal‏; קניית מוצרים לא-גשמיים או לא מוחשיים, וכן קופונים, רישיונות עבור תוכן דיגיטלי ושירותים; פריטים שעבורם ההחזר בדואר ישראלי רגיל, באמצעות שליח או באמצעות כל אפשרות או שירות משלוח רגילים אחרים כבר שולם על-ידי המוכר או בעל העסק, אלא אם המוכר חייב אותך בעלות המשלוח לאחר החזרת המוצר. ככל שהמוכר חייב אותך בעלות חלקית של המשלוח, PayPal תשלים עבורך רק את ההפרש (ועד לסכום כולל של 120 ₪). כסף מזומן, המחאות נוסעים, כרטיסים, כרטיסי אשראי או חיוב או כל מכשיר סחיר אחר; פריטים אשר לא ניתן להחזיר בהתאם לתנאי המכירה הכלליים של המוכר או בעל העסק (למשל, תאריך היעד שהמוכר או בעל העסק אישר כבר חלף); עלויות הקשורות באובדן, גניבה או נזק לפריט כאשר הוא מוחזר; פריטים אשר הסכום בגינם שולם במלואו או בחלקו במזומן או בכל שיטת תשלום שאינה PayPal (רק עלויות ההחזרה עבור פריטים ששולמו במלואם באמצעות PayPal זכאים להחזר במסגרת שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal); כל פריט הזכאי להחזר בגין עלויות המשלוח של ההחזרה במסגרת כל תכנית דומה אחרת (בין אם מסופקת על-ידי PayPal ובין אם על-ידי צד שלישי), למעט אם תחויב בגין עלויות המשלוח לאחר החזרת המוצר. ככל שחויבת בעלות חלקית של המשלוח, PayPal תשלים עבורך רק את ההפרש (ועד לסכום כולל של 120 ₪). קניית פריטים שבוצעה לפני יותר ממאה וחמישים (150) יום לפני ששלחת אלינו את בקשת ההחזר.

האם ניתן להשתמש בשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal אם המוכר או בעל העסק כבר מציע שירות דומה?

לא. שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal חל רק במקרה שבו המוכר או בעל העסק אשר ממנו קנית את הפריט אינו מציע שירות החזר הוצאות החזרה או החזרה בחינם בדואר ישראלי רגיל, באמצעות שליח או באמצעות כל אפשרות או שירות משלוח רגילים אחרים (למעט אם תחויב על ידי המוכר או בעל העסק לאחר החזרת המוצר). אם המוכר, או בעל העסק אשר ממנו קנית, מציע שירות החזר הוצאות בחינם או החזרה בחינם בדואר ישראלי רגיל, באמצעות שליח או באמצעות כל אפשרות או שירות משלוח רגילים אחרים, עליך להשתמש בשירות זה.

האם קיימת תקרה להחזרים המוצעים על-ידי שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal‏?

כן. קיימת תקרה בסך 120 ₪ לכל בקשת החזר.
אם תחזיר מספר עותקים של אותו הפריט בו-זמנית, הדבר ייחשב כהחזרה יחידה הכפופה לתקרת ההחזר בסך 120 ₪.

כמה החזרים ניתן לקבל במסגרת שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal‏?

במסגרת שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal‏, ניתן לקבל עד שנים עשר החזרים ללקוח בשנה קלנדרית. מותרים שלושה (3) החזרים בלבד לכל מזהה עסקה. מזהה עסקה הינו מספר האסמכתא כפי שמופיע באישור העסקה שנשלח אליך מ-PayPal

מתי ניתן לקבל החזרים במסגרת שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal?

ניתן לקבל עד 12 החזרים ללקוח בכל שנה קלנדרית.

עם מי עליי ליצור קשר לשאלות בנוגע לשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal‏?

בכל שאלה בנוגע לשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal, ניתן לשלוח הודעת אימייל לכתובת: paypalreturns.il@telusinternational.com‏.

כמה עליי לשלם על מנת להשתמש בשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal‏?

אינך צריך לשלם ל- PayPal /או ספק השירותים שלה דבר. השימוש בשירות זה אינו כרוך בעמלות מצדך. עם זאת, ביצוע חובותיך הוא לחלוטין על חשבונך (בכלל זה בין השאר עמידה בדרישות הזכאות המצוינות לעיל לקבלת החזר במסגרת השירות

כיצד להגיש בקשת החזר במסגרת שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal‏?

יש להיכנס לחשבון ה- PayPal ולבחור את עסקת הפריט שהחזרת, ללחוץ על 'בקשת החזר של דמי משלוח ההחזרה' ולהעלות את המסמכים המצוינים בטופס כדי לתמוך בבקשה.
במקרה שבו מסמך כלשהו יהיה חסר בתיק שלך, יעמדו לרשותך ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים נוספים מתאריך בקשת ההחזר הראשונית כדי לשלוח אותם באימייל.

איזה מידע עליי לספק עם בקשת ההחזר?

1.טופס בקשת החזר מלא לפי הדרישות.
2.עליך לבצע החזרות בדואר ישראלי רגיל, באמצעות שליח או באמצעות כל אפשרות או שירות משלוח רגילים אחרים. בהתאם לאופן שבו שילמת את עלות ההחזרה, עליך לשלוח את הפריטים הבאים:

a.אם השתמשת בשירות אקספרס של הדואר או של שליח המספק מעקב משלוח להחזרת הפריט, צרף עותק/צילום סרוק של הקבלה המציג את הסכום ששילמת ואת הכתובת למשלוח של בעל העסק/המוכר.
b. אם השתמשת בדואר רגיל להחזרת הפריט (ללא מעקב משלוח), צרף עותק/צילום סרוק של הקבלה וכן צילום של החבילה המציג את כתובת בעל העסק/המוכר.
c. אם עלויות משלוח ההחזרה לבית העסק נוכו מסכום ההחזר עבור הפריט שלך שבו זוכית, צרף את שני פריטי התיעוד הבאים:
עותק של הודעת האימייל על התשלום מבעל העסק, מהמוכר או מ-PayPal, המציג את המחיר הראשוני של הפריט שהחזרת

עותק של הודעת האימייל על ההחזר מבעל העסק, מהמוכר או מ-PayPal המציג את הסכום שהוחזר לך.

עותקים, תצלומים או גרסאות סרוקות של המסמכים המקוריים יהיו קבילים רק אם הם יהיו קריאים וברורים. עליך להעלות מסמכים אלה באמצעות טופס בקשת ההחזר, הזמין בפרטי העסקה בחשבונך. יש להקפיד לשמור את המסמכים המקוריים, משום שייתכן שנבקש ממך לספק אותם במסגרת תהליך האימות של בקשת ההחזר שלך, אם העותקים שסיפקת אינם קריאים מספיק..

במקרה של הונאה או שימוש בתרמית בשירות החזר הוצאות ההחזרה של PayPal,‏ PayPal שומרת לעצמה את הזכות להגביל את השירות וכן לפעול בהתאם להוראות בהסכם המשתמש שעליו הסכמת בעת הצטרפותך לPayPal

כיצד אקבל את ההחזר?

במקרה שבו PayPal תאשר את בקשת ההחזר שלך, תקבל את סכום הכסף התואם ישירות לחשבון ה-PayPal שלך.

כיצד אדע אם בקשת ההחזר שלי אושרה?

בכל שלב בתהליך העיבוד של בקשת ההחזר שלך, תקבל עדכונים באימייל:

אישור על קבלת בקשת ההחזר שלך: באותו היום (או ביום העסקים הראשון לאחר בקשת ההחזר שלך, אם התקבלה לאחר 17:00 GMT או ביום שאינו יום עסקים);הודעה על אישור או דחייה של בקשת ההחזר שלך: חמישה ימי עסקים ממועד קבלת התיק המלא שלך;
החלטת PayPal בקשר לבקשת ההחזר היא סופית ואינה ניתנת לערעור.
החזר: חמישה ימי עסקים ממועד ההודעה על אישור בקשת ההחזר שלך.

הוראות נוספות בנוגע להפעלת לשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal‏

בעצם השימוש בשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal, אתה מאשר כי: על כל הבקשות להחזר להיות מלאות, כנות ומדויקות.אתה מתמצא בתנאי שימוש אלה ומאשר את תוכנם ללא תנאי.

אם לדעתך אירעו או עתידים לקרות שגיאה, עסקה בלתי-מורשית, מעילה או שימוש בלתי-מורשה בשירות זה, עליך להודיע לנו על כך. כל בקשת החזר אשר אינה עומדת, מכל סיבה שהיא, בתנאים והנהלים המתוארים בתנאי שימוש אלה, תידחה באופן אוטומטי, ולא תהיה זכאי לשום החזר.

כמו כן, כל בקשת החזר אשר יזמת או אשר מבוססת על מידע/מסמכים שגויים או כוזבים תידחה, וייתכן כי נשלול ממך את הזכאות להשתתף בשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal ונבטל את כל ההטבות הקשורות בשירות זה. אנו נודיע לך בהודעת אימייל אם נשעה את הזכאות שלך לשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal או נסיר השעיה זו.

PayPal ו/או ספק השירותים שלה יקיימו אתך קשר באימייל. לפיכך, עליך לבדוק בקביעות את תיבת הדואר שלך, כדי שתשים לב לכל הודעה שנשלחה על-ידי PayPal ו/או ספקי שירותים שלה.

PayPal (וספק השירותים שלה) יעשו כל מאמץ על מנת להבטיח זמינות מלאה ואיכות גבוהה של שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal בכל עת.

ככל המותר בחוק החל, PayPal, החברות בקבוצת PayPal וספק השירותים: יישאו כלפיך בחבות רק על הפסד או נזק ישיר ושהיה צפוי במידת הסביר עקב הפרת תנאי השימוש על-ידם; וכן חרף האמור מיד לעיל, הם בשום מקרה לא יישאו בחבות בגין: עיכובים או כשלים כלשהם באספקת השירותים; וכן כל סוג מהבאים של הפסד או נזק עקיף הנובע מתנאי השימוש או קשור להם (בין אם בחוזה, עוולה (בכלל זה בין השאר רשלנות) או אחרת): כל הפסד רווחים, מוניטין, פעילות עסקית, חוזים, הכנסות או חיסכון חזוי, גם אם נודע לנו על האפשרות של נזק או הפסד רווחים, מוניטין, חוזים, הכנסות או חיסכון צפוי מעין אלה; כל אובדן או השחתה של נתונים; כל הפסד או נזק שהוא אשר לא נובע ישירות מהפרת תנאי השימוש מצדנו; וכן כל הפסד או נזק שלא נגרם כתוצאה ישירה של הפרת תנאי השימוש מצדנו (בין אם תוכל או לא תוכל להוכיח אותו הפסד או נזק).

אנו רשאים בכל עת לתקן, למחוק או להוסיף לתנאי השימוש (ה"שינוי") על-ידי פרסום גרסה מתוקנת של תנאי השימוש באתרי האינטרנט של PayPal‏. אם השינוי יבוצע חד-צדדית על-ידנו, ואם לא תביע את התנגדותך תוך חודש אחד, הדבר ייחשב כהסכמתך לשינוי. פרק הזמן של חודש אחד למסירת הודעה לא יחול במקרה שבו השינוי נדרש על-פי חוק או קשור להוספה של שירות חדש, פונקציונליות נוספת לשירות הקיים או כל שינוי אחר אשר להערכתנו הסבירה לא מצמצם את זכויותיך ולא מרחיב את אחריותך. במקרים כאלה, ניתן לבצע את השינוי מבלי למסור לך הודעה מראש, והוא ייכנס לתוקף באופן מיידי. אם לא תיתן הסכמתך לשינוי כלשהו, אינך רשאי להשתמש בשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal‏.

שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal מציע עד 12 החזרים ללקוח בשנה קלנדרית בגין מוצרים מוחשיים שנרכשו באמצעות PayPal. PayPal רשאית להחליט, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לשנות, להשעות או לסיים את שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal (או כל חלק או תוכן של שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal) ללא חבות מצדה כלפיך או כלפי כל צד שלישי עקב כך. ככל הניתן, תקבל הודעה באימייל על כך לפחות שלושים (30) יום מראש..

בכל שאלה כללית בנוגע לשירות 'יש דרך חזרה' של PayPal, שלח הודעת אימייל לכתובת: paypalreturns.il@telusinternational.com‏.

שירות 'יש דרך חזרה' של PayPal הוא שירות הניתן למשתמש על-ידי PayPal Pte. Ltd.‎, חברה הרשומה בסינגפור תחת מס' ‎200509725E, וכתובתה הרשומה היא ‎5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore‏.

מידע לצרכן - ל-PayPal Pte. Ltd.‎, המחזיקה ב-stored value facility של PayPal, לא דרוש אישור מהבנק המרכזי של סינגפור.

מומלץ למשתמשים לקרוא בקפידה את התנאים וההתניות.

ספק השירותים הוא CallPoint New Europe AD (הנסחרת כ-Telus International Europe), הפועלת בשם PayPal Pte Ltd.‎‏