>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

 

Όροι και προϋποθέσεις συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατείες μέσω της PayPal

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 22 Ιουνίου 2022

 

Συμβαλλόμενο μέρος και πεδίο εφαρμογής των παρόντων όρων

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις («Όροι») αποτελούν νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. («εμείς» ή «PayPal»). Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατείες από εσάς και ενσωματώνονται δι' αναφοράς στη Συμφωνία χρήστη της PayPal, που διέπει τη χρήση του λογαριασμού PayPal και των υπηρεσιών PayPal από πλευράς σας. Οι παρόντες όροι ισχύουν μόνο για κατόχους επιχειρηματικών λογαριασμών που είναι κάτοικοι Ελλάδας και χρησιμοποιούν τη δυνατότητα συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατείες, με σκοπό τη δημιουργία εκστρατειών για λήψη δωρεών. Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για κατόχους προσωπικού λογαριασμού και για χορηγούς που πραγματοποιούν δωρεές.

Με τη χρήση της δυνατότητας συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατείες, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων καθώς και με όλους τους λοιπούς όρους και πολιτικές που συνδέονται ή αναφέρονται με άλλον τρόπο στους παρόντες Όρους, οι οποίοι ενσωματώνονται δι' αναφοράς στους παρόντες Όρους. Μπορούμε να καταγγείλουμε, να ακυρώσουμε, να αναστείλουμε, να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε με άλλον τρόπο τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή, με τρόπο που συνάδει με τη Συμφωνία χρήστη της PayPal και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συγκέντρωση χρημάτων για εκστρατείες μετά τη θέση σε ισχύ τυχόν αλλαγών στους παρόντες Όρους, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις αλλαγές και να δεσμεύεστε από αυτές.

Αν προκύψει διαφορά ανάμεσα στους παρόντες Όρους χρήσης και τη Συμφωνία χρήστη της PayPal, οι παρόντες Όροι υπερισχύουν, αναφορικά με το θέμα των παρόντων Όρων.

 

Περιγραφή, χρήσεις και συμμόρφωση συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατείες με τους παρόντες Όρους

Η συγκέντρωση χρημάτων για εκστρατείες είναι μια υπηρεσία που παρέχει η PayPal, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε μια εκστρατεία για να συγκεντρώσετε χρήματα για τον σκοπό σας. Ενδέχεται να αναφέρουμε τέτοιου είδους εκστρατείες με τους όρους «έρανοι» ή «σελίδες δωρεών».

Όλες οι εκστρατείες πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες όρους της PayPal και όλους τους ισχύοντες νόμους.

Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τη χρήση οποιασδήποτε εκστρατείας που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους.

 

Δημιουργία εκστρατείας

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατείες, πρέπει να έχετε επαληθεύσει τον λογαριασμό σας στην PayPal και ο λογαριασμός PayPal πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις καλής κατάστασης. Οφείλετε να περιγράφετε τη χρήση των δωρεών για μια εκστρατεία με ακρίβεια και ειλικρίνεια και πρέπει να χρησιμοποιείτε τις δωρεές για τον σκοπό ή τους σκοπούς που αναφέρονται στην εκστρατεία. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητική εκστρατεία ή περιεχόμενο εκστρατείας (ορίζεται παρακάτω) και για οποιαδήποτε κατάχρηση των χρημάτων που λάβατε από μια εκστρατεία. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εκστρατεία μόνο με δική σας πρωτοβουλία. Αυτό σημαίνει ότι δεν σας έχει δοθεί εντολή από κάποιον άλλο (για παράδειγμα, από το άτομο που επωφελείται από την εκστρατεία) να δημιουργήσετε την εκστρατεία και δεν ενεργείτε εκ μέρους κάποιου άλλου. Συμφωνείτε να μας παρέχετε τυχόν πληροφορίες που ενδέχεται να ζητήσουμε και που θεωρούμε απαραίτητες για την επαλήθευση της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, καθώς και με όλους τους άλλους ισχύοντες όρους της PayPal και όλους τους ισχύοντες νόμους.

Η PayPal αποποιείται κάθε υπαιτιότητα και ευθύνη για το αποτέλεσμα ή την επιτυχία μιας εκστρατείας. Αποδέχεστε τον κίνδυνο και αποδέχεστε ότι η εκστρατεία μπορεί να μην είναι επιτυχής ή ότι ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές, καθυστερήσεις ή απρόβλεπτες δυσκολίες σε σχέση με την εκστρατεία. Η PayPal δεν εγγυάται ούτε δεσμεύεται ότι οι δωρεές θα χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο που περιγράφεται στην εκστρατεία ή ότι η εκστρατεία θα επιτύχει τους στόχους της.

 

Δημόσια προβολή της εκστρατείας σας - Δημόσιες πληροφορίες δωρεάς

Η χρήση της δυνατότητας συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατείες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Περιεχομένου εκστρατείας (ορίζεται παρακάτω στην ενότητα «Πρότυπα περιεχομένου εκστρατείας») υπόκειται στη Δήλωση απορρήτου της PayPal.

Η εκστρατεία και όλο το περιεχόμενό της θα είναι διαθέσιμα στο κοινό μέχρι την κατάργησή της.

Επιπλέον, το όνομα του χορηγού, το ποσό δωρεάς και η φωτογραφία του θα εμφανίζονται δημοσίως στη σελίδα της εκστρατείας, εκτός αν ο χορηγός μιας εκστρατείας επιλέξει να είναι ανώνυμος. 

 

Πρότυπα περιεχομένου εκστρατείας

Εκτός από τις απαγορευμένες δραστηριότητες και τις δραστηριότητες που απαιτούν έγκριση, όπως αυτές διατυπώνονται στην Πολιτική αποδεκτής χρήσης PayPal, δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε περιεχόμενο για εκστρατεία («Περιεχόμενο εκστρατείας») το οποίο:

 • είναι ψευδές, παραπλανητικό, δόλιο, ανακριβές ή αναληθές,
 • είναι δυσφημιστικό ή παραβιάζει το δικαίωμα άλλου ατόμου στην ιδιωτικότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητάς του,
 • είναι επιβλαβές, άσεμνο, παρενοχλητικό, ανάρμοστο, βίαιο ή ανέχεται τη βία ή τη βλάβη, προβάλλει γυμνό ή σεξουαλική δραστηριότητα ή είναι ακατάλληλο για δημοσίευση κατ' άλλον τρόπο,
 • υποκινεί μίσος προς τα ζώα ή προς άτομα ή ομάδες βάσει φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, φύλου, ηλικίας, κατάστασης βετεράνου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,
 • παραβιάζει πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα κυριότητας οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ή δεν είναι εγκεκριμένο, για παράδειγμα, περιεχόμενο που δεν δημιουργήσατε εσείς ή για το οποίο δεν έχετε άδεια χρήσης,
 • συνεπάγεται κίνδυνο για το απόρρητο ή την ασφάλεια σε οποιοδήποτε άτομο ή εκθέτει άλλους σε βλάβη,
 • συνιστά αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προωθητικό υλικό, εμπορική δραστηριότητα ή πώληση,
 • αποτελεί ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτή επιστολή ή πώληση μέσω του συστήματος «πυραμίδα»,
 • προωθεί την ευκαιρία κέρδους μέσω διαγωνισμού, λαχείου, λαχνών ή προσφορών,
 • παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή
 • κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal, είναι ανάρμοστο ή εκθέτει άλλους σε βλάβη ή υπαιτιότητα.

 

Απαγορευμένες χρήσεις

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις Δωρεές PayPal για τον ρητό ή έμμεσο σκοπό ή που περιλαμβάνει τα εξής:

 1. οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σκοπό που παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο,
 2. οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται ή περιορίζεται από την Πολιτική αποδεκτής χρήσης PayPal ή που η PayPal θεωρεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ανάρμοστη,
 3. οποιαδήποτε προσπάθεια είσπραξης δωρεών για δραστηριότητες, φυσικά πρόσωπα, οντότητες ή χώρες που υπόκεινται σε εμπορικό αποκλεισμό ή αποκλεισμό από οποιαδήποτε κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπόκεινται στη νομοθεσία καθολικών κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ή που παραβιάζουν τυχόν ισχύοντες νόμους κυρώσεων,
 4. οποιαδήποτε προσπάθεια συγκέντρωσης δωρεών για ανήλικο, χωρίς την άδεια του κηδεμόνα του,
 5. υποστήριξη ή ενθάρρυνση εγκληματικών ενεργειών ή βίας, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ή εκμετάλλευσης ανθρώπων,
 6. πώληση αγαθών ή υπηρεσιών,
 7. μάρκετινγκ ή προώθηση,
 8. δραστηριότητες που πραγματοποιούνται γενικά από όργανα επιβολής του νόμου ή
 9. χρεόγραφα, επενδυτικές ευκαιρίες, χρεωστικούς ή συμμετοχικούς τίτλους, συμμετοχή στα κέρδη, ετήσιες προσόδους, επενδύσεις, δάνεια κ.λπ.

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

 1. υποστήριξη ατόμων που σχετίζονται με υποτιθέμενα οικονομικά εγκλήματα, όπως διαφθορά, δωροδοκία, φοροδιαφυγή, απάτη ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες,
 2. προβολή δικαιώματος για ή αποδοχή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε σχέση με την εκστρατεία σας,
 3. αποδοχή οποιασδήποτε δωρεάς που γνωρίζετε ή υποπτεύεστε ότι είναι εσφαλμένη, ύποπτη ή δόλια,
 4. δημοσίευση ή χρήση περιεχομένου ή πληροφοριών που παραβιάζουν τα Πρότυπα περιεχομένου εκστρατείας (δείτε παραπάνω),
 5. προσφορά οποιουδήποτε κινήτρου, ανταλλάγματος, συμφέροντος, προνομίου, «ανταμοιβών» ή «ωφελημάτων» σε αντάλλαγμα για συνεισφορά στην εκστρατεία σας,
 6. ψευδείς ισχυρισμοί, υπαινιγμοί ή υπόνοιες ότι οι συνεισφορές στην εκστρατεία εκπίπτουν από τον φόρο,
 7. δημοσίευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εμπιστευτικών ή ιδιοκτησιακών δεδομένων ή πληροφοριών τρίτου μέρους, χωρίς τη ρητή συναίνεση του εν λόγω τρίτου μέρους ή
 8. συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που απαγορεύεται από τη Συμφωνία χρήστη της PayPal, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης ή που η PayPal θεωρεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ανάρμοστη.

 

Διανοητική ιδιοκτησία

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατεία, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) το Περιεχόμενο εκστρατείας σας διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης, τα δικαιώματα, τις συναινέσεις και τις άδειες, και (2) το Περιεχόμενο της εκστρατείας είναι ακριβές και δεν παραβιάζει, ούτε θα παραβιάσει, τυχόν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα κυριότητας, δικαίωμα ιδιωτικότητας, εμπιστευτικότητα, δικαίωμα εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους ούτε παραβιάζει κατ' άλλον τρόπο τους παρόντες Όρους, άλλους ισχύοντες όρους της PayPal ή την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Φορολογικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις

Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την αξιολόγηση, τη συγκέντρωση, την αναφορά ή την απόδοση όλων των φόρων, δασμών, δικαιωμάτων, εισφορών ή προσδιορισμών που ισχύουν ή καταβάλλονται σε σχέση με δωρεές που ελήφθησαν μέσω της δυνατότητας συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατείες.

Η PayPal δεν παρέχει φορολογικές συμβουλές σχετικά με τις δωρεές. Πριν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατείες, πρέπει να συμβουλευτείτε τους φορολογικούς, νομικούς, οικονομικούς ή άλλους συμβούλους σας, ανάλογα με την περίπτωση.

Η PayPal δεν παρέχει στους χορηγούς αποδείξεις δωρεάς για φορολογικούς σκοπούς.

Αν δημιουργήσατε μια εκστρατεία, πρέπει να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους (συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και των κρατικών και ομοσπονδιακών νόμων σχετικά με τη συγκέντρωση χρημάτων). Αν απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οφείλετε να διατηρείτε κατάλληλες εγγραφές, άδειες ή να αναφέρετε δωρεές που ελήφθησαν από την εκστρατεία ή να αναφέρετε τις δραστηριότητές σας στις αρμόδιες αρχές.

 

Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβεί η PayPal

Αν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι συμμετείχατε σε δραστηριότητες που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους, τη Συμφωνία χρήστη της PayPal ή την Πολιτική αποδεκτής χρήσης PayPal, μπορεί να αφαιρέσουμε την εκστρατεία σας, να δεσμεύσουμε τις δωρεές προς τον λογαριασμό σας στην PayPal και να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να κλείσουμε όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες PayPal.

Επίσης, η PayPal ενδέχεται να λάβει τα μέτρα που ορίζονται στην ενότητα «Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες» στη Συμφωνία χρήστη της PayPal.

 

Χρεώσεις

Θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες χρεώσεις συναλλαγής για δωρεές ή για φιλανθρωπικούς οργανισμούς και όλες οι λοιπές ισχύουσες χρεώσεις, όπως ορίζονται στη σελίδα χρεώσεων προμηθευτή

 

Χρήση των δωρεών από εσάς

Είστε ο κάτοχος των χρημάτων που υπάρχουν στον λογαριασμό σας στην PayPal. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεές για σκοπούς διαφορετικούς από τον δηλωμένο σκοπό της εκστρατείας σας.

Η PayPal δεν υποχρεούται να επιτηρεί τη χρήση των δωρεών που πραγματοποιούνται μέσω της δυνατότητας συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατείες και δεν φέρει καμία ευθύνη αν οι δωρεές δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους δηλωμένους σκοπούς της εκστρατείας. Η PayPal δεν ευθύνεται και δεν έχει δικαιώματα, δικαιώματα τίτλων ή υποχρεώσεις σε σχέση με τις δωρεές, οι οποίες αποτελούν προσωπικές πληρωμές που λαμβάνετε από τους χορηγούς δωρεάς. Οποιεσδήποτε διαφορές με χορηγούς σχετικά με δωρεές που λαμβάνονται μέσω της δυνατότητας συγκέντρωσης χρημάτων για εκστρατείες ή τη χρήση των δωρεών αποτελούν δική σας ευθύνη και δεν προκύπτει δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον επί των δωρεών για τους χορηγούς που προβαίνουν στην προσωπική πληρωμή με δικό τους κίνδυνο.

Ωστόσο, αν κάποιος χορηγός πιστεύει ότι δεν χρησιμοποιείτε τις δωρεές για τον δηλωμένο σκοπό, μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουμπί «Αναφορά ακατάλληλου περιεχομένου», για να μας ενημερώσει για το πιθανό ζήτημα και να προβούμε σε περαιτέρω έλεγχο.

 

Υποβολή παραπόνων σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία

Σεβόμαστε τη διανοητική ιδιοκτησία των άλλων και οι χρήστες της PayPal οφείλουν να συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Ενδέχεται, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς να προκύπτει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς αυτήν την ενέργεια, να περιορίσουμε ή να διακόψουμε τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας για χρήστες που χρησιμοποιούν ή δημοσιεύουν περιεχόμενο μέσω της PayPal, το οποίο υπόκειται σε διεκδικήσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η PayPal απαντά σε επαρκώς αιτιολογημένες ειδοποιήσεις σχετικά με υποτιθέμενη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος από κατόχους των δικαιωμάτων. Αν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας σχετικά με διανοητική ιδιοκτησία από περιεχόμενο, που περιλαμβάνεται σε μια εκστρατεία, μπορείτε να ζητήσετε αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου από τον ιστότοπό μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε εδώ ή χρησιμοποιήστε το κουμπί «Αναφορά» στην εκστρατεία για να μας ειδοποιήσετε.

Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβαση στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες PayPal λόγω καταγγελιών παραβίασης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, και αποτελεί πολιτική μας να τερματίζουμε λογαριασμούς χρηστών στην PayPal, για τους οποίους γίνονται επανειλημμένα καταγγελίες για παραβίαση.

 

Αναθεώρηση των παρόντων Όρων και καταγγελία

Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε τους παρόντες Όρους ή να καταγγείλουμε τους παρόντες Όρους και τη συγκέντρωση χρημάτων για εκστρατείες μέσω της PayPal, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται για την αναθεώρηση της Συμφωνίας χρήστη της PayPal στην ενότητα «Καλώς ορίσατε στην PayPal» της Συμφωνίας χρήστη της PayPal.

Αν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε, να αναστείλουμε ή να λάβουμε άλλα μέτρα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στην PayPal και μπορεί να αναστείλουμε την πρόσβασή σας ή να καταργήσουμε τις εκστρατείες σας, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.