>>Näytä kaikki sopimukset

Rekisterinpitäjän tietosuojaliite suorakorttien käsittelytuotteita varten

 

Versio 1.0

Tämä rekisterinpitäjän tietosuojaliite (Liite) koskee kaikkia tuotteita, joiden yhteydessä jokin PayPal-konsernin yksikkö (PayPal) tarjoaa Braintree-palvelua ja muita samantyyppisiä korttimaksu- ja yhdyskäytäväpalveluja ja/tai petoksentorjuntatyökaluja sinulle eli Kauppiaalle (Kauppias tai sinä). Tämä Liite ei koske PayPal-lompakkopalveluja, kuten Pikakassaa, tai PayPal-painikkeella maksamista. Tämä Liite on osa Kauppiaan ja PayPalin välistä asiaankuuluvaa sopimusta, joka koskee PayPalin toteuttamaa maksujen käsittelypalvelujen tarjoamista sinulle (Sopimus). Siinä tapauksessa, että tämän Liitteen ja Sopimuksen ehdot ovat keskenään ristiriidassa, tämän Liitteen ehdot ovat etusijalla. Isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita käytetään mutta ei määritellä tässä Liitteessä, on niille Sopimuksessa annettu merkitys.

Tämä Liite on voimassa seuraavista päivämääristä myöhäisemmästä alkaen: (i) Sopimuksessa määritetty voimaantulopäivämäärä tai (ii) Sopimuksen tai tämän Liitteen muutoksen yhteydessä annetussa ilmoituksessa ilmoitettu voimaantulopäivämäärä. Voimme muuttaa tätä Liitettä milloin tahansa julkaisemalla tarkistetun version verkkosivustollamme. Tarkistettu versio tulee voimaan sen julkaisuhetkellä. Lisäksi jos muutamme Liitettä tavalla, joka vähentää oikeuksiasi tai lisää vastuitasi, toimitamme siitä etukäteen kirjallisen ilmoituksen Sopimuksen edellyttämässä aikataulussa julkaisemalla ilmoituksen verkkosivustomme Päivitykset käytäntöihin -sivulla. Voimme ilmoittaa muutoksesta myös sähköpostilla tai muilla keinoilla. Jos et hyväksy jotain Liitteen muutosta, voit päättää Sopimuksen käytön milloin tahansa.

Määritelmät
Seuraavilla termeillä on alla olevat merkitykset, kun niitä käytetään tässä Liitteessä:

Rekisterinpitäjä tarkoittaa tahoa, joka määrittää Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, tai jos kyseinen termi (tai vastaavia toimintoja koskevat termit) on määritetty Tietosuojalainsäädännössä, termillä Rekisterinpitäjä on sovellettavassa Tietosuojalainsäädännössä määritetty merkitys.

Asiakas tarkoittaa asiakkaitasi, jotka käyttävät maksujen käsittelypalveluja Yhdysvaltojen ulkopuolella ja tämän Liitteen tarkoituksia varten; he ovat rekisteröityjä.

Asiakastiedot tarkoittavat Henkilötietoja, jotka (i) Asiakas toimittaa Kauppiaalle ja jotka Kauppias välittää PayPalille Kauppiaan käyttäessä maksujen käsittelypalveluja ja (ii) PayPal voi kerätä Asiakkaan laitteelta ja selaimelta Kauppiaan käyttäessä maksujen käsittelypalveluja. Tässä Liitteessä tarkoitettuihin Asiakastietoihin eivät sisälly Kauppiaan yhdysvaltalaisten asiakkaiden Henkilötiedot.

Tietosuojalainsäädäntö tarkoittaa sovellettavia tietosuojaan liittyviä lakeja, asetuksia, direktiivejä, lakisääteisiä vaatimuksia ja menettelyohjeita, joita sovelletaan maksujen käsittelypalvelujen toimittamiseen, mukaan lukien niiden mahdolliset muutokset sekä niihin liittyvät asetukset tai välineet (esim. yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 (GDPR), Australian yksityisyydensuojalaki 1988 (Cth), henkilötietojen suojaa ja sähköisiä asiakirjoja koskeva laki (Kanada), henkilötietoja (tietosuojaa) koskeva asetus (luku 486) (Hongkong), Brasilian yleinen tietosuojalaki, liittovaltion laki nro 13 709/2018 ja henkilötietojen suojaa koskeva laki 2012 (Singapore)).

PayPal-konsernin yksikkö tarkoittaa PayPal, Inc. -yhtiötä ja kaikkia yhtiöitä, jotka PayPal tai sen seuraaja omistaa tai joissa se käyttää määräysvaltaa suoraan tai epäsuoraan. Kyseisiin yksikköihin sisältyvät muun muassa PayPal (Europe) S.à r. l. et Cie, S.C.A., PayPal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda., PayPal Australia Pty Limited, PayPal Hong Kong Ktd., PayPal Canada Co. sekä PayPal Pte. Ltd.

Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (rekisteröityyn) liittyviä tietoja. Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on sellainen, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti erityisesti tunnisteella, kuten nimellä, tunnistenumerolla, sijaintitiedoilla, sähköisellä tunnisteella tai yhdellä tai useammalla tekijällä, joka koskee kyseisen luonnollisen henkilön fyysistä, fysiologista, geneettistä, henkistä, taloudellista, kulttuurista tai sosiaalista identiteettiä.

Prosessi tai tässä Liitteessä käytettävät, vastaavia toimintoja koskevat termit tarkoittavat sitä, mitä sovellettavassa Tietosuojalainsäädännössä määritetään.

PayPal Rekisterinpitäjänä

PayPal noudattaa Rekisterinpitäjiin sovellettavia Tietosuojalainsäädännön vaatimuksia tässä Liitteessä tarkoitettujen Henkilötietojen käytön osalta (muun muassa toteuttamalla aina kaikki asianmukaiset turvatoimet Henkilötietojen käsittelyyn liittyen ja pitämällä niitä yllä), eikä se tee tietoisesti mitään sellaista tai salli minkään sellaisen tekemistä Henkilötietojen suhteen, joka voisi johtaa Tietosuojalainsäädännön rikkomiseen Kauppiaan toimesta. PayPal siirtää Henkilötietoja kolmansille osapuolille, alihankkijoina toimiville käsittelijöille tai PayPal-konsernin yksikön jäsenille ainoastaan maksujen käsittelypalvelujen toimittamista varten, ja sillä on kyseisten kolmansien osapuolten ja alihankkijoina toimivien käsittelijöiden kanssa kirjalliset sopimukset, jotka sisältävät Asiakastietojen suojaa koskevat, vähintään tässä Liitteessä määritettyjä ehtoja vastaavan suojan tason takaavat ehdot.

Henkilötietojen käsittely maksujen käsittelypalvelujen yhteydessä

Osapuolet tunnustavat ja hyväksyvät, että Kauppias ja PayPal ovat toisistaan riippumattomia Rekisterinpitäjiä kaikkien Henkilötietojen osalta, joita käsitellään maksujen käsittelypalvelujen yhteydessä. Niinpä PayPal määrittää itsenäisesti kyseisten Henkilötietojen Käsittelyn tarkoituksen ja keinot, eikä se ole kyseisten Henkilötietojen osalta yhteisrekisterinpitäjä Kauppiaan kanssa.

Osapuolet tunnustavat ja hyväksyvät, että PayPal saa käyttää, jäljentää ja käsitellä Asiakastietoja ja maksutapahtumatietoja seuraaviin rajoitettuihin tarkoituksiin:

  • siinä määrin kuin on kohtuudella tarpeellista maksujen käsittelypalvelujen toimittamiseksi ja parantamiseksi Kauppiasta ja tämän Asiakkaita varten, mukaan lukien petosten torjunnan työkalut
  • petollisten maksutapahtumien seuraamiseen, ehkäisemiseen ja havaitsemiseen sekä Kauppiaalle, PayPalille ja kolmansille osapuolille aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseen
  • sellaisten PayPalia koskevien, lakeihin tai asetuksiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseen, joita sovelletaan maksutietojen Käsittelyyn ja säilyttämiseen, mukaan lukien sovellettavat rahanpesun torjuntaa ja henkilöllisyyden vahvistamista koskevat velvoitteet
  • PayPalin tuotteiden ja palvelujen analysoimiseen, kehittämiseen ja parantamiseen
  • sisäiseen käyttöön, mukaan lukien muun muassa data-analytiikkaan ja mittauksiin
  • Asiakastietojen ja maksutapahtumatietojen kokoamiseen ja luovuttamiseen sellaisessa muodossa, josta yksittäisen henkilön tai käyttäjän Henkilötietoja ei voida tunnistaa, mukaan lukien keskiarvojen laskeminen alueen tai toimialan mukaan
  • sovellettavien oikeudellisten vaatimusten noudattamiseen ja lainvalvontaviranomaisten avustamiseen vastaamalla tietojen luovuttamispyyntöihin lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä
  • johonkin muuhun Kauppiaalle ilmoitettavaan tarkoitukseen, kunhan kyseinen tarkoitus on Tietosuojalainsäädännön mukainen.

Kauppiaan ilmoitus asiakkaille

Kauppiaan on toteutettava kaupallisesti kohtuulliset ponnistelut (i) ilmoittaakseen Asiakkaille tietosuojakäytännössään, että PayPal on Asiakastietojen Käsittelyn osalta itsenäinen Rekisterinpitäjä tässä Liitteessä kuvatulla tavalla, sekä (ii) sisällyttääkseen Kauppiaan tietosuojakäytäntöön linkin sovellettavaan PayPalin tai Braintreen tietosuojakäytäntöön.

Keskinäinen apu

Osapuolet sopivat tekevänsä keskenään yhteistyötä siinä määrin kuin on kohtuudella tarpeellista, jotta toinen osapuoli voi asianmukaisesti kantaa Tietosuojalainsäädännön mukaisen vastuunsa riippumattomana Rekisterinpitäjänä. Osapuolet sopivat, että siltä osin kuin Kauppias saa rekisteröidyltä tietoihin pääsyä koskevan pyynnön tai jos Asiakas käyttää Tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan, Kauppias vastaa tällaiseen Asiakkaan pyyntöön suoraan. Kauppias myös ilmoittaa Asiakkaalle, että tämä voi käyttää rekisteröidyn oikeuksia PayPalin tarjoamien maksujen käsittelypalvelujen yhteydessä Tietosuojaselosteessa kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa www.braintreepayments.com (Braintree-asiakkaat) ja www.paypal.com (PayPal-asiakkaat). Lisäksi jos PayPal katsoo tietoturvatapahtuman yhteydessä oman harkintansa mukaan, että sen on ilmoitettava asiasta kyseessä oleville Asiakkaille, eikä PayPalilla ole tällaista ilmoitusta varten tarvittavia kyseessä olevan Asiakkaan yhteystietoja, Kauppias toteuttaa kaupallisesti kohtuulliset ponnistelut toimittaakseen PayPalille hallussaan olevat tiedot Asiakkaasta ainoastaan, jotta PayPal voisi noudattaa sovellettavia Tietosuojalainsäädännön mukaisia ilmoitusvelvoitteitaan kyseessä olevien Asiakkaiden osalta.

Rajat ylittävä tiedonsiirto

Osapuolet sopivat, että PayPal voi siirtää tämän Sopimuksen mukaisesti Käsiteltyjä Henkilötietoja sen maan ulkopuolelle, jossa ne on kerätty, jos tämä on tarpeen maksujen käsittelypalvelujen toimittamiseksi. Jos PayPal siirtää tämän Liitteen mukaisesti suojattuja Henkilötietoja oikeudenkäyttöalueelle, jonka osalta tietojen keräysmaan asianmukainen sääntelyviranomainen ei ole tehnyt tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, PayPal varmistaa, että Henkilötietojen siirtoa varten on toteutettu asianmukaiset suojatoimet sovellettavan Tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Sovellamme muun muassa ja yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi yhtiön sitovia sääntöjä, jotka toimivaltaiset valvontaviranomaiset ovat hyväksyneet, ja muita tiedonsiirtomekanismeja Asiakkaiden Henkilötietojen siirtämiseen muille PayPal-konsernin yksiköille.