>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

 

PayPali partnerite rahakogumisprogrammi tingimused

 

Laadi alla PDF

Jõustumiskuupäev: 1. aprill 2022

 

Siinsed tingimused (edaspidi: tingimused) moodustavad juriidilise lepingu teie, PayPal (Europe) S.à r.l.-i, et Cie, S.C.A. ja Iirimaa PayPali annetuste fondist pärit toetuste korral ka Iirimaa PayPali annetuste fondi vahel (registreeritud heategevusorganisatsioon (nr 20205692) (edaspidi ühiselt: meie või PayPal). Need reguleerivad, kuidas te kasutate PayPali partnerite rahakogumisplatvormi.

PayPali kasutajaleping reguleerib seda, kuidas te kasutate PayPali kontot ja PayPali teenuseid. PayPali kasutajalepingu jagu „Muud õiguslikud tingimused“ on liidetud siinsete tingimustega viitamise teel.

Liitudes PayPali partnerite rahakogumisplatvormiga, annate PayPalile loa koguda teie nimel raha PayPali veebisaidil (sh veebisaidil, mobiilirakenduses jne). Kõik PayPali partnerite rahakogumisplatvormi kaudu tehtud annetused kantakse otse teie PayPali kontole.

 

1. Osalevad partnerid

PayPali partnerite rahakogumisplatvormiga liitudes saavad ka sõltumatud partnerid (edaspidi: partnerid) teie jaoks raha koguda. PayPal kontrollib kõik sellised partnerid üle. Saate tutvuda partnerite loendi, nende äri kirjelduse ja kõikide seotud tasudega. PayPal teavitab teid kõigist platvormile lisatud uutest partneritest kaks nädalat ette. Kui te ei soovi mõne või ühegi partneriga koostööd teha, võtke ühendust PayPali klienditoega.

 

2. Tasud

Kui nõustute partneritega kooskõlas ülaltoodud 1. jaoga, nõustute ka selliste partnerite tasudega ning annate PayPalile loa sõlmida teie ja partneri vahel lepingu ainult selleks eesmärgiks.

PayPali saidil tehtud annetuste tehingutasud katab PayPal.

Kui saate annetusi partneri saidil, rakenduvad PayPali tehingutasud. Vaadake meie kaupmehe tasude lehte.

On võimalik, et kui saate annetusi partneri saidil, peate maksma lisaks PayPali tasudele ka partneri tasusid, mis võivad moodustada kuni 5% tehingu summast (edaspidi: partneritasud), ning teid teavitatakse partnerite tasudest ette ja te nõustute nendega ülaltoodud 1. jao alusel.

 

3. Load

Annate PayPalile järgmised load ja lubate PayPalil teie nimel anda need load (või lubade alamhulga) edasi olemasolevatele ja tulevastele partneritele.

 1. Kui partner saadab PayPalile maksejuhised, mis on seotud teie annetajate maksetega, loeme need teie poolt ja/või teie nimel esitatuks ja volitatuks.
 2. Kui partner saadab osadeks jagatud makse juhised, loeme need teie poolt ja/või teie nimel esitatuks ja volitatuks. Osadeks jagatud makse juhistega võite paluda meil: 1) arvata partneritasud (mida peate tasuma partnerile) maha maksest, mida PayPal peab teile tasuma annetuste maksetehingute tõttu, ja 2) maksta selle summa teie nimel otse partnerile.
 3. partneri meile esitatud tagasimaksetaotlused loetakse teie poolt ja/või teie nimel esitatuks ja volitatuks taotlusteks;
 4. Annate meile loa panna automaatselt ootele ja teha teile kättesaamatuks maksetehingusummad pärast seda, kui need on teie PayPali e-raha kontole krediteeritud, kuni toimub üks järgmistest sündmustest: 1) partner palub meil väljamakse teha või 2) maksetehingust on möödunud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva.
 5. Annate partnerile loa paluda meil teie nimel vabastada maksetehingusummad teie PayPali kontole pärast seda, kui need on pandud ootele ülaltoodud sätte järgi. Partner ei tohi paluda meil vabastada maksetehingusummasid teie PayPali kontole ilma loata. Kui puuduvad muud objektiivsed kokkulepitud kriteeriumid, milles PayPal võib partneriga teie nimel kokku leppida, peab partner algatama raha vabastamise. Kui partner ei ole palunud meil vabastada maksetehingusummad teie PayPali kontole pärast 28 (kahtekümmend kaheksat) päeva, vabastame need automaatselt.
 6. Annate PayPalile loa jagada partneriga tehinguandmeid ja PayPali vaidlusandmeid.

Saate need load tühistada igal ajal iga partneri korral, kellele need on antud, võttes ühendust PayPali klienditeenindusega. Kui soovite tühistada kõigi partnerite load ja lõpetada osalemise PayPali partnerite rahakogumisplatvormil, peate võtma ühendust klienditeenindusega. Kui tühistate load või lõpetate osalemise PayPali partnerite rahakogumisplatvormil, ei saa te enam kasutada PayPali partnerite rahakogumisplatvormi või kindla partneri pakutud teenuseid.

 

4. Sobivus

PayPali partnerite rahakogumisplatvormiga liitumiseks peate olema registreeritud heategevusorganisatsioon.

Selleks peate esitama registreerumise ajal kogu küsitud teabe, sealhulgas järgmise: teie heategevusorganisatsiooni nimi, staatus, üleskutse, eesmärgid, logo ja märksõnad, et annetajad leiaksid teie organisatsiooni kergemini üles. Nõustute esitama täpse teabe ja hoidma seda ajakohasena.

PayPal võib igal ajal ette teatamata lõpetada või peatada platvormiga liitumise, kui meil on põhjust uskuda, et:

 1. te ei vasta käesolevas jaos toodud nõuetele;
 2. käesoleva jao alusel edastatud teave on aegunud;
 3. te kaotate oma heategevusliku staatuse või te ei ole võimeline seda jätkuvalt tõendama;
 4. te rikute PayPali kasutajalepingu või mõne muu PayPaliga sõlmitud lepingu kohustusi.

Lõpetamise õigus ei piira õigusi, mis on PayPalil PayPali kasutajalepingu või mõne muu teie ja PayPali vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

5. Litsentsid

Te annate PayPali partnerite rahakogumisplatvormi kasutamise ajaks PayPalile lihtlitsentsi kasutada teie nime, logo ja üleskutset, et tutvustada teie organisatsiooni PayPali partnerite rahakogumisplatvormil ning teistel veebisaitidel ja teistes teenustes, mille partnerid me võime olla, sealhulgas ka seotud turundusmaterjalides, nagu turundusmeilides. Kinnitame, et jääte oma kaubamärkide, kaubanimede, teenindusmärkide ja seotud firmaväärtuse omanikuks.

 

6. Iirimaa PayPali annetuste fondi toetused

PayPali partnerite rahakogumisprogrammiga liitumine võimaldab teil kasutada PayPali annetuste fondi toetusi, mis pärinevad annetajatelt, kes asuvad Iirimaal ja teistes riikides, mis vastavad käesoleva jao („Toetused“) tingimustele. Iirimaa PayPali annetuste fond kannab toetused üle teie PayPali kontole.

Võite teha otsuse mitte kasutada Iirimaa PayPali annetuste fondist pärit toetusi. PayPali partnerite rahakogumisprogrammiga liitumise käigus pakutakse teile võimalust loobuda Iirimaa PayPali annetuste fondist pärit toetustest. Selleks et toetustest loobuda või hakata neid uuesti saama mis tahes muul ajal, võtke ühendust PayPali klienditoega vähemalt kaks nädalat varem.

Toetuste korral, mis on saadaval käesoleva jao alusel, kehtivad järgmised tingimused.

Meilt, Iirimaa PayPali annetuste fondilt pärit raha võib kasutada ainult heategevuslikeks eesmärkideks, mis on sätestatud Iirimaa seadustes. Lisateavet selliste eesmärkide kohta leiate Charities Regulatory Authority (CRA) juhistest. Teie mugavuse huvides oleme teinud nõuetest kokkuvõtte allpool lisas 1.

Nõustute vastama kohe meie igale mõistlikule teabetaotlusele selle kohta, kuidas te kasutate meilt pärit raha.

Kinnitate, et teie organisatsioon on asutatud heategevuslikul eesmärgil teie PayPali kontol märgitud riigis ning on selles jurisdiktsioonis nõuetekohaselt registreeritud ja reguleeritud heategevusena. Kui teie heategevusorganisatsioon ei ole registreeritud ja sel on eesmärke, mis ei kattu meie kokkuvõttes või CRA juhistes toodud heategevuslike eesmärkidega, peate järgima soovitatud raamatupidamistavasid ja arvestama meilt saadud raha kasutades raamatupidamiseesmärke, märkides toetused ära kõigis avaldatavates aruannetes.

Iirimaa heategevusorganisatsioonide ja ettevõtete seaduste järgi peate säilitama kõik rahaga seotud kviitungid ning kulutused vähemalt seitse aastat pärast tehingu tegemist.

Nõustute vastama mõistlikele küsimustele, mille võime teile esitada, ja edastama meile oma kohustuste täitmise kohta sobivad asitõendid, suulise või kirjaliku seletuse, sealhulgas asjaomased andmed, mille eesmärk on arutada, jälgida ja hinnata kohustusi, mis on teil siinsete tingimuste järgi.

Võime nõuda, et maksaksite raha tagasi 14 päeva jooksul pärast meie teadet, kui tekib mõni järgmine olukord:

 1. te lõpetate tegutsemise, teid kuulutatakse pankrotistunuks, maksejõuetuks või te alustate valitsemis-, pankrotivara haldamise või likvideerimismenetlust;
 2. te olete tegutsenud petturlikult, hooletult või ebaausalt ja selline pettus, hooletus või ebaausus on meie arvates mõjutanud negatiivselt meilt saadud raha kasutamist;
 3. me avastame, et te ei ole kasutanud meilt saadud raha eesmärkideks, mis on Iirimaa seaduste järgi heategevuslikud, või te olete muul viisil rikkunud oluliselt toetuse tingimusi;
 4. me oleme maksnud teile liiga suure summa ja oleme teid sellest teavitanud, aga te ei ole enammakstud summat meile tagastanud.

 

7. Siinsete tingimuste muutmine

Võime ette teatades muuta siinseid tingimusi ja/või PayPali partnerite rahakogumisplatvormi või need lõpetada, järgides PayPali kasutajalepingu jaos „Tere tulemast PayPali!“ sätestatud PayPali kasutajalepingu muutmise protsessi.

Kui rikute mis tahes ajal siinseid tingimusi, jätame endale õiguse teie PayPali konto lõpetada, peatada või tegutseda mõnel muul viisil ning võime võtta teilt oma ainuäranägemise järgi juurdepääsu PayPali partnerite rahakogumisplatvormile või eemaldada platvormilt teie heategevusorganisatsiooni. Pärast siinsete tingimuste lõpetamist eemaldame teie heategevusorganisatsiooni PayPali partnerite rahakogumisplatvormilt mõistlikult kiire aja jooksul.

 

Lisa 1. Iirimaa seadustes sätestatud heategevuslike eesmärkide kokkuvõte

 

2009. a heategevusorganisatsioonide seaduses (The Charities Act, edaspidi: 2009. a seadus) on Iirimaa seadustes tunnustatud heategevuslikud eesmärgid jaotatud nelja kategooriasse ja heategevusorganisatsioonidel võivad olla ainult need eesmärgid. Nendega säilitatakse ja laiendatakse üldise õiguse määratlust, mis tehti esimest korda kindlaks Pemsel 1 kohtuasjas. Need on:

 1. Vaesuse või majanduslike raskuste ennetamine või leevendamine

See hõlmab igasuguse paratamatuse, viletsuse või abituse leevendamist. Organisatsiooni tegevused peavad mõjutama mõõdetavalt kasusaavat klassi, kelle vaesust või majanduslikke raskusi ennetatakse või leevendatakse.

 1. Hariduse edendamine

Hõlmab mitmesuguseid haridusasutusi, nagu eelkoolid, koolid, ülikoolid, täiskasvanuõpe, uurimisasutused, eksperdirühmad, erialainstitutsioonid, muuseumid ja raamatukogud.

 1. Religiooni edendamine

Hõlmab organisatsioone, mis edendavad, säilitavad või järgivad religioosseid tõekspidamisi.

 1. Kogukonda aitavad eesmärgid on järgmised:
 • kogukonna heaolu edendamine, sealhulgas noorte, vanade, haigete või puuetega inimeste abistamine;
 • kogukonna arenemise edendamine, sealhulgas maapiirkondade või linnade taaselustamine;
 • kodanikuvastutuse või vabatahtliku töö edendamine;
 • tervise edendamine, sealhulgas haiguste või inimkannatuste ennetamine ja leevendamine;
 • konfliktilahenduse või lepituse edendamine;
 • religioosse või rassilise võrdsuse ja võrdse kogukonna edendamine;
 • looduskeskkonna kaitsmine;
 • keskkonna säästmise edendamine;
 • heategevusorganisatsioonide vara tõhusa kasutamise edendamine;
 • loomade kannatuste ennetamine ja leevendamine;
 • kunsti, kultuuri, kultuuripärandi ja teaduse edendamine;
 • ebasoodsas olukorras olevate inimeste kaasamine ühiskonda ja nende täieliku kaasamise edendamine.

2009. a seaduse järgi ei tunnustata heategevuslike eesmärkidena alljärgnevat:

 1. spordi edendamine;
 2. ametiühingute, töötajaid esindavate organisatsioonide või kaubanduskodade edendamine;
 3. poliitilise partei või poliitilise eesmärgiga asutuse edendamine (kui see ei ole seotud heategevusliku eesmärgi edendamisega);
 4. organ, mis edendab õigusvastaseid või avaliku moraali või avaliku korraga vastuolus olevaid eesmärke või toetab terrorismi või terroristlikku tegevust kas riigis või väljaspool riiki või organisatsiooni kasuks, mille liikmelisus on ebaseaduslik;
 5. inimõiguste, võrdsuse ja mitmekesisuse edendamine;
 6. kaitseväe toetamine.

1 Volinike tulumaks erieesmärkidel v. Pemsel [1891] A.C. 531.

Siintoodud teave on mõeldud ainult juhendina ega ole lõplik seaduste tõlgendus. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust Charities Regulatory Authorityga (www.charitiesregulator.ie) või pidage nõu professionaalse nõustajaga.