>> Vaata kõiki lepinguid

Andmekaitse kontrolli addendum krediitkaardi otsekorralduste töötlemise toodete kohta

 

Versioon 1.0

See andmekaitse kontrolli addendum (see addendum) kehtib mis tahes toote kohta, mille puhul PayPal Groupi ettevõte ("PayPal") pakub kaupmehele ("kaupmees" või "teie") Braintree ja muid sarnaseid kaardimakse- ja lüüsiteenuseid ja/või pettusevastase hoolduse tööriistu. See addendum ei kehti PayPali kaubamärgiga rahakotiteenustele nagu kiirkassa või PayPali nupuga maksmine. See addendum moodustab osa asjakohasest lepingust kaupmehe ja PayPali vahel, mis reguleerib teile PayPali makseteenuste töötlemise teenuste osutamist (leping). Kui käesoleva addendum'i ja lepingu tingimuste vahel on vastuolu, jäävad käesoleva addendumi tingimused ülimuslikuks. Siin addendum'is kasutatud suure tähega kuid definieerimata terminitel on nende lepingus kehtestatud tähendus.

See addendum kehtib alates (i) lepingus märgitud jõustumiskuupäevast või (ii) teile lepingu või siinse addendum'i muudatusega seoses edastatud teates märgitud jõustumiskuupäevast – kumb iganes on hilisem. Me võime seda addendum'it igal ajal muuta, postitades parandatud versiooni meie veebisaidile. Parandatud versioon jõustub ajal, mil me selle postitame. Lisaks, kui muudame addendum'it viisil, mis vähendab teie õigusi või suurendab teie kohustusi, anname sellest teile lepinguga ettenähtud aja jooksul kirjalikult teada, avaldades teate meie veebisaidi lehel Põhimõtete uuendused. Samuti võime kasutajaid muudatusest teavitada e-kirjaga või muul viisil. Kui te ei nõustu mõne addendum'i muudatusega, võite lepingu kasutamise igal ajal lõpetada.

Definitsioonid
Addendum'is kasutatuna on järgnevatel terminitel allolevad tähendused.

Vastutav töötleja tähendab isikut, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid või, kui selline tingimus (või sarnaste ülesannetega seotud tingimused) on määratletud isikuandmete kaitse seaduses, on vastutaval töötlejal kohaldatavas isikuandmete kaitse seaduses märgitud tähendus.

Klient tähendab teie kliente, kes kasutavad maksete töötlemise teenuseid väljaspool Ameerika Ühendriike ning on käesoleva addendum'i tähenduses andmesubjektid.

Kliendiandmed on isikuandmed, (i) mida klient esitab kaupmehele ja kaupmees edastab maksetöötlemisteenuste kaudu PayPalile, ja (ii) mida PayPal võib koguda kliendi seadmelt ja brauserist kaupmehepoolse maksetöötlusteenuste kasutamise kaudu. Selles addendum'is kasutatud tähenduses kliendiandmed ei sisalda USA klientide isikuandmeid.

Andmekaitseseadused tähendava mis tahes kohaldatavaid andmekaitseseadusi, määrusi, direktiive, regulatiivseid nõudeid ja tegevusjuhiseid, mis on kohaldatavad maksetöötlusteenuste pakkumisele, sealhulgas kõik nende ja nendega seotud määruste ja õigusaktide muudatused (nt isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679 (GDPR), Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seadus, isikuandmete kaitse ja elektrooniliste dokumentide seadus (Kanada), isikuandmete (eraelu puutumatuse) määrus (Cap. 486) (Hongkong), Brasiilia üldine andmekaitseseadus, föderaalseadus nr. 13709/2018 ja 2012. aasta isikuandmete kaitse seadus (Singapur)).

PayPal Groupi ettevõte tähistab PayPal, Inc.-i ja kõiki ettevõtteid, mida PayPal või tema õigusjärglane otseselt või kaudselt aeg-ajalt omab või kontrollib. Nende ettevõtete hulka kuuluvad, ilma piiranguteta, PayPal (Europe) S.à r. l. et Cie, S.C.A., PayPal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda., PayPal Australia Pty Limited, PayPal Hong Kong Ktd., PayPal Canada Co. ja PayPal Pte. Ltd.

Isikuandmed tähendavad igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekt) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt identifitseerida, eelkõige tunnuse, näiteks nime, isikukoodi, asukohaandmete, veebiidentifikaatori või ühe või mitme selle füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga seotud teguri alusel.

Protsess või terminid, mis käsitlevad siin addendum'is kasutades sarnaseid funktsioone, omavad tähendust, mis on kindlaks määratud asjakohastes andmekaitseseadustes.

PayPal kui andmete vastutav töötleja

PayPal peab vastama vastutavate töötlejate suhtes kohaldatavate andmekaitseseaduste nõuetele, mis on seotud isikuandmete kasutamisega selle lisa alusel (sealhulgas rakendades ja järgides kogu aeg kõiki vajalikke turvameetmeid seoses isikuandmete töötlemisega) ja ei tohi isikuandmetega seoses teha teadlikult midagi ega lubada teha midagi, mis võiks kaasa tuua andmekaitseseaduste kaupmehepoolse rikkumise. PayPal edastab isikuandmeid ainult kolmandatele isikutele, alltöötlejatele või PayPal Groupi ettevõtetele ainult maksetöötlusteenuste pakkumise eesmärgil ning tal peavad selliste kolmandate isikute ja alltöötlejatega olema kirjalikud lepingud, mis sisaldavad kliendiandmete kaitse tingimusi, mis ei ole vähem kaitsvamad kui käesolevas addendum'is sätestatud tingimused.

Isikuandmete töötlemine seoses maksete töötlemise teenustega

Pooled tunnistavad ja nõustuvad, et maksete töötlemise teenustega seoses töödeldud kõigi isikuandmete puhul on kaupmees ja PayPal mõlemad sõltumatud vastutavad töötlejad. Sellisena määrab PayPal iseseisvalt kindlaks selliste isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid ning ei ole taolise isikuandmete puhul kaupmehega kaasvastutav töötleja.

Pooled tunnistavad ja nõustuvad, et PayPalil on lubatud kasutada, reprodutseerida ja töödelda kliendi andmeid ja maksetehingu andmeid järgmistel piiratud eesmärkidel:

  • nagu on mõistlikult vajalik, et pakkuda ja parandada kaupmehele ja tema klientidele mõeldud maksete töötlemise teenuseid, sealhulgas pettuste kaitse tööriistu;
  • pettusega seotud maksetehingute jälgimiseks, vältimiseks ja tuvastamiseks ning kaupmehe, PayPali ja kolmandate isikute kahju vältimiseks;
  • õiguslike ja regulatiivsete kohustuste järgmiseks, mida kohaldatakse PayPali puhul makseandmete töötlemise ja säilitamise suhtes, sealhulgas kohaldatavad rahapesu tõkestamise ja isikutuvastuse kohustused;
  • PayPali toodete ja teenuste analüüsimiseks, arendamiseks ja täiustamiseks;
  • ettevõttesiseseks kasutuseks, sealhulgas andmete analüüsiks ja mõõtmiseks;
  • kliendi andmete ja maksetehinguandmete koostamiseks ja avaldamiseks kogumis, kus teie isiklikud või kasutaja isikuandmed ei ole tuvastatavad, sealhulgas keskmiste arvutamine piirkonna või valdkonna kaupa;
  • kohaldatavate õiguslike nõuete järgimiseks ja õiguskaitseasutuste abistamiseks, vastates seadusega kooskõlas teabe avaldamise päringutele; ja
  • mis tahes muul eesmärgil, millest kaupmeest teatatakse, nii kaua, kuni see on kooskõlas andmekaitseseadustega.

Kaupmehe teade klientidele

Kaupmees teeb majanduslikult mõistlikke jõupingutusi, et (i) teavitada oma privaatsuspoliitikas kliente, et PayPal on kliendiandmete töötlemises sõltumatu vastutav töötleja, nagu on kirjeldatud käesolevas addendum'is, ja (ii) lisada kaupmehe privaatsuspoliitikasse link asjakohase PayPali või Braintree privaatsuspoliitika juurde.

Vastastikune abi

Pooled lepivad kokku, et nad teevad omavahel koostööd, kuivõrd see on mõistlikult vajalik, et teine pool saaks nõuetekohaselt täita oma vastutust sõltumatu vastutava töötlejana andmekaitseseaduste alusel. Pooled lepivad kokku, et kui kaupmees saab andmesubjekti juurdepääsutaotluse või klient kasutab mõnd andmekaitseseadustest tulenevat õigust, vastab kaupmees sellisele kliendi juurdepääsutaotlusele otse. Samuti teavitab kaupmees klienti, et nad saavad kasutada oma andmesubjekti õigusi seoses PayPali maksete töötlemise teenustega, vastavalt privaatsusavalduses kirjeldatud juhistele, mis Braintree kliendile on leitavad aadressil www.braintreepayments.com ning PayPali kliendile aadressil www.paypal.com. Lisaks, kui mis tahes turvalisust puudutava juhtumiga seoses teeb PayPal ainuisikuliselt otsuse, et ta peab teavitama puudutatud tarbijaid ja PayPal ei ole sellise teabe edastamiseks puudutatud kliendi vajalikke kontaktandmeid, teeb kaupmees majanduslikult mõistlikke jõupingutusi, et anda PayPalile kliendi kohta teavet, mis kaupmehel võib olla PayPali vastavuse piiratud eesmärgil koos andmekaitseseaduste järgse kohaldatava teatamiskohustusega, mis puudutab mõjutatud kliente.

Andmete piiriülesed edastamised

Pooled lepivad kokku, et PayPal võib edastada käesoleva lepingu alusel töödeldavaid isikuandmeid väljaspoole riiki, kus need koguti, kui see on vajalik maksete töötlemise teenuste osutamiseks. Kui PayPal edastab käesoleva addendum'i alusel kaitstud isikuandmeid jurisdiktsiooni, mille kohta andmete kogumise riigi asjakohane reguleeriv asutus ei ole teinud kaitse piisavuse otsust, tagab PayPal, et isikuandmete edastamiseks on rakendatud kehtivate andmekaitseseadustega kooskõlas olevad kaitsemeetmed. Näiteks, ja isikuandmete kaitse üldmääruse järgimiseks, tugineme klientide isikuandmete edastamisel teistele PayPal Groupi ettevõtetele pädevate järelevalveasutuste heaks kiidetud siduvatele ettevõtluseeskirjadele ning muudele andmete edastamise mehhanismidele.