PAYPALS BRUGERAFTALE

Om din konto

Denne brugeraftale træder i kraft for alle brugere den 30. juli 2021.

Velkommen til PayPal!

Dette er de gældende vilkår og betingelser for kontrakten mellem dig og PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A ("PayPal"), der regulerer din brug af din PayPal-konto og PayPal-tjenesterne, og vi kalder dem vores brugeraftale. Den gælder kun for PayPal-konti, der tilhører personer med bopæl i Danmark. Denne brugeraftale gælder ikke for din brug af PayPals Xoom-tjeneste, som reguleres separat i Xooms juridiske aftaler. Hvis du er en privatperson, skal du være mindst 18 år gammel og have fuld retsevne til at indgå denne kontrakt, oprette en PayPal-konto og bruge PayPal-tjenesterne. Hvis du er en virksomhed, skal virksomheden være registreret i Danmark.

Hvis du vil bruge PayPal-tjenesterne, skal du oprette en PayPal-konto. Ved at oprette og bruge en PayPal-konto accepterer du at overholde alle vilkår og betingelser i denne brugeraftale. Du accepterer også at overholde følgende yderligere dokumenter og hvert af de øvrige dokumenter på siden Juridiske aftaler, som gælder for dig:

Læs omhyggeligt alle vilkårene og betingelserne i denne brugeraftale og hvert af de øvrige dokumenter, der gælder for dig.

Vi kan til enhver tid ændre denne brugeraftale og de dokumenter, der er nævnt ovenfor. Den reviderede version træder i kraft på det tidspunkt, vi offentliggør den, medmindre andet er angivet. Hvis vores ændringer indskrænker dine rettigheder eller øger dit ansvar, vil vi offentliggøre en meddelelse på siden Opdatering af politikker på vores websted og sende en meddelelse til dig om ændringen mindst to måneder i forvejen. Ved fortsat at bruge vores tjenester efter eventuelle ændringer af denne brugeraftale accepterer du at overholde og være bundet af disse ændringer. Hvis du ikke er enig i eventuelle ændringer, kan du lukke din konto, før ændringerne træder i kraft.

Oplysninger om os og vores tjeneste

PayPals primære virksomhed er at udstede elektroniske penge og udbyde betalingstjenester ved hjælp af disse elektroniske penge.

Hvis du vil vide mere om os og vores tjenester, kan du læse vores Vigtige oplysninger om betaling og service.

Denne brugeraftale samt øvrige juridiske vilkår og lovbestemte oplysninger vedrørende din brug af vores tjeneste stilles til enhver tid til rådighed for dig på PayPals hjemmeside (normalt på siden “Juridiske aftaler”). Vi kan også sende disse oplysninger til dig.

Du kan anmode om en kopi af alle lovbestemte oplysninger (herunder denne brugeraftale og de vigtige oplysninger om betaling og service) fra os, hvorefter vi sender disse til dig i et format, som du kan gemme og bruge til at gengive oplysningerne (f.eks. via e-mail).

Oprettelse af en konto

Vi tilbyder to typer konti: privatkonti og erhvervskonti.

Privatkonti

Med en privatkonto kan du sende og anmode om penge fra venner og familie og betale online for køb.

Ejere af visse eksisterende privatkonti skal muligvis skifte kontotype (og kan i den forbindelse blive bedt om at sende flere oplysninger til PayPal) for at kunne bruge alle de aktuelle funktioner på en privatkonto.

Hvis du først og fremmest vil bruge din PayPal-konto til at sælge ting, skal du oprette en erhvervskonto eller omdanne din privatkonto til en erhvervskonto.

Erhvervskonti

Erhvervskonti er for personer og organisationer (uanset om de er registrerede eller ej), der primært bruger PayPal til at modtage onlinebetalinger for salg eller donationer.

Erhvervskonti kan være pålagt gebyrer, som afviger fra de gebyrer, der gælder for privatkonti. Se vores gebyrer for flere oplysninger.

Ved at åbne en erhvervskonto eller omdanne en privatkonto til en erhvervskonto bekræfter du overfor os, at du primært bruger den til et virksomheds- eller erhvervsmæssigt formål.

Status som virksomhed

Hvis aktiviteterne på din PayPal-konto af enhver art når bestemte grænser eller omfatter visse virksomhedssegmenter eller -aktiviteter, kræver betalingskortnetværkene, at du indgår en virksomhedsaftale direkte med vores behandlingspartnere for at fortsætte med at tage imod kortfinansierede betalinger. I dette tilfælde vil disse virksomhedsaftaler gælde for alle betalinger, PayPal behandler på dine vegne i tillæg til denne brugeraftale.

Sikker brug af din PayPal-konto

Du bør træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre, at din PayPal-konto bliver misbrugt. Du skal sørge for, at der er tilstrækkelig sikkerhed og kontrol for alle enheder, varer, id'er, adgangskoder og personlige id-numre/koder, som du bruger til at få adgang til din PayPal-konto og PayPal-tjenesterne. Se vores retningslinjer under Vigtige oplysninger om betaling og service.

Du skal følge alle rimelige anvisninger, vi måtte give om, hvordan du kan holde din betalingsmetode sikker.

Vi kan kræve, at du godkender enhver instruktion vedrørende din konto (dvs. give os de oplysninger, vi har brug for til at sikre, at det er dig, der giver os instruktionen, f.eks. afgivelse af dine korrekte loginoplysninger – dette kan være din e-mailadresse og adgangskode) og på anden måde logge på din PayPal-konto for at give os din betalingsinstruktion.

Du skal holde din postadresse, e-mailadresse og dit telefonnummer til en telefon, som du er den primære bruger af, samt andre kontaktoplysninger ajour på din PayPal-kontoprofil.

Du kan udtrykkeligt give, fjerne og administrere tilladelser for nogle tredjeparter, så de kan foretage visse handlinger på dine vegne. I nogle tilfælde kan du gøre det, når du er logget på din konto – i andre tilfælde kan du gøre det direkte hos den pågældende tredjepart. Du anerkender, at hvis du giver en tredjepart tilladelse til at handle på dine vegne, kan vi videresende visse oplysninger om din konto til den pågældende tredjepart.

Du kan tillade, at tredjepartstjenesteudbydere, der er autoriseret i henhold til gældende lov, kan:

 • angive kontooplysningstjenester for at få adgang til oplysninger om din konto på dine vegne
 • bekræfte, om et beløb, der er nødvendigt for udførelsen af en kortfinansieret betaling, er til rådighed på din konto, eller
 • levere tjenester til iværksættelse af betalinger for at iværksætte betalinger fra din konto på dine vegne.

Når du giver en tredjepart tilladelse til at få adgang til din konto, fritager det dig ikke for dine forpligtelser i henhold til denne brugeraftale. Du er ansvarlig over for os for de handlinger, du har givet tredjeparterne autorisation til at udføre. Du kan ikke holde os ansvarlige for, og du vil holde os skadesløse i forbindelse med ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af handlinger eller udeladelser fra sådanne tredjeparters side i forbindelse med de tilladelser, du har givet, i henhold til dine lovfæstede juridiske rettigheder.

Lukning af din PayPal-konto

Du kan til enhver tid lukke din konto. Du kan læse, hvordan du gør under PayPals Hjælp.

Vi kan lukke din konto, hvis vi mener, det er nødvendigt, ved at give dig to måneders varsel. Vi kan også til enhver tid lukke din konto, hvis:

 1. du misligholder denne brugeraftale, og/eller vi på anden måde har ret til at lukke din konto i henhold til denne brugeraftale
 2. du ikke har været logget på din konto i tre år
 3. vi har mistanke om, at andre har haft adgang til din konto uden din autorisation.

Hvis vi beslutter at lukke din konto, giver vi dig varsel om kontolukningen og, hvor det er praktisk muligt, årsagerne til at lukke din konto samt mulighed for at overføre eventuelle ikke-omstridte penge, som vi tilbageholder, til din bankkonto.

Når din konto er blevet lukket:

 • vil denne brugeraftale straks ophøre. Dog forbliver brugeraftalen gældende i det omfang og så længe, vi har brug for at håndtere lukningen af din konto og overholde gældende love og bestemmelser
 • kan vi annullere eventuelle afventende betalinger, og du mister retten til eventuelle saldi, som er tilknyttet særlige betalingsordninger
 • kan vi suspendere, begrænse eller ophæve din adgang til eller brug af vores tjenester, websteder, software og systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller nogle af eller alle tjenesterne
 • vil du fortsat være ansvarlig for alle udestående forpligtelser i henhold til denne brugeraftale, som er relateret til din konto før lukningen
 • kan vi gemme dine kontooplysninger i vores database for at opfylde vores juridiske forpligtelser
 • kan vi tilbageholde dine elektroniske penge efter lukningen i det omfang og så længe, vi med rimelighed måtte have behov for det for at beskytte os selv og/eller eventuelle tredjeparter mod risikoen for tilbageførsler, gebyrer, bøder og andre forpligtelser af enhver art. Efter denne periode kan du overføre eventuelle ikke-omstridte penge, som vi tilbageholder, til din bankkonto. Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål om tilbageholdte penge på din konto efter lukning.
  Hvis du er økonomisk værge eller befuldmægtiget for en umyndiggjort eller afdød kontoejer, kan du kontakte os for at få hjælp.

I tilfælde af, at vi beslutter at afbryde en af vores tjenester eller dele af eller funktioner i vores tjenester, uanset årsag, vil vi give dig mindst to måneders varsel, før tjenesten eller funktionen ophører, medmindre vi i god tro afgør, at:

 • tjenesten eller funktionen skal ophøre hurtigere som krævet i henhold til lovgivningen eller et tredjepartsforhold
 • det vil kunne udgøre en sikkerhedsrisiko eller en betydelig økonomisk eller væsentlig teknisk byrde at gøre det.

Tilknytning eller fjernelse af en betalingsmetode

Alle pengene på din konto kaldes i juridiske termer for "elektroniske penge" og anerkendes i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som en form for penge, der er egnet til brug online.

Du kan bruge en betalingsmetode til at betale os, så du kan få elektroniske penge på din konto eller til at modtage udbetalinger fra din konto som nærmere beskrevet i denne brugeraftale (se især Indsættelse eller overførsel af penge og Finansiering af din betaling).

Du kan tilknytte eller fjerne et betalingskort, et forudbetalt kort (hvor det er muligt), en bankkonto eller PayPal Credit (hvor det er muligt) til din PayPal-konto som en betalingsmetode.

Vi kan begrænse tilgængeligheden af dine betalingsmetoder for at håndtere vores risiko.

Sørg for, at oplysningerne om din betalingsmetode er opdaterede (f.eks. betalingskortnummer og udløbsdato). Hvis disse oplysninger ændres, kan vi opdatere dem ved hjælp af oplysninger og tredjepartskilder uden nogen handling fra din side. Hvis du ikke ønsker, at vi opdaterer dine kortoplysninger, kan du kontakte din kortudsteder for at anmode om dette eller fjerne din betalingsmetode fra din PayPal-konto. Hvis vi opdaterer din betalingsmetode, beholder vi de foretrukne indstillinger, der er tilknyttet denne betalingsmetode. Du kan vælge at bekræfte dit kort eller din bankkonto, så vi kan bekræfte gyldigheden og dit ejerskab af kortet eller bankkontoen. Du kan bekræfte dit kort ved at følge proceduren Tilknyt og bekræft kort (for kort) eller Bekræft bankkonto (for bankkonti) eller andre procedurer, som vi til enhver tid kan informere dig om eller offentliggøre.

Sådan angiver du valutaen for dit kort

PayPal vil anvende en valuta for dit kort i henhold til de oplysninger, som PayPal har til rådighed. Vi kan også give dig mulighed for at vælge den valuta, som PayPal skal anvende for dit kort, og denne kan være forskellig fra den valuta, der blev angivet for dit kort af PayPal. Hvis du vælger valutaen for dit kort, vil PayPal handle i henhold til de oplysninger, du giver os. Du giver derfor dit samtykke til og autoriserer enhver valutaomregning og accepterer eventuelle gældende gebyrer, enten via PayPal eller fra din kortudsteder, som vil være afledt af den valuta, PayPal har anvendt for dit kort.

Din fortsatte tilladelse til, at vi kan trække penge fra din betalingsmetode

Når du knytter en betalingsmetode til din PayPal-konto, giver du os fortløbende tilladelse til automatisk at trække penge fra den pågældende betalingsmetode (underlagt denne brugeraftale og vilkårene i en fuldmagt (f.eks. direkte bankdebitering), som bruges af udbyderen af den pågældende betalingsmetode til at etablere og bevare dette mandat) for den påkrævede værdi af de elektroniske penge:

 • til at dække betalingsbeløbet (samt alle betalingsgebyrer, der skal betales til os), når du bruger din konto til at sende en betaling til en anden bruger, og
 • til at tanke din konto op, når du bruger funktionen "Indsæt penge" på kontogrænsefladen.

Vi kan trække penge fra betalingsmetoden igen, hvis det tidligere forsøg mislykkedes. Hvis du annullerer en fortløbende tilladelse fra din betalingsmetode, godtgør du os for værdien af de elektroniske penge, som vi allerede måtte have udstedt, og som stadig ikke er trukket fra denne betalingsmetode.

Du kan trække tilladelsen tilbage ved at fjerne betalingsmetoden fra din PayPal-konto.

SEPA er et initiativ fra Europa-Kommissionen og den europæiske banksektor, som har til formål at gøre betalinger mere effektive inden for EU. Hver gang du registrerer en bankkonto hos PayPal eller bruger en ny bankkonto for første gang som betalingsmetode, giver du PayPal en fuldmagt til SEPA Direct Debit. Hvis du bruger en fuldmagt til SEPA Direct Debit til det fortsatte mandat:

 • har du adgang til fuldmagten og dens referencenummer (MRN) på din PayPal-kontoprofil, og du kan til enhver tid annullere eller ændre fuldmagten for fremtidige betalinger.
 • PayPal oplyser dig om beløbet for SEPA Direct Debit-betalingen samt tidsrammen for, hvornår PayPal trækker beløbet fra bankkontoen, sammen med bekræftelsen af købet. Hvis PayPal genindsender en anmodning om en SEPA Direct Debit-betaling, fordi den oprindelige betaling er blevet tilbageført, modtager du ikke (flere) oplysninger om beløbet og tidsrammen forud for genindsendelsen.
 • kan du til enhver tid kræve en tilbagebetaling fra din bank op til 8 uger efter den dato, hvor SEPA Direct Debit-betalingen blev foretaget, i overensstemmelse med din banks vilkår og betingelser.

Risiko for tilbageførsler til din betalingsmetode, og når eChecks kan opstå

Når vi modtager en betaling fra din betalingsmetode, kan vi opbevare de resulterende elektroniske penge på din reservekonto, så længe vi har grund til at tro, at der er risiko for, at udbyderen af din betalingsmetode vil kræve tilbageførsel. Dette skyldes, at vi ikke har alle de oplysninger, der er nødvendige for at placere pengene fra din betaling, så de er til rådighed på din PayPal-saldo, mens der er en sådan risiko for tilbageførsel.

Når du beder os om at foretage en betaling fra din konto til en anden bruger via en betaling fra din bankkonto, og vi opbevarer de resulterende elektroniske penge på denne måde, kalder vi denne betalingstype fra din bankkonto en eCheck-betaling. Se Finansiering af betalinger, du sender fra din konto nedenfor for oplysninger om, hvordan vi bruger eChecks.

Besiddelse og brug af en PayPal-saldo

Du modtager ikke renter eller andre indtægter fra pengene på din konto. Det skyldes, at pengene på din konto er elektroniske penge, og den europæiske lovgivning forbyder tilskrivning af renter på elektroniske penge. Desuden tæller elektroniske penge ikke som en indbetaling eller en investering ifølge luxembourgsk lovgivning, så Luxembourgs indbetalingsgaranti og ordninger for investorerstatning, der administreres af Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs, kan ikke beskytte dig.

Vi kan opbevare og flytte pengene på din konto på og mellem:

på et hvilket som helst tidspunkt i henhold til denne brugeraftale.

PayPal-saldo

Den driftsmæssige del af din konto indeholder din PayPal-saldo, som er saldoen af de penge, der er til rådighed til betalinger eller overførsler.

Når du bruger vores betalingstjeneste til at betale en anden bruger, beder du os om at overføre pengene fra din PayPal-saldo til modtagerens konto.

Du skal have nok penge på din PayPal-saldo i disponible midler til at dække beløbet for enhver betaling, du foretager, og de betalingsgebyrer, du skylder os, på betalingstidspunktet. Der gælder også andre krav – se afsnittet Betaling nedenfor. Hvis du ikke har nok penge på din PayPal-saldo eller har valgt en foretrukken betalingsmetode, beder du os også om at indhente penge på dine vegne fra din gældende betalingsmetode og udstede elektroniske penge til din PayPal-saldo, så din betaling kan blive foretaget.

Når du overfører penge til din bankkonto, skal du have nok penge på din PayPal-saldo til at dække værdien af overførselsbeløbet på overførselstidspunktet.

Se Indsættelse eller overførsel af penge for at finde ud af, hvordan du kan få en PayPal-saldo, og hvordan du kan overføre til en bankkonto.

Hvis din PayPal-saldo viser et udestående beløb, er dette det nettobeløb, du skylder os på det angivne tidspunkt.

Reservekonto

Penge, der er markeret i din kontooversigt som "afventende", "ikke gennemført", "tilbageholdt" eller som på anden måde er underlagt en begrænsning på et givent tidspunkt, er opbevaret på den del af din konto, der fungerer som en reservekonto. Du kan ikke få adgang til og bruge penge, der er opbevaret på reservekontoen.

Indsættelse eller overførsel af penge

Indsættelse af penge

For at sætte elektroniske penge ind på din konto kan du i henhold til denne brugeraftale:

 • tage imod en betaling på din konto fra en anden person. Vi opkræver muligvis gebyrer for dette
 • få elektroniske penge fra os ved at betale os et tilsvarende beløb.

Du kan få elektroniske penge fra os ved:

 • automatisk at bruge din(e) gældende betalingsmetode(r) til at dække de betalingsbeløb, du beder os om at sende til andre brugere (og de betalingsgebyrer, som du skal betale os)
 • manuelt at bruge funktionen "Indsæt penge" på din konto til at betale os eller bede os om at trække penge fra din betalingsmetode for de elektroniske penge.

Udførelsen af enhver betaling til os fra din betalingsmetodeudbyder er din betalingsmetodeudbyders juridiske ansvar. Vi har ingen kontrol over, hvor lang tid betalingen er om at nå frem til os.

Overførsel af penge til en bankkonto

Hvis du har en PayPal-saldo, kan du overføre et beløb til den betalingsmetode, der er knyttet til din PayPal-konto, som vi til enhver tid kan tillade. Dette kan omfatte din bankkonto eller dit betalingskort, afhængigt af det land, hvor din PayPal-konto er registreret.

Når du beder os om at overføre et beløb fra din PayPal-saldo til en bankkonto ifølge denne brugeraftale, vil vi:

 • omregne de elektroniske penge til penge, som vi kan overføre til din valgte betalingsmetode
 • bede vores egen bank om at overføre pengene til din valgte betalingsmetode.

Vi bestræber os på at sende overførselsinstruktionen til vores bank ved afslutningen af næste hverdag ("hverdag" betyder en dag, hvor bankerne i Luxembourg er åbne for offentligheden), hvis der ikke er andre forsinkelser, i henhold til denne brugeraftale. Når vores bank modtager vores betalingsinstruktioner, har vi ingen kontrol over, hvor lang tid det tager at gennemføre betalingen. På det tidspunkt overtager vores bank, din betalingsmetodeudbyder og de betalingssystemer, de benytter sig af, ansvaret for at få pengene overført til din valgte betalingsmetode, og dette kan påvirke den tid, der går, før du modtager dine penge. Vi kan give dig tilladelse til at få udbetalt pengene ved at overføre pengene til:

 • en gyldig bankkonto (i tilfælde, hvor vi stiller dette til rådighed) via:
  • en standardoverførsel til din bankkonto, der er knyttet til din konto (denne overførselsfunktion kaldes nogle gange for "overførsel til bank"), eller
  • en øjeblikkelig overførsel til din bankkonto, der er tilknyttet din konto.
   Vi kan give tilladelse til, at ovenstående overførsler foretages via det betalingskort, der er tilknyttet den pågældende bankkonto
 • dit Mastercard eller Visa-kort (i tilfælde, hvor vi stiller dette til rådighed).

Der opkræves gebyrer for overførsler til bankkonti. Vi vil også oplyse dig om gebyrer på forhånd, hver gang du iværksætter en sådan overførsel.

Den betalingsmetode (f.eks. bankkonto eller kort), som du anmoder om at få overført til, skal være udstedt i den oprindelige valuta for din konto eller en anden valuta, som PayPal understøtter for overførsler i det land, du er bosat i.

Du kan kun overføre penge fra din PayPal-saldo i den oprindelige valuta på din konto, medmindre vi specifikt accepterer andet. Hvis du vil overføre penge fra en PayPal-saldo i en anden valuta, skal du først have valutaen omregnet til din oprindelige valuta. Ellers vil valutaen blive omregnet automatisk, når du foretager overførslen. Vores vekselkurs for betalinger vil blive brugt.

Det betyder, at hvis du overfører:

 • En PayPal-saldo i en anden valuta end din kontos oprindelige valuta, og omregningen til din oprindelige valuta vil blive foretaget ved hjælp af vores betalingsvekselkurs.
 • Til en betalingsmetode (f.eks. bankkonto eller kort), der er udstedt i en anden valuta end din kontos oprindelige valuta, vil omregningen til den valuta, som betalingsmetoden er udstedt til, blive foretaget ved hjælp af vores betalingsvekselkurs.

Din udsteder kan også opkræve dig, hvis der kræves en valutaomregning til den valuta, som dit kort er udstedt i.

Hvis du har en erhvervskonto, gælder denne betalingsvekselkurs ikke. I stedet betaler du et vekselgebyr, der er anvendt på en ekstern basisvalutakurs som beskrevet på siden Gebyrer (se også afsnittet "Hvordan vi omregner valuta").

For at beskytte dig, vores øvrige brugere og os selv mod tab og for at overholde vores forpligtelse om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og andre juridiske forpligtelser, kan vi forsinke en overførsel i visse situationer, herunder hvis vi har brug for at bekræfte, at du har autoriseret overførslen, eller hvis betalinger til din PayPal-konto har været genstand for en tilbageførsel (f.eks. en almindelig tilbageførsel, en tilbageførsel af banken eller som følge af en købertvist). Hvis vi sætter en begrænsning på din PayPal-konto, en betaling tilbageholdes, eller din konto eller en tilknyttet konto har en udestående saldo i en hvilken som helst valuta, mens en overførsel fra din PayPal-konto er afventende, vil du blive nødt til at iværksætte overførslen igen, når begrænsningen eller tilbageholdelsen er blevet ophævet, eller den negative saldo er blevet betalt ud.

Vi kan sætte loft over dine overførsler, og du vil kunne se alle lofter over, hvor meget du kan overføre til en bankkonto ved at logge på din PayPal-konto. Du skal følge de trin, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilket vi kan angive i din kontooversigt) for at fjerne loftet for overførsel af penge.

Administration af dine penge i flere valutaer

Når du opretter din konto, er den konfigureret til brug sammen med din kontos oprindelige valuta.

Din konto blev oprindeligt oprettet i danske kroner (DKK).

Du kan angive valutaen for dit kort.

Vi kan konfigurere din konto yderligere, så du kan bruge den til at opbevare penge og sende og modtage betalinger i andre valutaer end din kontos oprindelige valuta. Hvis du har en PayPal-saldo, kan vi give dig tilladelse til at omregne den til en saldo i en anden valuta.

Hvis din PayPal-saldo ikke er tilstrækkelig til at dække beløbet for en betaling, som du beder os om at foretage i en bestemt valuta, kan vi foretage en valutaomregning fra enhver PayPal-saldo i en anden valuta for at dække det manglende beløb. Der kan være visse begrænsninger af, hvor du kan sende betalinger i visse valutaer.

Vi kan også give dig tilladelse til at vælge, hvordan din konto behandler og/eller omregner betalinger, som er modtaget i andre valutaer end din kontos oprindelige valuta. Hvis du vil modtage penge i en anden valuta end din kontos oprindelige valuta, kan det være nødvendigt at oprette en saldo i denne valuta eller omregne pengene til en anden valuta, som vi giver dig tilladelse til at have.

Betalinger i visse valutaer kan kun modtages ved automatisk omregning af pengene til en anden valuta, som vi giver dig tilladelse til at have.

Hvis du modtager en betaling fra en, der ikke har en PayPal-konto, og betalingen er i en valuta, som din konto i øjeblikket ikke er konfigureret til at bruge, kan vi automatisk omregne det modtagne beløb til en valuta, som din konto er konfigureret til at bruge på det tidspunkt, hvor betalingen er gennemført.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du overfører penge i forskellige valutaer, i afsnittet Overførsel af penge til en bankkonto.

Hvis en af valutasaldiene på din konto viser, at du af en eller anden grund skylder os et pengebeløb, kan vi modregne det beløb, du skylder os, ved at bruge de penge, du har på en anden valutasaldo eller ved at fratrække beløb, du skylder os, fra de penge, du modtager på din konto, eller de penge, du forsøger at overføre eller sende fra din konto eller på en anden konto og ved at fratrække penge fra en hvilken som helst overførsel, som du forsøger at foretage. Hvis du i en periode på 21 dage skylder os penge på din PayPal-saldo, som ikke er i euro, omregner vi det beløb, du skylder os, til euro.

Vi kan efter eget skøn sætte begrænsninger for, hvor mange penge du kan omregne, eller hvor mange omregninger du kan udføre. Du er ansvarlig for alle risici i forbindelse med at opretholde saldi i flere valutaer på én PayPal-konto. Det er ikke tilladt at håndtere eller omregne valutaer til, hvad vi vurderer er spekulative handelsformål, valutahandel, valutaoptioner eller anden aktivitet med henblik på at få eller tjene penge på baggrund af vekselomregningskurserne. Vi kan tilbageholde, annullere eller tilbageføre en betaling, som efter vores vurdering overtræder denne politik.

Sådan omregner vi valuta

Ud over som beskrevet nedenfor og på siden Gebyrer, vil PayPal, hvis vi omregner valuta, gennemføre det til den betalingsvekselkurs, som vi har angivet for den relevante valutaveksling.

Vekselkursen for betalinger justeres regelmæssigt, typisk mellem kl. 17.00 og 19.00 EST (i New York City, USA) på hverdage, og disse ændringer vil træde i kraft med det samme.

Du kan bruge "valutaomregneren" til at se, hvilken betalingsvekselkurs der kan gælde for visse valutaomregninger. De vekselkurser, der bliver vist i valutaomregneren, gælder kun på det tidspunkt, du bruger omregneren, og kan ændre sig. Når du gennemfører en betaling, vises den betalingsvekselkurs, der gælder for betalingen, med forbehold af andre bestemmelser i brugeraftalen, så du kan beslutte at foretage din betaling til denne kurs eller ej. Under visse omstændigheder kan denne betalingsvekselkurs gælde for betalingen, når den bliver behandlet, eller kursen kan kun være gyldig, hvis betalingen behandles af forhandleren inden for en begrænset periode, som er angivet, før betalingen påbegyndes. Efter den begrænsede periode kan vi vælge at bruge den vekselkurs, der er gældende på det tidspunkt, hvor betalingen behandles af forhandleren, eller det kan ske, at valutaomregningen ikke kan gennemføres.

Hvis du har autoriseret en betaling i henhold til en faktureringsaftale, og vi foretager valutaomregning for denne betaling, vil vi bruge den betalingsvekselkurs, der er gældende på det tidspunkt, hvor betalingen behandles af forhandleren. Derfor kan betalingsvekselkursen for hver enkelt betaling variere i henhold til en faktureringsaftale.

Hvis du er forhandler, og du har accepteret, at du vil betale betalingsvekselkursen i stedet for køberen, eller hvis du har en erhvervskonto, og du omregner valuta på din PayPal-konto, som ikke udgør en del af en bestemt betaling til eller fra din konto (f.eks. hvis du omregner din saldo til en anden valuta), vil betalingsvekselkursen ikke være gældende. I stedet skal du betale et vekselgebyr, der er anvendt på en ekstern basisvalutakurs, sådan som det er beskrevet på siden Gebyrer. Den eksterne basisvekselkurs er baseret på vekselkurserne for engrosvalutamarkederne på dagen for omregningen eller den forudgående hverdag.

Valgmuligheder vedrørende valutaomregning

Når betalingen finansieres af et betalingskort, og PayPal afgør, at valutaomregning er nødvendig, giver du samtykke til og autoriserer, at vi omregner valutaen i stedet for din kortudsteder.

Du kan have ret til at få din kortudsteder til at omregne valutaen for kortbetalingen til den valuta, som du sender betalingen i fra din PayPal-konto, hvis det er relevant for kortudstederen og netværket. Valget kan blive præsenteret for dig på forskellige måder, bl.a. hvilken valuta du vil bruge til betalingen, om du vil have os eller kortudstederen til at foretage omregningen, eller hvilken vekselkurs der skal bruges til omregningen. Hvis din kortudsteder omregner valutaen, vil din kortudsteder fastsætte vekselkursen og eventuelle gebyrer, de måtte opkræve.

PayPal vil altid omregne valutaen for betalinger, hvor du bruger en eksisterende saldo eller din tilknyttede bankkonto som betalingsmetode.

Hvis PayPal afgør, at valutaomregning er nødvendig for en betaling, som også kræver, at der vælges en alternativ betalingsmetode, kan du muligvis ikke vælge, om PayPal eller din kortudsteder foretager valutaomregningen for betalingen fra din alternative betalingsmetode.

Hvis forhandleren frem for PayPal tilbyder valutaomregning på salgsstedet, og du vælger at autorisere betalingen ud fra forhandlerens vekselkurs og -gebyrer, har PayPal intet ansvar over for dig for den pågældende valutaomregning.

Kontoudtog og anmodning om kontooversigter

Medmindre din konto er begrænset, kan du se og downloade dit PayPal-kontoudtog ved at logge på din PayPal-konto. Du accepterer at gennemgå dine betalinger via din PayPal-kontos historik frem for at modtage regelmæssige kontoudtog via e-mail.

Du vil modtage vigtige oplysninger om dine betalinger via e-mail, og din betalingshistorik vil blive opdateret og stillet til rådighed for dig, når du logger på din konto. Du kan også få adgang til en rapport, der kan downloades fra din PayPal-konto. Her vil du kunne se alle påløbne gebyrer og andre beløb, der er blevet opkrævet på din PayPal-konto i den pågældende periode. Rapporten vil kun blive opdateret og stillet til rådighed, hvis der har været aktivitet på din PayPal-konto, eller hvis der er påløbet gebyrer i den pågældende periode. Den måde, vi leverer betalingsoplysningerne på, giver dig mulighed for at gemme og gengive oplysningerne uændret, for eksempel ved at udskrive en kopi.

Vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr for at give dig flere oplysninger eller stille betalingshistorikken og andre oplysninger om gebyrer til rådighed på anden måde, men vi opkræver ikke gebyrer, når du i god tro beder om oversigter i forbindelse med en eventuel fejl på din PayPal-konto.

Gebyrer

Vi opkræver gebyrer for vores tjenester som angivet på siden Gebyrer.

De anførte gebyrer inkluderer alle gældende skatter og afgifter, men der kan pålægges andre skatter eller afgifter, der ikke betales via eller opkræves af os.

Du skal betale for eventuelle telefongebyrer og øvrige gebyrer, der opkræves af din internetudbyder, eller lignende tilknyttede gebyrer for din brug af vores tjenester.

Vi trækker muligvis vores gebyrer fra din PayPal-saldo. Vi trækker muligvis vores betalingsrelaterede gebyrer fra de beløb, vi overfører, inden pengene indsættes på din PayPal-saldo.

Vi oplyser dig om de beløb, du modtager, og de gebyrer, vi opkræver, enten via e-mail eller i din betalingshistorik (som du kan få adgang til ved at logge på din konto).

Hvis du skal betale et gebyr til os for din betaling, kan vi oplyse dig om dette gebyr, når du giver os din betalingsinstruktion.

Du kan ikke modregne eller fratrække beløb fra vores gebyrer.

Vi vil muligvis opkræve et gebyr for eventuelle ekstra tjenester, vi yder, som ikke er underlagt denne brugeraftale. Vi oplyser dig om disse gebyrer, når du anmoder om tjenesten.

PAYPALS BRUGERAFTALE

Betaling

Generelle bestemmelser for betalinger

Din betalingsinstruktion

Vi kan tillade dig at give os din betalingsinstruktion på forskellige måder, som vi til enhver tid kan oplyse dig om. Måden, hvorpå du giver din betalingsinstruktion, kan afhænge af den betalingstype, du foretager – for eksempel:

 • Hvis du betaler for et køb eller foretager en donation, kan mange forhandlere og/eller indsamlere lade dig give os din betalingsinstruktion i en dedikeret PayPal Checkout eller anden mulighed for PayPal-betaling, der er integreret på deres site.
 • Du kan bruge funktionen "Send penge", når du logger på din PayPal-konto for at sende en betaling til nogen.

Vi kan kræve, at du godkender din betalingsinstruktion (f.eks. give os de oplysninger, vi har brug for til at sikre, at det er dig, der giver os instruktionen, f.eks. at indsende dine korrekte login-oplysninger – dette kan omfatte din e-mailadresse og adgangskode) og på anden måde logge på din PayPal-konto for at give os din betalingsinstruktion.

Vi kan tilbyde dig at vælge bestemte modtagere for at få en hurtigere betalingsoplevelse, hvilket gør dem til en "betroet modtager" for dine fremtidige betalinger til denne modtager. Vi vil normalt ikke bede dig om at logge på (med adgangskode, pinkode eller lignende) for disse betalinger, når de foretages. Du kan til enhver tid få adgang til og redigere din liste over betroede modtagere på din PayPal-konto.

Annullering af din betalingsinstruktion

Når du giver os en betalingsinstruktion, må du ikke annullere den, medmindre der er tale om en betalingsinstruktion i henhold til en faktureringsaftale (læs nedenfor for at få mere at vide).

Hvor lang tid tager min betaling?

Din betaling til en anden bruger bliver sendt fra din konto hverdagen efter, at vi modtager din fulde betalingsinstruktion.

Betalingen bliver sendt fra din konto inden for to hverdage, hvis vi modtager din instruktion om at gennemføre en betaling:

 • på en dag, der ikke er en hverdag
 • efter kl. 14.00 lokal dansk tid.

Vi kan give dig tilladelse til at bede os om at gennemføre din betaling på en senere angivet dato. I disse tilfælde vil betalingen blive trukket fra din konto på denne senere dato.

Andre bestemmelser i denne brugeraftale kan medføre, at ovennævnte tidsrammer forlænges.

Hvornår vi kan nægte at foretage din betaling

Vi kan behandle din betalingsinstruktion som ikke gennemført, og vi kan nægte at foretage din betaling, hvis:

 • du ikke har nok penge på din PayPal-saldo
 • vi har grund til at tro, at du ikke har nok penge på dine tilknyttede betalingsmetoder til at dække din betaling
 • du ikke giver os de obligatoriske oplysninger, vi anmoder om i forbindelse med det relevante betalingsflow, som vi bruger til at indhente dine betalingsinstruktioner (f.eks. tilstrækkelige oplysninger om modtageren, som vi måtte anmode om, og godkendelse af din betalingsinstruktion)
 • betalingen overstiger det loft over overførsel af penge, vi oplyser dig om, når du forsøger at foretage betalingen
 • vi har grund til at tro, at der er sket en forbudt aktivitet i forbindelse med din konto, eller at du på anden måde er i strid med denne brugeraftale.

Når din betaling ikke bliver godkendt af modtageren

Hvis vi giver dig tilladelse til at sende en betaling til en person, der ikke har en PayPal-konto, kan modtageren få adgang til pengene ved at oprette en PayPal-konto.

Hvis modtageren allerede har en PayPal-konto, kan vedkommende nægte at modtage pengene.

Hvis modtageren nægter at modtage pengene eller ikke opretter en PayPal-konto og gør krav på pengene inden for 30 dage efter den dato, hvor betalingen er sendt, tilbagebetales pengene (herunder eventuelle gebyrer, som du blev opkrævet) til din PayPal-konto. Læs Tilbagebetalinger til din konto for at finde ud af, hvad der kan ske, når din PayPal-konto modtager en tilbagebetaling.

Lofter over overførsel af penge

Vi kan efter eget skøn sætte et loft over det beløb og værdien af de betalinger, som du kan foretage, herunder penge, du sender for køb. Du kan se alle lofter over overførsel af penge ved at logge på din PayPal-konto. Hvis du vil fjerne dit loft over overførsel af penge, skal du følge de anvisninger, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilke muligvis kan ses i din kontooversigt).

Indstilling af automatiske opkrævninger på din konto

Betalinger, der er forsinket af forhandleren

Når du betaler visse forhandlere eller betaler for visse køb (f.eks. køb, der skal sendes til dig eller kan blive opdateret og afsluttet af forhandleren), giver du:

 • autorisation til, at forhandleren kan opkræve din betaling senere, og
 • instruktion til os om automatisk at betale denne forhandler, når forhandleren anmoder om betaling.

Din autorisation vil typisk være gyldig i op til 30 dage, men den kan forblive gyldig i længere tid. Hvis du har en saldo, kan vi tilbageholde betalingsbeløbet som afventende, indtil forhandleren opkræver din betaling. Hvis betalingen kræver, at vi foretager en valutaomregning, vil betalingsvekselkursen blive fastlagt og anvendt (som beskrevet i afsnittet Valutaomregning) på tidspunktet, hvor betalingen bliver behandlet.

Din autorisation giver forhandleren lov til at opdatere betalingsbeløbet, inden forhandleren opkræver betalingen (for at dække eventuelle ændringer i købet, som du måtte aftale med forhandleren, f.eks. ekstra afgifter, fragt eller rabatter). Vi er ikke på noget tidspunkt pålagt at skulle bekræfte eventuelle ændringer (herunder på tidspunktet for overførslen af betalingen). Vi kan overføre et hvilket som helst beløb på baggrund af din autorisation, og såfremt vi modtager instruktioner fra forhandleren om slutbetalingsbeløbet.

Faktureringsaftalebetalinger

Du kan bruge en faktureringsaftale til løbende automatisk at administrere betalinger til den eller de samme modtagere. Når du indgår en faktureringsaftale:

 1. giver du den eller de navngivne modtagere autorisation til at opkræve betalinger fra din konto, som modtageren måtte bestemme (det kan være for betalinger af beløb, du skylder modtageren for et køb af varer eller tjenester i henhold til en separat kontrakt, som du har med modtageren), og
 2. giver du PayPal instruktioner om at betale den eller de navngivne modtagere (eller andre modtagere, som den eller de navngivne modtagere har angivet), når den eller de navngivne modtagere anmoder om, at PayPal foretager din betaling.

Dette gør modtageren til en "betroet modtager" af alle dine betalinger til den pågældende modtager, så vi vil normalt ikke bede dig om at logge på (med adgangskode, pinkode eller lignende) eller godkende disse efterfølgende betalinger, når de foretages.

Betalinger, der foretages i henhold til faktureringsaftalen, kan være af forskellige beløb og kan foretages på forskellige datoer. Vi er udelukkende en betalingstjenesteudbyder, så vi kan ikke (og du skal ikke forvente, at vi kan) vide, hvad du har eller ikke har accepteret med modtageren, eller vide, hvorfor modtageren har besluttet at opkræve din betaling. Vi er ikke forpligtet til at verificere eller bekræfte det beløb, modtageren oplyser os om i forbindelse med betalingsbehandlinger, der foretages i henhold til faktureringsaftalen.

Vi bruger flere navne for betalinger, som kan administreres af en faktureringsaftale – disse omfatter "automatiske betalinger", "abonnementsbetalinger", "faste betalinger", "referencebetalinger", "forhåndsgodkendte overførsler" og "forhåndsgodkendte betalinger".

Du kan til enhver tid annullere din faktureringsaftale på din konto eller ved at kontakte os. Hvor det er planlagt ifølge denne faktureringsaftale, at en betaling skal gennemføres inden slutningen af den næste hverdag, efter du beder os om at annullere den, kan betalingen allerede være blevet foretaget, når vi annullerer din faktureringsaftale. Hvis du annullerer en faktureringsaftale, kan du stadig skylde modtageren penge for varer eller tjenester, som du har modtaget, men ikke har betalt for.

Hvis vi fastlægger, at valutaomregning er nødvendig for en faktureringsaftalebetaling, og vi foretager omregningen, bruger vi den valutakurs, som er gældende på det tidspunkt, hvor betalingen behandles. Betalingsvekselkursen kan variere fra betaling til betaling.

Tilbagebetalinger til din konto

Sådan kan tilbagebetalinger foregå

Vi kan tillade, at modtageren af din betaling må:

 • nægte at tage imod den
 • beslutte at tage imod den og derefter bruge vores tjeneste til at sende dig en tilbagebetaling af hele eller en del af betalingsbeløbet senere.

Vi tilbagefører beløbet for en afvist betaling eller tilbagebetaling til din saldo. Vi tilbagefører beløbet for en uafhentet betaling til din saldo inden for 30 dage efter den dato, hvor du iværksatte betalingen. Hvis der tilbageføres et beløb for en betaling til dig på en af de måder, der er beskrevet ovenfor, kan vi omregne det tilbageførte beløb til dig i enten:

 • valutaen for den saldo, du brugte til den oprindelige betaling (før eventuel omregning til modtagerens valuta)
 • den oprindelige valuta for din konto
 • amerikanske dollar (med oprettelse af en saldo i denne valuta for dig, hvis du ikke allerede har en).

Hvis den oprindelige betaling, som du sendte, involverede en valutaomregning, vil vi omregne det tilbageførte beløb fra den valuta, der blev modtaget af modtageren, på følgende måde:

 • Hvis beløbet returneres inden for én dag efter datoen for den oprindelige betaling, bruger vi den betalingsvekselkurs, der er gældende på datoen for den oprindelige betaling, så du modtager det oprindelige beløb i den oprindelige valuta, som du omregnede for den oprindelige betaling.
 • Hvis beløbet returneres senere end én dag efter datoen for den oprindelige betaling, bruger vi (med din accept) den betalingsvekselkurs, der er gældende i vores system på det tidspunkt, hvor det returnerede beløb omregnes.

Vekselkursen kan anvendes med det samme og uden varsel til dig.

Vi kan også automatisk overføre det tilbageførte beløb fra din saldo og føre pengene tilbage til den betalingsmetode, du brugte til den oprindelige betaling. Overførsler kan også omfatte en valutaomregning – Se afsnittet om Overførsel af penge til en bankkonto ovenfor.

Risici ved modtagelse af tilbagebetalinger

Værdien af det tilbageførte beløb kan være mindre end det oprindelige betalingsbeløb. Dette kan skyldes følgende:

 • Modtageren sender dig en tilbagebetaling af en værdi, der er mindre end dit oprindelige betalingsbeløb. Da vi udelukkende er en betalingstjenesteudbyder, kan vi ikke vide, hvad du fra den oprindelige betalingsmodtager er berettiget til som tilbagebetaling, eller hvorfor modtageren sendte en tilbagebetaling på det pågældende beløb.
 • Udsving i vekselkursen.

PayPal er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af modtagerens beslutning om at afvise eller tilbagebetale din betaling, medmindre en tilbagebetaling, der er sendt af modtageren, er en betaling, der er gennemført forkert af PayPal.

Vi er ikke ansvarlige over for dig for denne forskel mellem værdien af din oprindelige betaling og værdien af den resulterende tilbagebetaling, undtagen i det omfang, at tilbagebetalingen er for en forkert betaling (se afsnittet om Problemløsning).

Finansiering af din betaling

Valg af foretrukken betalingsmetode

Du kan vælge en foretrukken betalingsmetode, når du er logget på din konto. Underlagt denne brugeraftale vil den foretrukne betalingsmetode blive brugt som standardbetalingsmetode for betalinger, du overfører fra din konto.

Du kan angive andre foretrukne betalingsmetoder for visse faktureringsaftalebetalinger.

Særlige finansieringsordninger

Nogle betalinger kan finansieres vha. særlige finansieringsordninger, der er knyttet til din PayPal-konto, f.eks. en forhandler- eller betalingsspecifik saldo, rabatkuponer eller andre salgsfremmende finansieringsordninger. Brugen og prioriteringen af disse særlige finansieringsordninger er underlagt yderligere vilkår og betingelser mellem dig og os. Din kontooversigt kan vise det fiktive beløb, der er til rådighed i dine særlige finansieringsordninger, til at finansiere kvalificerende betalinger til enhver tid. Dette beløb udgør ikke elektroniske penge, det anses ikke for at være en del af din PayPal-saldo, og det kan ikke indløses til kontanter. Det repræsenterer kun det beløb i elektroniske penge, som vi tilbyder at udstede og sætte ind på din konto på tidspunktet for (og kun ved øjeblikkelig betaling af) en kvalificerende betaling, der er underlagt (og kun i den periode, der er anført i) de yderligere vilkår og betingelser for brug af den pågældende særlige finansieringsordning. Hvis din betaling, der er finansieret vha. en særlig finansieringsordning, af en eller anden årsag tilbageføres på et senere tidspunkt, beholder vi det beløb, som repræsenterer den del af betalingen, der blev finansieret vha. din særlige finansieringsordning, og vi genetablerer den særlige finansieringsordning (forudsat at den særlige finansieringsordning ikke allerede er udløbet).

Finansiering af betalinger, du sender fra din konto

Vi får elektroniske penge for den betaling, du sender fra din konto, fra følgende kilder i følgende rækkefølge, alt efter hvad der er til rådighed:

 1. Særlige finansieringsordninger (hvis relevant for den pågældende betaling)
 2. Foretrukken betalingsmetode (hvis valgt og til rådighed)
 3. Allerede eksisterende PayPal-saldo
 4. Bankkonto (øjeblikkelig overførsel via bankfuldmagt)
 5. PayPal Credit (hvis til rådighed)
 6. PayPal-betalingskort (hvis til rådighed)
 7. PayPal-betalingskort (hvis til rådighed)
 8. Betalingskort
 9. Betalingskort
 10. Bankkonto (eCheck)

PayPals køberbeskyttelse

Når du køber noget hos en forhandler, som accepterer PayPal, kan du være kvalificeret til en tilbagebetaling i henhold til PayPals køberbeskyttelse. Hvor det er relevant, giver PayPals køberbeskyttelse dig ret til godtgørelse af den fulde købspris for varen samt de eventuelle oprindelige forsendelsesomkostninger, du har betalt. PayPal afgør efter eget skøn, om dit krav er kvalificeret til PayPals køberbeskyttelse. PayPals oprindelige afgørelse betragtes som endelig, men du kan muligvis appellere afgørelsen til PayPal, hvis du har nye eller overbevisende oplysninger, der ikke var til rådighed på tidspunktet for den oprindelige afgørelse, eller hvis du mener, at der opstod en fejl i beslutningsprocessen.

VIGTIGT! Du kan blive bedt om at returnere varen til den forhandler eller anden part, som vi angiver som en del af afgørelsen af dit krav. PayPals køberbeskyttelse berettiger dig ikke til godtgørelse af den returporto, som du måtte pådrage dig.

PayPals køberbeskyttelse kan være gældende, hvis du støder på disse specifikke problemer med en betaling:

 • Du har ikke modtaget din vare fra en forhandler (i det følgende benævnt som et krav om, at "varen ikke er modtaget"), eller
 • Du har modtaget en vare, men varen er ikke den, du bestilte (i det følgende benævnt som et krav om en vare, der "afviger væsentligt fra beskrivelsen").

Hvis du mener, at en betaling, der er foretaget via din PayPal-konto, ikke er autoriseret af dig, afviger denne type krav fra PayPals køberbeskyttelse og er beskrevet i Problemløsning.

Betalinger med QR-kode

Hvis du køber noget personligt af en forhandler ved hjælp af en QR-kode for varer og tjenester via PayPal, kan din betaling være dækket af PayPals køberbeskyttelse.

Krav om "vare ikke modtaget"

Dit krav berettiger ikke til tilbagebetaling i henhold til PayPals køberbeskyttelse for et krav om "vare ikke modtaget", hvis:

 • Du henter varen personligt eller sørger for, at den hentes på dine vegne, herunder hvis du bruger PayPal på forhandlerens salgssted, undtagen i forbindelse med personlig betaling for varer og tjenester via PayPals QR-kode,
 • Forhandleren har fremlagt leveringsbevis.

Hvis forhandleren fremlægger bevis for, at vedkommende har leveret varerne til dig, kan PayPal afgøre sagen til fordel for forhandleren for et krav om "vare ikke modtaget", selvom du hævder, at du ikke har modtaget varerne.

Krav om en vare, der "afviger væsentligt fra beskrivelsen"

En vare kan betragtes som, at den "afviger væsentligt fra beskrivelsen", hvis:

 • Varen er væsentlig forskellig fra forhandlerens beskrivelse af den.
 • Du har modtaget en helt anden vare.
 • Varens stand var vildledende. Varen blev f.eks. betegnet som "ny", men den var i virkeligheden brugt.
 • Varen blev markedsført som ægte, men er ikke ægte (dvs. den er forfalsket).
 • Varen mangler vigtige dele eller funktioner, og dette var ikke angivet i beskrivelsen af varen, da du købte den.
 • Du har købt et bestemt antal varer, men har ikke modtaget dem alle.
 • Varen blev beskadiget under forsendelsen.
 • Varen er ubrugelig i den tilstand, den er modtaget, og blev ikke præsenteret som sådan.

En vare kan ikke betragtes som, at den "afviger væsentligt fra beskrivelsen", hvis:

 • Varens mangel blev korrekt beskrevet af forhandleren i beskrivelsen af varen.
 • Varen blev korrekt beskrevet, men du ønskede ikke varen, efter du modtog den.
 • Varen blev korrekt beskrevet, men levede ikke op til dine forventninger.
 • Varen har mindre ridser og blev beskrevet som "brugt".

Ikke-kvalificerede varer og betalinger

Følgende varer eller betalinger er ikke kvalificeret til PayPals køberbeskyttelse:

 • Fast ejendom, herunder beboelsesejendomme.
 • Køretøjer herunder, men ikke begrænset til, biler, motorcykler, fritidskøretøjer, fly og både, med undtagelse af personlige lette køretøjer til fritidsbrug, såsom cykler og hoverboards med hjul.
 • Virksomheder (når du køber eller investerer i en virksomhed).
 • Industrimaskiner, der bruges til fremstilling.
 • Betalinger, der svarer til kontanter, herunder forudbetalte varer som f.eks. gavekort og forudbetalte kort.
 • Betalinger i form af guld (uanset om det er i fysisk form eller i børshandlet form).
 • Finansielle produkter eller investeringer af nogen art.
 • Hasardspil, spil og/eller enhver anden aktivitet med et adgangsgebyr og en præmie.
 • Donationer, herunder betalinger på crowdfunding-platforme, samt betalinger på crowdlending-platforme.
 • Betalinger til statslige myndigheder (med undtagelse af statsejede virksomheder) eller tredjeparter, der handler på vegne af statslige myndigheder eller offentlige myndigheder.
 • Betalinger, der er overført til en betalingsservice via PayPal.
 • Krav om varer, der "afviger væsentligt fra beskrivelsen", vedrørende helt eller delvist specialfremstillede varer.
 • Krav om fysiske varer, der ikke er modtaget, som du afhenter personligt eller arrangerer at blive afhentet på dine vegne. Dette omfatter varer, der er købt på et salgssted, undtagen hvis du har betalt personligt ved hjælp af PayPals QR-kode til varer og tjenester.
 • Alt, der er forbudt i henhold til PayPals politik om godkendt brug.
 • Betalinger, der er foretaget via PayPals samlede betalinger.
 • Personlige betalinger, herunder betalinger, der er sendt ved hjælp af PayPals funktion Venner og familie.
 • Betalinger, som du ikke har sendt ved hjælp af din PayPal-konto.
 • Varer, der er beregnet til videresalg, herunder betalinger for enkelte varer eller betalinger, der omfatter flere varer.

Kvalificering til betaling med PayPals køberbeskyttelse

For at være kvalificeret til PayPals køberbeskyttelse skal du opfylde alle nedenstående krav:

 • Du skal have en PayPal-konto uden udeståender.
 • Du skal betale for den vare, der er kvalificeret, fra din PayPal-konto.
 • Du skal forsøge at kontakte forhandleren for at løse problemet direkte, før du fremsætter et krav i henhold til PayPals køberbeskyttelse via vores Løsningscenter.
 • Du skal svare på PayPals anmodning om dokumentation og øvrige oplysninger inden for den angivne tidsfrist.
 • Du skal oprette en tvist i vores Løsningscenter inden for 180 dage fra den dato, hvor du sendte betalingen, og derefter følge vores onlineprocedure for løsning af tvister.
 • Ikke har modtaget dækning eller accepteret en alternativ løsning, der er relateret til dit køb, fra en anden kilde.

Vores onlineprocedure for løsning af tvister

Hvis du ikke kan løse et problem med betalingen direkte med en forhandler, skal du følge vores onlineprocedure for løsning af tvister via vores Løsningscenter for at gøre et krav gældende i henhold til PayPals køberbeskyttelse. Du kan også oprette et krav (trin 2 nedenfor) ved at ringe til os og tale med en medarbejder. De trin, du skal følge, er beskrevet nedenfor, og hvis du ikke følger disse trin, kan dit krav blive afvist:

Trin 1: Opret en tvist inden 180 dage fra den dato, hvor du foretog betalingen. Dette kan give dig mulighed for at kommunikere direkte med forhandleren vedrørende problemet med betalingen og derved hjælpe med at løse tvisten. Hvis du ikke kan løse tvisten direkte med forhandleren, skal du gå til trin 2. Vi tilbageholder de penge, der er forbundet med betalingen, på forhandlerens PayPal-konto, indtil tvisten er løst eller lukket.

Trin 2: Eskaler tvisten til et krav om godtgørelse inden for 20 dage, efter at tvisten er blevet oprettet, hvis du og forhandleren ikke kan nå til enighed, ellers lukker vi automatisk tvisten. Du kan eskalere tvisten til et krav om godtgørelse via vores Løsningscenter. Forhandleren eller PayPal kan også eskalere tvisten til et krav på dette tidspunkt. Hvis du indsender et krav om "vare ikke modtaget", kan PayPal bede dig om at vente i mindst 7 dage fra datoen, hvor tvisten blev oprettet, med at eskalere tvisten.

Trin 3: Du skal svare på PayPals anmodninger om dokumentation og øvrige oplysninger, efter at du, forhandleren eller PayPal eskalerer tvisten til et krav om godtgørelse. PayPal kan kræve, at du fremlægger kvitteringer, tredjepartsvurderinger, politirapporter eller andre dokumenter, som PayPal angiver nærmere. Du skal svare på disse anmodninger inden for rimelig tid, som vi har anmodet om i vores korrespondance med dig.

Trin 4: Du skal overholde PayPals forsendelsesanmodninger inden for rimelig tid, hvis du indgiver et krav om en vare, der "afviger væsentligt fra beskrivelsen". PayPal kan kræve, at du, for egen regning, sender varen tilbage til forhandleren, til PayPal eller til en tredjepart (som angives nærmere af PayPal) og sender et leveringsbevis.

Trin 5: PayPal træffer en endelig afgørelse (herunder om automatisk at lukke en tvist eller et krav) efter eget skøn baseret på de kvalifikationskrav, der er beskrevet ovenfor, eventuelle yderligere oplysninger, der er angivet under vores onlineprocedure for løsning af tvister, eller andre oplysninger, som PayPal skønner relevante og passende under omstændighederne.

Tvist hos os eller din kortudsteder

Hvis du har brugt et betalingskort som betalingsmetode til en betaling via din PayPal-konto, og du ikke er tilfreds med betalingen, kan du være berettiget til at bestride betalingen hos din kortudsteder. De rettigheder, der gælder for korttilbageførsler, kan være mere omfattende end dem, der gælder for dig ifølge PayPals køberbeskyttelse. Hvis du f.eks. bestrider en betaling hos din kortudsteder, kan du muligvis få de beløb tilbage, du har betalt for utilfredsstillende varer, selvom de ikke opfylder betingelserne for beskyttelse i henhold til et krav om en vare, der "afviger væsentligt fra beskrivelsen" hos os.

Du skal vælge, om du vil gøre en tvist gældende hos PayPal i henhold til PayPals køberbeskyttelse, eller om du vil gøre tvisten gældende hos din kortudsteder. Du kan ikke gøre begge dele samtidig eller søge om dobbelt tilbagebetaling. Hvis du gør en tvist/et krav gældende hos os, og du også gør en tvist gældende for den samme betaling hos din kortudsteder, lukker vi din tvist/dit krav hos os. Dette vil ikke påvirke tvistproceduren hos din kortudsteder. Hvis du gør en tvist gældende hos din kortudsteder, kan du dog ikke gøre en tvist/et krav gældende hos os senere.

Hvis du vælger at bestride en betaling hos PayPal, og vores afgørelse ikke er til din fordel, kan du forsøge at gøre tvisten gældende hos din kortudsteder senere. Hvis PayPal ikke træffer en endelig afgørelse om dit krav, før kortudstederens frist for oprettelse af en tvist, og vores forsinkelse betyder, at du modtager mindre end den fulde tilbagebetaling, du ville kunne få dækket af kortudstederen, godtgør vi dig for resten af dit tab (med fradrag af det beløb, du allerede har fået tilbage fra forhandleren eller kortudstederen).

Før du kontakter din kortudsteder eller opretter en tvist hos PayPal, skal du kontakte forhandleren for at forsøge at løse problemet i overensstemmelse med forhandlerens returpolitik.

PAYPALS BRUGERAFTALE

Modtagelse af betalinger

Generelle bestemmelser for modtagelse af betalinger

PayPal kan give hvem som helst (med eller uden en konto) tilladelse til at give en betalingsinstruktion, så der udstedes eller overføres elektroniske penge til din konto.

Når du integrerer (eller allerede har integreret) funktioner på din onlinebetalingsside/-platform, der gør det muligt for en betaler uden en PayPal-konto at sende en betaling til din PayPal-konto, accepterer du alle yderligere vilkår for brug af denne funktion, som PayPal stiller til rådighed for dig på PayPals eller Braintrees websted (herunder alle sider for udviklere samt vores side Juridiske aftaler) eller onlineplatform. Sådanne yderligere vilkår omfatter PayPals aftale om alternative betalingsmetoder.

Modtagelse af en betaling på din konto er ikke det samme som modtagelse af clearede penge. En meddelelse om, at en betaling er blevet sendt til dig, er ikke det samme som, at du har modtaget elektroniske penge på din konto, medmindre du har accepteret betalingen.

Vi kan til enhver tid give dig tilladelse til at acceptere betalinger i en hvilken som helst valuta, der understøttes af vores tjeneste.

Hvis du (i stedet for PayPal) på salgsstedet tilbyder betaleren en valutaomregning af et beløb, som du modtager via PayPal, skal du informere køberen om vekselkursen og eventuelle gebyrer, som vil blive pålagt betalingen. PayPal har intet ansvar over for en køber, hvis du undlader at informere køberen om valutakursen og gebyrerne. Du anerkender, at hvis du undlader at oplyse køberen om valutakurs og gebyrer, kan dette udgøre en strafbar handling fra din side.

Enhver betaling, der er sendt til dig, kan være underlagt en tilbageførsel, betalingsgennemgang, begrænsning, reserve eller tilbageholdelse som tilladt i henhold til denne brugeraftale.

Loft over modtagelse af penge

Vi kan efter eget skøn sætte et loft over det beløb og værdien af de betalinger, som du kan modtage, herunder penge, du modtager for køb. Hvis du vil fjerne dit loft over modtagelse af penge, skal du følge de anvisninger, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilke muligvis kan ses i din kontooversigt).

Ny betalingsløsning

Vores nye betalingsløsning består af:

 • Vores dedikerede samlede betalingsløsning på din onlinebetalingsside/-platform, som giver en køber med eller uden en konto mulighed for at sende en betaling til din konto, og
 • Vores understøttende bedrageriværktøj.

Vi kan tilbyde dig hele betalingsløsningen eller en del eller kombination af dele heraf. Hvis vi tilbyder dig betalingsløsningen, og du vælger at bruge den, accepterer du, ud over denne brugeraftale, følgende yderligere vilkår, der vedrører følgende muligheder:

Vores gebyrer for at bruge kasseløsningen er gældende.

Regler for tillægsgebyrer

PayPal opfordrer ikke til tillægsgebyrer, da dette er en praksis, som kan straffe forbrugeren og skabe unødig forvirring, konflikt eller afbrydelse af køb ved kassen.

Du kan kun opkræve tillægsgebyrer for brug af vores tjenester i overensstemmelse med den lovgivning, som er gældende for dig, og de må ikke overstige de tillægsgebyrer, du opkræver for brug af andre betalingsmetoder.

Hvis du opkræver tillægsgebyr af en køber, skal du, og ikke vi, informere køberen om gebyret. Vi står ikke til ansvar over for købere, som du har undladt at informere om eventuelle tillægsgebyrer. Du anerkender, at du muligvis kan begå en strafbar handling ved at opkræve tillægsgebyrer og/eller undlade at oplyse en køber om enhver form for tillægsgebyr.

Præsentation af PayPal

Du skal behandle PayPal som en betalingsmetode eller et varemærke på niveau med alle andre betalingsmetoder, du tilbyder på dine salgssteder, herunder dine websteder og mobilapps. Dette omfatter som minimum den samme eller en næsten tilsvarende:

 • logoplacering
 • placering på alle salgssteder
 • behandling med hensyn til betalingsprocessen, vilkår, betingelser, begrænsninger eller gebyrer, i alle tilfælde sammenlignet med andre varemærker og betalingsmetoder på dine salgssteder.

I erklæringerne til dine kunder eller i offentlige meddelelser må du ikke fejlagtigt beskrive nogen PayPal-tjeneste som en betalingsmetode eller udvise præference for andre betalingsmetoder end PayPal-tjenesten.

Indberetning af skatter og oplysninger

Det er dit ansvar at fastlægge, hvilke eventuelle skatter og afgifter der gælder for de betalinger, som du foretager eller modtager, og det er ene og alene dit ansvar at bedømme, opkræve, angive og betale de korrekte skatter og afgifter til de relevante myndigheder. Vi er ikke ansvarlige for at fastsætte, hvilke skatter og afgifter der måtte gælde for din betaling, eller for at udregne, opkræve, indberette eller betale skatter og afgifter, der måtte opstå som følge af en given betaling. Som udbyder af banktjenester er PayPal-tjenesterne i EU ikke underlagt moms.

Din politik om tilbagebetaling og politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Du skal offentliggøre en tilbagebetalings- og returpolitik samt en politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Betalinger i butikker og betalinger med QR-kode

Hvis du tager imod PayPal-betalinger i din fysiske butik, skal du informere kunden om det samlede beløb for betalingen, før den gennemføres. Du kan kun opkræve penge fra kundens konto for de betalinger, denne har autoriseret. Du skal også give kunderne en fysisk kvittering, hvis de anmoder om en. Du accepterer, at enhver betaling, som du foretager, skal have en nøjagtig og korrekt beskrivelse af de varer og tjenester, der købes.

Hvis du bruger en QR-kode til at tage imod betalinger i din fysiske butik, skal du bruge en QR-kode, der er beregnet til betalinger for varer og tjenester. Du må heller ikke bruge QR-koder til personlige betalinger som en metode til at tage imod betaling for varer og tjenester, der købes online. I forbindelse med køberes krav vedrørende betalinger med QR-kode kan du blive bedt om at give os alternative beviser for levering eller yderligere dokumentation eller oplysninger vedrørende betalingen.

Markedspladsforhandlere

Hvis du er forhandler på en markedsplads eller via et tredjepartsprogram, hvor PayPal tilbydes, skal du overholde eventuelle regler, som gælder for markedspladsens eller tredjepartsprogrammets køberbeskyttelse for salg, som du foretager via dette forum. En sådan beskyttelse kan kræve, at du foretager visse handlinger, og kan påvirke, hvordan krav behandles.

Vi kan tillade, at du giver bestemte markedspladser autorisation til at bruge din konto til at betale beløb, som du skylder den pågældende markedsplads eller køberen (alt efter hvad der er relevant) som følge af et krav i henhold til betingelserne for markedspladsens egen løsningsproces, hvilket vi kalder "forfaldne beløb på markedsplads". Hvis du giver en sådan autorisation, og markedspladsen underretter os om kravet, beder du os om at behandle betalinger for samtlige eventuelle forfaldne beløb til markedspladsen i forbindelse med pågældende krav fra din PayPal-konto til markedspladsen eller til køberen (alt efter hvad der er relevant) ifølge markedspladsens instruktioner til os. Vi kan behandle din instruktion om betaling af et hvilket som helst forfaldent beløb til markedspladsen, som om det er blevet annulleret, hvis vi beslutter, at kravet ville være blevet afgjort til din fordel, hvis det var blevet oprettet som et krav hos os. Du kan også annullere denne instruktion ved at kontakte os. Alle krav, der oprettes direkte hos markedspladsen, er udelukkende underlagt markedspladsens egen politik. Vilkårene for PayPals sælgerbeskyttelse dækker dig ikke, når dine købere opretter krav direkte hos markedspladsen.

Accept af faktureringsaftalebetalinger

Når vi tillader, at du kan acceptere betalinger fra en betaler i henhold til en faktureringsaftale, og du sender os en betalingsanmodning i henhold til denne faktureringsaftale, skal du:

 • garantere over for os, at de beløb, du fremlægger, er blevet aftalt med og accepteret af den betaler, hvis konto pengene skal trækkes fra (herunder ændringer i disse beløb), og at du giver betaleren besked, inden pengene trækkes
 • indvillige i at give betaleren besked mindst 4 uger, før beløbet trækkes, hvis dette beløb er steget på en sådan måde, at betaleren ikke med rimelighed kan forventes at betale et sådant beløb, idet der tages højde for betalerens tidligere indkøbsmønstre og omstændigheder for betalingen, og at du er ansvarlig over for os for eventuel tilbagebetaling af den pågældende betaling i overensstemmelse med vilkårene i denne brugeraftale.

PayPals samlede betalinger

Du kan bruge PayPals tjenester til samlede betalinger til at sende samlede betalinger til flere modtagere i én batch, f.eks. provisioner, rabatter, bonusser, incitamenter og erhvervsbetalinger i stor mængde. For at kunne bruge denne tjeneste skal du have:

 • En PayPal-erhvervskonto uden udeståender og uden lofter over, hvor meget du kan hæve.
 • Ansøgt om og modtaget vores tilladelse til at bruge disse tjenester.

Gebyrerne for PayPals samlede betalinger kan findes i tabellen Gebyrer for PayPals samlede betalinger.

Hvis den tilsigtede modtager af den samlede betaling ikke har en PayPal-konto, kan denne gøre krav på den samlede betaling ved at oprette en. Hvis den tilsigtede modtager ikke gør krav på en samlet betaling inden for 30 dage, tilbagebetales beløbet til dig. Vi er ikke ansvarlige for beløb, der er sendt ved en fejl via PayPals samlede betalinger, og vi er ikke ansvarlige for at tilbageføre nogen samlede betalinger.

PayPals tjeneste til samlede betalinger er udviklet til kunder med flere eller store faste betalingsbehov. Hvis du vil foretage individuelle betalinger, skal du bruge de PayPal-tjenester, der er beregnet til dette formål. PayPals tjeneste til samlede betalinger må ikke bruges til lønudbetaling, salg af produkter, overførsel af penge til familie og venner, betaling til en forhandler for et køb eller køb af oplåsningskoder eller til enhver brug, som vi vurderer udgør et højere risikoniveau, end hvad der er acceptabelt. Vi kan efter eget skøn til enhver tid tilføje yderligere begrænsninger.

Du alene er ansvarlig for at sikre, at hver enkelt af dine modtagere via PayPals tjeneste til samlede betalinger har valgt at modtage betalinger fra dig via de gældende tjenester og har accepteret at blive kontaktet via e-mail eller sms, som det måtte være relevant. Ved at bruge PayPals tjeneste til samlede betalinger erklærer og garanterer du, at de e-mails eller telefonnumre, du bruger til at kontakte dine kunder med, er blevet oplyst til dig af hver enkelt modtager af de samlede betalinger, og at din brug af tjenesterne til at kontakte dine kunder er i overensstemmelse med de gældende love og bestemmelser. Du er indforstået med, at PayPals tjeneste til samlede betalinger kun er beregnet til at gøre det lettere at sende betalinger i stor mængde og ikke må bruges til udsendelse af markedføringsmeddelelser for din virksomhed.

Uden at begrænse vores øvrige rettigheder og afhjælpende foranstaltninger i henhold til denne brugeraftale kan vi til enhver tid efter eget skøn suspendere eller ophæve din adgang til PayPals tjeneste til samlede betalinger eller din PayPal-konto, hvis (i) vi vurderer, at du misbruger PayPals tjeneste til samlede betalinger, (ii)  der er et højere risikoniveau forbundet med din brug af tjenesten til samlede betalinger, end hvad der er acceptabelt, eller (iii) for enhver overtrædelse af disse vilkår.

Tilbagebetalinger og tilbageførsler af betalinger

Når du modtager en betaling, kan den blive tilbagebetalt eller tilbageført. Vi kan give dig tilladelse til at sende betaleren en tilbagebetaling. Vi kan foretage en tilbageførsel af din betaling under visse omstændigheder. Læs resten af dette afsnit for at få mere at vide.

Tilbagebetalinger

Du (og ikke PayPal) er alene ansvarlig for:

 • dine juridiske og kontraktmæssige forpligtelser over for betaleren for de beløb, du betaler tilbage til betaleren
 • eventuelle forskelle mellem omkostningen for betaleren i forbindelse med foretagelse af den oprindelige betaling og værdien af det beløb, der betales tilbage til betaleren (f.eks. på grund af valutakursudsving ved betaling), undtagen i det omfang at tilbagebetalingen er en forkert betaling (se afsnittet om Problemløsning).

Se vores gebyrer for at få mere at vide om de gebyrer, du har betalt til os som modtager af den oprindelige betaling, og som vi tilbageholder, når du bruger den særlige funktion til tilbagebetaling af erhvervsbetalinger på din PayPal-konto, som vi til enhver tid kan give tilladelse til, undtagen i det omfang at tilbagebetalingen er en forkert betaling (se afsnittet om Problemløsning).

Tilbageførsler

Hvis du modtager en betaling på din konto, skylder du os det fulde beløb for betalingen og vores tab som følge af behandling af betalingen (herunder et eventuelt tilbageførselsgebyr eller gebyr for tvister). Dette kan omfatte vores ansvar (herunder eventuelle gebyrer, opkrævninger og sanktioner) over for en tredjepart (herunder betaleren og betalerens betalingsmetodeudbyder).

En tilbageførsel forekommer, når vi udøver vores ret til at modregne de ovenstående beløb på din konto i henhold til afsnittet Godtgørelse af dit erstatningsansvar i denne brugeraftale. Hvis din PayPal-saldo for en bestemt valuta ikke er tilstrækkelig til at dække det beløb, du skylder os i denne valuta, kan vi foretage en valutaomregning fra enhver PayPal-saldo i en anden valuta for at dække det manglende beløb mod vores betalingsvekselkurs, der er gældende på det tidspunkt, hvor tilbageførslen behandles. Det betyder f.eks., at hvis du er forhandler, kan de betalingsbeløb, der modtages på din konto, blive fjernet fra din konto, når du har leveret eventuelle solgte varer eller tjenesteydelser.

En tilbageførsel kan forekomme, når:

 • vi godtgør betaleren for et krav ifølge PayPals køberbeskyttelse, som betaleren har indgivet mod dig
 • vi kompenserer betaleren eller betalerens betalingsmetodeudbyder (eller begge), fordi vi har modtaget et krav fra betaleren eller dennes betalingsmetodeudbyder om betalingsbeløbet i henhold til den tilbageførselsprocedure, som den pågældende betalingsmetodeudbyder benytter.

For eksempel:

 • vil betaleren, hvis betaleren brugte et kort til at finansiere betalingen til dig, kunne gøre en "tilbageførsel" gældende hos kortudstederen. Kortudstederen, og ikke os, afgør, om det lykkes betaleren at gøre en tilbageførsel gældende. Du kan læse mere om tilbageførsler i vores tilbageførselsvejledning, som du har adgang til via PayPals Sikkerhedscenter og afsnittet "Sælgersikkerhed". Der er adgang til PayPals Sikkerhedscenter på PayPals websted. Vi opkræver et gebyr fra dig for modtagelse af et tilbageførselskrav
 • hvis betaleren brugte en bankkonto til at finansiere betalingen, kan betaleren eller banken gøre en banktilbageførsel gældende.

Det beløb, der bliver gjort krav på, kan være større end det oprindelige beløb, du modtog. Dette kan skyldes valutakursudsving mellem betalingstidspunktet og tidspunktet for kravet.

 • Vi kan blive nødt til at kompensere din betaler, hvis vedkommende hævder, at der var et problem med betalingen (herunder at betalingen var uautoriseret eller forkert, eller at der blev foretaget en uventet faktureringsaftalebetaling) – se Problemløsning.

Gebyr for tvister

PayPal opkræver et gebyr for tvister af forhandlere for at lette onlineproceduren for løsning af tvister i forbindelse med betalinger, der behandles enten via en købers PayPal-konto eller via tjenesten "Betalinger uden en PayPal-konto". Gebyret for tvister gælder, når køberen gør et krav gældende direkte hos PayPal, anmoder om en tilbageførsel hos sin kortudsteder eller en tilbageførsel hos sin bank. Gebyret for tvister vil enten udgøre taksten for standardgebyret for tvister eller gebyret for tvister i stor mængde. Gebyret for tvister vil blive opkrævet i den valuta, du har valgt til den oprindelige betalingsoversigt. Hvis betalingen var i en valuta, der ikke er angivet i tabellen Gebyr for tvister, bliver gebyret opkrævet i din primære beholdningsvaluta. Gebyret for tvister vil blive trukket fra din PayPal-konto, når der er truffet afgørelse om kravet.

Gebyret for tvister fastsættes, når tvistsagen oprettes. Gebyret er baseret på forholdet mellem alle dine modtagne krav om varer, der ikke er modtaget, og som afviger væsentligt fra beskrivelsen, i forhold til dit samlede salg i de sidste tre kalendermåneder (tvistforhold). Dine samlede krav omfatter alle krav vedrørende varer, der ikke er modtaget, eller som afviger væsentligt fra beskrivelsen, og som er oprettet enten direkte hos og eskaleret til PayPal eller hos kundens kortudsteder eller bank. Dine samlede krav omfatter ikke krav vedrørende uautoriserede betalinger. For eksempel er dit tvistforhold for september beregnet ud fra forholdet mellem dine samlede krav og din omsætning i juni, juli og august. Kravforholdet for september fastlægger gebyret for tvister for alle krav, der er oprettet i oktober.

Hvis dit tvistforhold er på 1,5 % eller mere, og du har haft mere end 100 salgsbetalinger i de sidste tre hele kalendermåneder, vil du blive opkrævet gebyret for tvister i stor mængde for hver tvist. Ellers vil du blive opkrævet standardgebyret for hver tvist.

Du vil ikke blive opkrævet et standardgebyr for tvister for tvister, der er:

 • Forespørgsler i PayPals Løsningscenter, som ikke er eskaleret til et krav hos PayPal
 • Løst direkte mellem dig og køberen og ikke eskaleret til et krav hos PayPal.
 • Oprettet af køberen direkte hos PayPal som en uautoriseret betaling.
 • Dækket af PayPals sælgerbeskyttelse
 • Krav med en betalingsværdi, der er mindre end det dobbelte af beløbet for standardgebyret for tvister
 • Afgjort til din fordel af PayPal eller din udsteder.

Du vil ikke blive opkrævet et gebyr for tvister i stor mængde i forbindelse med tvister, der er:

 • Forespørgsler i PayPals Løsningscenter og ikke eskaleret til et krav hos PayPal.
 • Løst direkte mellem dig og køberen og ikke eskaleret til et krav hos PayPal.
 • Oprettet af køberen direkte hos PayPal som en uautoriseret betaling.

Forhandlere, der opkræver gebyrer for tvister i stor mængde, kan være forpligtede til at give os oplysninger, herunder om årsagen til deres øgede tvistrate.

Tvister, der er nævnt ovenfor, kan udelukkes fra at blive opkrævet et standardgebyr for tvister eller et gebyr for tvister i stor mængde, men selve kravet kan stadig inkluderes i den overordnede beregning af dit tvistforhold.

Tilbageførselsgebyr

For betalinger, der ikke behandles enten via en købers PayPal-konto eller via tjenesten "Betalinger uden en PayPal-konto", og hvor køberen viderefører en tilbageførsel for betalingen hos sin kortudsteder, opkræver PayPal et tilbageførselsgebyr af dig for at lette tilbageførselsproceduren. Dette gebyr gælder, uanset om køberen har held med at videreføre tilbageførslen hos kortudstederen.

Det gældende tilbageførselsgebyr vil blive trukket fra din PayPal-konto. Tilbageførselsgebyret anvendes som angivet i tabellen Tilbageførselsgebyr og vil blive opkrævet i den valuta, du har valgt til den oprindelige betalingsoversigt. Hvis betalingen var i en valuta, der ikke er angivet i tabellen Tilbageførselsgebyr, bliver gebyret opkrævet i din primære beholdningsvaluta.

Indflydelse af PayPals køberbeskyttelse på forhandlere

Du bør læse vores politik for køberbeskyttelse, og hvis du sælger varer og tjenester til købere med PayPal-konti i andre lande end dit eget, bør du også være fortrolig med den købsbeskyttelse, som PayPal stiller til rådighed for købere i hvert af de pågældende lande, da købernes rettigheder i henhold til disse programmer kan påvirke dig som forhandler. Du kan finde oplysninger om PayPals køberbeskyttelse på siden Juridiske aftaler ved at vælge køberens placering øverst på siden og henvise til den tilsvarende politik for PayPals køberbeskyttelse, der er angivet på siden eller i den tilsvarende brugeraftale.

Hvis du ikke får medhold i et krav i henhold til PayPals køberbeskyttelse i et land:

 • Du skal give afkald på retten til hele købsprisen for varen eller betalingen samt de oprindelige forsendelsesomkostninger. Dette gælder, når du er den primære forhandler eller en sekundær forhandler af varer eller tjenester. F.eks. vil bureauer, der sælger billetter til arrangementer, eller onlinerejsebureauer fortabe retten til det fulde købsbeløb, der er betalt af køberen. I visse tilfælde får du muligvis ikke varen retur.
 • Kravet om køberbeskyttelse betragtes kun som fuldt løst, hvis:
  • Tilbagebetalingen til en køber behandles via PayPal, eller
  • Du fremlægger bevis, som kan godkendes af PayPal efter eget skøn, for at køberen har accepteret den alternative løsning, der er angivet.
 • Vil du ikke modtage en tilbagebetaling af det PayPal-gebyr, som du betalte i forbindelse med salget.
 • Hvis kravet var, at den modtagne vare "afviger væsentligt fra beskrivelsen", vil du muligvis ikke få varen retur, eller du kan blive bedt om at acceptere at tage varen retur og betale for returporto.
 • Hvis kravet var, at den modtagne vare "afviger væsentligt fra beskrivelsen" og vedrørte en vare, du har solgt, som er forfalsket, skal du give køberen en fuld tilbagebetaling, og du vil muligvis ikke få varen retur.

Hvis du accepterer PayPal-betalinger fra købere for varer eller tjenester, som du sælger via eBay, skal du læse og forstå eBay Money Back Guarantee-programmet. PayPal vil behandle eBays afgørelser til fordel for dine købere i henhold til dette program som grundlag for at tilbageføre en PayPal-betaling til dig, medmindre du fravælger dette ved at kontakte eBay. Hvis saldoen på din kassekonto eller PayPal-erhvervskonto ikke er tilstrækkelig til at dække beløbet, kan vi:

 • tilbageholde beløbet på din PayPal-konto, indtil der er penge nok på din PayPal-konto til at dække beløbet
 • oprette en udestående saldo på din PayPal-konto.

PayPals sælgerbeskyttelse

Hvad er dækket?

Hvis du har solgt noget til en køber og allerede har sendt den fysiske vare eller angivet en uhåndgribelig konto, og betaling senere bliver anfægtet eller tilbageført i henhold til krav eller tilbageførsler, kan du være kvalificeret til tilbagebetaling i henhold til PayPals sælgerbeskyttelse. Hvis PayPals sælgerbeskyttelse er gældende, giver den dig ret til at beholde det fulde købsbeløb. Der er intet loft for antallet af betalinger, som du kan modtage dækning for. Ved at gå ind på siden med betalingsoplysninger på din PayPal-konto kan du se, om din betaling er kvalificeret til beskyttelse i henhold til dette program.

PayPals sælgerbeskyttelse kan anvendes, når en køber hævder, at:

 • Denne ikke har autoriseret eller modtaget penge fra sin PayPal-konto (i det følgende benævnt som et krav om "uautoriseret betaling"), og at den uautoriserede betaling sker i et miljø, der hostes af PayPal, eller
 • Denne ikke har modtaget varen fra dig (i det følgende benævnt som et krav om, at "vare ikke modtaget")

PayPals sælgerbeskyttelse kan også anvendes, når en betaling tilbageføres på grund af en købers vellykkede tilbageførsel, eller når betaling via bankoverførsel tilbageføres af køberens bank.

Dette afsnit beskriver PayPals sælgerbeskyttelse, som den gælder for dig, men du bør også være bekendt med den indflydelse, PayPals forskellige køberbeskyttelsesprocedurer har på forhandlere.

Grundlæggende krav

For at være dækket af PayPals sælgerbeskyttelse skal følgende grundlæggende krav, samt eventuelle gældende supplerende krav, være opfyldt:

 • Den primære adresse på din PayPal-konto skal være i Danmark.
 • I forbindelse med krav om uautoriserede betalinger skal du fremsende et gyldigt forsendelsesbevis eller leveringsbevis, der viser, at varen er blevet sendt eller leveret til køberen senest to dage efter, at PayPal meddelte dig om tvisten eller tilbageførslen. Hvis PayPal f.eks. giver dig besked om et krav vedrørende uautoriseret betaling den 1. september, skal det gyldige forsendelsesbevis angive, at varen blev sendt til køberen senest den 3. september, for at være dækket af PayPals sælgerbeskyttelse.
 • Varen skal være en fysisk håndgribelig vare, der kan sendes, med undtagelse af varer, der er underlagt supplerende krav til immaterielle varer. Betalinger, der omfatter varer, som du udleverer personligt i forbindelse med betaling foretaget i din fysiske butik, kan også være dækket af PayPals sælgerbeskyttelse, så længe køberen personligt har betalt for varerne ved hjælp af en QR-kode til betaling af varer og tjenester via PayPal.
 • Du skal sende varen til leveringsadressen, der er angivet på siden med betalingsoplysninger på din PayPal-konto beregnet til betaling. Hvis du oprindeligt har sendt varen til modtagerens leveringsadresse på siden med betalingsoplysninger, men varen senere omdirigeres til en anden adresse, vil du ikke være dækket af PayPals sælgerbeskyttelse. Vi anbefaler derfor, at du ikke bruger en forsendelsestjeneste, der er arrangeret af køberen, så du kan sende et gyldigt forsendelses- og leveringsbevis.
  • Forsendelseskravet gælder ikke for kvalificerede betalinger, der omfatter varer, som du leverer personligt, dog forudsat at du accepterer at sende os et alternativt leveringsbevis eller yderligere dokumentation eller oplysninger vedrørende den betaling, som vi måtte anmode om.
 • Du skal inden for rimelig tid svare på PayPals anmodninger om dokumentation og øvrige oplysninger, som vi har anmodet om i vores e-mailkorrespondance med dig eller i vores korrespondance med dig via vores Løsningscenter. Hvis du ikke svarer på PayPals anmodning om dokumentation og øvrige oplysninger inden for den angivne tidsfrist, vil du muligvis ikke være dækket af PayPals sælgerbeskyttelse.
 • Hvis salget omfatter forudbestilte eller specialfremstillede varer, skal du sende varerne inden for den tidsramme, du angav i annoncen. Ellers anbefales det, at du sender alle varer inden for 7 dage efter modtagelse af betalingen.
 • Du skal indsende et forsendelses- eller leveringsbevis.
 • Betalingen skal være markeret som "kvalificeret" eller "delvis kvalificeret" i tilfælde af krav om uautoriserede betalinger, eller som "kvalificeret" i tilfælde af krav om, at varen ikke er modtaget, under PayPals sælgerbeskyttelse på siden "Betalingsoplysninger".
 • Du skal tage imod én enkelt betaling fra én PayPal-konto for købet (delvis betaling og/eller afdrag er ikke omfattet).

PayPal afgør efter eget skøn, om dit krav er kvalificeret til sælgerbeskyttelsesprogrammet. PayPal træffer efter eget skøn en afgørelse på baggrund af kvalifikationskravene, eventuelle oplysninger eller dokumentation, der måtte være fremlagt under løsningsprocessen, eller andre oplysninger, som PayPal skønner relevante og passende i forhold til omstændighederne.

Supplerende krav vedrørende varer, der ikke er modtaget

For at være dækket af PayPals sælgerbeskyttelse i forbindelse med en købers krav om, at en vare ikke er modtaget, skal du opfylde både de grundlæggende krav og de supplerende krav, der er angivet nedenfor:

 • Hvis en køber opretter en tilbageførsel hos udstederen for en kortfinansieret betaling, skal betalingen være markeret som "dækket" af PayPals sælgerbeskyttelse på siden "Betalingsoplysninger".
 • Du skal indsende leveringsbevis som beskrevet nedenfor.

Supplerende krav vedrørende immaterielle varer

I forbindelse med salg af immaterielle varer og tjenester, der er dækket af PayPals sælgerbeskyttelse, skal salget opfylde de grundlæggende krav og følgende supplerende krav:

 • Integrationskrav
 • Hvis du har integreret et PayPal Checkout-produkt, skal du bruge den aktuelle version af produktet, hvis du tager imod betalinger direkte via et websted eller et mobiloptimeret websted.
 • Du skal sørge for, at du sender sessionsoplysninger til PayPal, når du betaler, hvis du er integreret med PayPal via en tredjepart, eller hvis du har en integreret indbygget app.
 • Andre integrationskrav kan være gældende, afhængigt af din forretningsmodel. Vi giver dig besked om disse krav i god tid, hvis det er nødvendigt.
 • PayPal har markeret betalingen for en immateriel vare som "kvalificeret" på siden "Betalingsoplysninger" eller på anden måde givet dig skriftlig besked om kvalificeringen.
 • Du skal have leveret varen og leveret et forsendelses- eller leveringsbevis for immaterielle varer.

Oprettelse af leveringsbevis eller forsendelsesbevis

Fysiske varer

Følgende er påkrævet som:

Forsendelsesbevis

Leveringsbevis

Onlinedokumentation eller fysisk dokumentation fra et fragtfirma, som omfatter følgende:

 • Forsendelsesdato

   

 • En adresse på modtageren, der svarer til leveringsadressen på siden Betalingsoplysninger, eller
 • En adresse på modtageren, der som minimum angiver oplysninger om by, land eller postnummer (eller tilsvarende internationale oplysninger).

Onlinedokumentation eller fysisk dokumentation fra et fragtfirma, som omfatter følgende:

 • Leveringsdato og status som "leveret"
 • En adresse på modtageren, der svarer til leveringsadressen på siden Betalingsoplysninger
 • En adresse på modtageren, der som minimum angiver oplysninger om by, land eller postnummer (eller tilsvarende internationale oplysninger).

VIGTIGT! Dit valg af fragt- og forsendelsesmuligheder med dette fragtfirma kan have stor indvirkning på din evne til at opfylde kravene om leveringsbevis. Du skal sørge for, at dit fragtfirma kan angive statussen "leveret" på den korrekte adresse, især ved forsendelse af varer internationalt, ellers kan dit krav om sælgerbeskyttelse blive afvist.

Immaterielle varer

Følgende er påkrævet som leveringsbevis for immaterielle varer:

Betalinger med QR-kode

Følgende er påkrævet som forsendelsesbevis eller leveringsbevis:

Med hensyn til immaterielle eller digitale varer er leveringsbevis konkret dokumentation for, at varen er blevet leveret, eller at købsordren er blevet gennemført. Konkret dokumentation kan omfatte et registreringssystem, der viser den dato, hvor varen blev sendt, og at den enten er:

 • Sendt elektronisk til modtageren, herunder til modtagerens adresse (e-mail, IP osv.), hvor det er relevant, eller
 • Modtaget eller åbnet af modtageren

I forbindelse med betalinger med QR-kode kan du blive bedt om at give os alternative beviser for levering eller yderligere dokumentation eller oplysninger vedrørende betalingen.

Ikke-kvalificerede varer og betalinger

Følgende varer eller betalinger er ikke kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse:

 • Fast ejendom, herunder beboelsesejendomme.
 • Køretøjer herunder, men ikke begrænset til, biler, motorcykler, fritidskøretøjer, fly og både, med undtagelse af personlige, lette køretøjer til fritidsbrug, såsom cykler og hoverboards med hjul.
 • Virksomheder (køb af eller investering i en virksomhed).
 • Industrimaskiner, der bruges til fremstilling.
 • Betalinger, der svarer til kontanter, herunder forudbetalte varer som f.eks. gavekort og forudbetalte kort.
 • Betalinger i form af guld (uanset om det er i fysisk form eller i børshandlet form).
 • Finansielle produkter eller investeringer af nogen art.
 • Hasardspil, spil og/eller enhver anden aktivitet med et adgangsgebyr og en præmie.
 • Donationer, herunder betalinger, der er modtaget som crowdfunding eller crowdlending.
 • Betalinger til en statslig myndighed (med undtagelse af statsejede virksomheder), en offentlig myndighed eller til tredjepartsopkrævning af betaling på vegne af en statslig myndighed eller et statsligt organ
 • Betalinger til betalingstjenester.
 • Varer, hvor køberen hævder (enten over for os eller dennes kortudsteder), at den vare, du har sendt, ikke er, hvad der blev bestilt (omtalt som et krav om "en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen").
 • Fysiske varer, som udleveres personligt, herunder i forbindelse med en betaling foretaget i din fysiske butik, medmindre køberen har betalt for varen personligt ved hjælp af  PayPals QR-kode til betaling af varer og tjenester.
 • Alt, hvad PayPal afgør efter eget skøn, er forbudt i henhold til denne brugeraftale eller  PayPals politik om godkendt brug, også selvom betalingen oprindeligt er markeret som "kvalificeret" eller "delvist kvalificeret" på siden "Betalingsoplysninger".
 • Betalinger, der er foretaget via PayPals samlede betalinger.
 • Personlige betalinger, herunder en betaling, der er sendt ved hjælp af PayPals funktion Venner og familie.
 • Betalinger, der ikke er behandlet via en købers PayPal-konto, medmindre du modtager PayPal-gæstebetalinger, og din erhvervskonto er registreret i USA, Storbritannien, Tyskland, Canada, Brasilien eller Mexico.
 • Varer, der er sendt, efter at PayPal har informeret dig om ikke at frigive varen.

PAYPALS BRUGERAFTALE

FORBUDTE AKTIVITETER OG TILBAGEHOLDELSER

Forbudte aktiviteter

I forbindelse med din brug af vores websteder, din PayPal-konto, PayPal-tjenesterne eller i dine interaktioner med PayPal, andre PayPal-kunder eller tredjeparter må du ikke:

 • overtræde denne brugeraftale, PayPals politik om godkendt brug, virksomhedsaftalerne (hvis de gælder for dig) eller enhver anden aftale mellem dig og os
 • overtræde nogen love, vedtægter, bestemmelser eller forordninger (f.eks. dem, der vedrører finansielle tjenesteydelser, forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence, bekæmpelse af diskrimination eller falsk reklame)
 • krænke PayPals eller en tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller andre immaterielle rettigheder, publicity-rettigheder eller ret til beskyttelse af persondata
 • sælge forfalskede varer
 • handle på en måde, der er ærekrænkende, injurierende, truende eller chikanerende
 • give falske, ukorrekte eller vildledende oplysninger
 • sende eller modtage, hvad vi med rimelighed mener, kan være potentielt svigagtige eller uautoriserede penge
 • nægte at samarbejde i forbindelse med en undersøgelse eller nægte at bekræfte din identitet eller andre oplysninger, du giver os
 • forsøge at opkræve dobbelt under en tvist ved at modtage eller forsøge at tage imod penge fra både PayPal og forhandleren, banken eller kortudstederen for samme betaling
 • råde over en konto, der er knyttet til en anden konto, som er involveret i nogle af disse forbudte aktiviteter
 • Drive forretning eller bruge PayPal-tjenesterne på en måde, der resulterer i eller kan resultere i:
  • klager
  • anmodninger fra købere (enten oprettet hos os eller kortudstedere) om at omstøde betalinger til dig
  • gebyrer, bøder, sanktioner eller andre former for ansvar eller tab for PayPal, andre PayPal-kunder, tredjeparter eller dig selv
 • bruge din PayPal-konto eller PayPal-tjenesterne på en sådan måde, at PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover eller andre netværk til elektronisk pengeoverførsel med rimelighed kunne mene, at du misbruger kortsystemet eller overtræder reglerne for betalingskortorganisationer eller -netværk
 • lade din PayPal-konto have en saldo, der afspejler et beløb, der skyldes til os
 • give dig selv et kontant forskud fra dit betalingskort (eller hjælpe andre med at gøre det samme)
 • få adgang til PayPal-tjenesterne fra et land, der ikke er opført på vores liste over tilladte lande
 • foretage handlinger, som udgør en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning af vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne eller PayPal-tjenesterne
 • lette adgangen for virusser, trojanske heste, malware, orme eller andre computerprogrammeringsrutiner, der forsøger at eller kan ødelægge, forstyrre, beskadige, misbruge, på skadelig vis gribe ind i, hemmeligt opfange eller ekspropriere eller få uautoriseret adgang til systemer, data, oplysninger eller PayPal-tjenester
 • bruge en anonymiserende proxy, bruge robotter, edderkopper, andre automatiske enheder eller manuelle processer til at overvåge eller kopiere vores websteder uden vores forudgående skriftlige tilladelse eller bruge enheder, software eller rutiner til at omgå vores roboteksklusion
 • forstyrre eller afbryde eller forsøge at forstyrre eller afbryde vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, PayPal-tjenesterne, eller andre brugeres brug af PayPal-tjenesterne
 • handle på en måde, der kan betyde, at vi mister tjenester fra vores internetudbydere, betalingsbehandlere eller andre leverandører og tjenesteudbydere
 • bruge PayPal-tjenesterne til at teste betalingskortadfærd
 • omgå PayPals politikker eller bestemmelser for din PayPal-konto som f.eks. midlertidig eller tidsubestemt suspension eller andre kontolofter, tilbageholdelser eller begrænsninger, herunder, men ikke begrænset til, deltagelse i følgende handlinger: forsøg på at åbne nye eller ekstra PayPal-konti, når en konto har en negativ saldo, er blevet indskrænket, suspenderet eller på anden måde begrænset, åbne nye eller ekstra PayPal-konti ved hjælp af oplysninger, som ikke er dine egne (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse osv.), eller ved hjælp af en andens PayPal-konto
 • Genere og/eller true vores ansatte, agenter eller andre brugere,
 • misbruge (enten som køber eller forhandler) vores onlineprocedure for løsning af tvister og/eller PayPals køberbeskyttelse
 • forårsage, at PayPal modtager et uforholdsmæssigt stort antal krav, der er blevet afgjort til fordel for skadelidte, angående din PayPal-konto eller virksomhed
 • have en kreditværdighed fra et kreditoplysningsbureau, som angiver et højt risikoniveau i forbindelse med din brug af PayPal-tjenesterne
 • bruge et betalingskort sammen med din PayPal-konto til at give dig selv et kontant forskud (eller hjælpe andre med at gøre dette)
 • offentliggøre eller distribuere en anden brugers oplysninger til en tredjepart eller bruge sådanne oplysninger i markedsføringsøjemed, medmindre du har brugerens udtrykkelige samtykke til at gøre dette
 • sende uopfordret e-mail til en bruger eller bruge PayPal-tjenesterne til at indsamle betalinger for at sende eller hjælpe med at sende uopfordret e-mail til tredjeparter
 • kopiere, gengive, kommunikere til tredjemand, ændre, modificere, skabe afledte produkter af, offentligt vise eller indramme indhold fra PayPals websted(er) uden vores eller en relevant tredjeparts skriftlige samtykke
 • oplyse din(e) adgangskode(r) til andre eller bruge andres adgangskoder. Vi er ikke ansvarlige for de tab, du måtte lide, herunder, uden begrænsning, brug af din konto af andre end dig som følge af misbrug af adgangskoder
 • gøre eller undlade at gøre eller forsøge at gøre eller undlade at gøre noget, der kan forstyrre den korrekte drift af PayPal-tjenesten eller aktiviteterne, der udføres som del af PayPal-tjenesterne eller på anden måde, bortset fra hvad der måtte være i overensstemmelse med denne brugeraftale
 • anmode om eller sende en privat betaling for en erhvervsbetaling
 • lade din brug af PayPal-tjenesten udgøre en risiko for PayPal for manglende overholdelse af PayPals forpligtelser i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, terrorfinansiering og lignende lovbestemte forpligtelser (herunder, uden begrænsning, hvor vi ikke kan bekræfte din identitet, eller du ikke gennemfører de nødvendige trin for at hæve loftet for overførsel eller modtagelse af penge eller overførsel til bankkonto, eller hvor du udsætter PayPal for risiko for at få pålagt bøder af europæiske, amerikanske eller andre myndigheder i forbindelse med behandling af dine betalinger)
 • integrere eller bruge PayPal-tjenesterne uden at overholde alle obligatoriske krav, som kommunikeres til dig via en integrations- eller programmørvejledning eller anden dokumentation, som PayPal til enhver tid kan udsende
 • Annoncere, promovere, præsentere eller beskrive PayPal Credit eller en PayPal co-branded kreditbaseret betalingsmetode til dine kunder uden: (1) på forhånd at indhente den nødvendige lovmæssige tilladelse til at gøre dette, og (2) forudgående skriftlig tilladelse fra PayPal og (hvis ikke PayPal) udstederen af kreditten til at gøre dette,
 • Udsættes for (eller få os til at fastslå, at der er en rimelig sandsynlighed for) et sikkerhedsbrud på dit websted eller i dine systemer, der kan resultere i uautoriseret videregivelse af kundeoplysninger.

Du er indforstået med, at beskæftigelse med ovenfor anførte forbudte aktiviteter reducerer din og vores øvrige kunders sikre adgang til og/eller brug af din konto og vores tjenester generelt.

Vores muligheder for handling, hvis du deltager i forbudte aktiviteter

Hvis vi mener, at du har været involveret i nogen af disse aktiviteter, kan vi til enhver tid foretage en række handlinger for at beskytte PayPal, vores kunder og andre efter vores eget skøn. De handlinger, vi kan foretage, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Vi kan opsige denne brugeraftale, begrænse din konto, og/eller lukke eller suspendere din konto med det samme og uden sanktion for os.
 • Vi kan nægte at levere PayPal-tjenesterne til dig i fremtiden.
 • Vi kan til enhver tid og uden erstatningsansvar, suspendere, begrænse eller ophæve din adgang til vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), som drives af os eller på vores vegne, din PayPal-konto eller PayPal-tjenesterne, herunder begrænsning af din mulighed for at betale eller sende penge med en af de betalingsmetoder, der er knyttet til din PayPal-konto, begrænsning af dine muligheder for at sende penge eller foretage overførsler.
 • Vi kan tilbageholde dine penge i det omfang og så længe, som det med rimelighed er nødvendigt for at beskytte mod erstatningsrisikoen. Du anerkender følgende som en ikke-udtømmende vejledning:
 • PayPals ansvarsrisiko i forbindelse med kortfinansierede betalinger, som du modtager, kan gælde, indtil risikoen for en tilbageførsel, der afsluttes til fordel for betaleren/køberen (i henhold til reglerne for kortordninger), er ophørt. Dette afhænger af en række faktorer, herunder, uden begrænsning:
  1. den type varer eller tjenester, som du modtager betaling for
  2. tidsrammen for levering af varerne eller udførelsen af de tjenester, som du modtager betaling for (f.eks. kan salg af billetter til arrangementer flere måneder forud for datoen, hvor det finder sted, give en højere og mere vedvarende risiko for tilbageførsler end salg af de fleste andre varer eller tjenester).
 • PayPals ansvarsrisiko med hensyn til et krav eller en tvist, der er opstået i forbindelse med en betaling, som du modtager, kan vare i den tid, det tager for parterne at afslutte kravet eller tvisten og enhver appel i forbindelse med kravet eller tvisten, jf. PayPals køberbeskyttelse.
 • PayPals ansvarsrisiko, hvis du skulle blive insolvent, kan vare så længe og i det omfang, gældende lovgivning begrænser PayPal i at iværksætte retslige skridt mod dig.
 • Hvis du lader din PayPal-konto have en saldo med et skyldigt beløb til PayPal, kan PayPals ansvarsrisiko vare så længe og i det omfang, du skylder det pågældende beløb til PayPal.
 • Vi kan spærre din PayPal-konto og/eller tilbageholde penge på reservekontoen (herunder, uden begrænsning, i mere end 180 dage, hvis dette kræves af PayPal, hvor PayPals rettigheder opstår ved, at du beskæftiger dig med en forbudt aktivitet).
 • Vi kan til enhver tid afvise en bestemt betaling uanset grund, og vi skal kun oplyse fakta omkring afvisningen samt grundene til afvisningen, og hvordan du eventuelt kan løse problemet, på anmodning derom og forudsat, at dette ikke er lovstridigt.
 • Vi kan tilbageføre en betaling (herunder, hvis det er relevant, til afsenderens betalingsmetode).
 • Anlægge sag mod dig.
 • Vi kan suspendere din dækning af PayPals køberbeskyttelse og/eller PayPals sælgerbeskyttelse (herunder med tilbagevirkende kraft).
 • Vi kan kontakte tredjeparter og offentliggøre oplysninger om de forbudte aktiviteter på den måde, der fremgår af vores erklæring om personlige oplysninger.
 • Vi kan anmode om eller opdatere urigtige oplysninger, du har givet os.
 • Vi kan anmode om oplysninger eller dokumenter fra dig for at bekræfte din identitet og/eller for så vidt angår de varer eller tjenester, du har leveret på baggrund af en betaling.
 • Hvis du har overtrådt vores politik om godkendt brug, er du også ansvarlig for skader mod PayPal som følge af din overtrædelse af denne politik.

Hvis du primært bruger din PayPal-konto i forbindelse med din handel, virksomhed, dit håndværk eller erhverv, og du overtræder vores Politik om godkendt brug, gælder følgende:

 • Ud over at kunne blive genstand for ovennævnte handlinger er du ansvarlig for at betale PayPal et beløb, der svarer til PayPals skadeserstatning, der er forårsaget af din overtrædelse af vores politik om godkendt brug.
 • Du anerkender og accepterer, at 2.500,00 USD (eller det gældende tilsvarende beløb i valutaen i det land, hvor du er bosat) pr. overtrædelse af vores politik om godkendt brug er:
  • et rimeligt minimumsestimat af PayPals faktiske skadeserstatning i betragtning af alle aktuelle omstændigheder, herunder forholdet mellem beløbet og omfanget af skade for PayPal, der med rimelighed kan forventes
  • rimeligt og forholdsmæssigt i forhold til leveringen af tjenesterne til dig
  • nødvendigt, men ikke mere end tilstrækkeligt, for at beskytte PayPals legitime interesse i din overholdelse af vores politik om godkendt brug.
 • PayPal kan trække en sådan skadeserstatning direkte fra enhver eksisterende saldo på enhver PayPal-konto, du har kontrol over.

Se også nedenstående afsnit vedrørende Dit ansvar.

Medmindre andet er bestemt af os, må du ikke bruge eller forsøge at bruge din konto, mens den er suspenderet eller er blevet lukket. Du skal sikre dig, at alle aftaler med forhandlere eller andre tredjeparter, der omfatter betalinger, som er iværksat af tredjepart (herunder faktureringsaftalebetalinger), og som er oprettet fra din konto, straks annulleres efter opsigelse, suspendering eller lukning af din konto. Du er fortsat ansvarlig ifølge brugeraftalen for alle gebyrer og andre beløb, der til enhver tid påløber i forbindelse med brugen af din konto, uanset opsigelse, suspendering eller lukning.

Tilbageholdelser, begrænsninger og reserver

Hvad er tilbageholdelser, begrænsninger og reserver?

Under visse omstændigheder kan PayPal, for at beskytte PayPal og sikkerheden og integriteten for det netværk af købere og forhandlere, der bruger PayPal-tjenesterne, foretage handlinger på konto- eller betalingsniveau. Hvis vi foretager nogen af de handlinger, der er beskrevet her, underretter vi dig normalt om vores handlinger, men vi kan, hvis det er rimeligt at gøre dette (f.eks. hvis du misligholder denne brugeraftale, eller vi finder det tilrådeligt af sikkerhedsmæssige årsager), foretage en hvilken som helst af disse handlinger uden forudgående varsel til dig.

Hvis du vil anmode om oplysninger i forbindelse med en kontobegrænsning, tilbageholdelse eller reserve, skal du gå ind på Løsningscenter eller følge vejledningen i vores e-mail om begrænsningen, tilbageholdelsen eller reserven.

Du anerkender og accepterer, at de penge, der er tilbageholdt i henhold til denne brugeraftale, kan blive sat ind på din reservekonto, og at du giver os alle oplysninger, som vi med rimelighed kan anmode om for at afgøre, om risikoen er ophørt.

Tilbageholdelser

En tilbageholdelse er en handling, som PayPal kan foretage under visse omstændigheder, enten på betalingsniveau eller kontoniveau. Når PayPal tilbageholder et betalingsbeløb, er pengene hverken til rådighed for afsenderen eller modtageren. PayPal gennemgår mange faktorer, før vi tilbageholder en betaling, herunder: kontoejerens erfaring, betalingsaktivitet, virksomhedstype, tidligere kundetvister og overordnet kundetilfredshed. PayPal kan almindeligvis tilbageholde betalinger i situationer, hvor vi har grund til at tro, at:

 • betalingerne indebærer en højere risiko, f.eks. hvis betalingen indebærer salg af varer eller tjenester i en kategori med høj risiko, eller andre faktorer, som os bekendt typisk fører til et højere antal tilbageførsler, samt andre krav eller tvister, eller som ofte vil indebære bedrageri eller ulovlige aktiviteter
 • der sker en pludselig og unormal ændring i en PayPal-kontoejers salgsaktiviteter, herunder en stigning i antallet af tilbageførsler eller modtagne køberreklamationer i forbindelse med denne PayPal-konto
 • en PayPal-konto bliver brugt i forbindelse med forbudte aktiviteter
 • en PayPal-konto, der er involveret i betalingen, kan være blevet kompromitteret, eller stjålne betalingsoplysninger (bankkonto eller betalingskort) er blevet brugt til betalingen, eller en betaling på anden måde ikke er blevet korrekt autoriseret
 • en bruger forsøger at sende eller overføre penge til en bankkonto, som de har modtaget på svigagtig vis
 • en bruger ikke har angivet tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan bekræfte dennes identitet eller identiteten af dennes virksomhed, og/eller brugeren har en begrænset handelshistorik hos PayPal
 • En betaling, der er blevet sendt til dig som forhandler, udfordres som en betaling, der skal ugyldiggøres og tilbageføres.
 • Din køber opretter en tilbageførsel eller et krav i henhold til PayPals køberbeskyttelse for en betaling, du har modtaget.
 • Din køber opretter et krav i henhold til løsningsprocessen for en markedsplads.
 • Der er risiko for tilbageførsel af penge på din konto til din betalingsmetode.
 • Der er en risiko for erstatningsansvar (en ikke-udtømmende liste over eksempler på en sådan risiko er beskrevet i afsnittet Vores muligheder for handling, hvis du deltager i forbudte aktiviteter ovenfor).

Betalingsgennemgang

Når vi har identificeret en betaling med potentielt høj risiko, gennemgår vi betalingen nærmere, før vi giver tilladelse til, at den bliver gennemført. Dette kan skyldes, at vi har en rimelig mistanke om, at betalerens PayPal-konto bruges til forbudte aktiviteter eller af andre grunde, som vi med rimelighed måtte afgøre efter eget skøn. Dette kan f.eks. være, hvis der er en risiko for erstatningsansvar (en ikke-udtømmende liste over eksempler på en sådan risiko er beskrevet i afsnittet Vores muligheder for handling, hvis du deltager i forbudte aktiviteter ovenfor).

Hvis en betaling er under gennemgang, kan vi:

 • ekspedere den betalingsanvisning, køberen har iværksat
 • efter vores skøn og umiddelbart efter en sådan ekspedition begrænse betalerens konto
 • tilbageholde betalingen på betalerens konto
 • bede modtageren om at forsinke leveringen af det køb, som betalingen var tiltænkt.

Dette kan forsinke køberens modtagelse af varen. Hvis vi clearer betalingen, vil vi informere forhandleren og bede denne om at sende varen.

Hvis vi ikke clearer betalingen, vil vi annullere den og returnere pengene til dig, medmindre vi er juridisk forpligtede til at gøre noget andet.

Alle betalinger, der får foretaget en betalingsgennemgang, kan stadig blive tilbageført i henhold til vilkårene i denne brugeraftale, men vil være dækket af PayPals sælgerbeskyttelse, hvis de opfylder kravene til PayPals sælgerbeskyttelse. PayPal giver dig besked via e-mail og/eller under fanen med betalingshistorik på din PayPal-konto. Når en betaling er under betalingsgennemgang, er det kun betalingen, der gennemgås, og dette sker for at reducere risikoen for de PayPal-brugere, der modtager betalinger med høj risiko. En betaling under betalingsgennemgang er ikke en vurdering eller en erklæring fra PayPal om en parts forretningsaktivitet, ry eller omdømme og bør ikke anses som en nedgørelse af en persons anseelse.

Tilbageholdelser i henhold til dine instruktioner

Visse af PayPals funktioner kan give dig (enten direkte eller via en anden person, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne, f.eks. en markedsplads' onlineplatform, hvor du er forhandler) mulighed for at give os instruktioner om at tilbageholde dine penge (herunder indtægterne fra betalinger, som du modtager via PayPal) på din reservekonto.

I så tilfælde viser vi dig en status for de penge, der er til rådighed på din saldo – statusbeskrivelsen kan variere i henhold til den funktion, du brugte til at give os instruktioner om tilbageholdelsen. Vi frigiver tilbageholdelsen af pengene i henhold til den instruktion, som du (eller den enhed, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne) giver os, med forbehold af resten af denne brugeraftale.

Kontobegrænsninger

Begrænsninger indføres for at beskytte PayPal, købere og forhandlere, når vi bliver opmærksomme på forbudte aktiviteter, en øget økonomisk risiko eller aktivitet, der forekommer os usædvanlig eller mistænkelig. Begrænsninger hjælper os også med at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for at holde din PayPal-konto åben.

Der er flere grunde til, at din PayPal-konto kunne blive begrænset, herunder i tilfælde, hvor vi har grund til at tro at:

 • Nogen bruger din PayPal-konto uden din viden. I så tilfælde begrænser vi den for at beskytte dig og undersøger den mistænkelige aktivitet.
 • Nogen har brugt dit betalingskort eller din bankkonto uden din tilladelse, f.eks. hvis din kortudsteder eller bank giver os besked om dette.
 • Du har misligholdt denne brugeraftale eller har handlet i strid med vores politik om godkendt brug.
 • Dine aktiviteter som forhandler viser, at din PayPal-konto har høj risiko. Eksempler på dette kunne være: indikationer på dårlige salgsresultater, fordi du har fået et usædvanligt stort antal krav og tilbageførsler, sælger en helt ny eller dyr produkttype, eller hvis din typiske omsætning stiger hurtigt.
 • Der er en risiko for erstatningsansvar (en ikke-udtømmende liste over eksempler på en sådan risiko er beskrevet i afsnittet Vores muligheder for handling, hvis du deltager i forbudte aktiviteter ovenfor).

Vi kan også begrænse din PayPal-konto for at overholde gældende lovgivning.

Du skal løse eventuelle problemer i forbindelse med din konto, før en begrænsning kan fjernes. Dette sker normalt, når du giver os de oplysninger, vi beder dig om. Men hvis vi med rimelighed tror, at der fortsat eksisterer en risiko, efter at du har givet os disse oplysninger, kan vi træffe foranstaltninger for at beskytte PayPal, vores brugere, en tredjepart eller dig mod tilbageførsler, gebyrer, bøder, sanktioner, juridiske og/eller lovmæssige risici og andet erstatningsansvar.

Reserver

Vi kan til enhver tid sætte en reserve på din PayPal-konto, hvis vi mener, at der kan være en høj risiko forbundet med dig, din PayPal-konto, din forretningsmodel eller dine betalinger. Når vi sætter en reserve på din PayPal-konto, betyder det, at alle eller en del af pengene på din PayPal-konto er reserveret, så de ikke kan hæves eller overføres for at beskytte mod risikoen for, at betalinger, du foretager, bliver tilbageført eller ugyldiggjorte eller pga. en hvilken som helst anden risiko relateret til din PayPal-konto eller brug af PayPal-tjenesterne. Vi træffer beslutninger om, hvorvidt der skal sættes en reserve, på baggrund af en række faktorer, herunder oplysninger, som vi har fra både interne kilder og fra tredjeparter.

PayPal tager hensyn til en række ikke-eksklusive faktorer og til, om og hvordan disse faktorer har ændret sig over tid, herunder:

 • Hvor lang tid du har drevet forretning.
 • Om din branche har en højere risiko for tilbageførsler.
 • Din betalingsbehandlingshistorik hos PayPal og andre udbydere.
 • Din virksomheds og/eller din personlige kredithistorik.
 • Tidsrammen for dine leveringer.
 • Om du har et højere antal tilbagebetalinger, tilbageførsler, krav eller tvister end gennemsnittet.

Der er to typer reserver, der kan blive sat på din PayPal-konto, og en eller begge kan anvendes på samme tid:

 • En "rullende reserve" er en reserve, hvor en procentdel af hver betaling, du modtager hver dag, tilbageholdes og frigives senere på et fast tidspunkt. Din reserve kan f.eks. være på 10 % og blive tilbageholdt i en rullende periode på 90 dage – dvs. 10 % af de penge, du modtager på dag 1, tilbageholdes og frigives på dag 91, 10 % af de penge, du modtager på dag 2, tilbageholdes indtil dag 92 osv. Rullende reserver er den mest almindelige form for reserve.
 • En "minimumreserve" er et bestemt minimumsbeløb, som du til enhver tid skal have til rådighed på din saldo. Minimumreserven er enten taget som et forudbetalt beløb, der er sat ind på én gang, eller etableret på et rullende grundlag fra en procentdel af salget, indtil minimumreserven er opnået, meget lig en rullende reserve.

Hvis vi sætter en reserve på penge på din PayPal-konto, vil pengene blive flyttet til din reservekonto og vises som "afventende", og vi giver dig besked om dette.

Hvis vi ændrer reserven på grund af en ændring i vores risikovurdering, giver vi dig også besked om dette.

Du skal for egen regning forpligte dig til at foretage yderligere handlinger for at oprette en reserve eller en anden form for sikkerhed på en måde, som vi med rimelighed måtte fastsætte. Dette kan indebære, at du skal fremlægge de nødvendige dokumenter og registrere enhver form for dokument, der med rimelighed måtte kræves af os, for at gøre det muligt for os at forbedre enhver form for sikkerhedsret.

PAYPALS BRUGERAFTALE

PROBLEMLØSNING

Vi anbefaler på det kraftigste, at du holder jævnligt øje med din konto.

Hvis du opdager et problem ...

Hvis du har grund til at tro, at der er et problem med din konto eller vores tjeneste, skal du følge disse trin:op

Trin 1: Brug et øjeblik på at finde ud af, hvilken type problem det er:

 • Uventet faktureringsaftalebetaling

  Her har du indgået en faktureringsaftale, men en betaling blev sendt fra din konto til en anden PayPal-konto i henhold til den pågældende faktureringsaftale, hvor:

  • du ikke var enig med modtageren på forhånd om det nøjagtige betalingsbeløb
  • betalingsbeløbet endte med at være mere, end du med rimelighed kunne have forventet at betale på baggrund af tidligere betalinger og de øvrige omstændigheder.
 • Forkert betaling

  Her er en betaling fra din konto til en anden PayPal-konto ikke blevet sendt, som du angav, da du bad os om at foretage den (f.eks. på det forkerte beløb, forsinket, forkert modtager), eller du har modtaget en sådan betaling.

 • Problem med sikkerhed og/eller bedrageri
  • Uautoriseret betaling

   Dette er, når en betaling, der er blevet sendt fra din konto, ikke er blevet autoriseret af dig (eller en, der har autorisation til at foretage betalinger for dig).

  • Anden type problem med sikkerhed/bedrageri

   Her er der tale om et andet problem med sikkerhed eller bedrageri, som f.eks.:

   • Der var en anden uautoriseret adgang til din konto.
   • Din adgangskode eller pinkode er blevet kompromitteret.
   • En enhed, som du har brugt til at få adgang til vores tjenester, er blevet væk, stjålet eller deaktiveret.

   Følg trinnene i afsnittet Hvad skal jeg gøre i tilfælde af et sikkerhedsproblem i Vigtige oplysninger om betaling og service så hurtigt som muligt, før du kontakter os.

 • Anden type problem

  Her er der en anden type problem med din konto eller med vores tjeneste, som ikke er nævnt ovenfor. For eksempel kan vi have lavet en faktuel, beregningsmæssig eller matematisk fejl i forhold til din PayPal-konto, da du satte penge ind på eller overførte penge fra din PayPal-konto.

  Hvis et køb, du har betalt for med PayPal, afviger fra beskrivelsen, eller hvis du ikke har modtaget dit køb, kan politikken for PayPals køberbeskyttelse, og ikke dette afsnit, være gældende. Se politikken for PayPals køberbeskyttelse for at finde ud af, hvordan du kan håndtere sådanne problemer.

Trin 2: Fortæl os om problemet

Kontakt os så hurtigt som muligt, og fortæl os om problemet (herunder den type problem, du kontakter os om, så vi kan hjælpe dig så hurtigt som muligt).

Du skal give os alle de oplysninger om omstændighederne for problemet, vi med rimelighed kan bede om, og træffe alle rimelige foranstaltninger, vi beder om, for at hjælpe os med vores undersøgelse.

Hvis du fortæller os om dit problem mundtligt, kan vi kræve, at du anmelder dit problem skriftligt inden for 10 hverdage herefter.

Vi kan give tredjeparter de oplysninger, som vi anser for at være relevante under sådanne omstændigheder, i overensstemmelse med vores erklæring om personlige oplysninger.

Sådan kan vi hjælpe ...

Med forbehold af resten af denne brugeraftale tilstræber vi at undersøge problemet og løse det i samarbejde med dig inden for 60 dage. Hvis dit problem derudover er:

 • en uventet faktureringsaftalebetaling, vil vi inden for 10 hverdage, efter du har oplyst os om denne, enten:
  • godtgøre dig for betalingsbeløbet eller
  • forklare, hvorfor vi ikke kan godtgøre dig
 • en forkert betaling til en anden PayPal-konto, vil vi:
  • gøre en indsats for straks at spore betalingen og give dig besked om udfaldet uden omkostninger for dig
  • kompensere dig så hurtigt som muligt (og under alle omstændigheder ikke senere end slutningen af hverdagen efter, du oplyste os om problemet) ved at føre din konto tilbage til den tilstand, den ville have været i, hvis den forkerte betaling var blevet sendt som faktisk angivet af afsenderen. Det betyder følgende:
   • Hvis den forkerte betaling resulterede i, at du har færre penge, end du ville have haft, hvis betalingen var blevet foretaget som faktisk angivet, vil vi sætte det resterende beløb ind på din konto.
   • Hvis den forkerte betaling resulterede i, at du har flere penge, end du ville have haft, hvis betalingen var blevet foretaget som faktisk angivet, vil vi trække det overskydende beløb på din konto.
  • godtgøre dig på din konto for dine tab eller skader, som er direkte og rimeligt forudsigeligt forårsaget af den forkerte betaling
 • en uautoriseret betaling til en anden PayPal-konto, vil vi så hurtigt som muligt (og under alle omstændigheder ikke senere end slutningen af hverdagen efter, du oplyste os om problemet) føre din konto tilbage til den tilstand, den ville have været i, hvis betalingen aldrig var blevet foretaget. Dette kan omfatte en godtgørelse af din betaling.

Når vi ikke kan kompensere dig ...

Du har ikke ret til nogen økonomisk kompensation fra os som beskrevet ovenfor, og du skylder os (og vi kan tilbageføre fra din konto) enhver form for erstatning, du allerede har modtaget fra os, hvis:

 • Du ikke giver os alle de oplysninger, vi med rimelighed har bedt om vedrørende problemet (herunder hvis du mundtligt fortæller os om dit problem, men ikke følger vores anmodning om skriftligt at fortælle os om dit problem inden for 10 hverdage),
 • Du ikke følger alle rimelige anvisninger, som vi anmoder om for at hjælpe os med vores undersøgelse,
 • Vi kan påvise, at du har handlet svigagtigt,
 • Vi kan påvise, at problemet, på trods af vores rimelige forholdsregler, skyldes omstændigheder uden for vores kontrol (såsom brand eller oversvømmelse eller tab af internetforbindelse),
 • Vi på anden måde har grund til at tro, at der ikke er noget problem, der berettiger dig til erstatning, eller
 • Når det drejer sig om følgende specifikke problemer:

Uventet faktureringsaftalebetaling

Forkert betaling

Uautoriseret betaling

Der går mere end 8 uger, efter at betalingen blev foretaget, før du fortæller os om problemet, eller

Du accepterede, at vi skulle foretage din betaling, og oplysningerne blev stillet til rådighed for dig af os eller forhandleren mindst 4 uger, før betalingen blev foretaget.

Der går mere end 13 uger, efter at betalingen blev foretaget, før du fortæller os om problemet, eller

Vi kan påvise, at du gav os de forkerte betalingsoplysninger, eller

Vi kan påvise, at betalingen blev sendt, som betaleren angav, da betaleren bad os om at foretage den, eller

Du ikke har nok penge til rådighed på din PayPal-saldo til at gennemføre betalingen, og det er ikke vores fejl, eller

Vi kan påvise, at vores system ikke fungerede korrekt, og at du kendte til dette nedbrud, da du startede betalingen, eller

En forsinkelse, som du hævdede forårsagede den forkerte betaling, faktisk skyldtes, at PayPal anvendte en tilbageholdelse, begrænsning eller reserve i henhold til denne brugeraftale.

Der går mere end 13 uger, efter at betalingen blev foretaget, før du fortæller os om problemet, eller

Vi kan påvise, at betalingen blev foretaget, fordi du ikke holdt din konto sikker, enten med forsæt eller pga. grov uagtsomhed (f.eks. at du skødesløst har valgt at dele dit PayPal-id og/eller din adgangskode/pinkode med en anden person), eller

Der var et andet problem med sikkerhed/bedrageri, som du ikke har informeret os om. Vi kan ikke betale dig erstatning for eventuelle uautoriserede betalinger, der er foretaget fra din konto, før du har oplyst os om dette problem.

Undertiden opdager vi måske problemet først. Hvis vi har brug for at oplyse dig om problemet, vil vi normalt gøre det via det sikre meddelelsescenter, som du skal logge på din konto for at få adgang til. Hvis du skal handle med det samme, kan vi også bruge andre metoder, f.eks. e-mail.

Hvis en betaling er foretaget fra os til din betalingsmetode ved en fejl, kan vi rette fejlen ved at trække eller indsætte penge (alt efter hvad der er relevant) på din(e) relevante betalingsmetode(r).

Klager

Rapportering af tvister mellem dig og PayPal vedrørende vores tjenester

Kontakt os for at rapportere tvister mellem dig og PayPal angående vores tjenester.

Hvis der opstår en tvist mellem dig og PayPal, er det vores mål at høre om og håndtere dine problemer, og hvis vi ikke kan gøre dette til din tilfredshed, er det vores mål at give dig en neutral og omkostningseffektiv måde at løse tvisten hurtigt på.

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af klageprocessen ...

Hvis resultatet af en klage over vores tjenester ikke er tilfredsstillende efter afslutning af klageeskalingsprocessen, kan du eskalere det ved at kontakte et af følgende:

PAYPALS BRUGERAFTALE

Øvrige juridiske vilkår

Kommunikation mellem dig og os

Kontakt os

Du kan kontakte os ved at:

 • skrive til os via almindelig post til vores hovedkontor: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal 2449 Luxembourg, Luxembourg
 • gå ind på vores side Kontakt os, hvor du kan:
  • klikke på linket "Send os en e-mail" for at kontakte os online
  • klikke på linket "Ring til os" for at få vores telefonnummer, hvis du vil ringe til os.

Du skal sende juridiske meddelelser i forbindelse med denne brugeraftale til os pr. post.

Meddelelser til dig

Du accepterer, at vi kan sende meddelelser eller andre oplysninger til dig ved at offentliggøre dem på PayPals websted(er) (herunder offentliggørelse af oplysninger, som kun du har adgang til ved at logge på din konto), ved at sende dem via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto, ved at sende dem til den postadresse, der er registreret på din konto, ved at kontakte dig telefonisk eller ved at sende dig en tekstmeddelelse/sms-besked. Du skal have internetadgang og en e-mailkonto for at kunne modtage de meddelelser og oplysninger, der vedrører vores tjenester. Med undtagelse af ændringer af denne brugeraftale anses meddelelser fra os for at være modtaget af dig inden for 24 timer fra det tidspunkt, hvor de blev offentliggjort på PayPals websted(er), eller hvor de blev sendt til dig via e-mail. Hvis meddelelsen sendes pr. post, anser vi den for at være modtaget af dig tre hverdage efter afsendelsen. Vi forbeholder os retten til at lukke din PayPal-konto, hvis du trækker dit samtykke til at modtage elektroniske meddelelser tilbage.

Oplysning om årsagerne til vores handlinger

Vores beslutninger om tilbageholdelser, begrænsninger, reserver og alle andre handlinger, vi kan foretage ifølge denne brugeraftale, kan være baseret på fortrolige kriterier, der er afgørende for vores håndtering af risici og beskyttelsen af PayPal, vores kunder og/eller tjenesteudbydere, uanset om de begrænser eller udvider din adgang til vores tjeneste, infrastruktur, websteder, software eller systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere vores tjenester), og uanset om de drives af os eller på vores vegne (herunder, men ikke begrænset til, blokeringer, begrænsninger, suspendering, ophør, tilbageholdelse og reserver). Vi kan vælge at bruge patentbeskyttet bedrageri- og risikomodellering, når vi vurderer risikoen forbundet med din PayPal-konto. Vi kan desuden være forhindret af lovgivningen eller en statslig myndighed i at videregive visse oplysninger til dig vedrørende disse beslutninger. Vi har ikke pligt til at videregive oplysninger om vores risikostyring eller sikkerhedsprocedurer til dig.

Vores rettigheder

Sikkerhedsret

For at sikre din opfyldelse af denne brugeraftale tilstår du os et juridisk krav med sikkerhed i pengene på din PayPal-konto for eventuelle beløb, du måtte skylde os. Dette kaldes rent juridisk for en "tilbageholdelsesret" og "sikkerhedsret" til din PayPal-konto.

Inaktive konti

Hvis din PayPal-konto er inaktiv i mindst 12 på hinanden følgende måneder, kan vi opkræve et årligt inaktivitetsgebyr. Inaktiv betyder, at du ikke har logget på din PayPal-konto eller på anden måde brugt din PayPal-konto til at sende, modtage eller overføre penge til en bankkonto.

Dit erstatningsansvar

Du er ansvarlig for alle tilbageførsler, krav, gebyrer, bøder, sanktioner eller andet erstatningsansvar, som PayPal, enhver PayPal-bruger eller en tredjepart pådrager sig som følge af din overtrædelse af denne brugeraftale og/eller din brug af PayPal-tjenester uanset opsigelse, ophævelse eller lukning. Du accepterer at godtgøre PayPal, en bruger eller en tredjepart for ethvert sådant erstatningsansvar.

Godtgørelse af dit erstatningsansvar

Du accepterer, at vi kan modregne de eventuelle beløb, der tilbageholdes på konti, som du ejer eller administrerer, med eventuelle gebyrer eller andre beløb, du skylder os, og eventuelle beløb, du skylder vores tilknyttede virksomheder, som defineret i afsnittet Skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsning nedenfor (herunder uden begrænsning i forbindelse med tjenester, der er leveret af en sådan tilknyttet virksomhed). Vores modregningsret betyder ganske enkelt, at vi kan fratrække sådanne gebyrer eller andre beløb, der nævnes i dette afsnit, fra en saldo på en PayPal-konto, som du ejer eller administrerer.

Hvis der ikke er nok penge på din saldo til at dække dit erstatningsansvar, forbeholder vi os retten til at inddrive det beløb, du skylder os, ved at trække beløbet (eller en del af det) fra modtagne betalinger eller fra de beløb, du sætter ind på din PayPal-konto. Ellers accepterer du at godtgøre os på anden måde. Vi kan desuden inddrive penge, du skylder os, ad juridisk vej, herunder uden begrænsning ved hjælp af en inkassovirksomhed.

Overtagelse af rettigheder

Hvis PayPal ugyldiggør og tilbagefører en betaling, som du har sendt til en modtager (enten på dit eget initiativ eller på anden måde), accepterer du, at PayPal overtager dine rettigheder over for modtageren og tredjeparter i forbindelse med betalingen og kan udøve disse rettigheder direkte eller på dine vegne efter PayPals eget skøn. Dette kaldes rent juridisk for din "substitution" eller "overdragelse" til PayPal af dine rettigheder over for modtageren og tredjeparter i forbindelse med betalingen.

Intet afkald

Hvis vi undlader at handle med hensyn til din eller andres misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til denne brugeraftale, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores ret til at handle med hensyn til efterfølgende eller lignende misligholdelser.

Oplysninger om dig

Vi kan anmode om oplysninger fra dig, som vi med rimelighed har brug for til at lette vores handlinger som beskrevet i denne brugeraftale, gøre det muligt for os at mindske risikoen for bedrageri eller overholde vores lovmæssige forpligtelser (herunder bekæmpelse af hvidvaskning af penge). Du skal efterkomme disse anmodninger inden for rimelig tid. Dette kan indebære, at du via fax, e-mail eller på anden måde for egen regning sender os id-dokumenter og oplysninger om din økonomi og drift (f.eks. dit seneste årsregnskab og forhandlers behandlingsoversigt).

Skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsning

I dette afsnit og afsnittet Immaterielle rettigheder bruger vi udtrykket "PayPal" til at henvise til os (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), vores moderselskab PayPal Holdings, Inc., vores tilknyttede virksomheder og enhver, der arbejder for os eller dem, eller som har autorisation til at handle på vores eller deres vegne. Vores tilknyttede virksomheder omfatter hver enkelt enhed, som vi kontrollerer, vi er kontrolleret af eller er under samlet kontrol med. Enhver, som arbejder for os eller vores tilknyttede virksomheder, eller som har autorisation til at handle på vores eller deres vegne, omfatter alle vores eller deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, medarbejdere, agenter, joint venture-partnere, tjenesteudbydere og leverandører.

Skadesløsholdelse

Du skal holde PayPal skadesløs for handlinger i forbindelse med din PayPal-konto og din brug af PayPal-tjenesterne.

Du accepterer at forsvare og holde PayPal skadesløs for ethvert krav eller forlangende (herunder rimelige udgifter til juridisk bistand), der er fremsat eller pådraget af en tredjepart på grund af eller som følge af:

 • din misligholdelse af denne brugeraftale
 • din uretmæssige brug af PayPal-tjenesterne
 • din overtrædelse af en lov eller en tredjeparts rettigheder
 • handlinger eller manglende handling fra en tredjepart, som du giver tilladelse til at bruge din PayPal-konto eller adgang til vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller en af PayPal-tjenesterne på dine vegne.

Ansvarsbegrænsning

PayPals ansvar er begrænset med hensyn til din PayPal-konto og din brug af PayPal-tjenesterne. PayPal er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgende:

 • direkte eller indirekte driftstab eller
 • enhver erstatning for særlige eller hændelige tab eller følgetab (herunder, men ikke begrænset til, tab af data eller tab af forretning),

der opstår som følge af eller i forbindelse med vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, nogen af PayPal-tjenesterne eller denne brugeraftale (uanset hvordan det opstår, herunder uagtsomhed), medmindre og i det omfang det er forbudt ved lov.

Vores ansvar over for:

 • dig eller
 • tredjeparter

er under alle omstændigheder begrænset til det faktiske beløb for direkte tab (ekskl. direkte driftstab), medmindre og i det omfang det er forbudt ved lov.

Derudover er PayPal, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, ikke ansvarlig, og du accepterer, at du ikke holder PayPal ansvarlig for eventuelle skadeserstatninger eller tab (herunder, men ikke begrænset til, tab af penge, goodwill eller omdømme, overskud eller andre immaterielle tab eller særlige, indirekte eller følgeskader), der direkte eller indirekte følger af:

 • din brug af eller din manglende mulighed for at bruge vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller nogle af PayPal-tjenesterne
 • forsinkelser eller afbrydelser på vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, og nogle af PayPal-tjenesterne
 • virus eller anden skadelig software, der er opnået ved at gå ind på vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller nogle af PayPal-tjenesterne eller et websted eller en tjeneste, der er tilknyttet vores websteder, software eller nogle af PayPal-tjenesterne
 • problemer, fejl, fejlvisninger eller unøjagtigheder af enhver art på vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller på nogle af PayPal-tjenesterne eller i oplysningerne og grafikken, der er indhentet fra dem
 • tredjeparters indhold, handlinger eller manglende handlinger
 • en suspension eller anden handling truffet i forbindelse med din PayPal-konto
 • dit behov for at ændre dine fremgangsmåder, dit indhold eller din adfærd eller dit tab af eller manglende mulighed for at drive forretning som følge af ændringer i denne brugeraftale eller PayPals politikker.

Ingen garanti

PayPal-tjenesterne leveres "som de er og forefindes" uden nogen form for erklæring eller garanti, hverken udtrykkelig, stiltiende eller lovbestemt. PayPal fraskriver sig specifikt enhver stiltiende garanti for følgende:

 • adkomst
 • salgbarhed
 • egnethed til et bestemt formål
 • ikke-overtrædelse.

PayPal har ingen kontrol over produkter eller tjenester, der er udbudt af forhandlere, som accepterer PayPal som betalingsmetode, og PayPal kan ikke sikre, at en køber eller forhandler, som du handler med, rent faktisk vil gennemføre betalingen eller har autorisation til at gøre det.

PayPal garanterer ikke vedvarende, uafbrudt eller sikker adgang til alle dele af PayPal-tjenesterne.

Brug af vores websteder, software eller systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, kan blive påvirket af mange faktorer, der ligger uden for vores kontrol.

PayPal gør en rimelig indsats for at sikre, at anmodninger om elektroniske debiteringer og krediteringer, der involverer bankkonti, betalingskort og udstedelse af checks, behandles inden for rimelig tid, men PayPal yder ingen erklæringer eller garantier for, hvor lang tid det tager at gennemføre behandlingen, da PayPal-tjenesterne afhænger af mange faktorer uden for vores kontrol, såsom forsinkelser i banksystemet eller de internationale postgange.

Visse lande tillader ikke ansvarsfraskrivelsen for stiltiende garantier, og derfor gælder den ovenstående ansvarsfraskrivelse muligvis ikke for dig.

Vi kan ikke garantere rigtigheden af de oplysninger, der er indeholdt i vores korrespondance, rapporter, på webstedet/webstederne og givet mundtligt af vores bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og medarbejdere under alle omstændigheder og i alle sammenhænge, og du bør ikke have tillid til sådanne oplysninger.

Du skal nøje kontrollere al korrespondance mellem os og hurtigst muligt underrette os, hvis den indeholder noget, der forekommer at være forkert, eller som ikke er fremstillet i overensstemmelse med dine instruktioner.

Friholdelse af PayPal

Hvis du har en tvist med en anden PayPal-kontoejer, friholder du PayPal fra enhver og alle:

 • krav
 • fordringer
 • skadeserstatninger (faktiske og for følgeskader)

af enhver art og karakter, kendt og ukendt, der opstår som følge af eller på nogen måde i forbindelse med sådanne tvister.

Når du accepterer denne friholdelse, giver du udtrykkeligt afkald på enhver beskyttelse, der ellers ville begrænse dækningen af denne friholdelse, til kun at omfatte de krav, som du muligvis kender eller har en formodning om er til din fordel på tidspunktet for accepten af denne friholdelse.

Du alene (ikke PayPal) er ansvarlig for at forstå og overholde alle love, regler og bestemmelser for dit relevante retsområde, der måtte gælde for dig i forbindelse med din brug af vores tjenester (f.eks. i forbindelse med reguleret aktivitet, licenseret aktivitet, eksport- eller importaktivitet, skatter og afgifter eller betalinger i udenlandsk valuta).

Immaterielle rettigheder

PayPals varemærker

"PayPal.com", "PayPal" og alle logoer relateret til PayPal-tjenesterne er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende PayPal eller PayPals licensgivere. Du må ikke kopiere, imitere, ændre eller bruge dem uden PayPals forudgående skriftlige samtykke. Derudover er alle sideoverskrifter, tilpasset grafik, knapikoner og scripts servicemærker, varemærker og/eller præsentationsmåder tilhørende PayPal. Du må ikke kopiere, imitere, ændre eller bruge dem uden vores forudgående, skriftlige samtykke. Du kan bruge HTML-logoer, der leveres af PayPal, med henblik på at lede webtrafik hen til PayPal-tjenesterne. Du må ikke ændre, modificere eller udskifte disse HTML-logoer på nogen måde, bruge dem på en måde, der beskriver "PayPal" eller PayPal-tjenesterne fejlagtigt, eller vise dem på en måde, der giver en formodning om PayPals sponsorering eller støtte. Enhver rettighed, adkomst til og interesse i PayPal-webstederne, indholdet deraf, PayPal-tjenesterne, teknologien relateret til PayPal-tjenesterne og enhver teknologi og ethvert indhold, der er oprettet eller afledt af et af ovenstående, tilhører udelukkende PayPal og dennes licensgivere.

Licensbevillinger, generelt

Hvis du bruger PayPals software, som f.eks. en API, udviklerværktøj eller anden softwareapplikation, som kan omfatte software, der leveres af eller er integreret i software, systemer eller tjenester fra vores tjenesteudbydere, som du har downloadet eller på anden måde opnået adgang til via en internet- eller mobilplatform, giver PayPal dig en genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, ikke-overdragelig, royaltyfri begrænset licens til at få adgang til og/eller bruge PayPals software i overensstemmelse med den dokumentation, der følger med en sådan software. Denne licensbevilling gælder for softwaren og alle opdateringer, opgraderinger, nye versioner og erstatningssoftware. Du må ikke leje, lease eller på anden måde overføre dine rettigheder til softwaren til en tredjepart. Du skal overholde de krav til implementering, adgang og brug, der er indeholdt i al den dokumentation, som følger med PayPal-tjenesterne. Hvis du ikke overholder kravene til implementering, adgang og brug, er du ansvarlig for alle resulterende skader, der måtte blive påført dig, PayPal og tredjeparter. PayPal kan opdatere eller bringe softwaren til ophør efter at have varslet dig herom. Selvom PayPal muligvis har (1) integreret visse tredjeparters materialer og teknologi i en webapplikation eller anden form for applikation, herunder vores software, og/eller (2) har haft adgang til og brugt visse tredjeparters materialer og teknologi for at gøre det muligt at levere PayPal-tjenesterne til dig, er du ikke blevet tildelt og har ikke på anden måde nogen rettigheder i forhold til sådanne tredjepartsmaterialer. Du accepterer, at du ikke må modificere, ændre, manipulere med, reparere, kopiere, gengive, tilpasse, distribuere, vise, offentliggøre, foretage reverse engineering af, oversætte, demontere, dekompilere eller på anden måde forsøge at skabe en kildekode, som er afledt af softwaren eller eventuelle tredjeparters materialer eller teknologi, eller på anden måde skabe afledte produkter af softwaren eller tredjeparters materialer eller teknologi. Du accepterer, at PayPal er indehaver af alle rettigheder og al ejendomsret til samt interesse i PayPals software, og at alle heri integrerede tredjepartsmaterialer ejes af PayPals tredjepartstjenesteudbydere. Enhver anden form for tredjepartssoftwareapplikation, som du bruger på PayPals websteder, er underlagt den licens, som du har aftalt med den pågældende tredjepart, der stiller softwaren til rådighed for dig. Du anerkender, at PayPal ikke ejer, kontrollerer eller har ansvar for de tredjepartssoftwareapplikationer, som du vælger at bruge på vores websteder, i vores software og/eller i forbindelse med PayPal-tjenesterne.

Licensbevillinger fra dig til PayPal, garantier for immaterielle rettigheder

PayPal gør ikke krav på ejerskab af det indhold, som du leverer, uploader, indsender eller sender til PayPal. PayPal gør heller ikke krav på ejerskab af indhold, som du hoster på tredjepartswebsteder eller -programmer, der bruger PayPal-tjenesterne til at levere betalinger i forbindelse med dit indhold. Når du leverer indhold til PayPal-virksomhederne eller slår indhold op via PayPal-tjenesterne, giver du PayPal (og de parter, vi samarbejder med) en ikke-eksklusiv, uopsigelig, royaltyfri, overdragelig og global licens til at bruge dit indhold og dertil tilknyttede immaterielle rettigheder og rettigheder for offentliggørelse til at hjælpe os med at forbedre, drive og støtte vores nuværende tjenester og udvikle nye, med forbehold for det næste afsnit. PayPal kompenserer dig ikke for noget af dit indhold. Du anerkender, at PayPals brug af dit indhold ikke krænker nogen immaterielle rettigheder eller retten til offentliggørelse. Desuden anerkender og garanterer du, at du ejer eller på anden vis har kontrol over alle rettigheder til det indhold, som du leverer, og du accepterer at give afkald på dine moralske rettigheder og lover ikke at gøre brug af sådanne rettigheder over for PayPal.

Licensbevilling fra forhandlere til PayPal

Hvis du er en forhandler, der bruger PayPal-tjenesterne til at tage imod betalinger for varer og tjenester, giver du hermed PayPal en global, ikke-eksklusiv, overdragelig, underlicenserbar (via flere niveauer) og royaltyfri, fuldt indbetalt ret til at bruge og vise dine varemærker offentligt, så længe denne brugeraftale er gældende (herunder, men ikke begrænset til, registrerede og ikke-registrerede varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne og andre betegnelser, der ejes, er licenseret til eller bruges af dig) med det formål at (1) identificere dig som en forhandler, der accepterer en PayPal-tjeneste som betalingsmetode, og (2) enhver anden brug, som du udtrykkeligt samtykker til, uanset bestemmelserne i det foregående afsnit.

Diverse

Overdragelse

Du må ikke overføre eller overdrage eventuelle rettigheder eller forpligtelser, du har ifølge denne brugeraftale, uden forudgående skriftligt samtykke fra PayPal. PayPal kan til enhver tid overføre eller overdrage denne brugeraftale eller rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne brugeraftale.

Gældende lovgivning

Denne brugeraftale og forholdet mellem os er underlagt lovgivningen i England og Wales. Dette påvirker ikke dine lovfæstede rettigheder i henhold til lovgivningen i det land, hvor du bor, f.eks. dine rettigheder som forbruger.

Hvis du fremsætter et krav mod os i retten, underkaster du dig den ikke-eksklusive jurisdiktion af domstolene i England og Wales. Det betyder, at hvis du f.eks. har kunnet fremsætte et krav, der opstår som følge af denne brugeraftale, mod os i retten, er en acceptabel domstol en domstol, der ligger i England eller Wales, men hvis loven tillader det, kan du fremsætte kravet i retten i et andet land i stedet, f.eks. det land, hvor du er bosat.

Persondata

Det er meget vigtigt for os at beskytte dine persondata. Du bør læse vores erklæring om personlige oplysninger for bedre at kunne forstå, hvad vi gør for at beskytte dine persondata, samt hvordan vi bruger og videregiver dine oplysninger.

Sprog og oversættelse af aftale

Vi kommunikerer kun med dig på engelsk.

Denne brugeraftale indgås kun på engelsk. Enhver oversættelse af denne brugeraftale er udelukkende til din orientering og er ikke beregnet til at ændre vilkårene i denne brugeraftale. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem den engelske version af denne brugeraftale og en version på et andet sprog end engelsk er den engelske version den endelige version.

Din brug (som forhandler) af personlige oplysninger, databeskyttelseslovgivning

Hvis du (som forhandler) modtager personlige oplysninger om en anden PayPal-kunde, skal du holde sådanne personlige oplysninger fortrolige og kun bruge dem i forbindelse med PayPal-tjenesterne. Du må ikke videregive eller distribuere personlige oplysninger om PayPal-kunder til en tredjepart eller bruge disse personlige oplysninger til markedsføringsformål, medmindre du modtager kundens udtrykkelige samtykke til det. Du må ikke sende uopfordrede e-mails til en PayPal-kunde eller bruge PayPal-tjenesterne til at opkræve betalinger for at sende eller hjælpe med at sende uopfordrede e-mails til tredjeparter.

I det omfang, at du behandler personlige oplysninger om en PayPal-kunde i henhold til denne brugeraftale, vil du og PayPal hver især være en uafhængig dataansvarlig (og ikke fælles dataansvarlige), hvilket betyder, at vi hver især vil afgøre formålene med og midlerne til behandling af sådanne personlige oplysninger. Vi er alle enige om at overholde kravene i gældende lovgivning om persondata og databeskyttelse, herunder gældende lovgivning, direktiver, adfærdskodekser og lovkrav, der gælder for dataansvarlige i forbindelse med denne aftale. Vi har hver især og vil hver især følge vores egne, uafhængigt fastlagte erklæringer om personlige oplysninger, meddelelser, politikker og procedurer for personlige oplysninger, som vi hver især behandler i forbindelse med denne aftale.

For at overholde de gældende databeskyttelseslove vil vi hver især:

 • indføre og vedligeholde alle relevante sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandling af sådanne personlige oplysninger
 • opretholde en fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter, der foretages i henhold til denne brugeraftale
 • Ikke bevidst eller forsætligt gøre noget eller tillade, at der sker noget, som kan føre til, at den anden part overtræder de gældende databeskyttelseslove.

Alle personlige oplysninger, som du indsamler i forbindelse med PayPal-tjenesterne (og som du ikke genererer, indsamler eller indhenter via en kundes separate forhold uden over brugen af PayPals tjenester), vil kun blive brugt af dig i det begrænsede omfang, der er nødvendigt og relevant for PayPal-tjenesterne og ikke til andre formål, medmindre du har modtaget kundens forudgående udtrykkelige samtykke.

Hele aftalen og tredjepartsrettigheder

Denne brugeraftale udgør hele aftalegrundlaget mellem dig og os, hvad angår vores tjeneste.

Hvis en bestemmelse i denne brugeraftale anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, fjernes en sådan bestemmelse, og de resterende bestemmelser skal fortsat være gældende.

En person, som ikke er part i denne brugeraftale, har ingen rettigheder ifølge Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 og kan ikke påberåbe sig eller håndhæve en bestemmelse i denne brugeraftale (med undtagelse af tredjeparter, der defineres som "PayPal" i afsnittet Skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsning ovenfor, hvad angår deres rettigheder som anført i denne brugeraftale), men dette berører ikke tredjeparters rettigheder eller retsmidler, som findes eller er til rådighed i tillæg til den omtalte lov.

PayPal som loginmetode

Vi kan tillade, at du godkender med PayPal, når du logger på visse eksterne websteder eller mobilapps. Hvis vi gør dette, kan vi dele din loginstatus med en tredjepart, så du kan logge på på denne måde, samt personlige oplysninger og andre kontooplysninger, som du giver tilladelse til at dele, så denne tredjepart kan genkende dig. PayPal vil ikke give tredjeparten adgang til din konto og vil kun foretage betalinger fra din konto til denne tredjepart med udtrykkelig autorisation og instruktion om dette fra dig.

Hvis du giver besøgende mulighed for at godkende med PayPal, når de logger på dit websted, din app eller dine kundekonti, skal du acceptere alle særlige vilkår, som gælder, når denne funktion stilles til rådighed for dig, og overholde alle specifikationer i eventuelle manualer eller retningslinjer for integration. Vi kan ikke fremkomme med garantier eller øvrige erklæringer vedrørende identiteten af en bruger af denne loginmetode. Vi deler ikke brugerens personlige oplysninger og andre kontooplysninger (herunder loginstatus), som PayPal er i besiddelse af, med dig, medmindre brugeren har accepteret, at vi deler disse oplysninger med dig.

Virksomhedskunder

Når vi henviser til "PSD2" i dette afsnit, mener vi EU's andet betalingstjenestedirektiv ((EU)2015/2366).

Vi anser dig for at være en "erhvervskunde", hvis du på den dato, du har angivet i denne brugeraftale, ikke er:

 • en forbruger (dvs. en person, der handler med andet formål end handel, forretning eller erhverv)
 • en mikrovirksomhed (dvs. en virksomhed, som beskæftiger færre end 10 personer, og som har en årlig balance, der ikke overstiger 2 millioner EUR).

Vi kan undlade at gøre visse bestemmelser i PSD2 gældende for din brug af vores tjeneste, hvis du er en virksomhedskunde.

Hvis du er en virksomhedskunde:

 • er du ikke berettiget til en tilbagebetaling for betalinger i forbindelse med faktureringsaftaler
 • har du i tilfælde, hvor du identificerer et problem, op til 60 (tres) dage fra den dato, hvor problemet opstod, til at underrette os om det. Efter dette tidspunkt har vi ikke pligt til at undersøge sagen og give dig en tilbagebetaling
 • er vi ikke forpligtede til at overholde de oplysningskrav, der er beskrevet i titel III til PSD2, og tilsvarende dertil i forbindelse med enhver gennemførelse af PSD2 i medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der kan være relevante for dig ("PSD2-omsætninger")
 • gælder artikel 72 og 89 i PSD2 og tilsvarende bestemmelser i PSD2-omsætningerne ikke for din brug af vores tjeneste, hvilket vil sige, at selvom vi måske siger det andre steder i denne brugeraftale, er vi i henhold til disse artikler og bestemmelser ikke ansvarlige over for dig for de tab eller skader, du måtte lide.

Afsnitsnumre og definerede ord

Hvis andre dokumenter (f.eks. vilkår og betingelser) henviser til afsnitsnumre eller definerede ord i denne brugeraftale, skal du se vores Referencebemærkninger til brugeraftalen for at finde den relevante bestemmelse eller det definerede ord.