>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Oznámení týkající se amerického zákona FATCA a zákona CRS

 

Oznámení týkající se amerického zákona FATCA a zákona CRS

Podle lucemburských zákonů z 24. července 2015 o US Foreign Account Tax Compliance Act („zákon FATCA“) a z 18. prosince 2015 o společném standardu pro oznamování Common Reporting Standard organizace OECD („zákon o CRS“), které byly přijaty za účelem implementace dohody mezi Spojenými státy („USA“) a lucemburskými vládami ohledně dodržování mezinárodních daňových předpisů a směrnice EU o povinné automatické výměně informací v oblasti daní (2014/107/EU), vás jako správce dat informujeme, že od vás budou shromažďovány následující údaje a že tyto mohou být vyměněny nebo jinak zpracovávány pro účely výše uvedených zákonů (pokud jsou platné) a v souladu s nimi: 

  • vaše jméno;
  • vaše adresa;
  • země (nebo více zemí) (předpokládaného) bydliště pro daňové účely;
  • daňové identifikační číslo(a) vydané zemí nebo zeměmi vašeho bydliště pro daňové účely, a případně vaše americké daňové identifikační číslo (americké TIN);
  • místo a datum narození;
  • číslo účtu (nebo náhradní číslo účtu s uvedením prostředků držených na tomto účtu);
  • zůstatek na účtu nebo jeho hodnota k 31. prosinci každého roku vedení účtu.

Pokud splňujete podmínky jako specifikovaný občan USA podle zákona FATCA nebo jako oznamovaná osoba podle zákona o CRS a za předpokladu, že zákon FATCA a zákon o CRS budou společnosti PayPal ukládat povinnosti (v obou případech jako „oznamovaný majitel účtu“), společnost PayPal si jako oznamující finanční instituce podle těchto zákonů automaticky vyměnění tyto informace s lucemburskými daňovými orgány. Uvedené orgány si vymění tyto informace s americkým daňovým úřadem, pokud se uplatní zákon FATCA, a/nebo v případě, že se uplatní zákon o CRS, s příslušným úřadem nebo úřady země nebo zemí vašeho bydliště pro daňové účely, které jsou podle zákona o CRS zúčastněnou jurisdikcí. 

Výše uvedené informace budou s lucemburskými daňovými úřady vyměněny za každý kalendářní rok, v jehož průběhu jste nebo jste se stali oznamovaným majitelem účtu (nejpozději k 30. červnu následujícího kalendářního roku). Tyto údaje budeme následně i nadále zpracovávat až do okamžiku, kdy to již nebude pro účely, pro které byly zpracovávány, potřebné.

Podle zákona FATCA nebo zákona o CRS jste rovněž povinni poskytnout další informace, které můžeme příležitostně požadovat v rámci uplatňování těchto zákonů. Pokud tak neučiníte včas, může to vést k tomu, že informace o vás oznámíme lucemburským daňovým úřadům, které si na oplátku vymění tyto informace s výše uvedenými úřady. Máte právo na přístup k informacím, které jsou vyměňovány s lucemburskými daňovými úřady, a v případě potřeby máte právo na opravu těchto informací. Chcete-li tato práva uplatnit, postupujte podle bodu 11 zásad ochrany osobních údajů.

Odkazy na zákon FATCA a zákon o CRS zahrnují odkazy na případná pravidla vycházející ze smluv o společných standardech oznamování, která se mohou uplatňovat podle lucemburských zákonů, a také veškerou legislativu, která může tato pravidla, zákony a dohody doplňovat nebo nahrazovat.